531 ερευνητικά έργα για την πρόληψη κινδύνων υποστηρίζει το Ταμείο ερευνών ΑΧΑ

Από το 2007, το Ταμείο Ερευνών του Ομίλου ΑΧΑ, χρηματοδοτεί κατά προτεραιότητα ερευνητικά έργα που αφορούν στην προστασία της ζωής.

Έχοντας ήδη κλείσει 10 χρόνια λειτουργίας, το Ταμείο Ερευνών είναι η παγκόσμια επιστημονική πρωτοβουλία της ΑΧΑ για την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων και τη διάχυση της γνώσης.
Από το 2007 έχει δεσμεύσει 166 εκατομμύρια ευρώ για 531 ερευνητικά έργα σε 34 χώρες, που υλοποιούνται από επιστήμονες 55 εθνικοτήτων.
Η λειτουργία του Ταμείου διέπεται από συγκεκριμένους άξονες, ώστε να διευκολύνει τη διάχυση εστιασμένων προτάσεων και λύσεων που θα έχουν πρακτική αξία για την κοινωνία. Οι άξονες στους οποίους το Ταμείο Ερευνών επενδύει, είναι πέντε:
Δεδομένα και τεχνολογία (Data & Tech risks).
Προστασία Περιβάλλοντος (Environmental risks).
Προστασία της ζωής (Life risks).
Κοινωνικο-οικονομικοί κίνδυνοι (Socio-economic risks).
Κίνδυνοι ευρέως ενδιαφέροντος (Transversal risks).
Από τις παραπάνω κατηγορίες όπου υποστηρίζονται 531 ερευνητικά έργα, τα 210 αφορούν στην κατηγορία «Κίνδυνοι για τη ζωή», έρευνες δηλαδή, που σχετίζονται κυρίως με την προστασία της ζωής.
Οι έρευνες αυτές εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα. Από θέματα που σχετίζονται με την πρόβλεψη συγκεκριμένων ασθενειών σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες μέχρι την κατανόηση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών (shocks) στις υπηρεσίες υγείας χωρών μικρού και μεσαίου εισοδήματος.
Έρευνες εξάλλου που αναζητούν λύσεις στην θεραπεία σοβαρών τραυματισμών της σπονδυλικής στήλης και τη διερεύνηση του ρόλου που έχει το ανοσοποιητικό μας σύστημα στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και του Διαβήτη Τύπου – 2.
Κατά σειρά ακολουθούν οι κατηγορίες των «Περιβαλλοντικών κινδύνων» (181 έργα) και των «Κοινωνικο-οικονομικών κινδύνων» (121 έργα). Ακολουθούν οι «Κίνδυνοι ευρέως ενδιαφέροντος» (11 ερευνητικά έργα) και ο δυναμικά αναπτυσσόμενος κλάδος των κινδύνων «Δεδομένων και τεχνολογίας» (3 έργα).
Η εστίαση στην προστασία της ζωής είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του Ομίλου ΑΧΑ ο οποίος έχει θέσει στην κορυφή των προτεραιοτήτων τη δραστηριοποίηση στον τομέα της υγείας.