Το πρόγραμμα Προστασίας Personal καλύπτει τον ασφαλιζόμενο προσωπικά, ανάλογα με το επάγγελμα που ασκεί, με σκοπό την εξασφάλισή του σε περίπτωση προσωπικού ατυχήματος, πληρώνοντάς του έξοδα ή και επιδόματα νοσοκομειακής περίθαλψης, ολικής ή μερικής ανικανότητας, φαρμακευτικά έξοδα κ.ά, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι ότι κατατάσσει τις κατηγορίες των επαγγελμάτων και έχει δημιουργήσει 5 διαφορετικά σχέδια ασφάλισης, ώστε σε κάθε περίπτωση να προσφέρεται η ασφαλιστική προστασία που έχει πραγματικά ανάγκη ο καθένας ξεχωριστά και μοναδικά.

Περιγραφή Παρεχόμενων Καλύψεων

– Θάνατος από ατύχημα

– Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα

– Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από ατύχημα

– Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από ατύχημα

– Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα (εβδομαδιαίως)

– Νοσοκομειακό Επίδομα από ατύχημα (εβδομαδιαίως)

Διευκρινήσεις

Τα επαγγέλματα ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες Α, Β και Γ ανάλογα με την επικινδυνότητά τους. Αναλυτικότερα:

Στην κατηγορία Α ανήκουν: πρόσωπα που ασχολούνται με διοικητικές, διευθυντικές, υπαλληλικές και όχι χειρονακτικές εργασίας π.χ. αρχιτέκτονες, βιβλιοπώλες, γιατροί, δάσκαλοι, δημοπράτες, δικηγόροι, καθηγητές, οπτικοί, πολιτικοί μηχανικοί, τραπεζικοί, φαρμακοποιοί, φωτογράφοι, χημικοί, χρηματιστές κ.ά.

Στην κατηγορία Β ανήκουν: πρόσωπα που ασχολούνται με εποπτικές εργασίες στο εμπόριο χονδρικής πώλησης, πρόσωπα που ταξιδεύουν συχνά ή πρόσωπα των οποίων τα καθήκοντα απαιτούν τη χρήση μόνο ελαφρών εργαλείων και μηχανών

Στην κατηγορία Γ ανήκουν: πρόσωπα που ασχολούνται με χειρονακτικές εργασίες όχι ιδιαίτερα επικίνδυνης μορφής και που χρησιμοποιούν εργαλεία ή μηχανές (όχι όμως ξυλουργικά μηχανήματα)

Επίσης στην κατηγορία αυτή ανήκουν πρόσωπα ενασχολούμενα με λοιπά επαγγέλματα που δεν αναφέρονται ειδικά στις κατηγορίες Α & Β ή στα απορριπτέα επαγγέλματα, καθώς και άτομα που είναι μέλη σε αθλητικά σωματεία ή ασχολούνται με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Σε συνεργασία με την INTERLIFE