Τι προβλέπει η νέα απόφαση για το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής (updated)

Του Πλάτωνα Τσούλου

 

Στην προσαρμογή στο νόμο 4364/16 περί Solvency II της Απόφασης που προβλέπει τα περί αποζημιώσεων από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής σε ασφαλισμένους εταιρειών των οποίων οι άδειες ανακλήθηκαν, προσβλέπει η έκδοση νεότερης απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος.

 

Με την εν λόγω απόφαση καταργείται η ΕΠΑΘ 12/3/13.7.2011 και ορίζεται ότι σε περιπτώσεις ανάκλησης αδειών ασφαλιστικών εταιρειών κλάδου Ζωής ο εκκαθαριστής θα καταρτίζει και θα αποστέλλει στο Επικουρικό Κεφάλαιο Ζωής τον κατάλογο των δικαιούχων αποζημιώσεων, ώστε αυτό να μεριμνήσει για τις καταβολές των σχετικών ποσών που θα καταβάλλονται εκτός διαστήματος τριών μηνών, με δυνατότητα καταβολών σε δόσεις, ενώ δίνεται η δυνατότητα στο Εγγυητικό να επεκτείνει το διάστημα των τριών ετών, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο. Σημειώνεται ότι ο νόμος 4364/16 προέβλεπε ανάλογη διαδικασία για το Επικουρικό Κεφάλαιο κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, όχι όμως και για το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, γι΄ αυτό και κρίθηκε σκόπιμη η έκδοση της ανωτέρω απόφασης από την Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος

Όπως ορίζεται το Εγγυητικό Κεφάλαιο καταβάλλει την αποζημίωση εντός τριετίας από τη γνωστοποίηση της Κατάστασης Δικαιούχων Ασφαλίσματος (μπορεί να καταβάλλεται και τμηματικά) και η ολοκλήρωση των διαδικασιών μπορεί να ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη. Ειδικότερα:

 

Άρθρο 1- Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων καταβολής αποζημίωσης από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (στο εξής «Εγγυητικό Κεφάλαιο») σε δικαιούχους ασφαλίσεων ζωής ασφαλιστικής επιχείρησης, της οποίας έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας.

 

Άρθρο 2 – Ορισμοί

Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας: 1. Ως «απαιτήσεις από ασφαλίσεις ζωής» νοούνται οι απαιτήσεις από ασφάλισμα ή αξία εξαγοράς πρωτασφαλιστικών συμβάσεων στο πλαίσιο των κατά τo άρθρο 5 του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 13) εργασιών κατά τον χρόνο λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, της οποίας έχει ανακληθεί η άδεια, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) δεν αφορούν εξαιρούμενα σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128) πρόσωπα, β) δεν εντάσσονται στους εξαιρούμενους κλάδους ασφαλίσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128), γ) δεν έχουν ολοσχερώς εξοφληθεί από την ασφαλιστική επιχείρηση, είτε ως προϊόν εξαγοράς, είτε ως ασφάλισμα, είτε ως δάνειο. Ως απαίτηση από ασφάλιση ζωής, στις περιπτώσεις που έχουν διενεργηθεί πληρωμές, λογίζεται το μέρος της απαίτησης που δεν έχει εξοφληθεί, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 3 δ) είναι καταχωρημένες στα αρχεία της ασφαλιστικής επιχείρησης και συμπεριλαμβάνονται στην Κατάσταση Δικαιούχων Ασφαλίσματος του άρθρου 242 παρ. 2 του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 128) που κοινοποιείται στο Εγγυητικό Κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας και ε) δεν έχουν παραγραφεί κατά την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της ασφαλιστικής επιχείρησης. 2. Ως «αποζημίωση» νοείται το καταβλητέο από το Εγγυητικό Κεφάλαιο χρηματικό ποσό αφαιρούμενου κάθε ποσού που έχει λάβει ο δικαιούχος από την ασφαλιστική επιχείρηση ως αξία εξαγοράς ή ασφάλισμα ή δάνειο. 3. Ως «δικαιούχος» νοείται το πρόσωπο στο οποίο πρέπει να καταβληθεί από το Εγγυητικό Κεφάλαιο η αποζημίωση σύμφωνα με τα άρθρα 5, 7 και 8 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α’ 128). 4. Ως «ασφαλιστικός εκκαθαριστής» νοείται το πρόσωπο που διορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 237 παρ. 4 του ν. 4364/2016. 5. Ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» και «ευαίσθητα δεδομένα», νοούνται αυτά που ορίζονται αντίστοιχα στα στοιχ. α΄ και β΄ του άρθρου 2 του ν. 2472/1997.

 

Άρθρο 3 Προσδιορισμός απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής

Μετά τη δημοσίευση της Κατάστασης Δικαιούχων Ασφαλίσματος που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 242 του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 13), ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής κοινοποιεί στο Εγγυητικό Κεφάλαιο τις βεβαιωμένες σε αυτήν απαιτήσεις από ασφάλιση ζωής, καθώς και κατάλογο των προσώπων που εμπίπτουν στο άρθρο 8 του ν. 3867/2010. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο προσδιορίζει λαμβάνοντας υπόψη την Κατάσταση Δικαιούχων Ασφαλίσματος τις απαιτήσεις από ασφαλίσεις ζωής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 7 παρ. 1 και 8 του ν. 3867/2010, όπως ισχύει, καθώς και στο του άρθρου 2 παρ. 1, 2 και 3 της παρούσας. 2. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο δύναται να ζητεί από τον εκκαθαριστή κάθε στοιχείο που κρίνει απαραίτητο για την εφαρμογή του εδαφίου 1 της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α’ 128), όπως ισχύει. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο διατηρεί το δικαίωμα αντιρρήσεων, όπως αυτό προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 242 του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 13) κατά της Κατάστασης Δικαιούχων Ασφαλίσματος. 3. Ο εκκαθαριστής κοινοποιεί αμελλητί στο Εγγυητικό Κεφάλαιο κάθε τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί αντιρρήσεων με την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 242 του ν. 4364/2016, από τα οποία προκύπτει τροποποίηση της Κατάστασης Δικαιούχων Ασφαλίσματος. Για τις οικείες απαιτήσεις από ασφάλιση ζωής εφαρμόζονται κατόπιν της ως άνω κοινοποίησης τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος.

Άρθρο 4 Επικοινωνία 1. Μετά τον προσδιορισμό των απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής, το Εγγυητικό Κεφάλαιο ενημερώνει τους δικαιούχους για την αποζημίωση που δικαιούνται, τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω των οποίων θα προχωρήσει η καταβολή των αποζημιώσεων και την προθεσμία εντός της οποίας κάθε δικαιούχος θα πρέπει να προβεί στις δηλώσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Η ενημέρωση των δικαιούχων διενεργείται με όποιο μέσο το Εγγυητικό Κεφάλαιο κρίνει πρόσφορο, ιδίως με επιστολή, έντυπη ή ηλεκτρονική, μέσω του διαδικτυακού του τόπου. 2. Για την καταβολή της αποζημίωσης, ο δικαιούχος γνωστοποιεί εγγράφως, με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του στο Εγγυητικό Κεφάλαιο τον λογαριασμό καταθέσεων ή πληρωμών, του οποίου είναι νόμιμος δικαιούχος. 3. Ο δικαιούχος δηλώνει, επίσης, προς το Εγγυητικό Κεφάλαιο εγγράφως, με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, κατ’ ελάχιστον, ότι: α) το ασφάλιστρο, το ασφάλισμα και η εν γένει ασφαλιστική σχέση δεν αποτελεί ούτε συνδέεται με πράξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες ή εγκληματικές δραστηριότητες και δεν έχει ασκηθεί κατά δικαιούχων της ασφαλιστικής σχέσης ποινική δίωξη για αδίκημα προβλεπόμενο στον ν. 3691/2008, όπως ισχύει, και συνδεόμενο με την εν λόγω σχέση, β) μετά την καταβολή της αποζημίωσης σύμφωνα με την παρούσα δεν διατηρεί καμία αξίωση έναντι του Εγγυητικού Κεφαλαίου.

 

Άρθρο 5 – Καταβολή αποζημίωσης

Η αποζημίωση καταβάλλεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της παρούσας, εφόσον το Εγγυητικό Κεφάλαιο έχει λάβει την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. 2. Το αποδεικτικό της κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό, αποτελεί πλήρη απόδειξη της πληρωμής και, συνακόλουθα, της εκπλήρωσης των εκ του νόμου υποχρεώσεων του Εγγυητικού Κεφαλαίου, έναντι των δικαιούχων της αποζημίωσης. 3. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο δύναται, κατόπιν απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος, να καταβάλλει στους δικαιούχους την αποζημίωση, που έχει προσδιορίσει σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, τμηματικά, με καθορισμό είτε συγκεκριμένου, αριθμητικώς προσδιοριζόμενου, ποσού, είτε ποσοστού της απαίτησης, που θα πληρώνεται σε κάθε τμηματική καταβολή. Στην απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, που λαμβάνεται μετά από εισήγηση του Εγγυητικού Κεφαλαίου, καθορίζονται οι όροι και το χρονοδιάγραμμα των τμηματικών καταβολών, λαμβάνονται δε υπόψη τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 και η ανάγκη της μεγιστοποίησης του αριθμού των δικαιούχων που ικανοποιούνται πλήρως, σε κάθε φάση των τμηματικών καταβολών. 4. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο καταβάλλει την αποζημίωση εντός τριετίας από τη γνωστοποίηση της Κατάστασης Δικαιούχων Ασφαλίσματος που προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του Εγγυητικού Κεφαλαίου η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται λαμβανομένης υπόψη και της διαδικασίας τμηματικής καταβολής των αποζημιώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος.

 

Άρθρο 6 – Λειτουργία Εγγυητικού Κεφαλαίου κατά την διαδικασία αποζημίωσης

 

Με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Εγγυητικού Κεφαλαίου είναι δυνατόν να ανατίθεται σε εξωτερικό συνεργάτη η επικουρία προς τον σκοπό ολοκλήρωσης των διαδικασιών που περιγράφονται στην παρούσα. Ο εξωτερικός συνεργάτης υποχρεούται να διατηρεί εμπιστευτικά τα απλά ή ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν περιέρχονται σε γνώση του. Ως κριτήρια ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη λαμβάνονται υπόψη α) η συγκέντρωση, από τον εξωτερικό συνεργάτη, των κατά το δυνατό περισσότερων από τις απαιτούμενες ειδικότητες, β) το συνολικό κόστος, γ) η προηγούμενη εμπειρία σε συναφείς εργασίες και δ) η μη ύπαρξη περιπτώσεων ασυμβίβαστου ή σύγκρουσης συμφερόντων. Οι απαιτήσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής, όσον αφορά την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη, μπορεί να εξειδικεύονται κατά περίπτωση με σχετική ανακοίνωση ή με ενημέρωση των υποψηφίων.

 

Άρθρο 7 -Τελικές Διατάξεις

 

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται επίσης στις περιπτώσεις της μεταβίβασης χαρτοφυλακίου για τις ασφαλίσεις ζωής που δεν μεταβιβάζονται. Στην περίπτωση αυτή, οι προθεσμίες της παρούσας εκκινούν από την δημοσίευση της απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος για την έγκριση της μεταβίβασης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α’ 128). 2. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας καταργείται η απόφαση ΕΠΑΘ 12/3/13.7.2011, κάθε δε αναφορά σε αυτήν νοείται εφεξής ως αναφορά στην παρούσα. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.