Υδρόγειος Aσφαλιστική: Αποτελεσματική η εφαρμογή των συστημάτων της SAS

Άκρως αποτελεσματική παραμένει η εφαρμογή των 4 συστημάτων αποτελεσματικής διαχείρισης και κυρίως του συστήματος Risk –Adjusted Performance από την SAS που έχει αποκτήσει η Υδρόγειος Ασφαλιστική.

Τα τεχνολογικά αυτά συστήματα έχουν οδηγήσει στην επιλογή των βέλτιστων λύσεων σε ότι αφορά την διαχείριση του κόστους αλλά και την παραμετροποίηση των ασφαλίστρων αυτοκινήτου ανάλογα με περιοχές, διαμορφώνοντας διαφορετικά τιμολόγια ανάλογα με τα loss ratios ανα περιοχή.

Σε ότι αφορά τα Solvency II η Υδρόγειος προχώρησε και βραβεύθηκε μάλιστα γι’ αυτή, την επιτυχή υλοποίηση συστήματος Risk-Adjusted Performance Management με την εφαρμογή της τεχνολογικής λύσης Capital Planning and Management της SAS.

Το έργο αφορά στην αποτύπωση και εκτίμηση των κινδύνων σε όλο το εύρος της επιχείρησης και την επίπτωσή τους στη φερεγγυότητα της εταιρείας, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του δεύτερου πυλώνα του επερχόμενου πλαισίου λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών «Φερεγγυότητα ΙΙ» («Εκτίμηση Ιδίου Κινδύνου και Φερεγγυότητας – ORSA»).

H εταιρεία διαθέτει περιθώρια φερεγγυότητας πάνω από τα περιθώρια που θέτουν ως όριο οι κανόνες Solvency II.

insuranceworld