PlanB για συντάξεις και υγεία από ασφαλιστικές εταιρίες έχει η κυβέρνηση

Σε ένα δεύτερο κύκλο ρυθμίσεων που θα ακολουθήσουν της μεταρρύθμισης για το ασφαλιστικό σύστημα στην κοινωνική ασφάλιση προσανατολίζεται η κυβέρνηση, προκειμένου να εξετάσει το ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης σε θέματα συντάξεων και υγείας.

Καθώς το θέμα του ασφαλιστικού συστήματος μπαίνει στην τελική ευθεία μέσα στον Οκτώβριο προκειμένου να νομοθετηθεί τον Νοέμβριο, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις της χώρας για την δανειακή σύμβαση, το ζήτημα της συμμετοχής ή μη των ασφαλιστικών εταιριών σε αυτό μένει εκτός .

Αν και οι ασφαλιστικές εταιρίες θα επιθυμούσαν να υπάρχει συμμετοχή τους στην επαγγελματική ασφάλιση , φαίνεται να μην προβλέπεται κάτι τέτοιο στα σχέδια αυτής της μεταρρύθμισης .

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών καθηγητή Νίκος Φράγκο , οποίος μίλησε το περασμένο Σάββατο σε ασφαλιστικό συνέδριο στην Ύδρα, η πολιτεία δεν έχει κάποιο φετίχ κατά της ιδιωτικής ασφάλισης ,όπως ανέφερε και θα ανοίξει διάλογο στο θέμα των συνεργασιών στο δεύτερο και τρίτο πυλώνα ασφάλισης.

Από την πλευρά των ασφαλιστικών εταιριών ο πρόεδρος της Ένωσης κ Σαρρηγεωργίου μιλώντας, στο ίδιο συνέδριο έκρουσε, για μια ακόμα φορά, τον κώδωνα του κινδύνου, αναφέροντας ότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης καταρρέει και είναι καιρός η πολιτεία σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και τις ασφαλιστικές εταιρείες να ενισχύσει την δημιουργία επαγγελματικών ταμείων και ατομικών λογαριασμών.

Επίσης οι ασφαλιστικές εταιρίες επαναφέρουν και το θέμα των φορολογικών κινήτρων στα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια .

 

asfalisinet

Εκδόθηκε η πρώτη εγκύκλιος «καρμανιόλα» για συντάξεις και όρια ηλικίας

Ενεργοποιώντας τις υπάρχουσες ασφαλιστικές ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό εκδόθηκε η πρώτο εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, που ορίζει ότι από το 2022 το όριο ηλικίας για την συνταξιοδότηση θα είναι το 67ο έτος της ηλικίας.

Επίσης διευκρινίζει ότι για συνταξιοδότηση σε μικρότερη ηλικία, που θα είναι το 62 έτος της ηλικίας προϋποθέτει ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει 40 έτη ασφαλιστικού βίου.
Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι από το 2021 και μετά θα επανεξετάζονται τα όρια για την συνταξιοδότηση με βάση το προσδόκιμο ζωής , έτσι αφήνει παράθυρο για αύξηση των ορίων και πέρα του 67ο έτος της ηλικίας των ασφαλισμένων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου που στην ουσία καλεί τα ασφαλιστικά ταμεία να προετοιμάζονται για τα νέα δεδομένα στις δημόσιες συντάξεις .

«Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94, τεύχος Α΄/14.8.2015 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης». Με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η παράγραφος 27 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α΄). Έτσι, με την ανωτέρω διάταξη επέρχονται μεταβολές ως προς τα καταβαλλόμενα ποσά σύνταξης λόγω γήρατος για όσους συνταξιοδοτούνται από 1.7.2015 και μετά, οι οποίοι είναι δικαιούχοι των κατωτάτων ορίων σύνταξης, και τροποποιείται η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α΄). Επίσης, με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η παράγραφος 30 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α΄).

Ειδικότερα: α. Με την περίπτωση 1α της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 προβλέπεται ότι όσων η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης αρχίζει από την 1.7.2015 και εφεξής, λαμβάνουν μόνον το ποσό της σύνταξης που προκύπτει βάσει των οικείων καταστατικών και γενικών διατάξεων 2 (οργανικό ποσό). Εάν το προκύπτον οργανικό ποσό σύνταξης είναι κατώτερο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατωτάτου ορίου, τότε χορηγείται το οργανικό αυτό ποσό σύνταξης. Μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010, καταβάλλεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσό του κατωτάτου ορίου σύνταξης. Σε περίπτωση, βέβαια, που το οργανικό ποσό σύνταξης υπερβαίνει το ποσό του κατωτάτου ορίου σύνταξης, τότε εξ” αρχής καταβάλλεται το οργανικό ποσό σύνταξης.

β. Με την περίπτωση 1β της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 τροποποιείται η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3863/2010 (Α΄115) . Έτσι, ο υπολογισμός της σύνταξης βάσει του άρθρου 4 του ν. 3863/2010 ισχύει για τους υπαχθέντες σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο έως και την 31.12.2010 των οποίων η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας αρχίζει από 1.1.2015 .

γ. Με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015, με την οποία αντικαθίσταται, αφ” ης ίσχυσε, η παράγραφος 30 του άρθρου 1 του ν.4334/2015, προβλέπεται ότι τα ποσά κατωτάτων ορίων σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, που καταβάλλονται από τους οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες καταστατικές και γενικές διατάξεις, διατηρούνται μέχρι και 31.12.2021 στο ύψος που ισχύει την 31.7.2015.

δ Με την υποπαράγραφο Ε3 προβλέπεται η σταδιακή σύμφωνα με τους πίνακες 1 και 2 αύξηση των ορίων ηλικίας πλήρους και μειωμένης συνταξιοδότησης . Ειδικότερα, ορίζεται ότι από 01.01.2022 ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος για τους ασφαλισμένους όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας (με 12.000 ημέρες ασφάλισης ή 40 έτη) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης), με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 (11,Α).

Επιπλέον, από την ίδια ως άνω ημερομηνία, προβλέπεται ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, για όλους τους ασφαλισμένους των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης. Στις περιπτώσεις που δεν έχει θεμελιωθεί δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης, τα όρια ηλικίας αυξάνονται σταδιακά έως την 01.01.2022 στα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω παραγράφους 1α και 1β, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.3863/2010 (115, Α΄), σύμφωνα με τους πίνακες του άρθρου αυτού. Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα καθώς και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.

Τέλος, ορίζεται ότι θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα στους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση ή διευκρίνιση επί των ανωτέρω διατάξεων».

asfalisinet

Προσοχή! Ρωτήστε τον ασφαλιστή σας εάν καλύπτεσθε πλήρως σε θραύση κρυστάλλων!

Οι υπηρεσίες θραύσης κρυστάλλων είναι πολλές και διαφορετικής ποιότητας.

Το www.nextdeal.gr επισημαίνει ότι δεν είναι «όλες ίδιες» οι εταιρίες θραύσης κρυστάλλων ούτε φυσικά και οι υπηρεσίες των ασφαλιστικών εταιριών. Υπάρχουν αρκετές διαφορές και πολλά «ακαταλαβίστικα» εκ πρώτης όψεως και στα τιμολόγια και στα προγράμματα και στις ασφαλιστικές εταιρίες που ΔΕΝ είναι εύκολο ο καταναλωτής να τα διακρίνει ή να τα καταλάβει. Οι ασφαλιστικές εταιρίες αναλόγως του κόστους ασφαλίστρου προσφέρουν καλύψεις με «ψιλά γράμματα» που εκεί φαίνεται η χρησιμότητα του ασφαλιστή για να εξηγήσει τι χάνει ή τι κερδίζει ο καταναλωτής με το α ή β ασφάλιστρο και ανάλογες α ή β καλύψεις σε ποσότητα και ποιότητα.

Οι εταιρίες θραύσης κρυστάλλων όπως η GLASSDRIVE, η ΦΙΛΗΣGlass, η Glassfit, η Carglass κ.α. υψηλού επιπέδου έφεραν πρόσθετη αξία και πολιτισμό με τις καλύψεις και εξυπηρέτησή τους με επιτόπου επισκευή στα κρύσταλλα, τα παρμπρίζ, τους καθρέφτες, τις αντιηλιακές μεμβράνες, την προστασία anti-rain, την αντικατάσταση υαλοκαθαριστήρων κ.α. υπηρεσιών που παρέχουν πρόσθετη ασφάλεια στην οδήγηση κλπ.

Όμως απαιτείται μεγάλη προσοχή στην αγορά σωστής ασφάλισης θραύσης κρυστάλλων επειδή πολλές ασφαλιστικές εταιρίες λόγω κόστους ή ανταγωνισμού προωθούν ασφαλιστήρια πακέτα με διαφορετικές καλύψεις ή αφήνονται εκτός ασφάλισης «περιοχές» ζημιών που δεν είναι εύκολο να αξιολογήσει ο καταναλωτής εάν δεν τον συμβουλέψει επαγγελματίας ασφαλιστής. Προσέξτε επειδή η σωστή ασφάλιση και επισκευή σώζει ζωές! Απαιτείται γνώση, εμπειρία, άμεση ανταπόκριση, καινοτομία, γνησιότητα, εγγύηση…

Εμπιστευθείτε τις προτάσεις εξειδικευμένων εταιριών στα κρύσταλλα και ζητήστε κάλυψη από κάθε κίνδυνο και για όλες τις ώρες!

 

nextdeal

Πως θα διαμορφωθεί ο νέος χάρτης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, τα επόμενα χρόνια

Δυο κατηγορίες ασφαλιστικών εταιριών θα επικρατήσουν τα επόμενα χρόνια στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, που θα είναι σαφώς λιγότερες και πιο ισχυρές, σε σχέση με σήμερα .
Στην εκτίμηση αυτή καταλήγουν άνθρωποι της αγοράς επισημαίνοντας ότι η οικονομική κρίση στη χώρα αλλά και οι αλλαγές που επέρχονται στην εποπτεία και την κεφαλαιακή επάρκεια των ασφαλιστικών εταιριών, σύντομα θα αλλάξουν ριζικά τον χάρτη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.
Στην πρώτη κατηγορία θα είναι οι λεγόμενες πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρίες, κυρίως ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ομίλων ,που έχουν εγκατασταθεί στη χώρα παλιότερα, αλλά και τα τελευταία δέκα χρόνια.
Στην δεύτερη κατηγορία θα είναι ελληνικές, κυρίως, ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν εδραιωθεί στην αγορά από χρόνια, που όμως για να μπορέσουν να αντέξουν τον ανταγωνισμό των πολυεθνικών ομίλων θα πρέπει να προχωρήσουν στην εξειδίκευση σε συγκεκριμένους κλάδους ασφάλισης και προϊόντα.
Τα πρώτα δείγματα της λειτουργίας της νέας ασφαλιστικής αγοράς, όπως θα διαμορφώνεται με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω, αναμένονται από τις αρχές του 2016 , οπότε θα αρχίσει και η εφαρμογή της γνωστής κοινοτικής οδηγίας Solvency II ,που αλλάζει ριζικά τα θέματα της εποπτείας αλλά και της κεφαλαιακής επάρκειας.
Σύμφωνα με τους γνώστες της αγοράς ένας ακόμα λόγος που οδηγούμαστε σε αυτού του νέου τύπου ασφαλιστική αγορά είναι και οι τεχνολογικές εξελίξεις που πρέπει να ακολουθήσουν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια οι ασφαλιστικές εταιρίες.
Οι πολυεθνικοί παίχτες της ασφαλιστικής αγοράς, έχοντας την κεφαλαιακή αλλά και την τεχνολογική στήριξη των μητρικών ασφαλιστικών εταιριών, μπορούν να προσαρμόζονται πιο γρήγορα στις εξελίξεις σε σχέση με τις ελληνικές μικρές και μεσαίες ασφαλιστικές εταιρίες.
Αυτό σημαίνει , κατά τους γνώστες της αγοράς , ότι προκειμένου οι ελληνικές εταιρίες να τους ανταγωνιστούν θα πρέπει να περιορίσουν την δράση τους, ώστε να επικεντρωθούν σε εξειδικευμένους κλάδους ασφάλισης, για να έχουν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την ευελιξία .
Στο νέο χάρτη της ασφαλιστικής αγοράς που θα αρχίσει να διαμορφώνεται το επόμενο διάστημα, θα υπάρξουν εξαγορές χαρτοφυλακίων , συγχωνεύσεις εταιριών ακόμα και «σπάσιμο» εργασιών.
Όσον αφορά τις δύο μεγάλες ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες που αποτελούν θυγατρικές των τραπεζικών συστημικών ομίλων, της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank , καθώς το θέμα της ΑΤΕ Ασφαλιστικής θεωρείται τελειωμένο με την συμφωνία της εξαγοράς από τον όμιλο της ERGO, οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι, αργά ή γρήγορα, θα υπάρξει κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, απαγκίστρωση από τους μητρικούς τραπεζικούς ομίλους .
Το πως αυτό θα γίνει τα σενάρια που έχουν δει, κατά καιρούς, το φως της δημοσιότητας ποικίλουν και είναι ανάλογα το προφίλ των δύο εταιριών.
Για την Eurolife τα πράγματα θεωρούνται απλά καθώς είναι σχετικά νέα εταιρία με σημαντική παραγωγή, καθαρή κερδοφορία που την κάνει αρκετά ελκυστική σε πιθανή πώληση.
Για την Εθνική Ασφαλιστική , που φαίνεται να πρωταγωνιστεί και στις ανακατατάξεις που συντελούνται ενόψει εξαγορών χαρτοφυλακίων, το μέγεθός της και ο πρωταγωνιστικό της ρόλος στην αγορά ανεβάζουν το πιθανόν ενδιαφέρον για εξαγορά και ενδεχομένως το τίμημα που προσδοκά η μητρική τράπεζα από μελλοντική πώληση.

 

asfalisinet

Η τεχνολογία λειτουργεί συμπληρωματικά και δεν υποκαθιστά

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της ασφαλιστικής αγοράς και όχι υποκατάσταση της ασφαλιστικής αγοράς , είναι το συμπέρασμα του (πρώτου και τελευταίου) θεματικού πάνελ από το 17ο συνέδριο της Ύδρας.  Εξαιρετικές και αρκετά προσεκτικές οι παρουσιάσεις του συνεδρίου κατέδειξαν ότι πάνω απ’ όλα είναι ο ίδιος ο άνθρωπος-ασφαλιστής.  Η τεχνολογία ουσιαστικά λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως λειτουργεί ο Η/Υ για τον δημοσιογράφο. Διευκολύνει αλλά δεν αντικαθιστά.  Δίνει πληροφορίες αλλά δεν βγάζει συμπεράσματα ούτε προτείνει λύσεις.  Αυτά θα πρέπει να τα κάνει ο ασφαλιστής.  Οι νέες τεχνολογικές εφαρμογές διευκολύνουν τους επαγγελματίες ασφαλιστές , δεν τους ακυρώνουν. Με το SΚΥPE ή με το OOVOO  μπορεί να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σε όποιο μέρος βρίσκεται αυτός ή εσείς. Μπορείτε να κερδίσετε εκατοντάδες εργατοώρες μέσα στο μήνα. Μπορείτε να κάνετε διακοπές δουλεύοντας.  Mπορείτε να έχετε πρόσβαση σε δεκάδες πληροφορίες και περιστατικά. Αλλά την τελική απόφαση για την καταλληλότητα του προιόντος που θα προσφέρετε θα την πάρετε εσείς και θα την αποδεχθεί αυτόςEύλογα θα ρωτήσει το δίκτυο : “Τι γίνεται στην περίπτωση των συμβολαίων αυτοκινήτου; Εμείς δεν μετέχουμε καθόλου εκεί”.

Σωστό μεν αλλά ανοικτό δε , το επιχείρημα. Η αυτοματοποίηση και η τυποποίηση της επικοινωνίας στερεί από τους παλαιότερους πηγές εσόδων αλλά τους επιτρέπει και τους ανοίγει προσβάσεις για πωλήσεις σε άλλα προιόντα ή για παροχή after sales υπηρεσιών.  Τα sites των επιχειρήσεων, διευρύνονται και δίνουν προσβάσεις επικοινωνίας σε όλους τους υποψήφιους αγοραστές. Η κοινωνική δικτύωση επιτρέπει πωλήσεις και επικοινωνία με νέους πελάτες σε όλη τη χώρα. Αν χάσατε κάτι από την αυτοποιημένη πώληση, θα το κερδίσετε πολλαπλάσια κάπου αλλού. Σκεφτείτε άλλωστε τι έγινε με τους καροτσέρηδες στις αρχές του 20ου αιώνα. Κήρυξαν τον πόλεμο στο αυτοκίνητο που  σταμάτησε  τις άμαξες και τελικά έγιναν οι περισσότεροι ταξιτζήδες.

insuranceworld

5 ανόητες δικαιολογίες που ο κόσμος δεν αγοράζει ασφάλεια Ζωής

Τις πέντε βασικές και συνάμα ανόητες δικαιολογίες που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι για να μην αγοράσουν ασφάλεια Ζωής, καταρρίπτει το περιοδικό Forbes.

Με αφορμή την επιλογή του ηθοποιού Anthony Anderson ως το πρόσωπο του Μήνα Ενημέρωσης για την Ασφάλιση Ζωής στις ΗΠΑ, το αμερικανικό περιοδικό συζητά με τον ίδιο και παραθέτει επιχειρήματα που κάνουν την ανάγκη ασφάλισης επιτακτική.

5. Έχω πιο σημαντικά πράγματα να ασφαλίσω

«Οι άνθρωποι ασφαλίζουν τις τηλεοράσεις τους, τα αυτοκίνητά τους, τα κοσμήματά τους, αλλά δεν ασφαλίζουν τους εαυτούς τους», λέει ο Anderson με νόημα. ΑΝ δεν ήταν, βέβαια, ο εαυτός τους δεν θα είχαν τίποτα από αυτά να ασφαλίσουν».

Ακόμη και αν δεν έχουμε ασφαλίσει τα υπάρχοντά μας, μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε. «Το μόνο πράγμα που είναι διαφορετικό είναι ότι δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή, όμως επειδή έχουμε την ‘επέκταση εγγύησης’ στην ασφάλεια Ζωής, η ζωή συνεχίζεται με τον τρόπο που έχετε συνηθίσει να πηγαίνει και δεν ανησυχείτε και για τα χρήματα», προσθέτει ο Anderson.

4. Δεν θέλω να «μπλέξω» με ασφαλιστές

Είναι αλήθεια, ότι υπάρχουν μερικοί ασφαλιστές που έχουν συμβάλλει στο να διαιωνιστεί αυτό το στερεότυπο. Όμως υπάρχουν πολλοί περισσότεροι ασφαλιστές που βλέπουν τη δουλειά τους ως τίποτα λιγότερο από κοινωνικό λειτούργημα.

Ο Anderson μεγάλωσε στην κακόφημη φτωχογειτονιά Compton. Όταν έφτασε τα 18, γνώρισε ένα πολύ γνωστό πρόσωπο στην περιοχή: τη Mary την «κυρία ασφαλίστρια». Η Mary διέσχιζε τις δύσκολες γειτονιές του Compton, πήγαινε από πόρτα σε πόρτα και γινόταν φίλη των οικογενειών που ζούσαν εκεί, μεταξύ των οποίων και με τους γονείς του Anderson. Και όταν ενηλικιώθηκε ο Anderson, η Mary τον ρώτησε: «Έχεις σκεφτεί την ασφάλεια Ζωής;» «Όχι», απάντησε. Δόξα τω θεώ για την Mary…

3. Πρέπει να πεθάνω για να πάρω κάτι πίσω

«Φοβερό, μπορώ να πάρω 25.000 δολάρια με μόλις 12 δολάρια το μήνα. Φέρε μου να υπογράψω», θυμάται ότι σκέφτηκε ο Anderson. Βέβαια, δεν κατάλαβε πλήρως πως λειτουργεί η ασφάλεια. Νόμιζε ότι θα πλήρωνε 12 δολάρια το μήνα για να έχει ΠΡΌΣΒΑΣΗ σε 25.000 δολάρια μετρητά σε ώρα ανάγκης.

«Αυτό που δεν σκέφτηκα, ήταν ότι για να πληρωθώ θα πρέπει να πεθάνω. Και λέω, για περίμενε, για περίμενε, δεν το σκέφτηκα καλά». Παρά όμως την πρόφαση, ο Anderson απέκτησε το πρώτο του ασφαλιστήριο, το οποίο συνεχίζει να έχει μέχρι σήμερα.

Τώρα καταλαβαίνει ότι ενώ ορισμένα ασφαλιστήρια προσφέρουν στους ασφαλισμένους κάποιες οικονομικές παροχές όσο ζουν, ο πρωταρχικός σκοπός της ασφάλειας Ζωής είναι να φροντίσει αυτούς μου μένουν πίσω. Και ο Anderson θέλει να εκπαιδεύσει τον κόσμο γι’ αυτό το γεγονός. Το όφελος για μας τους κατόχους ασφαλιστηρίων είναι πως ξέρουμε ότι κάναμε το σωστό, και ότι μπορούμε να φροντίσουμε την οικογένειά μας ακόμη και όταν δεν θα είμαστε κοντά της.

2. Είναι πολύ ακριβή

Η αλήθεια είναι ότι η ασφάλεια Ζωής μπορεί να είναι και ακριβή. ΑΝ και τα 12 δολάρια το μήνα για το πρώτο συμβόλαιο του Anderson στα 18 του μοιάζει ένα ασφάλιστρο που οι περισσότεροι μπορούν να διαθέσουν, πιθανότατα ήταν μία πιο ακριβή μορφή ισόβιας ασφάλειας Ζωής με ενσωματωμένο πρόγραμμα δημιουργίας αποθέματος. Γιατί μόλις με 13 δολάρια το μήνα, ένας υγιής άνθρωπος 18 ετών μπορεί να πάρει 250 χιλ. δολάρια από ένα συμβόλαιο 20 ετών.

Ένας 30χρονος που είναι πρότυπο υγείας μπορεί να πάρει ένα συμβόλαιο 1 εκατ. δολαρίων με μόλις 37 δολάρια το μήνα – με εγγυημένο ασφάλιστρο για 20 χρόνια – για να διασφαλίσει ότι η οικογένειά του θα έχει αρκετά μετρητά για να επιβιώσει οικονομικά στην περίπτωση θανάτου. Μία υγιής 30χρονη γυναίκα θα πλήρωνε ακόμη λιγότερα, περίπου 31 δολάρια το μήνα.

Είναι αλήθεια ότι η ασφάλεια μπορεί να είναι ακριβή, και αυτό εξαρτάται από το είδος της κάλυψης, την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου. Μπορεί όμως να είναι και εκπληκτικά φθηνή, εξαλείφοντας τη δεύτερη δικαιολογία που κάποιος χρησιμοποιεί για να μην αγοράσει ασφάλεια ζωής.

1.Θα το κάνω αργότερα

Ένας ακόμη σκοπός που υποστηρίζει ο Anderson είναι η εκπαίδευση και ενημέρωση για τον διαβήτη, κάτι που επίσης τον αγγίζει. Ο ίδιος και η μητέρα του πάσχουν από διαβήτη τύπου δύο. ΑΝ ο Anderson έκανε σήμερα αίτηση για ασφάλεια Ζωής, θα ήταν απίστευτα πιο ακριβή –ίσως απαγορευτική – εξαιτίας μίας ασθένειας που δεν είχε όταν αγόρασε την πρώτη του ασφάλεια. Και η μητέρα του, η οποία προσπάθησε να ανανεώσει το ασφαλιστήριο της πρόσφατα, είδε την άρνηση της ασφαλιστικής λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.

Όμως ο πρωταρχικός στόχος της ασφάλειας ζωής δεν είναι να αφήσουμε κάποια χρήματα όταν πεθάνουμε σε πολλά χρόνια από σήμερα, αλλά να φροντίσουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε στην περίπτωση που φύγουμε από αυτή τη ζωή αναπάντεχα.

Insurancedaily

ΤτΕ: Αυξήθηκε η χρηματοδότηση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τον Αύγουστο

Σε -1,6% διαμορφώθηκε o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριουιδιωτικού τομέα τον Αύγουστο του 2015, από -1,5% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία τηςΤράπεζας της Ελλάδος. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 710 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 607 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Αύγουστο του 2015, ήταν αρνητική κατά 422 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 204 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -0,2% έναντι 0,0% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο -1,4% τον Αύγουστο του 2015, από -1,1% τον Ιούλιο του 2015 και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 427 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 839 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο 18,0% τον Αύγουστο του 2015, από 16,5% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 4 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 635 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Τον Αύγουστο του 2015, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 20 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 21 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε στο -0,6%, αμετάβλητος σε σχέση με τον Ιούλιο του 2015.

Χρηματοδότηση των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 267 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Αύγουστο του 2015, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 382 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε αμετάβλητος στο -3,1%.

 

nextdeal

 

Τα 11 κρίσιμα σημεία που θα απασχολήσουν τους επόμενους 18 μήνες τους μεσίτες ασφαλίσεων

Τα 11 κρίσιμα σημεία που θα απασχολήσουν τους επόμενους 18 μήνες τους μεσίτες ασφαλίσεων παρουσίασε χθες ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεσιτών Ασφαλίσεων (BIPAR) κος Nic de Maesschalck σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ).

Ειδικότερα τους περισσότερους από 350 προσκεκλημένους υποδέχθηκε στον Πολυχώρο BALUX PRIVE το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. Ο Πρόεδρος του ΣΕΜΑ κος Γεώργιος Καραβίας, αφού καλωσόρισε τους Έλληνες και διεθνείς προσκεκλημένους, απηύθυνε σύντομη ομιλία, στην οποία επεσήμανε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Τους μήνες που προηγήθηκαν, οι εξελίξεις στην Ελλάδα ήταν ραγδαίες. Η ασφαλιστική αγορά, και όχι μόνο, έχει πλέον ανάγκη από ένα κλίμα ηρεμίας και νηφαλιότητας στην οικονομία και φυσικά ανεμπόδιστη ροή κεφαλαίων, προκειμένου να επιστρέψει σε αναπτυξιακή τροχιά. Ομαλότητα απαιτείται όμως και για την προσαρμογή της ασφαλιστικής αγοράς στο Solvency II. Δεν μεσολαβούν, πλέον, παρά τρεις μήνες για την εφαρμογή του νέου εποπτικού πλαισίου και πρέπει όλοι μας να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε μια νέα πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα με πολλές απαιτήσεις, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για όσους την αποδεχτούν γρήγορα. Ο αγώνας μας, τόνισε, θα είναι σκληρός κι αν πρέπει να επενδύσουμε κάπου είναι στη διαφάνεια, την καινοτομία, τις συνέργειες, την ορθολογική διαχείριση του κόστους και στις νέες τεχνολογίες.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, πρόσθεσε ο κος Καραβίας, ότι «ο ΣΕΜΑ και τα μέλη του επιχειρούν στο πεδίο αυτό τα τελευταία χρόνια οργανωμένα και με σύνεση. Πιστεύω ότι θα προσαρμοστούν επιτυχώς στο νέο εποπτικό περιβάλλον, ώστε να παραμείνουν στην πρώτη γραμμή της ασφαλιστικής αγοράς, στηρίζοντας, με τις δυνάμεις που τους αναλογούν, τον ασφαλισμένο, το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης και την ελληνική οικονομία».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Γενική Γραμματέας κα Ευγενία Καφφετζή, καλωσορίζοντας και η ίδια, από την πλευρά της, τους προσκεκλημένους. Η κα Καφφετζή ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην διοργάνωση της εκδήλωσης του Συνδέσμου και ιδιαίτερα τους χορηγούς, τους χορηγούς επικοινωνίας και τους υποστηρικτές,. Ο Σύνδεσμος, τόνισε η Κα Καφφετζή, αριθμεί ήδη 27 χρόνια ζωής και προσφοράς στο ασφαλιστικό και γενικότερα το οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας, αλλά εκτός από τις ασφαλιστικές – μεσιτικές δραστηριότητές του, δίνει ιδιαίτερη σημασία στον Άνθρωπο στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Για το λόγο αυτό, τόνισε, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προσφέρει ως οικονομική ενίσχυση μέρος των εσόδων της εκδήλωσης στα Παιδικά Χωριά SOS, αναγνωρίζοντας το κοινωνικό έργο που επιτελούν.

Ο κος de Maesschalck στην ομιλία του με θέμα «Broker’s opportunity to Lead: Development through crisis», επεσήμανε, ότι «οι αλλαγές που αναμένονται θα εμφανισθούν με διαφορετική ένταση, αλλά είναι βέβαιο ότι, όπως πάντα, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θα προσαρμοστούν, δεδομένου ότι πάντα οι προκλήσεις εμπεριέχουν και ευκαιρίες».

Τα 11 σημεία, όπως τα παρουσίασε ο κος De Maesschalck , είναι τα εξής:

1. Διαφορετική ρυθμιστική μεταχείριση της διανομής των επενδυτικών- ασφαλιστικών προϊόντων και των προϊόντων ζημιών.

2. Οι διαμεσολαβούντες και ο ασφαλιστικός τομέας γενικότερα, θα πρέπει να καταστούν περισσότερο διαφανείς στη λειτουργία τους. Η BIPAR εκτιμά ότι η αποκάλυψη των αμοιβών και των επιβαρύνσεων είναι παραπλανητική για τον καταναλωτή.

3. Θα δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων

4. Περισσότερη προσοχή θα δοθεί και στην εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση.

5. Περισσότερη προσοχή θα δοθεί επίσης και στις καταγγελίες των καταναλωτών και των εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών, ενώ οι εποπτικές αρχές θα δίνουν περισσότερη προσοχή στις καταγγελίες αυτές.

6. Η καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και οι κανόνες για την καταπολέμηση της απάτης θα γίνουν αυστηρότερα στο μέλλον.

7. Στα θέματα που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση θα απαιτηθεί περισσότερη προσοχή: Big Data, social media. Σε σχέση με τις εξελίξεις αυτές θα πρέπει επίσης να εξετασθούν, μεταξύ άλλων θεμάτων, οι ρυθμίσεις για την ιδιωτικότητα, οι ρυθμίσεις για την προστασία των δεδομένων, θέματα διασυνοριακών υπηρεσιών και ασφαλιστικών κινδύνων στον κυβερνοχώρο, το δίκαιο των συμβάσεων, οι φορολογικοί κανόνες και η ομαλοποίηση.

8. Όσον αφορά την εποπτεία, θα έρθουμε αντιμέτωποι τα επόμενα χρόνια στον τομέα μας με την αύξηση του αριθμού των επί τόπου επιθεωρήσεων από τις εποπτικές αρχές, όχι μόνο σε σχέση με τους κανόνες προληπτικής εποπτείας, αλλά και σε σχέση με τα θέματα της συμμόρφωσης.

9. Το SOLVENCY II θα προκαλέσει σίγουρα αναθεώρηση ορισμένων μεσιτικών – πρακτορειακών συμβάσεων μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών και διαμεσολαβούντων.

10. Ένα από τα κύρια σημεία που χρήζουν πλέον προσοχής είναι οι συντάξεις και οι ασφαλιστικές λύσεις που σχετίζονται με την υγεία. Πρωτοβουλίες που μπορεί να βοηθήσουν τη μεταφορά των αποταμιεύσεων στην επενδυτική αγορά θα πρέπει να ενθαρρύνονται.

11. Συνδεδεμένες και ομαδικές πωλήσεις συγκεκριμένων διαχειριστών στην αγορά πίστης και στεγαστικών δανείων, αποτελεί θέμα για την Ελλάδα και όχι μόνο.

Μετά το πέρας των ομιλιών , ο Πρόεδρος του ΣΕΜΑ Κος Καραβίας παρέδωσε στον εκπρόσωπο των Παιδικών Χωριών SOS Κο Σουρίκα Μιχάλη την επιταγή, ευχόμενος τα Παιδικά Χωριά SOS να συνεχίσουν το φιλάνθρωπο έργο τους με την ίδια πάντα υπευθυνότητα.

Η εκδήλωση, η οποία αποτελεί pre-event του ετήσιου ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού συνεδρίου που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Ύδρα, πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) και του Σ.Ε.Β. – Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.

 

asfalisinet

Ξεκινάν… τα όργανα για το νέο Ασφαλιστικό

Η αρχή έγινε στο Eurogroup στις 11 Σεπτεμβρίου, η συνέχεια δόθηκε από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών στις 21 Σεπτεμβρίου και το πιο πρόσφατο «χτύπημα» δόθηκε χθες από τον ίδιο τον Υπουργό Εργασίας, κ. Γιώργο Κατρούγκαλο.

Ο κ. Κατρούγκαλος δήλωσε χθες πως αν χρειαστεί, θα υπάρξει ψαλίδισμα στις υψηλές συντάξεις, που κατά τον ίδιο είναι εκείνες που ξεπερνούν τα 1.000-1.500 ευρώ. Πριν πέντε μέρες, στη έκθεση του Γερμανικού ΥΠΟΙΚ, αναφερόταν πως αποτελεί «κορυφαίο» σημείο» των μεταρρυθμίσεων του νέου Μνημονίου το συνταξιοδοτικό.

Πριν δεκαπέντε μέρες στο Eurogroup, υπήρξε υπενθύμιση προς τον τότε υπηρεσιακό Υπουργό Οικονομικών περί των μνημονιακών δεσμεύσεων για το ασφαλιστικό.

Αυτές προβλέπουν περικοπές 11-12% στις συνταξιοδοτικές δαπάνες από φέτος έως το 2018. Φέτος πρέπει να περικοπούν 450 εκατ. ευρώ, το 2016 άλλα 1,8 δισ. ευρώ και τα υπόλοιπα 1,75 δισ. ευρώ το 2017-18.

Οι πιέσεις των δανειστών εντείνονται καθώς το Μνημόνιο προβλέπει ότι ένα μεγάλο πακέτο αλλαγών πρέπει να ψηφιστεί μέχρι 31 Οκτωβρίου του 2015. Πολλές μάλιστα από τις αλλαγές θα έχουν άμεση ισχύει δηλαδή από την 1η Νοεμβρίου.

Αυτές είναι η κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων και η εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας – σε περίπτωση που δεν βρεθούν «ισοδύναμα» μέτρα από την ελληνική πλευρά.

Αυτός είναι και ο ρόλος της 12 μελούς Επιτροπής Σοφών που πρέπει να καταθέσει το πόρισμα της στις 7 Οκτωβρίου αντί της 15ης Οκτωβρίου. Πέρα από τις άμεσες αλλαγές στο ασφαλιστικό, προβλέπεται στο νέο Μνημόνιο σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ μέχρι το 2019 ξεκινώντας από το Μάρτιο του 2016, η σταδιακή κατάργηση μέχρι το 2018 της κατ’ εξαίρεση κρατικής χρηματοδότησης σε ΟΑΕΕ-ΝΑΤ ΟΓΑ και η αύξηση των εισφορών του ΟΓΑ.

Για τον Δεκέμβριο του 2015 προβλέπει το Μνημόνιο άλλο ένα πακέτο που στο επίκεντρο του είναι η ενοποίηση όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης και η αντικατάσταση των εισφορών από φόρους.

 

Insurancedaily

Πότε είναι “παράνομες” οι κλήσεις της Τροχαίας; Ποια είναι τα δικαιώματα του πολίτη;

Πώς δικαιολογείται ή επιβάλλεται το «σβήσιμο» των κλήσεων (πράξεων βεβαίωσης παράβασης).

1. Τα αστυνομικά όργανα έχουν, μεταξύ των άλλων, την αρμοδιότητα να βεβαιώνουν ποινικά εγκλήματα σε βαθμό πταίσματος, τα οποία δηλαδή τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο. Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται ότι, οι προϊστάμενοι αυτών, Διευθυντές ή Διοικητές Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από προηγούμενη ακρόαση του παραβάτη, μπορούν να κάνουν δεκτές τις αντιρρήσεις του και να θέσουν την υπόθεση στο αρχείο, με πράξη που συντάσσουν επί του εγγράφου, με το οποίο έχει βεβαιωθεί η παράβαση (άρθρο 14 του νόμου 1481/1984).

2. Ως Διευθυντές ή Διοικητές νοούνται εκείνοι στην αρμοδιότητα των οποίων, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις, ανάγεται η άσκηση της συγκεκριμένης, κατά τόπο και καθ΄ύλη, αρμοδιότητας. Η ως άνω ενέργεια δεν μπορεί να γίνει από ιεραρχικό όργανο, αφού η ”ιεραρχική υποκατάσταση” δεν επιτρέπεται. Για τη θέση της υπόθεσης στο αρχείο απαιτείται οπωσδήποτε προηγούμενη ακρόαση του παραβάτη και αιτιολόγηση της πράξης, σύμφωνα με τους κανόνες του ποινικού δικαίου για τον άδικο χαρακτήρα της πράξης και τον καταλογισμό αυτής (κατάσταση ανάγκης, πλάνη κ.λ π).

3. Στις παραβάσεις όμως, όπου προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου, όπως σήμερα είναι οι περισσότερες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), δεν ισχύουν οι ανωτέρω διατάξεις, αλλά οι ειδικές ρυθμίσεις του άρθρου 104 αυτού. και οι κανόνες του διοικητικού δικαίου για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων, όπως αυτές παγιώθηκαν από τη θεωρία και τη νομολογία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 Κ.Ο.Κ., στον καταλαμβανόμενο επ΄αυτοφώρω να διαπράττει παραβάσεις, για τις οποίες προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα, βεβαιώνεται από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για καθεμία από αυτές.

4. Ο παραβάτης έχει δικαίωμα να εμφανισθεί εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, που αρχίζει από

την επίδοση της βεβαίωσης, στην Αρχή, στην οποία ανήκει το ανωτέρω όργανο, όπως αυτή προσδιορίζεται στη σχετική βεβαίωση παράβασης, προκειμένου να προβάλει τις αντιρρήσεις του. Η απόφαση, με την οποία εξετάζονται οι αντιρρήσεις, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν απορριφθούν, επικυρώνεται το πρόστιμο από τον Προϊστάμενο της Αρχής.

5. Σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνεται (κατά παράβαση και της Κ.Υ.Α.): α) είτε ότι οι κλήσεις, βάσει των οποίων τους έχει επιβληθεί το πρόστιμο, δεν περιέχουν σωστά τα στοιχεία του οχήματός π.χ. αριθμός κυκλοφορίας, μάρκα, χρώμα), β) είτε ότι δεν έχει προσδιοριστεί επακριβώς η θέση του οχήματος σε σχέση με τη περιοχή ισχύος της σήμανσης (π.χ. μη αναγραφή του αριθμού της οδού), ή και γ) ότι οι κλήσεις δεν περιέχουν άλλα στοιχεία της παράβασης (π.χ. ποινή). Στις περιπτώσεις αυτές η πράξη καθίσταται ακυρωτέα.

6. Ανάκληση είναι η μερική ή ολική άρση της ισχύος διοικητικής πράξης, για το μέλλον ή αναδρομικώς με την έκδοση άλλης νεότερης. Για την ευκρινέστερη ανάλυση των κανόνων που διέπουν την ανάκληση των (ατομικών) διοικητικών πράξεων η θεωρία έχει προβεί στη διάκριση μεταξύ της ανάκλησης: α) παράνομων, ευμενών και δυσμενών, και β) νόμιμων, ευμενών και δυσμενών, διοικητικών πράξεων.

7. Σε αντιδιαστολή προς τον κανόνα του αμετακλήτου των νόμιμων ευμενών πράξεων, οι νόμιμες δυσμενείς ανακαλούνται ελεύθερα υπό την επιφύλαξη της αρχής της νομιμότητας, της προστασίας εννόμων συμφερόντων τρίτων, προς τους οποίους οι πράξεις είναι ευμενείς και των ειδικών νομοθετικών διατάξεων, που χαρακτηρίζουν ορισμένες πράξεις ως αμετάκλητες ή περιέχουν αποκλειστική απαρίθμηση των λόγων ανάκλησης.

8. Η νομολογία του ΣτΕ δέχεται πάγια ως γενική αρχή του διοικητικού δικαίου ότι η διοίκηση έχει διακριτική ευχέρεια να ανακαλεί παράνομες ατομικές διοικητικές πράξεις της, για τις οποίες παρήλθε η προθεσμία προσβολής τους ή οι οποίες έχουν προσβληθεί ανεπιτυχώς, όχι όμως και υποχρέωση προς τούτο, εκτός αν αυτή επιβάλλεται βάσει κανόνα δικαίου (βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 952/1988).

9. Αρμόδιο όργανο για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης, κατά το άρθρο 21 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, είναι εκείνο που την εξέδωσε ή εκείνο που είναι αρμόδιο για την έκδοσή της. Όπως προκύπτει από τη διατύπωση της διάταξης, αρμόδιο για την ανάκληση είναι τόσο το όργανο που εξέδωσε την ανακαλούμενη πράξη όσο και, σε περίπτωση μεταβολής της αρμοδιότητας, το όργανο που έχει πλέον την αρμοδιότητα για να την εκδώσει (βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 3582/2008).

Πηγή: esd.gr, bloko.gr