Σ’ εξέλιξη οι 3 φάσεις του συστήματος εγγύησης καταθέσεων

Στην ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και στην περαιτέρω αποδυνάμωση της αλληλεξάρτησης μεταξύ τραπεζών και δημοσίου χρέους θα συμβάλλει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων, EDIS. Πρόκειται να υλοποιηθεί χρονικά σε τρεις φάσεις και θα περιλαμβάνει ένα σύνολο ισχυρών διασφαλίσεων έναντι του «ηθικού κινδύνου» και της μη ενδεδειγμένης χρήσης με σκοπό την παροχή κινήτρων στα εθνικά συστήματα να διαχειρίζονται με σύνεση τους πιθανούς κινδύνους τους. Τα εθνικά συστήματα θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα EDIS μόνον εάν συμμορφώνονται πλήρως προς τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης.

Ανάμεσα στα άλλα τα τρία εξελισσόμενα στάδια προς το EDIS είναι το στάδιο της Αντασφάλισης, της Συνασφάλισης και της Πλήρους Ασφάλισης

Ειδικότερα

Φάση 1: Αντασφάλιση

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει αρχικά μια αντασφαλιστική προσέγγιση διάρκειας τριών ετών έως το 2020.

Πώς θα λειτουργεί: Κατά τη φάση της αντασφάλισης, τα εθνικά DGS θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια του EDIS μόνον εφόσον έχουν εξαντλήσει όλους τους ίδιους πόρους και, όπως προβλέπεται και στις επόμενες φάσεις, εφόσον συμμορφώνονται με την οδηγία σχετικά με τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (DGS).

Τα κεφάλαια EDIS θα παρέχουν πρόσθετα κεφάλαια σε εθνικά συστήματα, αλλά μέχρι ορισμένο επίπεδο.

Θα υπάρχουν διασφαλίσεις που να εγγυώνται ότι τα εθνικά συστήματα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα EDIS μόνον όταν αυτό δικαιολογείται και για την αντιμετώπιση πιθανού ηθικού κινδύνου.

Ειδικότερα, τα κεφάλαια EDIS θα διατίθενται μόνον εφόσον έχουν εφαρμοστεί πλήρως από το οικείο κράτος μέλος οι σχετικοί κανόνες της οδηγίας σχετικά με την εγγύηση των καταθέσεων. Κάθε χρήση κεφαλαίων του συστήματος EDIS θα παρακολουθείται στενά. Σε περίπτωση διαπιστωμένης παράτυπης λήψης κεφαλαίων EDIS από εθνικό σύστημα, τα εν λόγω κεφάλαια θα πρέπει να επιστραφούν στο ακέραιο.

Το πρώτο αυτό αντασφαλιστικό βήμα αναμένεται να αποδυναμώσει την αλληλεξάρτηση μεταξύ τραπεζών και δημόσιου χρέους. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω δράση, αφενός. για την παροχή πλήρους ασφάλισης στην οποία τα εθνικά συστήματα θα μπορούν να στηρίζονται και, αφετέρου, για να εξασφαλιστεί ότι όλες οι καταθέσεις λιανικής στην Τραπεζικής Ένωση τυγχάνουν του ίδιου επιπέδου προστασίας. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο ένα δεύτερο βήμα.

Φάση 2: Συνασφάλιση

Το 2020 αφού θα έχει διανύσει 3 χρόνια υπό τη μορφή συστήματος αντασφάλισης, το EDIS θα καταστεί προοδευτικά σύστημα αμοιβαιοποίησης («συνασφάλιση»), το οποίο θα συνεχίσει να διέπεται από κατάλληλα όρια και διασφαλίσεις έναντι καταχρήσεων.

Η βασική διαφορά είναι ότι στην εν λόγω φάση τα εθνικά συστήματα δεν υποχρεούνται να έχουν πρώτα εξαντλήσει τους ιδίους πόρους πριν στραφούν στα κεφάλαια EDIS. Το σύστημα EDIS θα έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει σε μέρος του κόστους από τη στιγμή που καθίσταται αναγκαία η αποζημίωση των καταθετών. Κατ’ αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται υψηλότερος βαθμός επιμερισμού του κινδύνου μεταξύ των εθνικών συστημάτων μέσω του EDIS. Το ποσοστό του κόστους που θα καλύψει το EDIS θα ξεκινά από σχετικά χαμηλό επίπεδο (20%) και θα αυξάνεται σε βάθος τετραετίας.

Φάση 3: Πλήρης ασφάλιση

Με τη σταδιακή αύξηση του ποσοστού κινδύνου που αναλαμβάνει το EDIS στο 100%, τα εθνικά DGS θα ασφαλίζονται πλήρως από το EDIS από το 2024 και έπειτα. Το ίδιο έτος προβλέπεται η πλήρης εφαρμογή του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και των απαιτήσεων της τρέχουσας οδηγίας σχετικά με την εγγύηση των καταθέσεων.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγύησης των Καταθέσεων

Προβλέπεται εξαρχής η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγύησης των Καταθέσεων. Το ταμείο θα χρηματοδοτείται άμεσα από τις εισφορές των τραπεζών, προσαρμοσμένες βάσει του κινδύνου. Η διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγύησης των Καταθέσεων θα ανατεθεί στο υφιστάμενο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης.

sofokleousin