Τι δείχνουν τα στοιχεία της EIOPA για την ελληνική ασφαλιστική αγορά

της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Την «ακτινογραφία» του ελληνικού ασφαλιστικού κλάδου (και των υπολοίπων χωρών της ΕΕ) παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), με συγκρίσιμα στοιχεία για το ενεργητικό, το παθητικό, τα ασφάλιστρα και τους δείκτες για τις Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (MCR) και Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Φερεγγυότητας (SCR). Τα στοιχεία αυτά περιέρχονται στη δεύτερη σειρά περιεκτικών στατιστικών πληροφοριών για το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2016, βάσει της κανονιστικής αναφοράς για το Solvency II.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το συνολικό ενεργητικό του ελληνικού ασφαλιστικού κλάδου στο τέλος του περασμένου έτους «άγγιξε» τα 16 δισ. ευρώ (15,944 δισ. ευρώ), έναντι 15,74 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2016. Από το ποσό αυτό, τα 11,116 δισ. ευρώ (ή 69,7% του συνόλου) αφορούσαν επενδύσεις εξαιρούμενων των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με index-linked και unit-linked συμβόλαια τα 2,27 δισ. ευρώ (ή 14,3% του συνόλου) αφορούσαν index-linked και unit-linked συμβόλαια,  και τα 2,55 δις. ευρώ (ή 16% του συνόλου) άλλες επενδύσεις. Σημειώνεται ότι το συνολικό ενεργητικό της ασφαλιστικής αγοράς της ΕΕ ανερχόταν το Δεκέμβριο του 2016 σε 7,2 τρισ. ευρώ.

Το παθητικό του ελληνικού ασφαλιστικού κλάδου διαμορφώθηκε σε 12,87 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2016, έναντι 13,2 δισ. ευρώ το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Ως αποτέλεσμα, η θετική διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού διευρύνθηκε στα 3,07 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο από 2,52 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2016.

Τα καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στις ασφαλίσεις κατά ζημιών τον Δεκέμβριο του 2016 (τα στοιχεία για τα ασφάλιστρα ζωής δεν ήταν διαθέσιμα) άγγιξαν τα 2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, κατατάσσοντας την χώρα (από πλευράς μεγέθους αγοράς) στην 18η θέση στην ΕΕ, πάνω από τις Ρουμανία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Λιχτενστάιν, Κροατία, Κύπρο, Εσθονία, Μάλτα, Λιθουανία και Λετονία.

Ο μέσος σταθμισμένος δείκτης SCR για τον ελληνικό ασφαλιστικό κλάδο διαμορφώθηκε στο 162% (έναντι μέσου ευρωπαϊκού όρου 228%) στο τέλος του 2016 και ο μέσος σταθμισμένος δείκτης SCR στο 416% (έναντι μέσου ευρωπαϊκού όρου 613%).

Πιο αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://eiopa.europa.eu/Pages/Financial-stability-and-crisis-prevention/Insurance-Statistics.aspx