Λύση στο Ασφαλιστικό μέσω ΣΔΙΤ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ KPMG ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Του Νίκου Σακελλαρίου

Οι συμπράξεις μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) μεταξύ της κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης θα δώσουν λύσεις σε σημαντικά προβλήματα σε συντάξεις και υγεία επισημαίνει ο γενικός διευθυντής στο Ελεγκτικό Τμήμα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της KPM, Φίλιππος Κάσσος παρουσιάζοντας την έκθεση της εταιρείας για την ασφαλιστική αγορά. «Θεωρούμε ότι οι τρέχουσες συζητήσεις για την αναδιάρθρωση και το επίπεδο της οικονομικής βιωσιμότητας της κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων θα οδηγήσει αργά ή γρήγορα στο μοντέλο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης, το οποίο έχει καθυστερήσει σημαντικά στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη αυτού του τύπου συνεργασιών και πρωτοβουλιών θα πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων για την αντιμετώπιση του ασφαλιστικού προβλήματος, διότι αποτελεί ένα μέρος της λύσης που θα αλλάξει και την μέχρι σήμερα προσέγγιση στο θέμα αυτό. Απαιτείται ωστόσο αλλαγή του τρόπου σκέψης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, ιδεών και σχέσεων του κράτους με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις».

Σημαντική περαιτέρω βελτίωση στην κεφαλαιοποίηση και ρευστότητα των εταιρειών με συνολική αύξηση κατά περίπου 2 δισ. ευρώ την τελευταία τετραετία. Στη βελτίωση αυτή συνέβαλε η σημαντική συνεχιζόμενη κερδοφορία του κλάδου αυτοκινήτου μέσω της παρακράτησης των κερδών στις περισσότερες των περιπτώσεων. Αυξημένη συνολική κερδοφορία με συντελεστή κερδών προ φόρων προς ίδια κεφάλαια στο 22% που οφείλεται στη κερδοφορία του κλάδου αυτοκινήτων, στη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και στη διαχείριση των επενδύσεων που προήλθε από την αύξηση της κεφαλαιοποίησης. Ταυτόχρονα παρατηρήθηκε σημαντική μείωση του δείκτη ζημιών στην Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτου κατά 12 μονάδες στο 2014 σε σχέση με το προηγούμενο έτος με συνολική μείωση κατά 23 μονάδες στην τετραετία.

Eφαρμογή Solvency II

Ο κ. Φίλιππος Κάσσος αναφέρει: «Η εφαρμογή του Solvency II αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς, αν και τα προβλήματα κατά την εφαρμογή δεν λείπουν. Η προσαρμογή αναμένεται να συνεχίσει και κατά το πρώτο στάδιο της εφαρμογής. Μεταξύ άλλων, η κεφαλαιακή επάρκεια των εταιρειών υπολείπεται σε πολλές περιπτώσεις του ύψους που επιβάλλεται από την οδηγία».

imerisia