Πόσες ασφαλιστικές εταιρίες λειτουργούν στην Ελλάδα, με ποιο καθεστώς και πως εποπτεύονται

Το πλήθος των ασφαλιστικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή έχουν την δυνατότητα να ασκήσουν δραστηριότητα ιδιωτικής ασφάλισης είναι αρκετές εκατοντάδες, με περίπου 735 από αυτές να εμφανίζονται στην κατηγορία των ΕΠΥ.

Ωστόσο από αυτές συνολικά 41 εταιρίες έχουν έδρα την Ελλάδα , δηλαδή λειτουργούν κάτω από την απόλυτη εποπτεία της Εποπτικής Αρχής που είναι η Τράπεζα της Ελλάδος . Καθώς επίσης και οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί.

Όλες οι υπόλοιπες ασφαλιστικές εταιρίες που βρίσκονται στις λίστες της Τράπεζας της Ελλάδος είτε λειτουργούν με καθεστώς εγκατάστασης ( έχουν δημιουργήσει υποκατάστημα στη χώρας μας ) είτε είναι με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών, που είναι συντριπτική πλειονότητα από αυτές που συνολικά εμφανίζονται στις λίστες της Τράπεζας της Ελλάδος .

Δείτε αναλυτικά από την ιστοσελίδα της ΤτΕ ποιες κατηγορίες ασφαλιστικών εταιριών ασκούν δραστηριότητα ιδιωτικής ασφάλισης , με ποιο καθεστώς , προϋποθέσεις και τρόπους εποπτείας :

Η ιδιωτική ασφάλιση ασκείται στην Ελλάδα από:

1) Ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν έδρα την Ελλάδα.

2) Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό καθεστώς εγκατάστασης (μέσω υποκαταστήματος).

3) Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτος–μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό καθεστώς εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

4) Αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς

Η λειτουργία ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα την Ελλάδα προϋποθέτει άδεια που χορηγείται με απόφαση της Εποπτικής Αρχής.

Η άδεια ισχύει για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ενιαία άδεια) σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση πρόκειται να ασκήσει τις δραστηριότητές της σε άλλο κράτος-μέλος, είτε με καθεστώς εγκατάστασης, δηλαδή υποκατάστημα, είτε με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970.

Για ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Ελλάδα και συνιστώνται μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 118/85 (ΦΕΚ Α” 35), η άδεια λειτουργίας τους χορηγείται αποκλειστικά για την άσκηση είτε ασφαλίσεων κατά ζημιών είτε ασφαλίσεων ζωής. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Ελλάδα και οι οποίες κατά τη δημοσίευση του Π.Δ. 118/85 ασκούσαν ασφαλίσεις κατά ζημιών μαζί με ασφαλίσεις ζωής μπορούν να εξακολουθήσουν την ταυτόχρονη άσκηση των δύο δραστηριοτήτων, υπό τον όρο ότι κάθε δραστηριότητα θα τελεί υπό χωριστή διαχείριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52β του Ν.Δ. 400/1970.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται:

11 Ασφαλιστικές εταιρίες ζωής

20 Ασφαλιστικές εταιρίες ζημιών

11 Ασφαλιστικές εταιρίες μικτής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας (Κλάδοι ασφάλισης ζωής ή Κλάδοι ασφαλίσεων ζημιών) την οποία επιθυμεί να ασκήσει η ασφαλιστική επιχείρηση, της χορηγείται από την εποπτική αρχή η άδεια λειτουργίας κατά κλάδο ασφάλισης, για όλους ή μερικούς από τους κινδύνους που υπάγονται στον κάθε κλάδο, καθώς και κατά ομάδα κλάδων ασφαλίσεων σύμφωνα με την κατάταξη που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Ν.Δ. 400/1970

Επίσης, στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος υπάγονται και οι δραστηριότητες των ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ)

Στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος υπάγονται επίσης οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ) και ασκούν ασφάλιση στην Ελλάδα υπό καθεστώς εγκατάστασης σύμφωνα με τα άρθρα 3α και 20 του Ν.Δ. 400/1970.

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτος–μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτος–μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, μπορούν να ασκούν ασφάλιση στην Ελλάδα, είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης, δηλαδή υποκατάστημα, είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 7ου Κεφαλαίου του Ν.Δ.400/1970.

Η εποπτεία της δραστηριότητας αυτών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων πραγματοποιείται από τις εποπτικές αρχές των κρατών-μελών όπου έχουν την έδρα τους οι εν λόγω ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί

Στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος υπάγονται οι οργανισμοί που ασκούν την αμοιβαία ασφάλιση ή αλληλασφάλιση, με αποκλειστικό σκοπό την αλληλασφάλιση των μελών τους. Οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί λειτουργούν σύμφωνα τα άρθρα 35, 36 και 37 του Ν.Δ. 400/1970 και μπορούν να ασκούν αποκλειστικά ασφαλιστικές εργασίες που κατατάσσονται και ταξινομούνται στις ασφαλίσεις κατά ζημιών.

Αναζήτηση ασφαλιστικών εταιριών

Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος υπάρχει εφαρμογή όπου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες που διαφοροποιούνται στην Ελλάδα με οποιοδήποτε καθεστώς σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται παραπάνω.

Επιπλέον για τις ασφαλιστικές εταιρίες που ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα στο κλάδο της ασφάλισης αυτοκινήτου και υποχρεωτικά είναι μέλη του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Αυτοκινήτου υπάρχει επίσης ειδική ηλεκτρονική φόρμα αναζήτησης

 

asfalisinet

Οι ασφαλιστικές εταιρίες πρέπει μέσα σε 50 μέρες να απαντούν σε γραπτές αιτιάσεις (παράπονα) καταναλωτών

Προστασία Καταναλωτή κατά τη Συναλλαγή του με την Ασφαλιστική Επιχείρηση

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι υποχρεωμένες να ορίσουν υπηρεσία διαχείρισης αιτιάσεων (αναφορών), ο επικεφαλής της οποίας δέχεται την αιτίαση από τον ενδιαφερόμενο και οφείλει να απαντά εντός 50 ημερών από την υποβολή της, αποσαφηνίζοντας τη θέση της επιχείρησης. (σχετική Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 3/08.01.2013).

Τι είναι αιτίαση;

Ως αιτίαση νοείται η δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε ασφαλιστική επιχείρηση από πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται.

Τι ΔΕΝ είναι αιτίαση;

Δεν είναι αιτιάσεις και δεν επεξεργάζονται από την ΤτΕ:

Οι αναγγελίες απαιτήσεων

Οι αιτήσεις αποζημίωσης

Απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του συμβολαίου ή την παροχή πληροφοριών / διευκρινίσεων

Αόριστα ή αβάσιμα αιτήματα, όπως για παράδειγμα: – Όταν το αίτημα δεν είναι σαφώς διατυπωμένο όπως π.χ.:

“Η εταιρεία δεν πληρώνει τη ζημιά μου. Παρακαλώ όπως την υποχρεώσετε να με αποζημιώσει”.

– Όταν δεν υπάρχει ακριβής προσδιορισμός της ζημίας από τα υποβαλλόμενα στοιχεία

– Όταν η ζημιά δεν συνάγεται από τα υποβαλλόμενα στοιχεία

Είστε δυσαρεστημένοι με ένα ασφαλιστικό προϊόν ή υπηρεσία και δεν γνωρίζετε που πρέπει να απευθυνθείτε;

ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ που θα πρέπει να ακολουθήσετε:

Βήμα 1. Αναζήτηση Απάντησης

Βήμα 2. Επικοινωνία με Ασφαλιστική Επιχείρηση

Αν δεν βρήκατε απάντηση στην ερώτησή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε εγγράφως απ’ ευθείας με την ασφαλιστική επιχείρηση.

Η ασφαλιστική επιχείρηση οφείλει να απαντήσει εγγράφως εντός 50 ημερών από την υποβολή της αιτίασης και η απάντηση πρέπει να είναι σαφής και τεκμηριωμένη.

Βήμα 3. Υποβολή Αιτιάσεων

Αν η ασφαλιστική επιχείρηση δεν σας απάντησε εμπρόθεσμα (εντός 50 ημερών από την υποβολή της αιτίασης) ή η απάντηση ήταν αόριστη, ασαφής ή μη τεκμηριωμένη, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΤτΕ.

Η ΤτΕ δεν είναι αρμόδια για την επίλυση της ιδιωτικής σας διαφοράς με την ασφαλιστική επιχείρηση (αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης). Ωστόσο θα αξιολογήσει την αιτίασή σας στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου.

 

nextdeal

Πόσο ασφαλείς είναι οι ασφαλιστικές εταιρίες απέναντι στην κρίση των 7 ημερών

Οι ασφαλιστικές εταιρίες είναι ο μόνος κλάδος του χρηματοπιστωτικού συστήματος που δεν «κατέβασε ρολά» με την ενεργοποίηση του συστήματος της συστημικής ευπάθειας, που είχε σαν συνέπεια να κλείσουν οι τράπεζες και το χρηματιστήριο και να τεθεί περιορισμός στην κίνηση των κεφαλαίων.

Αυτό δείχνει ότι ως κλάδος του χρηματοοικονομικού συστήματος είναι περισσότερο θωρακισμένος απέναντι σε αυτές τις κρίσεις.

Ωστόσο, επηρεάζεται έμμεσα από τους κραδασμούς που δημιουργούνται στην οικονομία και την αγορά από αυτά τα γεγονότα. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που οι ασφαλιστικές εταιρίες ανησυχούν περισσότερο για την επόμενη μέρα.

Όπως επισημαίνουν, στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς από την πρώτη μέρα του “black out” στις τράπεζες στα εταιρικά επιτελεία των πολυεθνικών και ελληνικών ασφαλιστικών εταιριών υπήρξε ενεργοποίηση όλων των μηχανισμών, κύρια στην κάλυψη της τρέχουσας ρευστότητας και ανταπόκρισης απέναντι στους ασφαλισμένους πελάτες τους .

Μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι που έχουν παρουσία στην Ελλάδα με θυγατρικές τους εταιρίες (Metlife , ΑΙG , Ahmea (Ιnteramerican) , Ergo Allianz )είτε με δημόσιες είτε εσωτερικές ενημερώσεις σε προσωπικό , δίκτυα , συνεργάτες και ασφαλισμένους διαβεβαίωναν ότι όχι μόνο είναι σε θέση να καλύψουν τις άμεσες υποχρεώσεις τους αλλά να διασφαλίσουν το μέλλον .

Άλλωστε ,οι πολυεθνικές ασφαλιστικές έχουν πλέον μικρή έκθεση στα κεφάλαια στην Ελλάδα και δεν ανησυχούν και ιδιαίτερα από την πλευρά αυτή και ούτε σκοπεύουν να αποχωρήσουν από ενδεχόμενο Grexit, επισημαίνουν γνώστες της αγοράς.

Επίσης σύμφωνα με εκτίμηση και της Fitch Ratings σε περίπτωση αποχώρησης της Ελλάδας από την Ευρωζώνη οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τους κραδασμούς.

Αλλά και σε επίπεδο Ελληνικών ασφαλιστικών ( Εθνική Ασφαλιστική, International Life, Ευρωπαϊκή Πίστη )υπήρξαν άμεσες παρεμβάσεις ενημέρωσης και διαβεβαιώσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία τους και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

asfalisinet