Νέοι κανόνες για την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων – Οφέλη για καταναλωτές

Ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Οδηγία (ΕΕ) 2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (Insurance Distrubution Directive-IDD ). Οι νέοι κανόνες υπέρ-διασφαλίζουν τους καταναλωτές έναντι των επιλογών και διαμεσολαβητών για την αγορά ασφαλιστικών προϊόντων και θα πρέπει να ενσωματωθούν στις νομοθεσίες των κρατών μελών και προβλέπεται να εφαρμοστούν από το 2017.

Η οδηγία αποσκοπεί σε μία ελάχιστη εναρμόνιση και συνεπώς δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν πιο αυστηρές διατάσεις προκειμένου να προστατεύουν τους πελάτες τους με την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις αυτές είναι συνεπείς με το δίκαιο της Ενωσης. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες αρχές δημοσιοποιούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο σχετικά με το εάν και πως το κράτος μέλος έχει επιλέξει να εφαρμόσει αυστηρότερες διατάξεις.

Αναλυτικότερα: Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι πριν την σύναψη της σύμβασης ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής παρέχει στον πελάτη:

α) εάν κατέχει οποιαδήποτε συμμετοχή που να υπερβαίνει το 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της συγκεκριμένης ασφαλιστικής επιχείρησης

β) εάν συγκεκριμένη ασφαλιστικής επιχείρησης ή μητρικής επιχείρησης συγκεκριμένης ασφαλιστικής επιχείρησης κατέχει οποιαδήποτε άμεση συμμετοχή που να υπερβαίνει το 10% ή περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή

γ) σε σχέση με την προτεινόμενη σύμβαση για την οποία παρέχει συμβουλή για το κατά πόσον :

ι) παρέχει συμβουλές αμερόληπτες και προσωπικής ανάλυσης

ιι) έχει συμβατική υποχρέωση να ασκεί δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων σε μία ή περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και δεν παρέχει συμβουλές βάσει αμερόληπτης και προσωπικής ανάλυσης, σε αυτή δε, την περίπτωση τον ενημερώνει για τις επωνυμίες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις οποίες δύναται να ασκεί και όντως ασκεί δραστηριότητες

δ) την φύση της αμοιβής που λαμβάνει σε σχέση με την σύμβαση ασφάλισης

ε) σε σχέση με την σύμβαση ασφάλισης

2. Όταν η αμοιβή καταβάλλεται κατευθείαν από το πελάτη, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ενημερώνει τον πελάτη για το ποσό της αμοιβής ή αν αυτό δεν είναι δυνατό για την μέθοδο της αμοιβής

3. Εάν ο πελάτης πληρωμές εκτός των τρεχόντων ασφαλίστρων και των προγραμμάτων πληρωμών δυνάμει της σύμβασης ασφάλισης μετά την σύναψη της, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής του γνωστοποιεί επίσης για την κάθε μία από της εν λόγω μεταγενέστερες πληρωμές

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εγκαίρως πριν από την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης κάθε ασφαλιστική κοινοποιεί στο πελάτη της τη φύση της αμοιβής που λαμβάνουν οι υπάλληλοι της σε σχέση με την σύμβαση ασφάλισης

5. Εάν ο πελάτης πραγματοποιεί εκτός των τρεχόντων ασφαλίστρων και προγραμμάτων πληρωμών δυνάμει της ασφαλιστικής σύμβασης μετά την σύναψη της, η ασφαλιστική επιχείρηση του γνωστοποιεί επίσης, για κάθε μία από τις εν λόγω μεταγενέστερες πληρωμές

Παροχή συμβουλών

Πριν την σύναψη ασφάλισης ο διανομέας ασφαλιστικών προϊόντων προσδιορίζει βάσει πληροφοριών τις οποίες έλαβε από τον πελάτη τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη και παρέχει στο πελάτη αντικειμενικές πληροφορίες για το ασφαλιστικό προϊόν σε μορφή κατανοητή που να επιτρέπει στο πελάτη να λάβει απόφαση.

Το έγγραφο πληροφοριών για τον ασφαλιστικό προϊόν:

α) είναι σύντομο και χωριστό έγγραφο

β) παρουσιάζεται έτσι ώστε να είναι σαφές και ευανάγνωστο

Συντάσσεται, μεταξύ των άλλων στις επίσημες γλώσσες ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες που χρησιμοποιείται στο μέρος του κράτους μέλους που κυκλοφορεί το ασφαλιστικό προϊόν ή εάν συμφωνήσουν ο καταναλωτής και διανομέας σε άλλη γλώσσα, δεν είναι παραπλανητικό.

Περιλαμβάνει δήλωση ότι οι πλήρεις συμβατικές και προσυμβατικές πληροφορίες για το προϊόν παρέχονται και σε άλλα έγγραφα

Περιγράφει πληροφορίες για το τύπο ασφάλισης, περίληψη ασφαλιστικής κάλυψης με περιλαμβανομένων των κύριων ασφαλιζόμενων κινδύνων του ασφαλιζόμενου ποσού και όπου έχει εφαρμογή, του γεωγραφικού πεδίου και την περίληψη των κινδύνων που αποκλείονται, υποχρεώσεις, διάρκεια της σύμβασης, τον τρόπο καταγγελίας της σύμβασης.

Η οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος ή επιθυμεί να εγκατασταθεί σε κράτος μέλος προκειμένου να αναλάβει και να ασκήσει διανομή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων.

Δεν εφαρμόζεται σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που ασκούν σε δευτερεύουσα δραστηριότητα την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ασφάλιση είναι συμπληρωματική προς το αγαθό ή την υπηρεσία που παρέχεται από προμηθευτή, ήταν η εν λόγω ασφάλιση καλύπτει : τον κίνδυνο βλάβης, απώλειας αγαθών ή τη μη χρήσης της υπηρεσίας που παρέχει ο εν λόγω προμηθευτής ή τη ζημιά ή απώλεια αποσκευών και άλλους κινδύνους που σχετίζονται με ταξίδι για το οποίο έγινε κράτηση από τον εν λόγω προμηθευτή.

sofokleousin

Αστική Ευθύνη Λογιστών: αναδυόμενη αγορά με ποικίλα οφέλη

H ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Επαγγελματιών παρουσιάζει σημαντική άνοδο τα τελευταία χρόνια όχι μόνο στον όγκο των πωλήσεων αλλά σταδιακά και ως προς τα είδη των επαγγελμάτων τα οποία μπορεί να καλύψει.

Παρατηρείται άλλωστε όλο και πιο έντονα το φαινόμενο επαγγελματίες να αναζητούν οι ίδιοι την ασφάλισή τους, πράγμα που δεν βλέπουμε στα άλλα είδη ασφάλισης πριν των υποχρεωτικών, είτε επειδή αρχίζουν να συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο οι επαγγελματίες την αξία της κάλυψης, με αφορμή προσωπικές εμπειρίες ή ακούσματα, είτε γιατί όλο και περισσότερες ιδιωτικές συμβάσεις θέτουν ως προϋπόθεση μιας συνεργασίας την ύπαρξη συμβολαίου αστικής ευθύνης.

Ένα απο τα πολλά επαγγέλματα στο οποίο παρουσιάζεται ραγδαία αύξηση της ζήτησης της συγκεκριμένης ασφάλισης είναι το επάγγελμα του Λογιστή. Αιτίες προφανώς είναι η σημαντική αύξηση των εργασιών και των απαιτήσεων του επαγγέλματός κυρίως οσον αφορά στις συναλλαγές με τις φορολογικές αρχές.

Ταυτόχρονα ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας όλων αυτών των εργασιών ο οποίος γίνεται πλέον αυτόματα και ηλεκτρονικά, καθιστά πολύ εύκολη τον εντοπισμό υπαιτιότητας απο πλευράς του επαγγελματία.

Οπότε η συναίσθηση της ευθύνης και άρα του πιθανού λάθους και της οικονομικής συνέπειας αυτού οδηγεί όλο και περισσότερους λογιστές σε θετικότερη στάση απέναντι στο συγκεκριμένο είδος ασφάλισης.

Αντίστοιχα, η ασφαλιστική βιομηχανία έχει απαντήσει σε μεγάλο βαθμό στη συγκεκριμένη ανάγκη προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις μεταξύ εταιρειών.

Για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές αυτή εδώ η αγορά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο γιατί ως κλάδος σε ανάπτυξη και άρα δίνει τη δυνατότητα ευκολότερων πωλήσεων αλλά και γιατί η ανάπτυξη πελατολογίου λογιστών θα μπορούσε προοπτικά να είναι ιδιαίτερα αποδοτική στον τομέα της εξεύρεσης και ιδιαίτερα των συστάσεων.

Ο λογιστής ως γνωστόν συνήθως έχει ένα σεβαστό πελατολόγιο επιχειρήσεων ή επαγγελματιών, οι οποίοι με τη σειρά τους, στους περισσότερους κλάδους έχουν ανάγκη κάλυψης αστικής ευθύνης. Ένας λοιπόν συνειδητοποιημένος πελάτης Λογιστής, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο κέντρο επιρροής συστάσεων άλλων επαγγελματιών με επίκεντρο την ίδια κάλυψη.

Τα ωφέλη λοιπόν φαίνεται να είναι πολλαπλά, αυτό που χρειάζεται είναι ένα σχέδιο δράσης, ένας ικανός αριθμός παρουσιάσεων για να αποκτηθεί ανάλογη εμπειρία και βέβαια η διεκδίκηση κατόπιν των συστάσεων.

 

underwriter