Εκκαθαριστή τοποθέτησε η ΤτΕ στην υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ΑΙΓΑΙΟΝ

Σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο “Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία» αναφέρει:

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β’ 3410), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ B΄ 2312),

 

γ) το ν. 4364/5.2.2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009,(ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 13), ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 220, 221 και 235 έως 248 αυτού,

 

δ) την απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος 229/1/2.5.2017 με την οποία διαμορφώθηκε ο κατάλογος ασφαλιστικών εκκαθαριστών που προβλέπεται στο άρθρο 237 παρ. 1 του ν. 4364/2016,

 

ε) την απόφαση ΕΠΑΘ 261/1/23.2.2018 με την οποία ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία», τέθηκε σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 114 και 235 του ν.4364/2016 και απαγορεύτηκε η ελεύθερη διάθεση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 111 παρ. 1 του ν. 4364/2016,

στ) το από 23.2.2018 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος,

 

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ AΠΟΦΑΣΙΖEΙ τα εξής:

1. Διορίζει ασφαλιστικό εκκαθαριστή της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία» από την 23.2.2018, την κα Ευαγγελία Παρίση του Χρήστου, ορκωτό ελεγκτή λογιστή, με ΑΔΤ Σ736261, με αμοιβή που δεν αποτελεί μισθό δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€2.500) μικτών πλέον ΦΠΑ μηνιαίως.

2. Αποδεσμεύει ποσό ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 20.000) από τον υπ’ αριθ. GR 9201401270127002320002659 λογαριασμό που τηρεί η τεθείσα σε ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. για την κάλυψη εξόδων εκκαθάρισης.

Η παρούσα ισχύει από την έκδοσή της. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος.