Εργατικό ατύχημα. Τι προβλέπει ο νέος νόμος 4512/2018

Το θέμα της αποζημίωσης σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος αποσαφηνίζεται στο 212 του πολυνομοσχεδίου για τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης, που ψηφίστηκε από τη Βουλή και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδας της Κυβερνήσεως Αρ. Φύλλου 5 στις 17 Ιανουαρίου 2018.
Διαβάστε τι αναφέρει το Άρθρο 212 Αυθεντική ερμηνεία της παρ. 2 του άρθρου 34 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179):«Η αληθής έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179) είναι ότι ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει τη δαπάνη που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 και τη διαφορά μεταξύ του ποσού της, κατά τον Αστικό Κώδικα, αποζημίωσης και των χορηγητέων ασφαλιστικών παροχών που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, εφόσον, με δικαστική απόφαση, διαπιστώνεται ότι το ατύχημα, κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής οφείλεται σε δόλο του εργοδότη ή του προστεθέντος από αυτόν προσώπου, είτε ως προς το αποτέλεσμα του ατυχήματος καθεαυτό είτε ως προς τη μη τήρηση διατάξεων νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών, που ορίζουν μέτρα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, εάν το ατύχημα συνδέεται αιτιωδώς με παραβάσεις των διατάξεων αυτών».