Διευκρινίσεις για εθνικές και διεθνείς άδειες οδήγησης

Με τον Ν. 4266/2014, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 10 Ιουνίου 2014 (ΦΕΚ Α’ 135) κυρώθηκαν στη χώρα μας, μεταξύ άλλων, οι τροποποιήσεις της Σύμβασης που υπογράφηκε στη Βιέννη το 1968 για την Οδική Κυκλοφορία, καθώς και οι τροποποιήσεις της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας που υπογράφηκε στη Γενεύη το 1971 και συμπληρώνει την ανωτέρω Σύμβαση της Βιέννης.

Για την αποσαφήνιση των κυριότερων αλλαγών που επήλθαν με την κύρωση των ως άνω τροποποιήσεων της Σύμβαση της Βιέννης του 1968, ιδίως εις ό,τι αφορά την υποχρέωση αναγνώρισης αδειών οδήγησης από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού εξέδωσε το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Α1/22188/3109/2015 σχετικό έγγραφο, το οποίο και η ΕΑΕΕ διαβίβασε στα μέλη της.

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος οφείλει, μεταξύ άλλων να αναγνωρίζει εντός του εδάφους του (άρθρο 41, Κεφάλαιο IV, Μέρος Πρώτο του Ν. 4266/2014) κάθε εθνική άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από άλλο Συμβαλλόμενο μέρος, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή είναι σύμφωνη με το Παράρτημα 6 «Εθνική Άδεια Οδήγησης» της Σύμβασης και επομένως τα στοιχεία της άδειας είναι, μεταξύ άλλων, με (ή και με) λατινικούς χαρακτήρες και εφόσον ασφαλώς ο κάτοχος της άδειας αυτής δεν έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται από τους οδηγούς να κατέχουν επιπλέον διεθνή άδεια οδήγησης.

Σε περίπτωση που οι εθνικές άδειες οδήγησης δεν είναι σύμφωνες με το Παράρτημα 6 «Εθνική Άδεια Οδήγησης» της Σύμβασης, τότε απαιτείται η κατοχή διεθνούς άδειας οδήγησης, σύμφωνη με το Παράρτημα 7 «Διεθνής Άδεια Οδήγησης» της Σύμβασης, εφόσον πρόκειται για πολίτες συμβαλλόμενου κράτους, οι οποίοι ωστόσο δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή, η διεθνής άδεια θα πρέπει να επιδεικνύεται με την αντίστοιχη εθνική άδεια οδήγησης.

Διευκρινίζεται, επίσης, όσον αφορά στις διεθνείς άδειες οδήγησης, εφαρμόζεται και η διάταξη του άρθρου 94 παρ. 3 εδαφ. Β’ του ΚΟΚ (Ν.2696/1999), όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία δικαίωμα οδήγησης στη χώρα μας έχουν και οι κάτοχοι ισχύουσας διεθνούς άδειας οδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί από οποιοδήποτε κράτος, εκτός της Ελλάδος, υπό την αυτονόητη σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση ότι οι κάτοχοι της εν λόγω άδειας δεν έχουν την κανονική διαμονή τους στην Ελλάδα.

Επικαιροποιημένος πίνακας (σε πραγματικό χρόνο) με τα Κράτη που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Βιέννης στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (https://treaties.un.org/).

 

aagora