Τι αλλάζει για τα επενδυτικά προϊόντα και τη διανομή των ασφαλιστικών προγραμμάτων

Δύο νέα νομοθετικά κείμενα για την ασφαλιστική αγορά, καθιστούν, φέτος, αυστηρότερο το πλαίσιο για την προώθηση των ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και την πληροφόρηση των καταναλωτών. Το πρώτο, που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, αφορά στον Κανονισμό 1286/2014, ο οποίος καθορίζει το Έγγραφο των Βασικών Πληροφοριών στις επενδύσεις που βρίσκονται σε ασφάλιση.

 

του Πλάτωνα Τσούλου

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ για το 2017, ο νέος κανονισμός υποχρεώνει τις ασφαλιστικές εταιρείες να διαθέτουν στους ενδιαφερόμενους να προμηθευτούν ένα ασφαλιστικό προϊόν με επενδυτικά χαρακτηριστικά ένα έγγραφο το οποίο περιέχει όλες εκείνες τις βασικές πληροφορίες που χρειάζονται για να αποφασίσουν το κατά πόσο θα προχωρήσουν στην επένδυσή τους. Κομβικό σημείο του εν λόγω εγγράφου είναι ο βαθμός τυποποίησης και ομοιόμορφης παρουσίασης των βασικών αυτών πληροφοριών, ώστε να διευκολύνεται η άμεση σύγκριση τόσο μεταξύ των αντίστοιχων προϊόντων που διατίθενται από άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, όσο και με λοιπές διαθέσιμες επενδυτικές επιλογές.

Όπως επισημαίνει η ΤτΕ στην τελευταία ετήσια έκθεσή της, σκοπός του εγγράφου αυτού δεν είναι η εμπορική προώθηση του προϊόντος, αλλά η ενημέρωση του επενδυτή για τη φύση, τα χαρακτηριστικά, τους κινδύνους, καθώς και το κόστος, αλλά και τα δυνητικά κέρδη ή ζημιές ενός ασφαλιστικού προϊόντος που συνδέεται με επενδύσεις.

 

Επίσης τον βοηθά να συγκρίνει κάθε επενδυτικό προϊόν με άλλα αντίστοιχα προγράμματα.

Πυρήνας των πληροφοριών του εγγράφου αυτού είναι ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου του κάθε προϊόντος, ο οποίος αποτελεί οδηγό για το επίπεδο κινδύνου, επιτρέποντας στον επενδυτή να εκτιμήσει πόσο πιθανό είναι να οδηγηθεί σε ζημιά, είτε λόγω δυσμενών κινήσεων στις αγορές, είτε διότι η ασφαλιστική εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να καταβάλλει το ασφάλισμα.

 

Ο εν λόγω δείκτης λαμβάνει τιμές από μια επταβάθμια κλίμακα. Σημειώνεται ότι, ο υποδιοικητής της ΤτΕ, κ. Θεόδωρος Μητράκος, μιλώντας προημερών στην εκδήλωση της ΤτΕ, που πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας της γενικής συνέλευσης της ΕΑΕΕ, ανέφερε ότι η εποπτική αρχή έχει επιστήσει την προσοχή στις ασφαλιστικές εταιρείας για την ορθή εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού, επισημαίνοντας ότι στο βαθμό που δεν είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του θα πρέπει είτε να αναβάλουν την προώθηση συγκεκριμένων επενδυτικών προϊόντων, είτε να τα επανεξετάσουν.

Η ενημέρωση στο επίκεντρο

Το δεύτερο νομοθέτημα που θα τεθεί φέτος σε εφαρμογή και αφορά στην οδηγία 2016/97/ΕΕ, έχει να κάνει με τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων και ειδικότερα το σχεδιασμό τους από τις ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να απευθύνονται σε σαφώς καθορισμένες ομάδες πελατών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους. Ειδικότερα, κάθε ασφαλιστική εταιρεία θα οφείλει:

– να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα της επιτυγχάνουν υψηλό βαθμό ικανοποίησης των πελατών στους οποίους απευθύνονται

– να επιλέγει τα κατάλληλα για τη διανομή κάθε προϊόντος δίκτυα – να μεριμνά για την προώθηση των προϊόντων της στις στοχευμένες ομάδες καταναλωτών και

– να παρακολουθεί την πορεία τους και να τα αναθεωρεί εφόσον συντρέχουν λόγοι.

 

Παράλληλα, με την εν λόγω ρύθμιση θα περάσουν στο εθνικό δίκαιο διατάξεις που θα άπτονται της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτά προωθούνται με βάση τις ανάγκες και τα συμφέροντα των καταναλωτών, από διανομείς που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για την εργασία αυτή.