Ανακοίνωση της ΕEΑΕ για παραβατικές πρακτικές στις ασφαλίσεις οχημάτων

Σε ανακοίνωση της η ΕΑΕΕ αναφέρει:

Στην πρόσφατη συνάντηση της ΕΑΔΕ με την Διεύθυνση της ΔΕΙΑ, όπου συζητήθηκαν όλα τα θέματα που απασχολούν διαχρονικά, αλλά και πάντα επίκαιρα, την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, θέματα δηλαδή όπως ο αθέμιτος ανταγωνισμός, η έλλειψη διαφάνειας και ελέγχου στα εναλλακτικά δίκτυα διανομής και η επαναπιστοποίηση των Διαμεσολαβητών, ετέθη και το φλέγον ζήτημα των ανασφάλιστων οχημάτων στην χώρα μας .

Επειδή επεδόθη μερίδιο ευθύνης και συμμετοχής του κλάδου της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στην συνεχιζόμενη αδικαιολόγητη κατάσταση, εμείς ως Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος – ΕΕΑΕ, εκπροσωπώντας τα Μέλη μας που εμπλέκονται και δραστηριοποιούνται καθημερινά στο χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, μετά από ενδελεχή έρευνα επιθυμούμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα :

Ο Νόμος 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/5-5-2014) με θέμα: “Πρόσβαση στη δραστηριότητα των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.” δεν αφήνει, κανένα περιθώριο για παρερμηνείες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Νόμου :

«Άρθρο 169

Τροποποιήσεις του Π.Δ. 237/1986

Το άρθρο 5 παρ. 2 του Π.Δ. 237/1986 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Η κατά το άρθρο 2 ασφαλιστική κάλυψη: Α. Αρχίζει μόνον με την καταβολή ολόκληρου του οφειλομένου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης………….

2.β. Ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης επιτρέπεται μόνον μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, το αργότερο έως την λήξη της ισχύουσας ασφαλιστικής σύμβασης.»

Το σύνολο των Ασφαλιστικών Εταιρειών εφαρμόζοντας τον νόμο, τροποποίησαν τα ηλεκτρονικά συστήματα τους με τέτοιον τρόπο, ώστε ακόμη και στην υποθετική περίπτωση που υπήρχε η παραμικρή διάθεση για παρατυπία στο θέμα της έκδοσης συμβολαίων και απόδοσης ασφαλίστρων, αυτή να έχει εκμηδενισθεί.

Ο τρόπος είναι απλός και αυτός εφαρμόζεται σήμερα:

Στα portals των Εταιρειών, τα οποία χρησιμοποιούν οι Διαμεσολαβούντες και μέσω αυτών εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια, η ισχύς του συμβολαίου ξεκινά στην καλύτερη περίπτωση αμέσως μετά την καταχώρησή του και σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει μέχρι την 12η μεσημβρινή της επομένης ημέρας.

Ως εκ τούτου, δυνατότητα εκ προθέσεως παράτυπης καταχώρησης ασφαλιστηρίου συμβολαίου με ημερομηνία προγενέστερη της πληρωμής των ασφαλίστρων εκ μέρους των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών δεν υφίσταται.

Στην υποθετική περίπτωση, που τα ίδια τα portals κάποιας Ασφαλιστικής Εταιρείας «εκ παραδρομής» παρέχουν αυτήν τη δυνατότητα σε εκδόσεις ή ανανεώσεις ασφαλιστηρίων, είναι πασιφανές ότι τουλάχιστον οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές δεν δύνανται να παρέμβουν στη λειτουργία τους, παρά μόνον υποχρεούνται να εκδίδουν ή να ανανεώνουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια μέσω αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται προφανές ότι τυχόν «φήμες» ή «πληροφορίες» αναφορικά με υποτιθέμενη εμπλοκή Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών σε δήθεν παραβατικές συμπεριφορές σχετικά με την εφαρμογή του ανωτέρω Νόμου, τυγχάνουν ανυπόστατες, αβάσιμες και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ξεκαθαρίζοντας τα παραπάνω και θεωρώντας ότι η συνδρομή της Εποπτικής αρχής είναι καθοριστική, θα θέλαμε να προτείνουμε σε κάθε αρμόδιο όργανο ή αρχή να προχωρήσει σε εφαρμογή αυτών που κατά καιρούς έχουν εξαγγελθεί και αφορούν στον έλεγχο των ανασφάλιστων οχημάτων.

Δεν κατανοούμε την καθυστέρηση της εφαρμογής και αναμένουμε ότι θα γίνει επιτέλους σύντομα το ουσιαστικό βήμα για την επίλυση του μεγάλου αυτού ζητήματος.

insuranceworld