Έτσι θα ρυθμίσετε τις οφειλές σας από 20.000 έως 50.000 ευρώ

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση για την απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων οι οποίες δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 50.000 ευρώ στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον οφειλέτη, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) www.keyd.gov.gr.Τυποποιημένος τρόπος αξιολόγησης βιωσιμότητας.

Προκειμένου ένας οφειλέτης να κριθεί βιώσιμος για την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης, πρέπει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:α) Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση, ή σε δύο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ν. 4469/2017, καιβ)

Ο λόγος του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαίρεση των υπερημεριών και προσαυξήσεων προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, πρέπει να είναι ίσος ή μικρότερος από οκτώ. Για την εφαρμογή της παρούσας προϋπόθεσης λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση των εξής ποσών:

αα) του καθαρού αποτελέσματος προ φόρων τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας χρήσης και

ββ) του μέσου όρου των δύο πλέον θετικών καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων τόκων και αποσβέσεων από τις τρεις τελευταίες χρήσεις.

Οι πιστωτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα διατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να προβούν σε εξατομικευμένη αξιολόγηση βιωσιμότητας, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες οργάνωσής τους, προκειμένου να εκτιμήσουν την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη. Εάν πιστωτής, ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία επί του συνόλου των απαιτήσεων, εκτιμήσει τον οφειλέτη ως μη βιώσιμο, δεν προτείνεται καμία ρύθμιση των οφειλών στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας.

Πρόταση τυποποιημένης λύσης

Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής και μετά τη διαπίστωση απαρτίας, τυχόν αντιπροτάσεις ρύθμισης οφειλών που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες πιστωτές, παράγονται με τυποποιημένο τρόπο και υπόκεινται στους ακόλουθους κανόνες:α) Αφαιρούνται τα ακόλουθα ποσά ανά πιστωτή:

αα) το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα

ββ) ποσοστό 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση

γγ) ποσοστό 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

β) Ο οφειλέτης καταβάλει ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, που δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερες από το ποσό των 50 ευρώ ανά πιστωτή.γ) Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των χρηματοδοτικών φορέων, του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (εφεξής θεσμικών πιστωτών) δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις 120, ενώ για τους λοιπούς ιδιώτες πιστωτές δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις 24. Κατ’ εξαίρεση, εάν οι οφειλές προέρχονται από συμβάσεις παροχής εργασίας οποιουδήποτε τύπου, οι δόσεις δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τις 6.

δ) Για τον υπολογισμό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων, λαμβάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες και κατά την εισφορά του ν. 128/1975 κατά περίπτωση, αν είχε προγενέστερα συμφωνηθεί ότι η εισφορά αυτή βαρύνει τον οφειλέτη. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο για τους χρηματοδοτικούς φορείς και αναπροσαρμόζεται ανά τρίμηνο, με έναρξη την ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Για τους υπόλοιπους πιστωτές το επιτόκιο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Εναλλακτικά, ο οφειλέτης μπορεί να προτείνει να καταβάλει την οφειλή του σε όλους τους θεσμικούς πιστωτές σε 12 ή λιγότερες άτοκες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή, επί υπερημερίας του οφειλέτη, οι δόσεις που οφείλονται προς τους χρηματοδοτικούς φορείς βαρύνονται με το επιτόκιο του πρώτου εδαφίου.

ε) Αν η βασική οφειλή προς το Δημόσιο ή και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν ξεπερνά το ποσό των 3.000 ευρώ ανά πιστωτή, στο οποίο δεν προσμετρώνται τυχόν οφειλές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, ο αριθμός των δόσεων προς τον εν λόγω πιστωτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 36. Στην περίπτωση αυτή, δεν υφίσταται η υποχρέωση προσφοράς κοινού αριθμού δόσεων για όλους τους θεσμικούς πιστωτές.

στ) Αν ποσοστό 2,75% του θετικού καθαρού αποτελέσματος του οφειλέτη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, είναι μεγαλύτερο από τη συνολική αρχική μηνιαία δόση, τότε η συνολική μηνιαία δόση αναπροσαρμόζεται ώστε να ισούται με αυτό το ποσό. Το επιπλέον ποσό κατανέμεται συμμέτρως στους θεσμικούς πιστωτές, ανάλογα με την απαίτηση του καθενός, και ο αριθμός των δόσεων μειώνεται, ώστε το σύνολο της καθαρής παρούσας αξίας τους να ισούται με το σύνολο της οφειλής προς αυτούς.

Το Δημόσιο και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών ή να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα, αν η συνολική αξία της περιουσίας του οφειλέτη είναι τουλάχιστον 25 φορές μεγαλύτερη από τη συνολική οφειλή προς ρύθμιση.

Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου – Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων

insuranceworld

Συνεργασία της Generali για έξυπνα γυαλιά που θα αποτρέπουν τα ατυχήματα!

Γράφει:Γιώργος Μούζος 

 

Ο όμιλος Generali δημιούργησε μια νέα επιχειρηματική συνεργασία με την γαλλική Start-up Ellcie Healthy, προκειμένου να δημιουργήσει καινοτόμα προϊόντα, όπως τα έξυπνα γυαλιά που ετοιμάζουν.
Αυτές οι wearable συσκευές όπως τα γυαλιά που βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής, θα είναι «υψηλής νοημοσύνης» μιας και μέσω ειδικών αισθητήρων θα μπορούν να προβλέπουν ένα πιθανό ατύχημα, ενώ παράλληλα θα βελτιώνουν την οδική συμπεριφορά του χρήστη. Επιπρόσθετα αυτές οι συσκευές θα μπορούν να ελέγχουν τα επίπεδα κούρασης του οδηγού, εντοπίζοντας παράλληλα το κίνδυνο υπνηλίας. Στο σύνολο όλα αυτά θα μειώνουν τη πιθανότητα εκδήλωσης ενός τροχαίου ατυχήματος.

 

Ο όμιλος Generali είναι αρωγός τέτοιων καινοτόμων προσπαθειών, οι οποίες έχουν ως πρωταρχικό στόχο το κοινό όφελος, ενώ επιπρόσθετα θα συνδράμουν κατά πολύ στον ασφαλιστικό κλάδο μιας και με την μείωση των ατυχημάτων θα μειώνονται και οι καταβληθείσες αποζημιώσεις. Για το λόγο αυτό η Generali και η Ellcie Healthy σχεδιάζουν αυτή τη συγκεκριμένη τεχνολογική εφαρμογή η οποία θα εστιάζει στην πρόληψη της υπνηλίας κατά την οδήγηση, με ότι αυτή συνεπάγεται. Η Isabelle Conner, Γενική Διευθύντρια Πελατών και Μάρκετινγκ της Generali, ανέφερε: «Οι νέες αυτές συσκευές αποτελούν βασικό στοιχείο της ψηφιακής εμπειρίας που παρέχουμε στους πελάτες μας. Η πρόληψη των κινδύνων και η βελτίωση της ζωής των πελατών αποτελούν βασική αρχή για τη Generali».

 

Σύμφωνα με έρευνα το 60% των ενηλίκων φοράει γυαλιά αρκετές ώρες της ημέρας, κάνοντας τα γυαλιά ως ένα απαραίτητο αξεσουάρ στην καθημερινότητά μας. Η έξυπνη εφαρμογή πρόληψης σε ένα τόσο καθημερινό αντικείμενο για την πλειονότητα των ενηλίκων θα συνδράμει κατά πολύ στη μείωση των ατυχημάτων. Η συσκευή θα συλλέγει περιβαλλοντικά δεδομένα (όπως θερμοκρασία, υγρασία κ.α.) και θα τα στέλνει μέσω του smartphone του πελάτη στην Ellcie Healthy. Αξιοποιώντας την ανάλυση δεδομένων, ο κίνδυνος θα αξιολογείται αυτόματα κι άμεσα και σε περίπτωση κινδύνου, τα γυαλιά θα ειδοποιούν τόσο ηχητικά, όσο κι οπτικά το χρήστη για τον επερχόμενο κίνδυνο. Παράλληλα, το helpdesk της εταιρείας θα έχει τη δυνατότητα να καλέσει το χρήστη στο κινητό του τηλέφωνο για να ελέγξει αν υπάρχει όντως ανάγκη υποστήριξης.

 

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρίας:
Mία νέα συνεργασία εγκαινίασε πρόσφατα ο Όμιλος Generali με τη γαλλική start-up Ellcie. Στόχος της νέας αυτής σύμπραξης είναι ο σχεδιασμός καινοτόμων wearable συσκευών, όπως τα «έξυπνα γυαλιά». Οι συσκευές αυτές μπορούν να παράσχουν προστασία σε όποιον τις φορά, καθώς με τη βοήθεια δεδομένων που καταγράφονται μέσω αισθητήρων, προλαμβανόμουν κινδύνους και βελτιώνουν τη συμπεριφορά των χρηστών. Επιπλέον, σχετίζονται άμεσα με την οδική ασφάλεια, αφού ο ειδικός σκελετός καταγράφει τις αντιδράσεις του οδηγού, αξιολογώντας το επίπεδο κόπωσής του. Ο προληπτικός ρόλος αυτών των συσκευών μπορεί εν τέλει να συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

 

Η Generali χρηματοδοτεί νεοφυείς επιχειρήσεις για το σχεδιασμό καινοτόμων λύσεων, που είναι δυνατόν να παρέχουν προστιθέμενη ασφαλιστική αξία. Μέσω της συνεργασίας με την Ellcie Healthy, η Generali χρηματοδότησε το σχεδιασμό και την παραγωγή της συγκεκριμένης συσκευής. Οι δύο εταιρείες έχουν καταλήξει, πλέον, σε μια συγκεκριμένη πρόταση, που θα εστιάζει στην πρόληψη του κινδύνου υπνηλίας κατά την οδήγηση.
Η Isabelle Conner,Chief Customer and Marketing Officer του Ομίλου Generali σχολίασε: «Oι διασυνδεδεμένες συσκευές παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ψηφιακή εμπειρία που θέλουμε να παρέχουμε στους πελάτες μας. Η πρόληψη πιθανόν κινδύνων και η εξασφάλιση μιας καλύτερης ζωής για τους καταναλωτές, αποτελεί προτεραιότητα για την Generali».
Ο Philippe Peyrard, από την πλευρά του, ιδρυτής και Chief Executive Officer της Ellcie δήλωσε: «Η οικονομική στήριξη της Generali μας επέτρεψε το συνεργαστούμε με ταλαντούχους επαγγελματίες, βελτιώνοντας τις τεχνικές μας δυνατότητες. Αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για μία νεοφυή επιχείρηση, όπως εμείς, να θεωρούμαστε έμπιστος συνεργάτης ενός Ομίλου».

Κοντά στο 60% των ενηλίκων, στις ανεπτυγμένες χώρες, φοράνε γυαλιά, καθιστώντας τους έξυπνους σκελετούς μια σημαντική εφεύρεση, με δυνατότητες πρόληψης. Χάρη σε αισθητήρες, η συσκευή συλλέγει δεδομένα και περιβαλλοντικές πληροφορίες (όπως η θερμοκρασία, η υγρασία και η υπεριώδης ακτινοβολία) και τα στέλνει, μέσω του έξυπνου κινητού του πελάτη στην Ellcie Healthy. Στη συνέχεια, τα παραπάνω δεδομένα αναλύονται, γίνεται η αξιολόγηση του κινδύνου και σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης ηχητικό και φωτεινό σήμα που εκπέμπεται από το σκελετό των γυαλιών προειδοποιεί τον χρήστη. Ταυτόχρονα, το τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης καλεί τον χρήστη, ο οποίος έχει καταχωρηθεί μέσω της εφαρμογής, για να διαπιστώσει αν υπάρχει ανάγκη πρόσθετης βοήθειας.

 

nextdeal

H ICAP για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Με τη συμμετοχή 100 και πλέον ανωτέρων στελεχών από διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας διεξήχθησαν τον Νοέμβριο οι  επιχειρηματικές εκδηλώσεις της ICAP για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στα γραφεία του Ομίλου Εταιρειών ICAP.

 

Η σημαντική και επίκαιρη αυτή πρωτοβουλία του Τομέα Management Consultants της ICAP, κατά τη σχετική ανακοίνωση, θέτει ως στόχο τόσο να ενημερώσει και να οξύνει την κατανόηση του επιχειρηματικού κόσμου επί των ευκαιριών και των κρίσιμων θεμάτων που αναδεικνύονται από τον νέο αυστηρότερο Κανονισμό, όσο και να διαγνωστεί πως αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν συνολικότερα το επιχειρείν».

 

Στην εκδήλωση, o Γιώργος Χλωμούδης, Group Data Protection Officer της ICAP Group, παρουσίασε τον Νέο Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, ο οποίος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Στο πλαίσιο αυτό, απάντησε στις πολυπληθείς ερωτήσεις και προσέφερε συμβουλευτική υποστήριξη στους στους συμμετέχοντες που εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους.

 

Τέλος, ανέπτυξε με παραδείγματα τις αντίστοιχες Management Consulting υπηρεσίες του Ομίλου, ο οποίος ως συνεργάτης επιλογής διαχειρίζεται δεδομένα πάνω από 50 συναπτά έτη, εφαρμόζοντας τις απαραίτητες τεχνολογίες, πρότυπα ασφαλείας διαδικασίες και εκπαίδευση προσωπικού, διασφαλίζοντας σύμφωνα με τις εποπτεύουσες αρχές την έγκυρη όσο και εμπρόθεσμη διαχείρισή τους.«Η ICAP διαχειρίζεται σημαντική επιχειρησιακή πληροφόρηση και έχει δομήσει όλη την επιχειρηματικότητά της γύρω από δεδομένα. Πιστεύουμε ότι η εμπειρία μας είναι μοναδική στην Ελλάδα και θα πρέπει να τη μοιραστούμε με τον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο.

Στα πλαίσια αυτά σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε ένα ολοκληρωμένο portfolio υπηρεσιών για επιχειρήσεις στην Ελλάδα», ανέφερε από την πλευρά του ο Απόστολος Τσούμπρης, Εκτελεστικός Διευθυντής της ICAP.

 

Περισσότερες πληροφορίες επί του «end 2 end» portfolio GDPR υπηρεσιών της ICAP,GDPR Health Check (quick assessment)GDPR Compliance Assessment (thorough assessment)End to End GDPR Compliance FrameworkAd-Hoc, On Demand ServicesDPO Outsourced ServicesΥλοποίηση Τεχνολογικών Λύσεων

Για πληροφορίες σχετικά με τον νόμο της ΕΕ: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/ καιData Protection Bodies: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies

Ελληνική Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: www.dpa.gr. Για περισσότερες πληροφορίες: Μιχάλης Χαμηλοθώρης, Manager, Management Consultants, Private Sector ICAP Group (e-mail: mchamilothoris@icap.gr, τηλ. επικοινωνίας: 210 7200117).

Είκοσι εκατομμύρια (20 εκατ.) ζεστό χρήμα σε 3.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις!

 

Περίπου 3.000 (τρεις χιλιάδες) μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα εισπράξουν είκοσι εκατομμύρια «ζεστό» χρήμα για αποζημιώσεις που τους οφείλει η Commercial Value μετά από την αποστολή δικαιολογητικών τους από την 10/1/2018.

Το «Χριστουγεννιάτικο Δώρο Εορτών» που θα αποζημιώσει ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής δεν αφορά ασφαλίσεις αστικής ευθύνης αυτοκινήτων.

Επισημαίνεται ακόμη ότι τα ποσά δεν είναι τα συνολικά για κάθε απαίτηση αλλά ποσοστό συνολικής απαίτησης.
Το www.nextdeal.gr υπενθυμίζει ότι τα ποσά είναι μεγάλη ανάσα για τους δικαιούχους και θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη εάν και οι διαμεσολαβούντες τακτοποιήσουν τις οφειλές τους που ενώ πέρασαν εφτά χρόνια ακόμα δεν κατέθεσαν τα οφειλόμενα που ξεπερνούν για τον Όμιλο ΑΣΠΙΣ τα 40 εκατ. ευρώ

 

https://www.nextdeal.gr/

Allianz-Mercedes Benz: Μία συμμαχία των ισχυρών για ολοκληρωμένη ασφάλιση αυτοκινήτου

Δυο πολύ μεγάλα ονόματα η Mercedes Benz και η Allianz συνεργάζονται στο τομέα ασφάλισης αυτοκινήτου προσφέροντας αποκλειστικά προνόμια στους ενδιαφερόμενους που έχουν αποκτήσει ένα αυτοκίνητο Mercedes.
Τα αποκλειστικά προνόμια που προσφέρει η Mercedes Benz Insurance σε συνεργασία με την Allianz ορίζονται, όπως μας πληροφορεί η ιστοσελίδα https://www.mercedes-benz.gr, στα εξής:

– Αρχικά προσφέρεται αποζημίωση ίση με την αξία αγοράς του αυτοκινήτου σας για 3 χρόνια σε περίπτωση αγοράς τοις μετρητοίς ή για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης, σε περίπτωση ολικής κλοπής ή καταστροφής, καθώς και την κάλυψη της επισκευής στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Mercedes-Benz με εξόφληση του τιμολογίου απευθείας από την Allianz.
– Εξαιρετικά σημαντική είναι όμως και η πλήρης οδική βοήθεια που προσφέρεται στο συμβόλαιο σε περίπτωση ατυχήματος, η οποία σαφέστατα προσφέρει 24ωρη κάλυψη σε όλη την Ευρώπη και μεταφορά του οχήματος στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της επιλογής σας.

Αναλυτικά οι καλύψεις στο πινακάκι που ακολουθεί:

Συνεργασία και με Εθνική Ασφαλιστική και Eurolife

Να σημειωθεί ότι μετά από επικοινωνία μας με την Mercedes – Benz Hellas μας δηλώθηκε ότι  «έχει συνάψει κεντρική συμφωνία με τις κάτωθι ασφαλιστικές εταιρίες και για τα ανάλογα ασφαλιστικά προϊόντα: – ALLIANZ : Ασφάλιση Αυτοκινήτου και Επέκταση Εγγύησης- ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & EUROLIFE ERB ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Προστασία δανείου».

nextdeal

Γράφει:Γιώργος Μούζος

Στα €5,2 εκατ. οι ασφαλισμένες ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη

Η ΕΑΕΕ ολοκλήρωσε την έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της σχετικά με την πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων που προέκυψαν από ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις – πλημμύρα), τα οποία συνέβησαν στην περιοχή των Χανίων Κρήτης, στις 26 Οκτωβρίου 2017. Στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις δηλώθηκαν συνολικά 141 ζημιές, με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των €5,2 εκατ.

Στην έρευνα της ΕΑΕΕ συμμετείχαν 27 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη της, τα οποία εκτιμάται ότι αθροίζουν το 98,8% της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου «8. Πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως».

Στόχος της έρευνας, όπως επισημαίνει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ήταν η καταγραφή της πρώτης εκτίμησης των ζημιών (σε πλήθος και σε ποσό) των ασφαλίσεων περιουσίας που είχαν αναγγελθεί στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη, εξαιτίας του συγκεκριμένου φαινομένου.

Ειδικότερα, η έρευνα περιέλαβε τον γεωγραφικό προσδιορισμό των ασφαλισμένων κινδύνων (σε επίπεδο περιοχής) καθώς και την κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων κινδύνων σε κατοικίες, ξενοδοχεία, εμπορικούς κινδύνους και βιομηχανικούς κινδύνους.

 

Συνολική εκτίμηση αποζημιώσεων

Εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις της έρευνας 141 ζημιές, με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των €5,2 εκατ. Άρα, η μέση δηλωθείσα ζημία φθάνει τα €37.164. Οι ζημιές αυτές, αναλόγως του είδους του καλυπτομένου κινδύνου, αναλύονται ως εξής:

 

Ανάλυση ανά περιοχή

Η μεγαλύτερη γεωγραφική συγκέντρωση των ζημιών καταγράφεται στα Χανιά, σύμφωνα με τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα. Η κατάτμηση των ζημιών ανά περιοχή έχει ως εξής:

Α. Χανιά

 

Β. Πλατανιάς

 

Γ. Λοιπές περιοχές

9 εκατομμύρια χρήστες είδαν την καμπάνια της Generali (BINTEO)

Σε εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου έχει φτάσει το βαθιά ανθρώπινο μήνυμα της φετινής, ψηφιακής εταιρικής καμπάνιας της Generali. Επιλέγοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να λανσάρει την ανανεωμένη επικοινωνία της, η Generali μεγαλώνει το ψηφιακό της αποτύπωμα, ανοίγοντας ζωντανό διάλογο με την επόμενη γενιά καταναλωτών.

Τα δύο σποτ ελληνικής παραγωγής, έχουν γίνει viral, αγγίζοντας μέχρι στιγμής τις 9 εκατομμύρια προβολές. Αποτυπώνοντας με συγκινητικό τρόπο τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της ασφάλισης, υπογραμμίζουν ότι η Generali δεν είναι απλώς μια ασφαλιστική εταιρεία, αλλά ένας σταθερός σύμμαχος των ονείρων και των επιδιώξεων των ασφαλισμένων. Το πρώτο βίντεο με τίτλο «Για κάθε τι, που για σένα είναι τα πάντα», με το οποίο εγκαινίασε τη νέα της εταιρική επικοινωνία η Generali, τον περασμένο Μάρτιο, συγκέντρωσε πάνω από 4,3 εκατ. views και περισσότερα από 14.000 likes.

 

 

Το βίντεο περιγράφει μικρές και μεγάλες πτυχές της καθημερινότητας, οι οποίες γεμίζουν με συναισθήματα τη ζωή μας και υπογραμμίζει την αναγκαιότητα προστασίας και διατήρησης όσων αγαπάμε. Ακόμη πιο εντυπωσιακά ήταν τα αποτελέσματα του δεύτερου βίντεο με τίτλο «Φύλαξε όσα αγαπάς». Σε δύο μόλις μήνες το γεμάτο ευαισθησία διαφημιστικό, συγκέντρωσε περισσότερα από 4,7 εκατ. views και πάνω από 15.500 likes. Και τα δύο βίντεο προβάλλονταν ταυτόχρονα και σε 80 κινηματογραφικές αίθουσες, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Λάρισα. Τα μηνύματα της καμπάνιας έχουν αποσπάσει μέχρι στιγμής χιλιάδες θετικά σχόλια στα ψηφιακά μέσα, επιβεβαιώνοντας ότι η αξία της ασφάλισης παραμένει διαχρονικά αναλλοίωτη. Πιστή στην πελατοκεντρική της πολιτική, η Generali θέτει ως πρωταγωνιστή τις ανθρώπινες ανάγκες, αναδεικνύοντας τον πραγματικό ρόλο της ασφάλισης: να αποτελεί έναν αξιόπιστο προστάτη της ζωής των ανθρώπων και όσων έχουν πραγματικά αξία για τον καθένα. Η φιλοσοφία της αυτή αποτυπώνεται και στο περιεχόμενο της σελίδας της στο Facebook, αλλά και στο κανάλι της στο YouTube.

 

Εκεί η Generali συνομιλεί καθημερινά με εκατοντάδες χιλιάδες followers, ανταλλάσσοντας χρηστικά μηνύματα, συμβουλές σχετικά με την αναγκαιότητα της πρόληψης, ενδιαφέρον οπτικοακουστικό περιεχόμενο, αλλά και έξυπνες και απλές λύσεις ασφάλισης. Η καμπάνια της εταιρείας θα συνεχιστεί και το 2018, με νέο περιεχόμενο, διαδίδοντας το μήνυμα της ασφάλισης, σε ακόμη μεγαλύτερο κοινό.

Ποιες είναι οι βασικές καλύψεις ενός προγράμματος ιδιωτικής ασφάλισης υγείας; 

Σύμφωνα με έρευνα, 7 στους 10 πολίτες αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα εξασφάλισης υπηρεσιών υγείας μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης. Εσείς; Σε πρόσφατη έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος φαίνεται ότι όλο και περισσότεροι Έλληνες δείχνουν εμπιστοσύνη στην ιδιωτική ασφάλιση.

 

Όπως, για παράδειγμα, η οικογενειακή φίλη που πριν λίγο καιρό έσπασε το πόδι της αλλά είχε άμεση πρόσβαση σε ιατρικό προσωπικό και περίθαλψη. Και αυτό χάρη στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας που είχε ευτυχώς προνοήσει να έχει. Κάπως έτσι μπήκατε και εσείς σε σκέψεις για τη χρησιμότητα της ιδιωτικής ασφάλισης σε παρόμοιες περιπτώσεις. Από την άλλη, είναι λογικό να σκέφτεστε ότι την περίοδο που διανύουμε ένα επιπλέον έξοδο, ακόμα και όταν πρόκειται για την υγεία σας ή των αγαπημένων σας προσώπων, ίσως να μην μπορείτε να το υποστηρίξτε. Όμως, το κόστος που θα επωμιστείτε σε περίπτωση που παρουσιάσετε κάποιο πρόβλημα υγείας είναι πολύ μεγαλύτερο. Επίσης, στην Ελλάδα η κοινωνική ασφάλιση είναι δεδομένη.

 

Πλέον όμως όλο και περισσότεροι ασφαλιζόμενοι επιλέγουν την ιδιωτική ασφάλιση υγείας ως πιο αξιόπιστη. Σε αντίθεση με την κοινωνική ασφάλιση, η ιδιωτική προσφέρει πρόσβαση σε αναβαθμισμένες και πιο εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες υγείας και σας γλιτώνει από την ατέρμονη αναμονή για εξυπηρέτηση που αντιμετωπίζουν όσοι δεν έχουν ιδιωτική ασφάλιση. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος «η ασφάλιση υγείας αφορά στην αποζημίωση/ αναπλήρωση απωλειών (π.χ. απώλεια εισοδήματος) οι οποίες προκαλούνται από ασθένεια, ατύχημα ή αναπηρία το ασφαλισμένου και παρέχεται μέσω των ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας με τις καλύψεις: νοσοκομειακή, εξω-νοσοκομειακή και ανικανότητα». Το καλό είναι ότι οι καλύψεις υγείας είναι αρκετά ευέλικτες και μπορούν να συνδυαστούν με άλλα προγράμματα ασφάλισης.

Για παράδειγμα, μπορείτε να τις εντάξετε σαν πρόσθετες καλύψεις στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής ή σύνταξης και έτσι να απολαμβάνετε ένα σύνολο καλύψεων που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

 

Γιατί να το κάνετε;

Πολύ απλά γιατί είμαστε άνθρωποι και με ένα πρόγραμμα υγείας θα ξέρετε ότι έχετε διασφαλίσει κάποια απρογραμμάτιστα έξοδα που μπορεί να προκύψουν λόγω ατυχήματος ή κάποιας ασθένειας. Επίσης, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η κάλυψη των εξόδων ή τμήματος αυτών δεν αφορά μόνο την περίθαλψη στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Σκεφτείτε ότι ένα βασικό πακέτο ασφάλισης υγείας σας παρέχει τα ακόλουθα:

– δαπάνες νοσοκομείου

– δαπάνες αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου

– δαπάνες νοσηλείας μίας μέρας

– έξοδα πριν και μετά τη νοσηλεία που σχετίζονται με το περιστατικό νοσηλείας

– ετήσιος προληπτικός έλεγχος υγείας (check up) – αμοιβή χειρουργών, αναισθησιολόγων και λοιπών ειδικοτήτων

– επείγουσα ιατρική βοήθεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό

– επίδομα τοκετού

– δαπάνες ασθενοφόρου

– δαπάνες μεταμοσχεύσεων

– έξοδα συνοδού

– αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας

Επίσης, ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρεία που θα επιλέξετε θα μπορείτε να επωφεληθείτε και άλλων καλύψεων, οι οποίες εντάσσονται στο βασικό πρόγραμμα υγείας.

 

Πόσο κοστίζει;

Το κόστος του ασφάλιστρου διαμορφώνεται ανάλογα με τη συχνότητα καταβολής των ασφαλίστρων, την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου. Οι έμπειροι ασφαλιστικοί συνεργάτες της Eurolife ERB Ασφαλιστικής θα είναι σε θέση να σας παρουσιάσουν όλα τα οφέλη των προγραμμάτων υγείας και να σας βοηθήσουν να επιλέξετε την ασφάλεια υγείας που σας ταιριάζει, ώστε να έχετε μια ολοκληρωμένη, αλλά ταυτόχρονα οικονομική νοσοκομειακή κάλυψη. Άλλωστε πάνω από όλα είναι… η υγεία!

Πηγή: Ας μιλήσουμε

Παρατείνεται η ισχύς ορισμένων κατηγοριών Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) μέχρι 31-12-2018

Σύμφωνα με δύο νέες αποφάσεις της Υπουργού Τουρισμού, η ισχύς των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) ξενοδοχείων και οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων που έχουν εκδοθεί με βάση το ισχύσαν, μέχρι την έναρξη ισχύος των 216/8.1.2015 και 14129/2.7.2015, σύστημα κατάταξης αναστέλλεται αυτοδίκαια την 31-12-2018, αντί της προηγούμενης ημερομηνίας 31-12-2017, μέχρι την επανακατάταξη των ξενοδοχείων και των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων.

Μέχρι 31-12-2018 όλα τα ξενοδοχεία και όλες οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις των 216/8.1.2015 και 14129/2.7.2015.

 

Πηγή: Taxheaven

Ανασφάλιστα οχήματα: Με αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ η επιστροφή των παραβόλων

Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με την επιστροφή των ποσών των ηλεκτρονικών παραβόλων για τα ανασφάλιστα οχήματα, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017, η Ανεξάρτητη Αρχή ΔΗμοσίων Εσόδων αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι τα ποσά από τα παράβολα τα οποία πρέπει να επιστραφούν στους φορολογούμενους είναι ήδη διαθέσιμα στις Δ.Ο.Υ.

Οι δικαιούχοι μπορούν με αίτησή τους προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. να ζητήσουν την επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλαν για τα πρόστιμα τα οποία ακυρώθηκαν.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι, σε περίπτωση οφειλής του δικαιούχου, το ποσό συμψηφίζεται αυτόματα.