Ομαδικές Ασφαλίσεις για παν ενδεχόμενο

Τα ατυχήματα είναι σήμερα μέρος της καθημερινότητάς μας. Στην χώρα μας, αν και οι περισσότεροι καλύπτουν τις βασικές ανάγκες περίθαλψης τους μέσω της Κοινωνικής Ασφάλισης, τα προβλήματα που αυτή παρουσιάζει (καθυστερήσεις εισαγωγής, περιορισμοί, ποιότητα υπηρεσιών, γραφειοκρατία, κ.τ.λ.) βρίσκουν τη λύση τους στα ιδιωτικά προγράμματα ασφάλισης.

Υπάρχουν διάφορες μορφές προγραμμάτων προσωπικών ατυχημάτων – υγείας, οι οποίες συνοπτικά μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες:

• Προγράμματα Ασφάλισης Νοσοκομειακών Εξόδων

• Επιδοματικών Καλύψεων.

• Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης.

• Προγράμματα Ανικανότητας.

Η INTERLIFE με συνέπεια στην εμπορική της πολιτική, σχεδίασε, πρωτοποριακά προγράμματα προσωπικών ατυχημάτων, τα οποία καλύπτουν στο σύνολο τις ανάγκες του ασφαλιζομένου.

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Σκοπός του Προγράμματος

Τα ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων έχουν σχεδιασθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες ατόμων που βρίσκονται κάτω από τον ίδιο φορέα, όπως επιχείρηση, σωματείο, σύλλογος. Ο συμβαλλόμενος είναι ο φορέας και ασφαλιζόμενοι είναι τα άτομα που βρίσκονται κάτω από τον κοινό φορέα.

Για τις επιχειρήσεις τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν θεωρούνται παραγωγικά έξοδα σύμφωνα με τον Φορολογικό Νόμο 2238/1994, άρθρο 31, παράγραφος 1, όπως αυτός αντικαταστάθηκε από τον Ν.3296/2004, άρθρο 9, παράγραφος 2. Το κόστος των ομαδικών ασφαλιστηρίων Μ.Μ.Ε. είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

Το κυριότερο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι κατατάσσει σε 3 κατηγορίες τους ασφαλιζομένους ανάλογα με την επικινδυνότητα του επαγγέλματός τους. Στην 1η κατηγορία ανήκει το υπαλληλικό προσωπικό, στην 2η κατηγορία το εργατικό και βιομηχανικό προσωπικό και τέλος, στην 3η κατηγορία το προσωπικό των βαρέων επαγγελμάτων.

Για την κάθε μία κατηγορία επαγγέλματος έχουν δημιουργηθεί τέσσερα (4) σχέδια ασφάλισης.

 

ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ* ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ INTERLIFE ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ