Κρατικές συστάσεις για τα “ισόβια νοσοκομειακά” προς τις ασφαλιστικές

Του Γιάννη Βερμισσώ

Κώδωνα για τα ισόβια νοσοκομειακά και την ενημέρωση των καταναλωτών κρούουν στις ασφαλιστικές εταιρείες οι εποπτικοί φορείς εστιάζοντας στις αναπροσαρμογές ασφαλίστρων, τις παροχές των συμβολαίων αλλά και την τήρηση των αποθεματικών από τις εταιρείες.

Αυτό προέκυψε σε σύσκεψη της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με τη συμμετοχή του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Θ. Μητράκου, στελεχών της Τράπεζας της Ελλάδος, του Υπουργείου Οικονομικών και της Γενικής Γραμματείας.

Το θέμα της σύσκεψης, όπως το έθεσε ο Γενικός Γραμματέας κ. Α. Παπαδεράκης, αφορούσε στην αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων σε ισόβια συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης με αφορμή σχετικές καταγγελίες καταναλωτών που υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία.

Στη σύσκεψη τονίστηκε από τους συμμετέχοντες, «τόσο η υποχρέωση τήρησης κεφαλαιακής επάρκειας και αποθεματικών για τις ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να είναι σε θέση να καλύπτουν τους κινδύνους που αναλαμβάνουν, όσο και η διασφάλιση της έγκαιρης ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις που καλούνται να αναλάβουν».

Οι αρμόδιοι αναγνώρισαν ότι: «στην ασφαλιστική αγορά και δη στα ισόβια συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης, υπάρχει συχνά πρόβλημα ελλιπούς ενημέρωσης του καταναλωτή, και όλες οι πλευρές επισήμαναν το αναφαίρετο δικαίωμα του ασφαλισμένου να μπορεί, στο πλαίσιο σύναψης μιας ασφαλιστικής σύμβασης, να εκτιμά την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων βάσει κριτηρίων διαφανών και αντικειμενικά ελέγξιμων».

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Συμφωνήθηκε ότι, η διαμόρφωση της αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων βάσει όρων σαφώς προσδιορισμένων, θα πρέπει να αποτελέσει το κύριο μέλημα όλων των εμπλεκόμενων και αρμόδιων φορέων και ιδιαίτερα των ασφαλιστικών εταιρειών. Ταυτόχρονα οι πρωτοβουλίες της πολιτείας, όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας, θα επικεντρωθούν στη νομοθέτηση επιπλέον κανόνων, ώστε να υπηρετείται η αρχή της διαφάνειας στις ρήτρες αναπροσαρμογής των συμβολαίων και να κατοχυρώνεται η όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτή.

Insurance-eea