Ποια είναι τα πρόστιμα του ΚΟΚ για έναν οδηγό υπό την επήρεια αλκοόλ;

Σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (όπως ισχύει έως σήμερα) απαγορεύεται η οδήγηση κάθε οδικού οχήματος από οδηγό ο οποίος κατά την οδήγηση του οχήματος βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος τοξικών ουσιών ή φαρμάκων που σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης ενδέχεται να επηρεάσουν την οδηγική του ικανότητα.

 

Σε περίπτωση που τα αρμόδια αστυνομικά και λιμενικά όργανα ασκήσουν έλεγχο για τη διαπίστωση ύπαρξης στον οργανισμό των οδηγών οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων, οι οδηγοί υποχρεούται να δέχονται τον έλεγχο. Όποιος οδηγός αρνηθεί να υποβληθεί σε έλεγχο διαπίστωσης οινοπνεύματος στο αίμα με κάθε μέθοδο (αιμοληψία-αλκοολόμετρού) τεκμαίρεται ότι η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι άνω των 1,10 g/l σύμφωνα με την μέθοδο της αιμοληψίας και τιμωρείται με φυλάκιση 2 μηνών, χρηματικό πρόστιμο 1200 ευρώ και επιτόπου αφαίρεση διπλώματος για 180 ημέρες ( υποάρθρο 7γ’ άρθρο 42 ΚΟΚ).

 

Όποιος οδηγός αρνηθεί να υποβληθεί σε έλεγχο για την διαπίστωση ύπαρξης τοξικών ουσιών ή φαρμάκων στον οργανισμό τεκμαίρεται ότι βρίσκεται υπό την επίδραση ποσοστού τέτοιου που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 μηνών, χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον 200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος οδήγησης από 3 έως 6 μήνες (υποάρθρο 9 άρθρου 42 ΚΟΚ).
Σε περίπτωση θανατηφόρου τροχαίου ο έλεγχος για τη διαπίστωση ύπαρξης οινοπνεύματος στον οργανισμό γίνεται υποχρεωτικά με αιμοληψία από τα θανούντα πρόσωπα ως και τους ζώντες. Εάν παθολογικοί λόγοι του προσώπου δεν επιτρέπουν αιμοληψία με πιστοποιητικό από ένα δημόσιο νοσοκομείο τότε ο έλεγχος γίνεται για το οινόπνευμα με την μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα με συσκευή αλκοολομέτρου και για τις τοξικές ουσίες/φάρμακα με την μέθοδο της λήψης ούρων ή άλλου πρόσφορου μέσου. Αντίστοιχες μέθοδοι εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων με σωματικές βλάβες. Στα τροχαία ατυχήματα χωρίς σωματικές βλάβες ο έλεγχος για τη διαπίστωση οινοπνεύματος στον οργανισμό γίνεται με εκπνεόμενο αέρα/αλκοολόμετρού ενώ για την διαπίστωση τοξικών ουσιών /φαρμάκων γίνεται με την χρησιμοποίηση κατάλληλου επιστημονικού μέσου.

 

7. Όποιος οδηγεί όχημα υπό την επίδραση οινοπνεύματος τιμωρείται ως εξής:
α) Με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ, εάν η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του κυμαίνεται από 0,50 g/l έως 0,80 g/l, μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή από 0,25 έως 0,40 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου.
β) Με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ και με αφαίρεση, επιτόπου, της άδειας ικανότητας οδηγού για ενενήντα (90) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα, εάν η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι άνω του 0,80 g/l και μέχρι 1,10 g/l, μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή άνω των 0,40 έως 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου. Στην περίπτωση αυτή η άδεια ικανότητας οδηγού επιστρέφεται μετά την παρέλευση του τριμήνου, μόνο με την προσκόμιση του αποδεικτικού καταβολής του διοικητικού προστίμου.
γ) Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) μηνών, διοικητικό πρόστιμο χιλίων διακοσίων (1.200,00) ευρώ και αφαίρεση, επιτόπου, της άδειας ικανότητας οδηγού για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα, εάν η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι άνω του 1,10 g/l, μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας, ή άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου. Στην περίπτωση αυτή η άδεια ικανότητας οδηγού επιστρέφεται μετά την παρέλευση του εξαμήνου, μόνο με την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής του διοικητικού προστίμου.
δ) Στις πιο πάνω περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ το όχημα ακινητοποιείται υποχρεωτικά και φυλάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του παρόντος και των, κατά εξουσιοδότηση αυτού, εκδιδόμενων αποφάσεων. Ο έλεγχος και η βεβαίωση των παραβάσεων της παρούσας παραγράφου γίνεται από συνεργείο δύο τουλάχιστον αστυνομικών ή λιμενικών, εκ των οποίων ο ένας είναι Ανακριτικός υπάλληλος.

8. Εάν ο οδηγός οχήματος καταληφθεί να οδηγεί και πάλι υπό την επήρεια οινοπνεύματος εντός δύο (2) ετών από προηγούμενη παράβαση της απαγόρευσης οδήγησης υπό την επίδραση οινοπνεύματος και η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του, κατά τη νέα παράβαση, είναι άνω του 1,10 g/l, μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενού αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου, επιβάλλεται για κάθε περαιτέρω παράβαση ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, καθώς και επιτόπου αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για πέντε (5) χρόνια, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. Η αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού, στην περίπτωση αυτή, αρχίζει κάθε φορά από τη λήξη του χρόνου της προηγούμενης αφαίρεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, η άδεια ικανότητας οδηγού επιστρέφεται μετά την παρέλευση του συνολικού χρόνου αφαίρεσής της, μόνο με την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής των διοικητικών προστίμων. Η περίπτωση δ΄ της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται αναλόγως.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 εδάφιο γ΄ και 8 του άρθρου αυτού, η παράβαση τιμωρείται, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις ποινικές και λοιπές κυρώσεις που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές, και με την ποινή της αφαίρεσης των κρατικών πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα από δέκα (10) ημέρες έως έξι (6) μήνες, η οποία επιβάλλεται από το δικαστήριο. Η κύρωση αυτή δεν ισχύει για τις περιπτώσεις των κατηγοριών οχημάτων του άρθρου 103 παράγραφος 4 στοιχεία α΄ και β΄ του παρόντος.

11. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6, εφαρμόζονται κατά αναλογία και στους κυβερνήτες ή χειριστές των μικρών σκαφών και των θαλάσσιων μέσων αναψυχής, η κίνηση και κυκλοφορία των οποίων καθορίζεται με τους Γενικούς Κανονισμούς Λιμένα, που εκδίδονται κατά εξουσιοδότηση του άρθρου 156 του K.Δ.N.Δ., καθώς και στους κυβερνήτες των πλοίων αναψυχής του ν. 2743/1999 (ΦEK 211/A΄), εφόσον αυτά δεν έχουν συγκροτημένο πλήρωμα. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζονται κατά αναλογία και οι ποινικές διατάξεις της παραγράφου 7 και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του K.Δ.N.Δ., με τη διαδικασία που ορίζεται σε αυτό.
Ενημερωθείτε αναλυτικά από τον προσωπικό σας διαμεσολαβητή.

 

nextdeal