Ολοταχώς για τη Βουλή οι νομοθετικές ρυθμίσεις για το Solvency II

Πίσω στην διαδικασία της ψήφισης των νομοθετικών ρυθμίσεων για την εφαρμογή στην ασφαλιστική αγορά και τις ασφαλιστικές εταιρίες, των νέων ευρωπαϊκών κοινοτικών κανόνων για την εποπτεία και την κεφαλαιακή επάρκεια, γνωστή ως Solvency II, έχει μείνει η Ελλάδα.

Αν και οι νέες κανονιστικές διατάξεις εφαρμόζονται πανευρωπαϊκά από την 1/1/2016 η χώρας μας λόγω των συνεχών πολιτικών εξελίξεων των τελευταίων μηνών αν και έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις της κύρωσης, δεν κατάφερε να τις περάσει από τη Βουλή .

Το θέμα επείγει και πρέπει να είναι από τα πρώτα νομοσχέδια που θα τεθεί για ψήφιση με το άνοιγμα της νέας βουλής και την έναρξη των νομοθετικών εργασιών

Τι είναι το Solvency II:

Η Solvency II αποτελείται από τρεις πυλώνες:

Ο πρώτος Πυλώνας αφορά τις Ποσοτικές Προδιαγραφές, δηλαδή καθορίζει τη βάση υπολογισμού των Τεχνικών Προβλέψεων και των Επενδύσεων.

Ο δεύτερος Πυλώνας αφορά τις Ποιοτικές Προδιαγραφές, δηλαδή καθορίζει τις αρχές του Εσωτερικού Ελέγχου, της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Διαχείρισης Κινδύνων.

Ο τρίτος Πυλώνας αφορά τις απαιτήσεις παρουσίασης και δημοσίευσης των στοιχείων των Επιχειρήσεων.

Στόχοι του Solvency II:

Η ενίσχυση της προστασίας των αντισυμβαλλομένων και των δικαιούχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων

Η θέσπιση μεθόδου υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων και του Περιθωρίου Φερεγγυότητας, που θα είναι προσαρμοσμένη στους πραγματικούς και πολυσύνθετους (κίνδυνοι Underwriting, Ρευστότητας, Αγοράς, Λειτουργικός και Πιστωτικός κίνδυνος)

Η αποφυγή υπερ-κεφαλαιοποίησης

Η βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

Η βελτίωση των επιμέρους υπαρχόντων νομοθεσιών, μέσω ενός συστήματος ορθών αρχών οικονομικής αξιολόγησης και διαφάνειας

 

asfalisinet