Στο 21,21% η ανασφάλιστη εργασία

Αύξηση της ανασφάλιστης εργασίας καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2015 σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων του σχεδίου «Αρτεμις», που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρώην υπουργός Εργασίας Ι. Βρούτσης. Το ποσοστό της ανασφάλιστης εργασίας έφτασε τον Μάρτιο στο 21,21%, από 20,68% τον Φεβρουάριο και 15,36% τον Ιανουάριο.

Υψηλότερα σε σχέση με το 2014 (τον Δεκέμβριο ήταν 13,82%), αλλά, κοντά στα επίπεδα στα οποία ήταν το 2013. Τα υψηλότερα ποσοστά ανασφάλιστης εργασίας είχαν καταγραφεί στο πρώτο τρίμηνο του ’13 (38,50% – 40,47%) πριν δηλαδή από τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή του προστίμου των 10.550 ευρώ για κάθε ανασφάλιστο απασχολούμενο.

 

imerisia

Πόσες ασφαλιστικές εταιρίες λειτουργούν στην Ελλάδα, με ποιο καθεστώς και πως εποπτεύονται

Το πλήθος των ασφαλιστικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή έχουν την δυνατότητα να ασκήσουν δραστηριότητα ιδιωτικής ασφάλισης είναι αρκετές εκατοντάδες, με περίπου 735 από αυτές να εμφανίζονται στην κατηγορία των ΕΠΥ.

Ωστόσο από αυτές συνολικά 41 εταιρίες έχουν έδρα την Ελλάδα , δηλαδή λειτουργούν κάτω από την απόλυτη εποπτεία της Εποπτικής Αρχής που είναι η Τράπεζα της Ελλάδος . Καθώς επίσης και οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί.

Όλες οι υπόλοιπες ασφαλιστικές εταιρίες που βρίσκονται στις λίστες της Τράπεζας της Ελλάδος είτε λειτουργούν με καθεστώς εγκατάστασης ( έχουν δημιουργήσει υποκατάστημα στη χώρας μας ) είτε είναι με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών, που είναι συντριπτική πλειονότητα από αυτές που συνολικά εμφανίζονται στις λίστες της Τράπεζας της Ελλάδος .

Δείτε αναλυτικά από την ιστοσελίδα της ΤτΕ ποιες κατηγορίες ασφαλιστικών εταιριών ασκούν δραστηριότητα ιδιωτικής ασφάλισης , με ποιο καθεστώς , προϋποθέσεις και τρόπους εποπτείας :

Η ιδιωτική ασφάλιση ασκείται στην Ελλάδα από:

1) Ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν έδρα την Ελλάδα.

2) Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό καθεστώς εγκατάστασης (μέσω υποκαταστήματος).

3) Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτος–μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό καθεστώς εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

4) Αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς

Η λειτουργία ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα την Ελλάδα προϋποθέτει άδεια που χορηγείται με απόφαση της Εποπτικής Αρχής.

Η άδεια ισχύει για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ενιαία άδεια) σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση πρόκειται να ασκήσει τις δραστηριότητές της σε άλλο κράτος-μέλος, είτε με καθεστώς εγκατάστασης, δηλαδή υποκατάστημα, είτε με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970.

Για ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Ελλάδα και συνιστώνται μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 118/85 (ΦΕΚ Α” 35), η άδεια λειτουργίας τους χορηγείται αποκλειστικά για την άσκηση είτε ασφαλίσεων κατά ζημιών είτε ασφαλίσεων ζωής. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Ελλάδα και οι οποίες κατά τη δημοσίευση του Π.Δ. 118/85 ασκούσαν ασφαλίσεις κατά ζημιών μαζί με ασφαλίσεις ζωής μπορούν να εξακολουθήσουν την ταυτόχρονη άσκηση των δύο δραστηριοτήτων, υπό τον όρο ότι κάθε δραστηριότητα θα τελεί υπό χωριστή διαχείριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52β του Ν.Δ. 400/1970.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται:

11 Ασφαλιστικές εταιρίες ζωής

20 Ασφαλιστικές εταιρίες ζημιών

11 Ασφαλιστικές εταιρίες μικτής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας (Κλάδοι ασφάλισης ζωής ή Κλάδοι ασφαλίσεων ζημιών) την οποία επιθυμεί να ασκήσει η ασφαλιστική επιχείρηση, της χορηγείται από την εποπτική αρχή η άδεια λειτουργίας κατά κλάδο ασφάλισης, για όλους ή μερικούς από τους κινδύνους που υπάγονται στον κάθε κλάδο, καθώς και κατά ομάδα κλάδων ασφαλίσεων σύμφωνα με την κατάταξη που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Ν.Δ. 400/1970

Επίσης, στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος υπάγονται και οι δραστηριότητες των ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ)

Στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος υπάγονται επίσης οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ) και ασκούν ασφάλιση στην Ελλάδα υπό καθεστώς εγκατάστασης σύμφωνα με τα άρθρα 3α και 20 του Ν.Δ. 400/1970.

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτος–μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτος–μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, μπορούν να ασκούν ασφάλιση στην Ελλάδα, είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης, δηλαδή υποκατάστημα, είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 7ου Κεφαλαίου του Ν.Δ.400/1970.

Η εποπτεία της δραστηριότητας αυτών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων πραγματοποιείται από τις εποπτικές αρχές των κρατών-μελών όπου έχουν την έδρα τους οι εν λόγω ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί

Στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος υπάγονται οι οργανισμοί που ασκούν την αμοιβαία ασφάλιση ή αλληλασφάλιση, με αποκλειστικό σκοπό την αλληλασφάλιση των μελών τους. Οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί λειτουργούν σύμφωνα τα άρθρα 35, 36 και 37 του Ν.Δ. 400/1970 και μπορούν να ασκούν αποκλειστικά ασφαλιστικές εργασίες που κατατάσσονται και ταξινομούνται στις ασφαλίσεις κατά ζημιών.

Αναζήτηση ασφαλιστικών εταιριών

Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος υπάρχει εφαρμογή όπου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες που διαφοροποιούνται στην Ελλάδα με οποιοδήποτε καθεστώς σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται παραπάνω.

Επιπλέον για τις ασφαλιστικές εταιρίες που ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα στο κλάδο της ασφάλισης αυτοκινήτου και υποχρεωτικά είναι μέλη του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Αυτοκινήτου υπάρχει επίσης ειδική ηλεκτρονική φόρμα αναζήτησης

 

asfalisinet

Εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή της κατώτατης σύνταξης

Κατώτατες συντάξεις κάτω και από 200 ευρώ για όσους συνταξιοδοτούνται πριν από το 67ο έτος της ηλικίας τους, με ανοικτό το ενδεχόμενο επιβολής εισοδηματικών κριτηρίων για τους υπόλοιπους, αυξήσεις ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης σε περίπου 150.000 ασφαλισμένους, μεταξύ των οποίων ακόμη και άτομα με βαριές αναπηρίες, οικοδόμοι, αλλά και εργαζόμενοι σε πολύ σκληρές συνθήκες εργασίας (υπερβαρέα) όχι όμως και δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και ένταξη όλων των επικουρικών ταμείων (ενστόλων, ναυτικών, δικηγόρων, μηχανικών και ελευθέρων επαγγελματιών) στο επικουρικό των μισθωτών (ΕΤΕΑ), περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το «βαρύ» ασφαλιστικό πακέτο με τα προαπαιτούμενα του τρίτου μνημονίου.

Οι διατάξεις ψηφίζονται και θα ισχύσουν άμεσα, ενώ σε συνδυασμό με αυτές που ήδη ψηφίστηκαν τον προηγούμενο μήνα, αλλά και αυτές που θα ψηφιστούν μέχρι τον Οκτώβριο, κατά την πρώτη αξιολόγηση από τους θεσμούς, αναμένεται να φέρουν τα πάνω-κάτω σχεδόν στο σύνολο των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.

Αναλυτικά, το μνημόνιο που κατατέθηκε μαζί με τα προαπαιτούμενα στη Βουλή, προκαλώντας σοκ σε χιλιάδες ασφαλισμένους που εκτιμάται ότι θα συνταξιοδοτηθούν από τον Ιούλιο του 2015 και μετά, στα 67 με το καθεστώς της κατώτατης σύνταξης (λίγα ένσημα), ορίζει ότι η κατώτατη σύνταξη θα καταβάλλεται με εισοδηματικά κριτήρια. Σε όλους τους υπόλοιπους, σύμφωνα με τη διάταξη που ψηφίστηκε στο πρώτο πακέτο για το ασφαλιστικό, του Ιουλίου, και η οποία επαναδιατυπώνεται και στο νομοσχέδιο, που θα συνταξιοδοτηθούν πριν από τα 67, θα καταβάλλεται μόνο το οργανικό κομμάτι της σύνταξης, ήτοι το ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές τους, χωρίς την επιχορήγηση του κράτους. Εφόσον συμπληρώσουν τα 67 ή το όριο που θα ισχύει κάθε φορά με βάση το προσδόκιμο ζωής, το ποσό αυτό θα συμπληρώνεται (εφόσον είναι κατώτερο της κατώτατης σύνταξης) ώστε ο συνταξιούχος να λάβει τελικά τα 483 ευρώ. Με τη διάταξη ξεκαθαρίζεται ότι ο διαχωρισμός αυτός αφορά μόνο στις συντάξεις γήρατος και δεν πιάνει τις συντάξεις αναπηρίας και χηρείας, που κατά κύριο λόγο δίνονται πριν από τη συμπλήρωση του 67ου έτους. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), με τη διάταξη αυτή προκύπτει εξοικονόμηση 3 εκατ. ευρώ για το 2015, 17,2 εκατ. ευρώ για το 2016 και 28,5 εκατ. ευρώ για το 2017 και για κάθε επόμενο έτος.

Αλλαγές έρχονται στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, από την ψήφιση του μνημονίου και έως το τέλος του 2021, καθώς αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε όσους είναι ασφαλισμένοι στον ιδιωτικό τομέα και μπορούσαν μέχρι σήμερα να βγουν στη σύνταξη πριν από το 67ο έτος της ηλικίας τους ή το 62ο με παράλληλη προϋπόθεση τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης.

Το νομοσχέδιο ξεκαθαρίζει ότι θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι και την ημερομηνία ψήφισης του νόμου δεν θίγονται. Σε περίπτωση που η ισχύουσα μέχρι σήμερα νομοθεσία δεν προβλέπει όριο ηλικίας για θεμελίωση πλήρους δικαιώματος ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, από τη δημοσίευση του μνημονίου και μετά, η σταδιακή αύξηση αρχίζει με όριο ηλικίας το 58ο έτος για 35 έτη ασφάλισης, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση με όριο ηλικίας το 55ο.

Στον νόμο υπάρχουν ξεχωριστοί πίνακες για τη συνταξιοδότηση στα 62 και για τη συνταξιοδότηση στα 67 έτη. Ως γενική αρχή ισχύει ότι οι 50άρηδες που μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν σήμερα θα υποστούν από αύριο αύξηση 5 ετών. Το όριο ηλικίας αυξάνεται στα 56,7 έτη για όσους γίνουν 50 και μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν το 2016, πηγαίνει στα 58,4 έτη για τις αντίστοιχες περιπτώσεις το 2017, φτάνει τα 60,1 έτη το 2018, ανέρχεται στα 61,9 έτη το 2019, το 2020 φτάνει τα 63,6 έτη, το 2021 τα 65,3 έτη και το 2022 καταλήγει στα 67 έτη. Ανάλογα με το έτος υπάρχει και αντίστοιχη προσαρμογή ανά ηλικία μεγαλύτερη τω 50 ετών. Για όσους συνταξιοδοτηθούν με 40 έτη ασφάλισης, στα 62 έτη, προβλέπεται αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 1 έτος κάθε χρόνο.

Οι πίνακες και η σχετική διάταξη κρύβουν πολλές ασάφειες και «θολά» σημεία, που προφανώς θα διευκρινιστούν με υπουργικές αποφάσεις.

Αυτό που προβλέπεται είναι επιπλέον πέναλτι – μείωση 10% σε όσους αποχωρήσουν νωρίτερα.

Από τις αυξήσεις των ορίων ηλικίας εξαιρούνται μόνο οι υπαγόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και η μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων τέκνων και όπως όλα δείχνουν, δεν εξαιρούνται οι οικοδόμοι που ασφαλίζονται υπό ειδικό καθεστώς βαρέων (στα 60), οι εργαζόμενοι στα λεγόμενα υπερβαρέα, όπως αυτοί που δουλεύουν σε υπόγειες στοές, δύτες κ.λπ. (συνταξιοδοτούνται μεταξύ 55 και 60), καθώς και ειδικές – ευπαθείς ομάδες αναπήρων, όπως παραπληγικοί, νεφροπαθείς κ.ά. (συνταξιοδοτούνται με 15ετία χωρίς όριο).

Σύμφωνα με το ΓΛΚ, από την αύξηση των ορίων ηλικίας προκύπτει εξοικονόμηση 5 εκατ. ευρώ για το 2015, 29 εκατ. ευρώ για το 2016, 79 εκατ. ευρώ για το 2017, 157 εκατ. ευρώ για το 2018 και 263 εκατ. ευρώ για το 2019.

Περικοπές έρχονται στις επικουρικές συντάξεις χιλιάδων αστυνομικών, λιμενικών και πυροσβεστών, ναυτικών, δικηγόρων, μηχανικών και συμβολαιογράφων, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την υποχρεωτική ένταξη των Ταμείων τους, από 1ης Σεπτεμβρίου του 2015, στο υπερεπικουρικό των μισθωτών, ΕΤΕΑ. Πρόκειται για τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης των σωμάτων ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), του ΟΑΕΕ, αρτοποιών, πρατηριούχων υγρών καυσίμων, μηχανικών και εργοληπτών, συμβολαιογράφων, δικηγόρων, ιδιοκτητών συντακτών και υπαλλήλων Τύπου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ναυτικών (ΚΕΑΝ) του ΝΑΤ, καθώς και του προσωπικού ιδρυμάτων εμπορικού ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ).

 

kathimerini