Οδήγηση με ληγμένη άδεια ικανότητας

Η διαδικασία ανανέωσης αδειών οδήγησης καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 1 του νόμου 2696/99, όπως αυτές ίσχυαν κατά το χρόνο του ατυχήματος.

Η ανανέωση της άδειας οδήγησης μπορεί να γίνει οποτεδήποτε όχι όμως προ του διμήνου, το οποίο προηγείται της ημερομηνίας λήξης (άρθρ.95 παρ. ΚΟΚ), υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις υγείας.

Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης

Οδήγηση με άδεια ικανότητας που έχει λήξει

Παρεμπίπτουσα Αγωγή Ασφαλιστικής εταιρίας Απορριπτέα (1)

Ο συμβατικός όρος μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστή περί της εξαίρεσης ασφαλιστικής κάλυψης του οδηγού σε περίπτωση οδήγησης χωρίς την προβλεπόμενη άδεια (παρ. 6 του άρθρου 25 της ΥΑ ΚΑ/585/1978), πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών ηθών (ΑΚ 173 και 200 ΑΚ). Από την επισκόπηση του ως άνω συμβατικού όρου προκύπτει, ότι οι συμβαλλόμενοι απέβλεψαν κυρίως στο γεγονός της ικανότητας οδηγήσεως και όχι στην τυπική ανανέωση της αδείας ικανότητος οδηγού.

Εν προκειμένω το Εφετείο δέχθηκε ότι ο οδηγός (εκκαλών) κατείχε άδεια οδηγού Α,Β,Γ,Δ κατηγορίας, από το έτος 1973, ήτοι επί τριάντα τέσσερα (34) έτη προ του ατυχήματος, όλως δε τυπικώς δεν προέβη στην ανανέωση της τελευταίας αδείας, η οποία ίσχυε από την 18-12-2000 έως την 18-12-2005, προέβη δε στην ανανέωση αυτής την 31-01-2007. Επομένως πρέπει να θεωρηθεί ότι, ικανός ων προς το οδηγείν, το όχημά του κατά τον κρίσιμο χρόνο του ατυχήματος (25-01-2007) εκαλύπτετο ασφαλιστικώς από την εφεσίβλητη ασφαλιστική εταιρεία ως προς την έναντι τρίτων αστική ευθύνη.

Με την κρίση του αυτή το Εφετείο δεν παραβίασε ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου, όπως δεν παραβίασε και κάποια άλλη ουσιαστική διάταξη νόμου, ειδικότερα δε αυτές των άρθρων 94 και 95 ΚΟΚ. Συνεπώς,απορριπτέος ο σχετικός ο εκ του αριθμ. 1 και 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ., λόγος αναίρεσης.

Παρεμπίπτουσα αγωγή ασφαλισμένου κατά της ασφαλιστικής του εταιρείας

Τοκοφορία από την καταβολή της αποζημίωσης στον κυρίως

ενάγοντα και όχι από την επίδοση της κύριας αγωγής

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 346 Α.Κ., όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με το άρθρο 2 του ν. 4055/2012, ο οφειλέτης χρηματικής οφειλής, και αν δεν είναι υπερήμερος, οφείλει νόμιμους τόκους αφότου επιδόθηκε η αγωγή για το ληξιπρόθεσμο χρέος. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, αν η αγωγή επιδοθεί πριν καταστεί η οφειλή ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, οφείλονται τόκοι από τη στιγμή που η οφειλή καθίσταται απαιτητή.

Στην περίπτωση της ένωσης παρεμπίπτουσας αγωγής στην προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή, εφόσον αυτή εξαρτάται από την ήττα του προσεπικαλούντος στην κύρια δίκη, η καταδίκη του εξ αναγωγής εναχθέντος γίνεται υπό τον όρο της προηγούμενης καταβολής του ποσού της αποζημίωσης στον ενάγοντα της κύριας αγωγής, από το χρονικό σημείο της οποίας καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή η απαίτηση του παρεμπιπτόντως ενάγοντος και αρχίζει η τοκοφορία αυτής.

Σχόλια – Παρατηρήσεις

1.Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης – Οδήγηση με άδεια ικανότητας που έχει λήξει

Παρεμπίπτουσα Αγωγή Ασφαλιστικής εταιρίας Απορριπτέα

ΣΣ Και στο παρελθόν έχουμε επισημάνει ότι η ουσία του θέματος βασίζεται στο ερώτημα: Εν προκειμένω τί υπαγορεύουν oι κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών; Nα φορτωθεί το ατύχημα στις πλάτες του ασφαλισμένου με επίκληση τυπικών και μη ουσιαστικών ως προς την ικανότητα οδήγησης παραβάσεων;

Δηλαδή αποδεχόμαστε την στρεβλή κατάσταση, ο ασφαλιστής αν και γνωρίζει (ή οφείλει να ερευνήσει και να γνωρίζει) περί της λήξης της άδειας ικανότητας, συνεχίζει να δέχεται την είσπραξη του ασφαλίσματος, και όταν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση (ατύχημα) ενεργεί όπως η παροιμιώδης έκφραση του Ελληνικού Κινηματογράφου «Στρίβειν δια του αρραβώνος». Πώς αντέχει αυτή η συμπεριφορά στην έννοια του Δικαίου;

Βλέπε σχετική νομολογία κατωτέρω:

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ η αναγωγή του ασφαλιστού καθ- όσον 1) ΑΠΕΔΕΙΧΘΗ ύπαρξη επαγγελματικής αδείας – που ΔΕΝ είχε ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ, όμως η ΑΝΑΝΕΩΣΗ είναι ΑΣΧΕΤΗ με την Ικανότητα Οδηγήσεως, αποσκοπεί δε στην περιοδική πληρωμή και κατάθεση ειδικών προς τούτο παραβόλων και γίνεται μόνο για αυτόν τον σκοπό. Μον.Πρ.Αθ. 2406/2000 ΣΕΣυγκΔ 2000/598

Αμφισβήτηση υπάρχουσας ασφαλιστικής κάλυψης, ελλείψει δήθεν Αδειας Ικανότητας Οδηγού. Ομως η Ασφαλιστική Σύμβαση καταρτίζεται με τη συμπλήρωση σχετικού εντύπου του ασφαλιστή, όπου δηλώνεται προεχόντως η υπάρχουσα άδεια ικανότητας – συνεπώς η αμφισβήτηση είναι απαράδεκτη. Εφ.Θεσ. 1751/1999 ΣΕΣυγκΔ 2001/66

Απορρίπτεται η παρεμπίπτουσα αγωγή της ασφαλιστικής εταιρίας κατά του οδηγού και του ασφαλισμένου της, για έλλειψη αδείας ικανότητος οδηγήσεως δίκυκλης μοτοσικλέτας, γιατί ο υπαίτιος οδηγός είχε ικανότητα οδηγήσεως μοτοποδηλάτου και διαπιστώθηκε ότι αυτός ήτο ικανός οδηγήσεως μοτοσικλέτας , εφόσον κατ’ εφαρμογή των άρθρων 173 και 200 Α.Κ.τα συμβαλλόμενα μέρη, ασφαλιστής – ασφαλισμένος, αποβλέπουν στην

ασφαλιστικώς διαπιστωθείσα ικανότητα οδηγήσεως και ο παρεμπιπτόντως εναγόμενος, υπαίτιος οδηγός, κατείχε κατά το χρόνο του ενδίκου ατυχήματος την κατά νόμο και κατά περίπτωση άδεια οδηγήσεως μοτοσικλετών. Εφ.Αθ. 2020/2005 ΣΕΣυγκΔ 2005/245.

Άδεια οδηγού Β κατηγορίας αντί Γ – ΑΣΧΕΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ, η Οδήγηση με άδεια Β- αντί Γ-, αφού ο Ασφαλιστής κατά την σύναψη της Ασφ/κης ταύτης συμβάσεως (βάσει της ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ του Ησφαλισμένου στο ΕΝΤΥΠΟ της οποίας εγράφησαν (πάντοτε γράφονται) τα στοιχεία του Ησφαλισμένου μεταξύ των οποίων και τα στοιχεία του ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (Αδείας ικανότητος Οδηγού που είχε Β- και όχι Γ), ΕΓΝΩΡΙΖΕ ότι ο Ησφαλισμένος δεν είχε ΑΔΕΙΑ Οδηγού Γ κατηγορίας. Εφ.Αθ. 2007/2000 ΣΕΣυγκΔ 2000/578

Ο συμβατικός όρος εξαίρεσης της ασφαλιστικής κάλυψης, λόγω της ασάφειάς του, αναφορικά προς το πότε ο οδηγός θεωρείται ότι δεν έχει την κατά νόμο άδεια οδηγήσεως, ερμηνευόμενος κατά τα άρθρα 173 και 200 του ΑΚ, όπως απαιτεί η καλή πίστη, και τα συναλλακτικά ήθη, δεν καταλαμβάνει και τη ζημία την οποία προκαλεί οδηγός, ο οποίος είναι κάτοχος αδείας οδηγήσεως αυτοκινήτου που έχει εκδοθεί από ξένο κράτος. Και αυτό διότι τα συμβαλλόμενα μέρη απέβλεψαν κυρίως στο γεγονός αν ο οδηγός κατά το χρόνο του ατυχήματος ήταν ικανός να οδηγεί αυτοκίνητο της ίδιας κατηγορίας με το ασφαλισμένο και όχι στο τυπικό στοιχείο της αναγνωρίσεως της αλλοδαπής αδείας από τις ημεδαπές αρχές και της εκδόσεως σχετικής ελληνικής αδείας, η οποία μπορούσε να χορηγηθεί χωρίς προηγούμενη θεωρητική ή πρακτική εξέταση του κατόχου αλλοδαπής αδείας οδηγήσεως. Μον.Πρ.Πατρ. 570/2007 ΣΕΣυγκΔ 2007/503

Contra Νομολογία

Η περίπτωση 6 του άρθρου 25 της Κ4/585/1978 AYE συντρέχει και όταν κατά το χρόνο του ατυχήματος έχει λήξει η άδεια ικανότητας οδηγού λόγω συμπληρώσεως από τον κάτοχο της του 65ου έτους ηλικίας του και δεν έχει χωρήσει ανανέωση της κατ’ άρθρο 95 του ν. 2696/1999). Η μεταγενέστερη ανανέωση της, για την οποία ο κάτοχος αυτής υποβλήθηκε επιτυχώς σε ιατρική εξέταση δεν έχει αναδρομική ισχύ και το ατύχημα θεωρείται ότι προκλήθηκε από οδηγό που στερείται άδειας οδήγησης. Εφ.Αθ.3872/2010, ΕΣυγκΔ 2012/395.

Η περίπτωση 6 του άρθρου 25 της Κ4/585/1978 ΑΥΕ περί εξαιρέσεως της ασφαλιστικής σύμβασης συντρέχει και όταν κατά το χρόνο του ατυχήματος έχει λήξει η άδεια οδηγήσεως και δεν έχει χωρήσει ανανέωση της κατά τις διατάξεις του ΚΟΚ. Η τοιαύτη, όμως, ανανέωση δεν έχει αναδρομική ισχύ και το ατύχημα θεωρείται ότι προκλήθηκε από οδηγό στερούμενο άδειας ικανότητος. Έτσι δεν είναι καταχρηστική, η συμπεριφορά του ασφαλιστή να ασκήσει αναγωγή και τα του ασφαλισμένου του λόγω συνδρομής του άρθρου 25 περ. 6 της Κ4/585/1978 ΑΥΕ παρόλο ότι εξακολουθούσε να εισπράττει από τον ασφαλισμένο τα ασφάλιστρα γνωρίζοντας ότι έληξε η άδεια ικανότητας του. Εφ.Αθ.7271/2006 ΕΣυγκΔ 2008/185

Μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας η άδεια ικανότητας οδήγησης ανανεώνεται κάθε τρία έτη από την έκδοση ή την ανανέωσή της, αλλά μετά από ιατρική εξέταση, κατά την οποία πρέπει να κριθεί ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις υγείας. (άρθρο 95 παρ. 1 του ν. 2696/1999). Η δικαιολόγηση της ανωτέρω ρύθμισης πρέπει να αναζητηθεί στο ενδιαφέρον του νομοθέτη να θέσει υπό ιατρικό έλεγχο την ικανότητα του κατόχου της άδειας ικανότητας να οδηγεί μετά τη συμπλήρωση ορισμένης ηλικίας. Εάν ο συμπληρώσας το 65ο έτος οδηγός δεν προβεί στην ανωτέρω ανανέωση, παύει η ισχύς της άδειάς του, την οποία δύναται να ανακτήσει και πάλι, εφόσον υποβληθεί στην ιατρική εξέταση που ο νόμος προβλέπει. Στην περίπτωση αυτή η άδεια δεν ανατρέχει ούτε μπορεί να ανατρέξει στο χρόνο λήξης της προηγούμενης άδειας, αφού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 95 του ΚΟΚ δεν ορίζεται ότι η ανανέωση έχει αναδρομική ισχύ. Μον.Πρ.Αθ.2646/2008 ΕΣυγκΔ 2014/50.

insuranceworld

Προσοχή στις γιορτές για οδήγηση χωρίς αλκοόλ

Στην Ελλάδα, τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν, σύμφωνα με τα στατιστικά, την πρώτη αιτία θανάτου σε ηλικίες 19-39 ετών, ενώ υπολογίζεται ότι πάνω από το 50% των θανατηφόρων τροχαίων οφείλεται στην κατανάλωση αλκοόλ και άλλων ουσιών.

Σύμφωνα με το νόμο, ένας οδηγός θεωρείται ότι βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ, όταν το ποσοστό οινοπνεύματος στον οργανισµό του είναι από 0,50 γραµµάρια ανά λίτρο αίµατος (μετά από αιμοληψία) ή πάνω από 0,25 χιλιοστά του γραµµαρίου, ανά λίτρο εκπνεόµενου αέρα (στα γνωστά αλκοτέστ της τροχαίας).

Σχετικά με την ποσότητα του αλκοόλ που είναι ικανή για να φτάσουμε το ανωτέρω όριο ενδεικτικά πρέπει να έχουμε υπόψη τα ακόλουθα: Με κατανάλωση 490ml μπύρας (ένα ποτήρι μεγάλο), 200 ml κρασιού, 60 ml ούζου, 55ml ουίσκι ή βότκας «πιάνουμε» το όριο. Με λίγα λόγια όσο μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα ενός ποτού σε αιθυλική αλκοόλη τόσο λιγότερη ποσότητα είναι ικανή για να μας οδηγήσει στο νόμιμο όριο. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι συγκεκριμένες ποσότητες είναι ενδεικτικές.

Η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία ελπίζει σε αυτές τις γιορτές όλοι οι οδηγοί να είναι πιο προσεχτικοί, ειδικά ως προς την κατανάλωση αλκοόλ, έτσι ώστε όλοι οι ιατροδικαστές να είμαστε αχρείαστοι!

asfalisinet

Συμβουλές για ασφαλή οδήγηση το χειμώνα

με τη βοήθεια του Τεχνικού Συμβούλου – Υδρόγειος Ασφαλιστικής, Γιώργου Προύντζου

Ελάχιστοι στην Ελλάδα γνωρίζουν ότι το αυτοκίνητο αλλάζει «συμπεριφορά» κατά τους χειμερινούς μήνες. Τα ελαστικά ιδανικότερα πρέπει να αντικαθιστώνται με χειμερινά, η απόδοση των μπαταριών πέφτει από τις χαμηλές θερμοκρασίες, οι κλειδαριές μπορεί να χρειάζονται την ρήψη ειδικού υγρού για να αποφευχθεί το μπλοκάρισμα.

Αρκετοί είναι αυτοί οι οδηγοί οι οποίοι δεν λαμβάνουν υπόψη τις παραμέτρους προκαλώντας ατυχήματα ενώ, τα περισσότερα εξ’ αυτών μπορούν να αποφευχθούν.

Παρακάτω παραθέτονται κάποιες βασικές συμβουλές φροντίδας αυτοκινήτου από την Υδρόγειο Ασφαλιστική που εγγυώνται τις ασφαλείς και άνετες διαδρομές μας τους χειμωνιάτικους μήνες

Ελαστικά: Μας φέρνουν σε επαφή με το οδόστρωμα γι’ αυτό και χρειάζονται επιπλέον προσοχή τώρα το χειμώνα. Ελέγχουμε περιοδικά την κατάστασή τους, το βάθος του πέλματος, την πίεσή τους καθώς και αυτή της ρεζέρβας. Σιγουρευόμαστε ότι δεν έχουν ξεραθεί ή χάσει την ελαστικότητά τους.

Μπαταρία: Οι χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα μειώνουν την απόδοσή της γι’ αυτό πρέπει να την ελέγχουμε συχνά. Αν η μπαταρία είναι πάνω από δυο ετών καλό θα είναι να την δει ηλεκτρολόγος ελέγχοντάς της με το κατάλληλο όργανο.

Υαλοκαθαριστήρες: Τα λάστιχα των υαλοκαθαριστήρων φθείρονται από τον ήλιο και τις σκόνες χάνοντας την ελάστικοτητά τους. Είναι καλό το χειμώνα να αντικαθίστανται και μάλιστα με καλής ποιότητας ελαστικά. Άλλωστε δεν κοστίζουν πολύ.

Σύστημα θέρμανσης και αερισμού (air-condition): Το φίλτρο, το οποίο φιλτράρει τον αέρα που εισέρχεται στο αυτοκίνητο είναι να καλό να καθαρίζεται με πεπιεσμένο αέρα ή να αντικαθίσταται, εάν δεν έχει ήδη αντικατασταθεί κατά το service του αυτοκινήτου μας. Αν ο εξαερισμός δεν είναι σωστός, τα κρύσταλλα θαμπώνουν και η οδήγηση γίνεται επικίνδυνη!

Αντιψυκτικό υγρό του κινητήρα: Ελέγξτε ότι βρίσκεται μεταξύ του ΜΑΧ και ΜΙΝ. Αν χρειαστεί να το συμπληρώσουμε, ο κινητήρας θα πρέπει να είναι σε ηρεμία και όχι σε λειτουργία.

Υγρό καθαρισμού παρμπρίζ: Ελέγχουμε και σιγουρευόμαστε ότι είναι καλής ποιότητας ώστε να μην παγώνει σε χαμηλές θερμοκρασίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην αντλία και να οδηγήσει σε κάψιμο της ασφάλειας και μη λειτουργία των υαλοκαθαριστήρων (σε πολλά αυτοκίνητα αντλία και υαλοκαθαριστήρες έχουν την ίδια ασφάλεια).

Αλυσίδες χιονιού: Καλό είναι να έχουμε πάντα στο πορτ-μπακάζ του αυτοκινήτου αλυσίδες σύμφωνες με τις διαστάσεις των ελαστικών μας καθώς και φακό και γάντια για την τοποθέτησή τους. Τις τοποθετούμε πάντα στους τροχούς εκείνους που έχουν την κίνηση του αυτοκινήτου.

Υδρορροές (λούκια αποχέτευσης): Βρίσκονται μπροστά από το παρμπρίζ στις σίτες και πρέπει να καθαρίζονται τακτικά καθώς πολλές φορές μπορεί να φράξουν από σκόνες ή φύλλα δέντρων. Στην περίπτωση που το νερό δεν μπορεί να αποβληθεί μέσω αυτών, μπορεί να εισχωρήσει στο αυτοκίνητο και να το πλημμυρίσει.

Κλειδαριές: Ψεκάστε τις με αντισκοριακό σπρέι που τις προστατεύει από την υγρασία για να μην παγώνουν και να μην σπάνε τα κλειδιά.

Φώτα: Ελέγξτε τακτικά, εσωτερικά και εξωτερικά φώτα και αντικαταστήστε αμέσως όποια λάμπα έχει καεί.

Καθαριότητα: Βασικός κανόνας, τόσο για το εξωτερικό όσο και, κυρίως, για το εσωτερικό του αυτοκινήτου! Τα κρύσταλλα θα πρέπει να καθαρίζονται συχνά καθώς η σκόνη που επικάθεται πάνω του δυσχεραίνει την ορατότητα.

sofokleousin

Συμβουλές για ασφαλή οδήγηση μοτοσυκλέτας υπό βροχή

Αγχώνεστε όταν οδηγείτε σε βρεγμένο οδόστρωμα; Δεν υπάρχει λόγος. Οι βασικοί κανόνες που ισχύουν για την οδήγηση σε βρεγμένο δρόμο ισχύουν και σε στεγνό, μόνο που θα πρέπει να σκέφτεστε λίγο περισσότερο…

Μερικοί άνθρωποι πραγματικά τρελαίνονται να οδηγούν στη βροχή. Υπάρχει όμως εξήγηση για αυτό. Ο έλεγχος της μοτοσυκλέτας σε βρεγμένο οδόστρωμα αποτελεί για κάποιους πρόκληση ισάξια ή και μεγαλύτερη από την οδήγηση σε στεγνό οδόστρωμα. Για άλλους πάλι, η οδήγηση υπό βροχή αποτελεί μια τρομακτική προοπτική με την οποία δεν ασχολούνται.

Αυτή δυστυχώς δεν είναι η σωστή προσέγγιση. Και το μυστικό είναι απλό: η ασφαλής οδήγηση στο βρεγμένο οδόστρωμα δεν διαφέρει από την οδήγηση στο στεγνό, αρκεί να οδηγείτε ομαλά, χαλαρά και με σιγουριά. Αυτές οι τρεις ιδιότητες αποτελούν τα θεμέλια της σωστής οδήγησης ανεξαρτήτως συνθηκών. Αν λοιπόν θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξετε οδηγική συμπεριφορά όταν βρέχει ώστε να μην αισθάνεστε συνέχεια ότι πρόκειται να πάθετε ατύχημα, τότε πιθανότατα υπάρχει κάτι στην οδήγησή σας που πρέπει να αντιμετωπίσετε σφαιρικά και όχι μόνο όταν ανοίγουν οι ουρανοί. Το πρόβλημα με τις σημερινές αναρτήσεις, φρένα και ελαστικά είναι ότι έχουν γίνει τόσο καλά που πολλά βασικά λάθη καλύπτονται ή μας διαφεύγουν στην οδήγηση σε στεγνό οδόστρωμα. Αλλά μόλις βρέξει υπάρχει ένα όριο στο τι μπορεί να κάνει ένα καλό σετ ελαστικών, ενώ ο κακός χειρισμός του τιμονιού ή η αδέξια αυξομείωση γκαζιού και ο χειρισμός φρένων διαλύουν την αυτοπεποίθηση και προκαλούν γλιστρήματα ή ακόμα και ατυχήματα.

Γι’ αυτό να είστε ήρεμοι και χαλαροί. Εύκολο να το λες αλλά όχι να το κάνεις ειδικά εάν η σκέψη και μόνο της οδήγησης στη βροχή σας κατατρομάζει.

ΧΑΛΑΡΩΣΗ

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να διευθετήσετε είναι τους εαυτούς σας: για να οδηγείτε ομαλά, σε στεγνό ή βρεγμένο οδόστρωμα, πρέπει να είστε χαλαροί και ευλύγιστοι πάνω στη μηχανή και όχι άκαμπτοι και σφιγμένοι. Καθίστε στη συνηθισμένη θέση οδήγησης και αφήστε τον εαυτό σας σχεδόν να βουλιάξει στο κάθισμα. Μην προσπαθείτε να καθίσετε σε πολύ όρθια θέση, με την πλάτη σας ίσια ή άκαμπτη.

Πιάστε το τιμόνι χωρίς να το σφίγγετε και βεβαιωθείτε ότι οι αγκώνες, οι ώμοι και ο λαιμός σας είναι χαλαροί και ελεύθεροι να κινηθούν. Οι γοφοί σας πρέπει επίσης να είναι χαλαροί, και τα πόδια σας στα ποδωστήρια (εκτός εάν πρόκειται να πατήσετε πίσω φρένο ή να αλλάξετε ταχύτητα) για καλύτερη αίσθηση και έλεγχο. Αυτή η γενική χαλαρότητα του σώματος είναι σημαντική στον στεγνό αλλά πολύ περισσότερο στο βρεγμένο δρόμο.

Εάν η μοτοσυκλέτα γλιστράει, οποιαδήποτε κίνηση θα γίνει εντονότερη εάν είστε άκαμπτοι επάνω της. Αντίθετα εάν μείνετε χαλαροί και ευλύγιστοι, τα γλιστρήματα που θα νιώσετε θα διευθετηθούν μόνα τους γρήγορα και χωρίς παρατράγουδα. Πιο εύκολο να το λέμε παρά να το κάνουμε, αλλά με το πέρασμα του χρόνου και την εμπειρία θα αυξηθεί και η αυτοπεποίθησή σας.

ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ

Ο καλύτερος τρόπος για να φρενάρεις απότομα είναι ο ίδιος σε στεγνό και σε βρεγμένο δρόμο: σφίγγεις, δεν αρπάζεις. Οποιαδήποτε απότομη άσκηση δύναμης σημαίνει απώλεια πρόσφυσης, αλλά μειώνοντας σταδιακά τη δύναμη στο σύστημα των φρένων είναι δυνατόν να φρενάρεις απροσδόκητα καλά στη βροχή.

Σφίγγοντας σταδιακά δεν σημαίνει και αργά. Με λίγη εξάσκηση είναι δυνατόν να ασκήσεις απαλά, προοδευτικά αλλά ταυτόχρονα γρήγορα, δύναμη στα φρένα. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι το αρχικό σφίξιμο στη μανέτα του φρένου, πολλή δύναμη και πολύ γρήγορο φρενάρισμα θα προκαλέσει ακινητοποίηση του τροχού πριν το πιρούνι καταλαγιάσει και μεταφέρει το βάρος προς τα εμπρός, όπου μπορεί να αποκτήσει πρόσφυση.

ΣΤΡΙΨΙΜΟ

Το λάθος που κάνουν πολλοί άνθρωποι στο βρεγμένο δρόμο είναι ότι οδηγούν πολύ επιφυλακτικά. Ακροπατώντας στις στροφές με κλειστό γκάζι και ευθυτενείς, δεν δημιουργείτε σχεδόν καθόλου φυγόκεντρο δύναμη, τα ελαστικά σας έχουν ελάχιστη πρόσφυση στο δρόμο και η μοτοσυκλέτα είναι ασταθής και νευρική. Θα καταλήξετε να στροβιλίζεστε σε υγρό οδόστρωμα.

Αντίθετα οδηγώντας με αυτοπεποίθηση και ηρεμία, και δημιουργώντας ένα ποσοστό φυγόκεντρου δύναμης, αποκτάτε κρατήματα. Για άλλη μια φορά το μυστικό είναι η ομαλότητα. Οποιοδήποτε απότομο φορτίο, είτε από το στρίψιμο, το φρενάρισμα ή την επιτάχυνση θα προκαλέσει την απώλεια πρόσφυσης των ελαστικών, όπως και το απότομο στρίψιμο με μεγάλη δύναμη θα καταλήξει σε γλίστρημα του μπροστινού συστήματος. Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια ένα μικρό κλωτσιματάκι ή ακόμη και μία πτώση. Αντίθετα πιέζοντας το ελαστικό στο οδόστρωμα θα αποκτήσει πρόσφυση.

Για να αποφορτίσετε το μπροστινό ελαστικό θα πρέπει να αυξήσετε το γκάζι όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Δεν εννοούμε όμως να επιταχύνετε μέσα στη στροφή, αλλά να διατηρήσετε μία αμετάβλητη ή ελάχιστα αυξανόμενη ταχύτητα.

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

Η πιο σημαντική δεξιότητα που πρέπει να έχετε είναι ο έλεγχος του γκαζιού. Και πάλι εδώ το μυστικό είναι η ομαλότητα. Οποιαδήποτε απότομη άσκηση δύναμης θα σημάνει και πάλι την απώλεια πρόσφυσης.

Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να ταιριάξετε τις στροφές του κινητήρα με την αύξηση του γκαζιού, δηλαδή να ανοίγετε σταδιακά το γκάζι. Ακόμη όμως και στις χαμηλές στροφές, πολλές sport μηχανές έχουν αρκετή ροπή στρέψης ώστε να σπινιάρουν οι τροχοί εάν ανοίξετε πολύ το γκάζι και η μηχανή θα συνεχίσει να αυξάνει τις στροφές. Στην καλύτερη περίπτωση διακινδυνεύετε να φύγετε εκτός πορείας ή στην χειρότερη περίπτωση να κάνετε highside.

Το μυστικό για να οδηγείτε σωστά σε βρεγμένο οδόστρωμα είναι να είστε ήρεμοι, χαλαροί και να κοιτάζετε πολύ μπροστά στο δρόμο. Το πιο σημαντικό όμως είναι να απολαμβάνετε τη βόλτα σας με τη μηχανή αφού κάνετε αυτό που σας αρέσει περισσότερο.

 

togaraz.gr

Έτσι θα είναι το αυτοκίνητο του μέλλοντος – Οδήγηση με την σκέψη

Μοιάζει με ταινία επιστημονικής φαντασίας όμως τα αυτοκίνητα του μέλλοντος θα μπορούν να μετακινηθούν μόνο με τη δύναμη της σκέψης μας. Θα αποκωδικοποιούν τα εγκεφαλικά μας σήματα και έτσι ο εγκέφαλος θα δίνει τις εντολές να στρίψει το αυτοκίνητο για παράδειγμα αριστερά ή δεξιά.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του εργαστηρίου Freie του Πανεπιστημίου του Βερολίνου που ονομάζεται Brain Driver. Ο οδηγός θα είναι «καλωδιομένος» με 16 αισθητήρες και έτσι θα δίνει τις εντολές.

Σύμφωνα με το BBC, η επαναστατική αυτή τεχνολογία χρησιμοποιεί αισθητήρες ανάλογους με αυτούς που χρησιμοποιούν για τα εγκεφαλογραφήματα, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να μετρούν τα εγκεφαλικά κύματα.

Το υπό δοκιμή αυτοκίνητο, μέχρι στιγμής μπορεί να εκτελεί μόνο τέσσερις βασικές κινήσεις, «αριστερά», «δεξιά», «επιτάχυνση» και «φρένο».

Δυστυχώς η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι πολύ δαπανηρή και γι’ αυτό δεν μπορεί να καθοριστεί μια προσιτή τιμή πώλησης.

 

patrasevents