Τι συμβαίνει με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτου; Μέχρι πότε είναι σε ισχύ;

Οι ασφαλισμένοι πρέπει να γνωρίζουν ότι από την ισχύουσα νομοθεσία για 16 ημέρες μετά την λήξη των συμβολαίων τους διατηρείται η κάλυψη προς τρίτους με την ασφαλιστική εταιρεία όμως να έχει το δικαίωμα αγωγής εναντίον τους στη συνέχεια. Αυτό σημαίνει ότι εάν ένας ασφαλισμένος έχει συμβόλαιο αστικής ευθύνης στην ασφαλιστική εταιρεία «Χ» και δεν το ανανεώσει (ούτε ασφαλιστεί σε άλλη εταιρεία), τότε για 16 ακόμη ημέρες από την λήξη του συμβολαίου το όχημα του καλύπτεται για ζημίες προς τρίτους, γεγονός που σημαίνει ότι η ασφαλιστική του εταιρεία «Χ» θα καταβάλλει για λογαριασμό του την αποζημίωση, στη συνέχεια όμως η ασφαλιστική «Χ» θα στραφεί εναντίον του να διεκδικήσει τα ποσά που κατάβαλε για λογαριασμό του.

Τι συμβαίνει τώρα με την «τραπεζική αργία». Ατύπως πολλές ασφαλιστικές εταιρείες αν και δεν έχουν εισπράξει τα ασφάλιστρα για ανανέωση του συμβολαίου με εγκυκλίους τους ενημερώνουν ότι συνεχίζουν να παρέχουν την κάλυψη όσο διαρκεί η «τραπεζική αργία» και πάντως μέχρι του διαστήματος που αναφέρουν στις εγκυκλίους τους. Εξυπακούεται ότι εάν η τραπεζική αργία διαρκέσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα προφανώς θα αλλάξουν πολιτική. Επίσης, με βάση την προαναφερόμενη ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να καλύψουν τον ασφαλισμένο τους για 16 ακόμη ημέρες, από την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου. Έτσι στην περίπτωση ατυχήματος εντός αυτής της προθεσμίας αυτές θα κληθούν να πληρώσουν αποζημίωση. Στο μεταξύ θα κρίνουν εάν θα ασκήσουν το αναγωγικό τους δικαίωμα, το οποίο προφανώς δεν θα ασκήσουν στο βαθμό που έχουν αναφέρει στην εγκύκλιο τους, ότι συνεχίζουν να παρέχουν κάλυψη.

Το nextdeal.gr υπογραμμίζει ωστόσο ότι η ασφαλιστική αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί «ατύπως» και συνεπώς εταιρείες και ασφαλισμένοι θα πρέπει να βρουν τρόπο σύντομα να επανέλθουν στην νομιμότητα προκειμένου όλοι να είναι σωστά ασφαλισμένοι και εξασφαλισμένοι έναντι της νομοθεσίας. Επίσης καλό είναι να εξηγούν στους ασφαλισμένους τους ποιες δεσμεύσεις αναλαμβάνουν με την μη ακύρωση των συμβολαίων που δεν ανανεώνονται λόγω «τραπεζικής αργίας».

Τέλος πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά λειτουργεί σε πρωτόγνωρες συνθήκες και όμως μέχρι στιγμής έχει καταφέρει και βρίσκεται στο πλάι του ασφαλισμένου καθώς στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι εταιρείες εξακολουθούν να καταβάλλουν αποζημιώσεις.

 

nextdeal