Σύσκεψη με θέμα τα ασφάλιστρα στα ισόβια νοσοκομειακά συμβόλαια

Σε σύσκεψη της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Υπουργείου Οικονομικών και Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα τα ασφάλιστρα στα ισόβια συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης τονίστηκε μεταξύ των άλλων ότι η διαμόρφωση των ασφαλίστρων βάσει όρων σαφώς προσδιορισμένων θα πρέπει να αποτελέσει το κύριο μέλημα όλων των εμπλεκόμενων και αρμόδιων φορέων και ιδιαίτερα των ασφαλιστικών εταιρειών.

Ταυτόχρονα οι πρωτοβουλίες της πολιτείας, όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας, θα επικεντρωθούν στη νομοθέτηση επιπλέον κανόνων, ώστε να υπηρετείται η αρχή της διαφάνειας στις ρήτρες αναπροσαρμογής των συμβολαίων και να κατοχυρώνεται η όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτή.

Στη σύσκεψη αναφέρθηκε από τους συμμετέχοντες τόσο η υποχρέωση τήρησης κεφαλαιακής επάρκειας και αποθεματικών για τις ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να είναι σε θέση να καλύπτουν τους κινδύνους που αναλαμβάνουν, όσο και η διασφάλιση της έγκαιρης ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις που καλούνται να αναλάβουν.

Αναγνωρίζοντας ότι στην ασφαλιστική αγορά και δη στα ισόβια συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης, υπάρχει συχνά πρόβλημα ελλιπούς ενημέρωσης του καταναλωτή, όλες οι πλευρές επεσήμαναν το αναφαίρετο δικαίωμα του ασφαλισμένου να μπορεί, στο πλαίσιο σύναψης μιας ασφαλιστικής σύμβασης, να εκτιμά την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων βάσει κριτηρίων διαφανών και αντικειμενικά ελέγξιμων.

Sofokleousin