Fitch: Αντέχουν οι μεγάλες ευρωπαϊκές αντασφαλιστικές

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου
Παρά το δύσκολο περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί ο αντασφαλιστικός κλάδος διεθνώς τα τελευταία χρόνια, οι τέσσερις μεγαλύτεροι όμιλοι από την Ευρώπη, δηλαδή οι γερμανικές Munich Re και Hannover Re, η ελβετική Swiss Re και η γαλλική SCOR κατόρθωσαν εν πολλοίς να διατηρήσουν την τιμολογιακή τους πολιτική και να μη χαλαρώσουν ουσιωδώς τους όρους και προϋποθέσεις στα συμβόλαιά τους, χωρίς να καταγράψουν μεγάλη πτώση του τζίρου τους, υπογραμμίζει ο διεθνής οίκος Fitch (που προ ημερών αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας).
Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της Fitch, κατά τις περιόδους ανανεώσεων των αντασφαλιστικών συμβολαίων τα τελευταία χρόνια και οι τέσσερις εταιρίες κατέγραψαν μονοψήφιες μειώσεις στα ασφάλιστρα για συμβάσεις που ανανεώθηκαν, ενώ οι όροι και προϋποθέσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες. Η ικανότητα διατήρησης πειθαρχημένου underwriting συνιστά μείζον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την διατήρηση της κερδοφορίας στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, που χαρακτηρίζονται από μια παρατεταμένη περίοδο υποχώρησης των τιμών και πτωτική τάση στις αποδόσεις των επενδύσεων, υποστηρίζει η Fitch. Η χρηματοοικονομική ισχύς που θεμελιώνεται στην κεφαλαιακή επάρκεια αποτελεί θετικό παράγοντα για την πιστοληπτική αξιολόγηση καθεμιάς από τις τέσσερις αντασφαλιστικές.
Όλες ανακοίνωσαν ισχυρά αποτελέσματα στον κλάδο περιουσίας και ατυχημάτων το 2016, χάρη στην αποδέσμευση αποθεματικών προηγούμενων ετών και χαμηλότερες του μέσου ιστορικού όρου μεγάλες καταστροφές, μια κατάσταση που δύσκολα θα συνεχιστεί, σημειώνει ο διεθνής οίκος. Πραγματικά, τα κέρδη από το underwriting θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά εάν οι καταστροφές επιστρέψουν σε «φυσιολογικά» επίπεδα και  τα αποθεματικά των προηγούμενων χρήσεων «στεγνώσουν».
Σύμφωνα με την έκθεση, ο κλάδος περιουσίας και ατυχημάτων είναι η βασική πηγή κερδοφορίας των τεσσάρων αντασφαλιστικών, καθώς συνεισφέρει το 50-75% των λειτουργικών τους κερδών. Παρ’ όλα αυτά, η Fitch αναμένει αυξημένη συνεισφορά του κλάδου αντασφάλισης ζωής, με καταλύτη την επιθυμία των ασφαλιστικών εταιρειών να διαχειριστούν καλύτερα τον κίνδυνο μακροζωίας, στο πλαίσιο των αυστηρότερων ρυθμιστικών και κεφαλαιακών απαιτήσεων μετά τη θέση σε ισχύ της οδηγίας Solvency II και με δεδομένο ότι η αντασφάλιση ζωής διευκολύνει τη διαφοροποίηση των κερδών και αμβλύνει τη μεταβλητότητα του χαρτοφυλακίου κάθε εταιρείας.
Munich Re-Swiss Re
Από τις τέσσερις αντασφαλιστικές, οι Munich Re and Swiss Re έχουν την ισχυρότερη θέση στην αγορά, καθώς αμφότερες μπορούν να αναλάβουν μεγαλύτερο «όγκο» κινδύνων σε πολλαπλές κατηγορίες, σε σύγκριση με τις μικρότερες ανταγωνίστριες. Η κρίσιμη μάζα είναι πλέον ζωτικός παράγοντας, καθώς οι μεγάλοι πρωτασφαλιστές  προσφεύγουν ολοένα και περισσότερο σε κεντρικά σχεδιασμένα προγράμματα κάλυψης από πολλαπλούς κινδύνους μέσω διεθνούς εμβέλειας προγραμμάτων.
Hannover Re-SCOR
H Hannover Re και η SCOR έχουν μικρότερο απόλυτο μέγεθος και μικρότερα μερίδια αγοράς σε σχέση με τις Munich Re και Swiss Re, αλλά βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης. «Αναλαμβάνουν μικρότερο “όγκο” κινδύνων στον κλάδο περιουσίας και ατυχημάτων σε σχέση με τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές τους, κάτι που τους επιτρέπει να δραστηριοποιούνται με πιο αποδοτικές κεφαλαιακές δομές», αναφέρει η Fitch, προσθέτοντας πως και οι δυο εταιρείες καταγράφουν ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης στον κλάδο χρηματοοικονομικών λύσεων και εξειδικευμένων προϊόντων. H SCOR ιδιαίτερα πέτυχε να οικοδομήσει τον βραχίονα αντασφαλίσεων ζωής μέσω δυο μεγάλων εξαγορών τα τελευταία χρόνια.