Νέοι κανόνες για την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων – Οφέλη για καταναλωτές

Ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Οδηγία (ΕΕ) 2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (Insurance Distrubution Directive-IDD ). Οι νέοι κανόνες υπέρ-διασφαλίζουν τους καταναλωτές έναντι των επιλογών και διαμεσολαβητών για την αγορά ασφαλιστικών προϊόντων και θα πρέπει να ενσωματωθούν στις νομοθεσίες των κρατών μελών και προβλέπεται να εφαρμοστούν από το 2017.

Η οδηγία αποσκοπεί σε μία ελάχιστη εναρμόνιση και συνεπώς δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν πιο αυστηρές διατάσεις προκειμένου να προστατεύουν τους πελάτες τους με την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις αυτές είναι συνεπείς με το δίκαιο της Ενωσης. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες αρχές δημοσιοποιούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο σχετικά με το εάν και πως το κράτος μέλος έχει επιλέξει να εφαρμόσει αυστηρότερες διατάξεις.

Αναλυτικότερα: Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι πριν την σύναψη της σύμβασης ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής παρέχει στον πελάτη:

α) εάν κατέχει οποιαδήποτε συμμετοχή που να υπερβαίνει το 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της συγκεκριμένης ασφαλιστικής επιχείρησης

β) εάν συγκεκριμένη ασφαλιστικής επιχείρησης ή μητρικής επιχείρησης συγκεκριμένης ασφαλιστικής επιχείρησης κατέχει οποιαδήποτε άμεση συμμετοχή που να υπερβαίνει το 10% ή περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή

γ) σε σχέση με την προτεινόμενη σύμβαση για την οποία παρέχει συμβουλή για το κατά πόσον :

ι) παρέχει συμβουλές αμερόληπτες και προσωπικής ανάλυσης

ιι) έχει συμβατική υποχρέωση να ασκεί δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων σε μία ή περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και δεν παρέχει συμβουλές βάσει αμερόληπτης και προσωπικής ανάλυσης, σε αυτή δε, την περίπτωση τον ενημερώνει για τις επωνυμίες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις οποίες δύναται να ασκεί και όντως ασκεί δραστηριότητες

δ) την φύση της αμοιβής που λαμβάνει σε σχέση με την σύμβαση ασφάλισης

ε) σε σχέση με την σύμβαση ασφάλισης

2. Όταν η αμοιβή καταβάλλεται κατευθείαν από το πελάτη, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ενημερώνει τον πελάτη για το ποσό της αμοιβής ή αν αυτό δεν είναι δυνατό για την μέθοδο της αμοιβής

3. Εάν ο πελάτης πληρωμές εκτός των τρεχόντων ασφαλίστρων και των προγραμμάτων πληρωμών δυνάμει της σύμβασης ασφάλισης μετά την σύναψη της, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής του γνωστοποιεί επίσης για την κάθε μία από της εν λόγω μεταγενέστερες πληρωμές

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εγκαίρως πριν από την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης κάθε ασφαλιστική κοινοποιεί στο πελάτη της τη φύση της αμοιβής που λαμβάνουν οι υπάλληλοι της σε σχέση με την σύμβαση ασφάλισης

5. Εάν ο πελάτης πραγματοποιεί εκτός των τρεχόντων ασφαλίστρων και προγραμμάτων πληρωμών δυνάμει της ασφαλιστικής σύμβασης μετά την σύναψη της, η ασφαλιστική επιχείρηση του γνωστοποιεί επίσης, για κάθε μία από τις εν λόγω μεταγενέστερες πληρωμές

Παροχή συμβουλών

Πριν την σύναψη ασφάλισης ο διανομέας ασφαλιστικών προϊόντων προσδιορίζει βάσει πληροφοριών τις οποίες έλαβε από τον πελάτη τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη και παρέχει στο πελάτη αντικειμενικές πληροφορίες για το ασφαλιστικό προϊόν σε μορφή κατανοητή που να επιτρέπει στο πελάτη να λάβει απόφαση.

Το έγγραφο πληροφοριών για τον ασφαλιστικό προϊόν:

α) είναι σύντομο και χωριστό έγγραφο

β) παρουσιάζεται έτσι ώστε να είναι σαφές και ευανάγνωστο

Συντάσσεται, μεταξύ των άλλων στις επίσημες γλώσσες ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες που χρησιμοποιείται στο μέρος του κράτους μέλους που κυκλοφορεί το ασφαλιστικό προϊόν ή εάν συμφωνήσουν ο καταναλωτής και διανομέας σε άλλη γλώσσα, δεν είναι παραπλανητικό.

Περιλαμβάνει δήλωση ότι οι πλήρεις συμβατικές και προσυμβατικές πληροφορίες για το προϊόν παρέχονται και σε άλλα έγγραφα

Περιγράφει πληροφορίες για το τύπο ασφάλισης, περίληψη ασφαλιστικής κάλυψης με περιλαμβανομένων των κύριων ασφαλιζόμενων κινδύνων του ασφαλιζόμενου ποσού και όπου έχει εφαρμογή, του γεωγραφικού πεδίου και την περίληψη των κινδύνων που αποκλείονται, υποχρεώσεις, διάρκεια της σύμβασης, τον τρόπο καταγγελίας της σύμβασης.

Η οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος ή επιθυμεί να εγκατασταθεί σε κράτος μέλος προκειμένου να αναλάβει και να ασκήσει διανομή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων.

Δεν εφαρμόζεται σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που ασκούν σε δευτερεύουσα δραστηριότητα την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ασφάλιση είναι συμπληρωματική προς το αγαθό ή την υπηρεσία που παρέχεται από προμηθευτή, ήταν η εν λόγω ασφάλιση καλύπτει : τον κίνδυνο βλάβης, απώλειας αγαθών ή τη μη χρήσης της υπηρεσίας που παρέχει ο εν λόγω προμηθευτής ή τη ζημιά ή απώλεια αποσκευών και άλλους κινδύνους που σχετίζονται με ταξίδι για το οποίο έγινε κράτηση από τον εν λόγω προμηθευτή.

sofokleousin

Οι ασφαλιστικές παροχές που αγνοούν οι καταναλωτές

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την εικόνα που έχουν οι Αμερικανοί καταναλωτές για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Ζωής, περιέχει έρευνα που διενήργησε η ασφαλιστική Northwestern Mutual.

Στην έρευνα συμμετείχαν 2.010 άτομα και οι ερωτήσεις επικεντρώνονται γύρω από τις συνήθειες και τη συμπεριφορά των Αμερικανών απέναντι στο χρήμα, στον καθορισμό στόχων και στις οικονομικές προτεραιότητες.

Η έρευνα δείχνει ότι το ποσοστό των Αμερικανών που έχουν αγοράσει ασφάλεια Ζωής διαμορφώνεται στο 51%, ενώ υψηλό είναι το ποσοστό εκείνων (43%) που θεωρούν ότι η ασφάλεια Ζωής είναι υπερβολικά ακριβή.

Η γενιά των millennials είναι αυτή με τα μεγαλύτερα ποσοστά (28%) άγνοιας των ασφαλιστικών προϊόντων. Δεδομένης της άγνοιας για τις ασφάλειες, δεν είναι παράλογο που οι περισσότεροι συμμετέχοντας πιστεύουν ότι η ασφάλεια είναι για να πληρωθούν τα έξοδα της κηδείας (68%) και για να υπάρχει ένα εισόδημα για τους συγγενείς (59%).

Λίγοι είναι όμως αυτοί που δείχνουν να γνωρίζουν άλλες παροχές μίας ασφάλειας Ζωής:

Αποπληρωμή στεγαστικών δανείων και χρεών (23%)

Πληρωμή φόρου κληρονομιάς (15%)

Δημιουργία περιουσίας (12%)

Παροχή εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότηση (8%)

Χρηματοδότηση μελλοντικών σπουδών για παιδιά (5%)

Χρηματοδότηση δωρεών (4%)

Οι βασικοί λόγοι που το 49% των Αμερικανών δεν έχουν ασφάλεια Ζωής είναι οι ακόλουθοι:

43% θεωρεί την ασφάλεια Ζωής πανάκριβη

31% υποστηρίζει ότι η ασφάλιση αποτελεί λιγότερο σημαντική προτεραιότητα σε σύγκριση με άλλα έξοδα

14% δηλώνει ότι δεν σκέφτηκε ποτέ να αγοράσει ασφάλεια Ζωής και δεν γνωρίζει πολλά για το θέμα

12% δεν γνωρίζει από που να αρχίσει

8% σημειώνει ότι δεν έχει χρόνο να ψάξει

6% λέει ότι οι ασφάλειες είναι υπερβολικά πολύπλοκες

 

insurancedaily

Ο όμιλος Generali στα smartphones 10 εκατ. καταναλωτών

Μεγάλο άνοιγμα στην αγορά των smartphones πραγματοποιεί ο όμιλος Generali έχοντας ως στόχο να διευρύνει την πελατειακή του βάση και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της τεχνολογίας και των έξυπνων κινητών στην ιδιωτική ασφάλιση. Πρόσφατα η διοίκηση του ομίλου υπέγραψε διεθνή συμφωνία με την Obi Worldphones™,  μέσω της οποίας η Generali θα επεκταθεί  σε 20 αγορές και 10 εκατ. καταναλωτές.

Η συμφωνία αφορά την από  κοινού ανάπτυξη πλατφόρμας ασφάλισης για κινητά τηλέφωνα, η οποία  θα είναι ενσωματωμένη στη συσκευή και θα μπορούν οι χρήστες να τη δουν στην κεντρική οθόνη του κινητού τους. “Πρόκειται για μία σημαντική συμφωνία που θα δώσει τη δυνατότητα στον όμιλο να προσφέρει χρήσιμες υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο καταναλωτικό κοινό μέσω των έξυπνων κινητών” δήλωσε ο Giovanni Giuliani, επικεφαλής επιχειρηματικής ανάπτυξης και στρατηγικής του ομίλου Generali.

Η Obi είναι μία start up εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, που συν-ιδρύθηκε από τον John Sculley, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Apple. Στόχος της είναι να επεκταθεί στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των κινητών τηλεφώνων σε πολλές χώρες και κυρίως σε νεανικό κοινό.

Οι εφαρμογές θα αναπτυχθούν με βάση την κάθε χώρα, ξεκινώντας με την Τουρκία, την Ινδία, την Ινδονησία, το Βιετνάμ, τις Φιλιππίνες και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέσα στο 2015. Οι δύο εταιρείες σχεδιάζουν να καλύψουν υπηρεσίες για 20 χώρες μέχρι το 2017.

Πηγή: Insurance Journal