Θεσπίζοντας την «αντικειμενική» και «απεριόριστη» ευθύνη των παραγωγών από τη διάθεση ελαττωματικών προϊόντων στην αγορά, το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με το οποίο η χώρα μας έχει εναρμονιστεί, στοχεύει στην προστασία της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών.

Το πρόγραμμα «Αστικής Ευθύνης Προϊόντων» της AIG προσφέρει πλήρη κάλυψη των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας την υπεράσπιση απαιτήσεων και την αποζημίωση οιουδήποτε ζημιωθεί από την χρήση/κατανάλωση των προϊόντων.

Απευθύνεται σε:

Ολες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή και διάθεση προϊόντων, είτε αυτές δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είτε οπουδήποτε στον κόσμο.

Πλεονεκτήματα

– Κάλυψη αξιώσεων οιουδήποτε χρήστη/καταναλωτή και όχι μόνο του ιδιώτη τελικού καταναλωτή (αναφέρεται ενδεικτικά για παραγωγούς πρώτων υλών ή εξαρτημάτων άλλων τελικών προϊόντων)

– Κάλυψη εναρμονισμένη με τη νομοθεσία οιασδήποτε χώρας στην οποία εξάγονται τα ασφαλιζόμενα προϊόντα, π.χ. ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, και όχι μόνο με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

– Δυνατότητα παροχής ιδιαίτερα υψηλών ποσών ασφαλιστικής κάλυψης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης

– Υπεράσπιση απαιτήσεων οπουδήποτε τυχόν εγερθεί η απαίτηση (αρμοδιότητα δικαστηρίων).

Καλύψεις

  1. Αξιώσεις από ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων / υλικές ζημιές
  2. Αξιώσεις από σωματικές βλάβες τρίτων. Οι αξιώσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ποσά για:

– Xρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης/ηθικής βλάβης

– Ιατρικά έξοδα (αμοιβές ιατρών, εξετάσεις, φάρμακα, φυσιοθεραπευτές, θεραπείες, νοσήλια κλπ)

– Διαφυγόντα κέρδη

– Διάφορα έξοδα, όπως ιατρική περίθαλψη, χρήση ταξί ή ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, οικιακής βοηθού, αποκλειστικής νοσοκόμας, λήψης βελτιωμένης τροφής.