Τι είναι η Διασταυρούμενη Ευθύνη (Cross liability);

Ο όρος Διασταυρούμενη Ευθύνη (Cross liability) επεκτείνει την κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, παρέχοντας ασφαλιστική κάλυψη για ζημιές  – απαιτήσεις που μπορεί να εγείρει ένα ασφαλισμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έναντι άλλου ασφαλισμένου φυσικού ή νομικού προσώπου, στην ίδια Ασφαλιστική Σύμβαση, κατά παρέκκλιση της γενικής παραδοχής ότι τα ασφαλισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν μπορούν να θεωρούνται ταυτόχρονα και τρίτοι.

 

Σύμφωνα με τους συνήθεις όρους “cross liability”, το κάθε ασφαλισμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντιμετωπίζεται σαν να διατηρεί ξεχωριστό ασφαλιστήριο ευθύνης.

Η συγκεκριμένη επέκταση κάλυψης αποκτά αντικείμενο μόνο εφόσον τα ασφαλισμένα μέρη είναι περισσότερα του ενός.

Η εν λόγω επέκταση δεν παρέχεται με χωριστό όριο ευθύνης, αλλά παρέχεται πάντα εντός των ορίων ευθύνης του ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης και δεν προσαυξάνει το όριο ευθύνης αυτού.

 

Η επέκταση της διασταυρούμενης ευθύνης σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά άλλες καλύψεις ή επεκτάσεις κάλυψης, οι οποίες είτε ασφαλίζονται ή θα μπορούσαν να ασφαλίζονται κάτω από την ίδια σύμβαση (π.χ. η επέκταση της Διασταυρούμενης Ευθύνης σε ένα ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης δεν μπορεί να υποκαταστήσει την Κάλυψη της Εργοδοτικής Ευθύνης).

 

Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης

Τα παραπάνω είναι απόσπασμα από το ερμηνευτικό σημείωμα για τη Διασταυρούμενη Ευθύνη, με το οποίο η Επιτροπή Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ εμπλούτισε πρόσφατα το «Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης», που έχει δημιουργήσει.

Στόχος του λεξικού είναι η παρουσίαση και αποσαφήνιση με απλό και κατανοητό τρόπο των βασικών εννοιών και όρων που απαντώνται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια του κλάδου αστικής ευθύνης.

Όπως επισημαίνουν οι συντάκτες του, το «Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης» έχει αποκλειστικά και μόνον ενημερωτικό και μη δεσμευτικό χαρακτήρα, ενώ στόχος του είναι η προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου και η κατά το δυνατόν καλύτερη και συνεχής ενημέρωση ασφαλιστικών εταιριών και ασφαλισμένων.

Το «Ερμηνευτικό Λεξικό» εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες έννοιες-επεξηγήσεις και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το ερμηνευτικό σημείωμα  για τη Διασταυρούμενη Ευθύνη.