Ποιους καλύπτει η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Δωρεάν ιατρική περίθαλψη από το δημόσιο σύστημα υγείας των χωρών της Ευρωπαϊκή Ενωσης έχουν δικαίωμα να λάβουν όσοι ταξιδεύουν στο εσωτερικό της ΕΕ. Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας (ΕΚΑΑ), εκδίδεται δωρεάν από το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα. Εξασφαλίζει ότι ο πολίτης κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής του στο εσωτερικό της ΕΕ έχει το δικαίωμα να λάβει την αναγκαία ιατρική περίθαλψη από το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας υποδοχής με τους ίδιους όρους και με το ίδιο κόστος που αυτή συνεπάγεται για τους υπηκόους αυτής της χώρας. Συνεπώς, τα νοσοκομεία που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιας υγείας είναι υποχρεωμένα να αναγνωρίζουν την ΕΚΑΑ

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η ΕΚΑΑ δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την ταξιδιωτική ασφάλιση και τις καλύψεις που παρέχουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη προγραμματισμένης ιατρικής περίθαλψης σε άλλη χώρα.

Πράγματι, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι ασθενείς που επιδεικνύουν την ΕΚΑΑ λαμβάνουν την απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και οι σχετικές δαπάνες που πραγματοποιούν τους επιστρέφονται χωρίς κανένα πρόβλημα. Ωστόσο, υπήρξαν περιπτώσεις απόρριψης, οι οποίες προέκυψαν, γενικά, λόγω της ελλιπούς πληροφόρησης των παρόχων ιατρικής περίθαλψης. Για τον λόγο αυτό, τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να ενημερώνουν τους επαγγελματίες του τομέα υγείας και τους πολίτες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της κάρτας.

Σε περίπτωση που η ΕΚΑΑ δεν γίνει δεκτή, οι ασθενείς θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την αρμόδια αρχή υγείας της χώρας την οποία επισκέπτονται. Σε περίπτωση που και πάλι απορριφθεί το αίτημα,, οι ασθενείς θα πρέπει να ζητήσουν την υποστήριξη των αρχών υγείας της χώρας καταγωγής τους. Τέλος, αν εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα, πρέπει να επικοινωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει την αρμοδιότητα να εξετάσει τους ισχυρισμούς και να θέσει το ζήτημα στις αρχές της οικείας χώρας. Η Επιτροπή διερευνά τέτοιες περιπτώσεις και, αν κριθεί σκόπιμο, κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά οποιουδήποτε κράτους μέλους δεν εφαρμόζει το δίκαιο της ΕΕ όσον αφορά τη χρήση της EΚΑΑ.

Η ΕΚΑΑ καλύπτει 28 κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

sofokleousin