«Αντενδείξεις» στα τυποποιημένα μοντέλα κινδύνου των εποπτικών αρχών για τις αντασφαλιστικές

της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Η χρήση εσωτερικών μοντέλων για τον υπολογισμό των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και φερεγγυότητας διασφαλίζει την σωστή διαχείριση των κινδύνων και ενισχύει την διαφάνεια του προφίλ ρίσκου των (αντ)ασφαλιστικών ομίλων. Επιπροσθέτως, εμπλουτίζει τον διάλογο μεταξύ των εταιριών και των εποπτικών αρχών, σύμφωνα με έκθεση του Συμβουλευτικού Σώματος για τις αντασφαλιστικές εταιρείες (Reinsurance Advisory Board-RAB) της Insurance Europe.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι φόρμουλες που έχουν αναπτύξει οι εποπτικές αρχών σε πολλές περιπτώσεις αντενδείκνυνται για τους διεθνείς αντασφαλιστικούς ομίλους και είναι λιγότερο κατάλληλες για να αντιμετωπίσουν το συνεχώς μεταβαλλόμενο “τοπίο” των κινδύνων. Από την άλλη πλευρά, τα εσωτερικά μοντέλα των εταιρειών μπορούν να υπολογίσουν πιο σωστά τους παράγοντες κινδύνου, σε συνάρτηση με το προφίλ της εκάστοτε εταιρίας και να “συλλάβουν” τις σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών κινδύνων. Ως αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα των εσωτερικών μοντέλων αντανακλούν καλύτερα το προφίλ κινδύνου της εκάστοτε αντασφαλιστικής.

Οπως σχολίασε η Inga Beale, διευθύνουσα σύμβουλος των Lloyd’s του Λονδίνου και επικεφαλής της RAB, “Οι ευρωπαϊκοί αντασφαλιστικοί όμιλοι δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι τα εσωτερικά μοντέλα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των σύγχρονων ρυθμιστικών πλαισίων για τη φερεγγυότητα, όπως η οδηγία Solvency II. Εχουν οφέλη όχι μόνο για τις εταιρίες, αλλά και για τις αρχές που τις εποπτεύουν. Αναλύοντας αυτά τα οφέλη στην έκθεση “Εσωτερικά Μοντέλα- Η προσέγγιση των Αντασφαλιστικών εταιρειών” (Internal Models: Α reinsurance perspective) η RAB ελπίζει να ξεκινήσει έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις εποπτικές αρχές για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα εποπτικά μοντέλα και για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι πρωτοβουλίες των εποπτών που περιορίζουν την χρήση τους”.

Η έκθεση της RAB αντικρούει τις ενστάσεις που έχουν εγείρει οι εποπτικές αρχές για τη χρήση των εσωτερικών μοντέλων. Εξηγεί τα οφέλη της χρήσης τους για λόγους προληπτικής εποπτείας και για ποιο λόγο τα εσωτερικά μοντέλα παραμένουν η πιο κατάλληλη βάση για την σύγκριση των προφίλ ρίσκου διαφορετικών εταιρειών για πολλούς αντασφαλιστικούς ομίλους. Η έκθεση προτρέπει τις εποπτικές αρχές να μην θέσουν σε κίνδυνο την σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί αναφορικά με τη διαχείριση κινδύνων στον ασφαλιστικό κλάδο καθιστώντας υποχρεωτική την χρηση τυποποιημένων μοντέλων ή επιβάλλοντας πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις στα ήδη υφιστάμενα μοντέλα.

“Η ποικιλομορφία των προσεγγίσεων στα εσωτερικά μοντέλα, σε σύγκριση με ένα πλαίσιο όπου όλοι οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί όμιλοι υποχρεούνται να υιοθετήσουν ένα τυποποιημένο μοντέλο ενισχύει την χρηματοπιστωτική σταθερότητα”, κατέληξε η κ. Beale.

insuranceworld