Ανοίγει ο δρόμος για την σύσταση επαγγελματικών ταμείων από τις ασφαλιστικές εταιρίες

Την δυνατότητα να δημιουργηθούν μέχρι πέντε ανοικτά Ταμεία Επαγγελματικά Ασφάλισης (ΤΕΑ) προτείνει το πόρισμα της επιτροπής των «σοφών» για την επαγγελματική ασφάλιση, η οποία θα αναλάβει το ρόλο των σημερινών κρατικών επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων.

Σύμφωνα με την πρόταση πρέπει να καθοριστούν αυστηρές προδιαγραφές για τους φορείς που θα µπορούν να συστήνουν και να λειτουργούν ανοικτά επαγγελματικά ταμεία .

Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα μόνο οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες έχουν την δυνατότητα την γνώση και την κεφαλαιακή επάρκεια για να είναι φορείς δημιουργίας ανοικτών επαγγελματικών ταμείων , εμμέσως πλην σαφώς το πόρισμα της επιτροπής ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτική ασφάλιση να μπει στο τομέα της επαγγελματικής ασφάλισης.

Δείτε όλο το κείμενο της πρότασης της επιτροπής για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ)

Τα ΤΕΑ, φορείς συµπληρωµατικής ασφάλισης, οργανώνονται προαιρετικά και χρηµατοδοτούνται από τους ενδιαφερόµενους εργαζόµενους και εργοδότες (περιλαµβανόµενου και του ∆ηµοσίου, ως εργοδότη).

Ο κύριος σκοπός τους είναι η κλαδική διαφοροποίηση των εργαζοµένων ως προς τις συνταξιοδοτικές παροχές. Υπάγονται στην χρηµατοοικονοµική εποπτεία του κράτους καθώς και στην Ευρωπαϊκή ασφαλιστική νοµοθεσία για την εποπτεία των ταµείων συντάξεων.

Για τα ΤΕΑ δεν υφίσταται κρατική εγγύηση των παροχών, αλλά τα ταµεία αυτά µπορούν να συγκροτούν Guarantee Funds. Είναι ανάγκη πάντως να βελτιωθεί η υφιστάµενη νοµοθεσία όσον αφορά τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι φορείς που αναλαµβάνουν τη διαχείριση των ΤΕΑ.

Επειδή στην Ελλάδα µεγάλος αριθµός εργαζοµένων ανήκει σε µικρό-µεσαίες επιχειρήσεις ή είναι αυτοαπασχολούµενοι, πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να συµµετέχουν σε Ανοιχτά Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης, ώστε να συµπληρώνουν µε δικά τους µέσα το επίπεδο προστασίας που προσφέρει η Πολιτεία.

Τα απαιτούµενα Ανοιχτά Ταµεία δεν θα υπερβαίνουν τα πέντε (5) και θα υπάρχουν αυστηρές προδιαγραφές για τους φορείς που θα µπορούν να συστήνουν και να λειτουργούν τέτοια ταµεία.

Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα (ΒΑΕ). Το πρόβληµα των ΒΑΕ µπορεί να λυθεί οριστικά µε την υπαγωγή όλων των σχετικών κλάδων (παλαιών και νέων) σε ένα ιδιαίτερο Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων.

Το άθροισµα των ασφαλιστικών εισφορών για τα ΒΑΕ ανέρχεται στο 5.6% και στο πλαίσιο ενός ΤΕΑ µπορεί να αποφέρει ένα πρόσθετο ποσοστό αναπλήρωσης της τάξης του 25%.

Εάν υπαχθούν και οι παλαιοί ασφαλισµένοι θα πρέπει να καλυφθούν τα αποθεµατικά για «past service». Εάν επιλεγούν πιο πρόσφατες περίοδοι ασφάλισης (ή µόνον οι ασφαλισµένοι µετά την έναρξη του νέου ταµείου), τότε το πρόβληµα της πρόσθετης αποθεµατοποίησης περιορίζεται ανάλογα.

Μια τέτοια ρύθµιση θα επιτρέψει στους ενδιαφερόµενους να αυξήσουν τις επιλογές τους για πρόωρη συνταξιοδότηση.

Γίνεται φανερό ότι το µέλλον των ΤΕΑ εξαρτάται από την υποταγή της λειτουργίας τους σε µια κοινωνική αποστολή, καθώς και από µια γενναία φορολογική ενθάρρυνση.

Αν τα ΤΕΑ δεν αποκτήσουν ένα διακριτό ρόλο, διαφορετικό από εκείνον της ιδιωτικής (αγοραίας) ασφάλισης, δεν πρόκειται να αναπτυχθούν στο χώρο της συµπληρωµατικής ασφάλισης.

 

asfalisisnet