Μόνο για ύποπτες συναλλαγές δίνουν στοιχεία οι ελβετικές τράπεζες

Σε επίκαιρη ερώτηση στην βουλή απάντησε η Πρόεδρος της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις, σχετικά με τον τρόπο που η ελληνική κυβέρνηση θα ζητήσει τη συνδρομή των αρμοδίων ελβετικών αρχών ώστε να αποκαλυφθεί η νομιμότητα του πλούτου που βρίσκεται στις ελβετικές τράπεζες.

Αναλυτικά η απάντηση έχει ως εξής:

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι η σύμφωνα με την παρ.1 περ. ε’ του άρθρου 7Α του ν.3691/2008 όπως ισχύει, η Α’ Μονάδα (Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών- ΜΧΠ/FIU), συμμετέχει στο διεθνές δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες του Egmont Group. Στο εν λόγω δίκτυο συμμετέχουν 156 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελβετία.

Η ελβετική ΜΧΠ (MROS) λαμβάνει και αναλύει τις αναφορές ύποπτων συναλλαγών (STR) που αποστέλλονται από τα ελβετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε περίπτωση που υπάρχει συμμετοχή/εμπλοκή ελληνικού φυσικού ή νομικού προσώπου δύναται να αποστέλλει ερώτημα για παροχή περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με την οικονομική κατάσταση ή την ύπαρξη ποινικών διώξεων στην χώρα μας.

Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι στα ερωτήματα της Ά Μονάδας για παροχή πληροφοριών προς την MROS, υπάρχει το εξής θεσμικό πρόβλημα: η MROS έχει την αρμοδιότητα/εξουσία να απευθύνει ερώτημα για παροχή πληροφοριών μόνο σε ελβετικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που προηγουμένως έχει υποβάλει στην MROS αναφορά ύποπτης συναλλαγής και μόνο για πληροφορίες που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη αναφορά. Εφόσον κρίνεται αναγκαία, η περαιτέρω έρευνα γίνεται μόνον μέσω των δικαστικών αρχών κατόπιν αιτήματος δικαστικής συνδρομής. Το εν λόγω ζήτημα σε συνδυασμό με τον πλημμελή έλεγχο του πραγματικού δικαιούχου έχει καταγράφει και από την FATF κατά την αξιολόγηση της Ελβετίας τον Δεκέμβριο του 2016 (http://www.fatf-gafi.ore/media/fatf/content/images/mer-switzprlnnd-2016.pdf ).

Πηγή: Taxheaven