ΙΚΑ: Πληρωμές παροχών σε αναπήρους με…επιφύλαξη

Στις 29 Σεπτεμβρίου θα καταβάλλει το ΙΚΑ τις αναπηρικές συντάξεις και τα αναπηρικά επιδόματα 4 μηνών (Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου) σε όλους τους “δικαιούχους” για τους οποίους εκκρεμεί η εξέτασή τους στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας και το δικαίωμά τους για τις συγκεκριμένες παροχές είχε λήξει έως τις 30 Ιουνίου.

Αν, ωστόσο, τα ΚΕΠΑ κρίνουν ότι δεν έχουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή δικαίωμα στην παροχή που ζητήθηκε, θα εκδίδει απόφαση για τη διακοπή των πληρωμών και την (άτοκη) αναζήτηση όσων ποσών χορηγήθηκαν είτε μέσω συμψηφισμού με άλλη παροχή (μηνιαία παρακράτηση ποσοστού 20%) είτε με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Η διάταξη

Η διάταξη του ν. 2331/15 παρέχει στους ασφαλισμένους το δικαίωμα να συνεχίσουν να λαμβάνουν το ποσό της παροχής που δικαιούνταν πριν από τη λήξη της και για ορισμένο χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο από έξι συνεχείς μήνες. Κατά το διάστημα αυτό παρατείνεται και η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη των δικαιούχων. Εάν μετά την οριστική κρίση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. κριθεί ότι τα πρόσωπα που υπήχθησαν στις εν λόγω διατάξεις δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν ποσοστό αναπηρίας μικρότερο από 67% ή δεν έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν τις παροχές που τους χορηγήθηκαν με τις διατάξεις αυτές (εξωιδρυματικό επίδομα ή προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας ή σύνταξη λόγω θανάτου), οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται σε κάθε περίπτωση άτοκα, είτε διά συμψηφισμού επί των τυχόν χορηγούμενων συνταξιοδοτικών παροχών, με μηνιαία παρακράτηση ποσοστού 20%, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, στην περίπτωση που δεν χορηγούνται συνταξιοδοτικές παροχές.

Οι πληρωμές

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ:

– Στις 29/9/2015 θα γίνει η πρώτη πίστωση (μέσω Η.ΔΙ.Κ.Α.) στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων των οποίων το δικαίωμα σε παροχές έληξε (μηχανογραφικά) μέχρι την 1.7.2015 (ανάλογα με το αίτημα που βρίσκεται σε εκκρεμότητα στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.: σύνταξη λόγω αναπηρίας, εξωϊδρυματικό επίδομα, σύνταξη λόγω γήρατος που χορηγείται με τις ειδικές διατάξεις) για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2015. Την ίδια ημερομηνία θα γίνει και η πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων που πληρώνονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα αφορά τόσο τις παραπάνω κατηγορίες όσο και τη σύνταξη λόγω θανάτου που χορηγείται σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων, καθώς και την προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας. Διευκρινίζεται ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα αναδρομικής χορήγησης ποσών σύνταξης για το διάστημα μεταξύ της λήξης της παροχής και της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης διάταξης, που είναι η ημερομηνία δημοσίευσής της στο ΦΕΚ (2.7.2015).

– Όσον αφορά τους συνταξιούχους για τους οποίους δεν καθίσταται μηχανογραφικώς εφικτή η αυτόματη παράταση της παροχής που δικαιούνται μέσω ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (σύνταξη λόγω θανάτου που χορηγείται σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων, προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας), η παράταση των παροχών που ελάμβαναν και οι οποίες είχαν λήξει, ενόψει της εκκρεμούς επανεξέτασής τους από τα ΚΕΠΑ, θα διεκπεραιωθεί από τις υπηρεσίες Απονομών και Πληρωμών Συντάξεων των Υποκαταστημάτων (το Τμήμα Πληρωμής Συντάξεων θα πρέπει να επικοινωνήσει με τους δικαιούχους, προκειμένου να παραλάβουν την απόφαση Διευθυντή και να πληρωθούν, αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμου εκπροσώπου).

 

imerisia