Τι προβλέπει ο εξωδικαστικός μηχανισμός για οφειλές έως 50.000 ευρώ – Δείτε ποια πρόστιμα διαγράφονται!

Γράφει: Μαίρη Λαμπαδίτη

Ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις και διαγραφή προστίμων προβλέπει η αυτοματοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών για ποσά έως 50.000 ευρώ που προβλέπεται με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας.

Συγκεκριμένα για τις προσαυξήσεις, η υπουργική απόφαση ορίζει ότι διαγράφονται:
-Τ ο σύνολο των τόκων υπερημερίας για τα τραπεζικά δάνεια.
– Το 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση. Απαραίτητη προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι η βασική οφειλή του εν λόγω πιστωτή να ξεπερνά το ελάχιστο ποσό των 20.000 ευρώ, στο οποίο δεν προσμετρώνται τυχόν οφειλές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017.
– Το 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Απαραίτητη προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι η βασική οφειλή ανά πιστωτή της κατηγορίας αυτής να ξεπερνά το ελάχιστο ποσό των 3.000 ευρώ στο οποίο δεν προσμετρώνται τυχόν οφειλές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017.
Οι οφειλές που θα απομένουν μετά τη διαγραφή θα διακανονίζονται σε μέχρι 120 δόσεις για τις τράπεζες, την εφορία και τα ταμεία. Για του υπόλοιπους πιστωτές (π.χ. πελάτες μιας επιχείρησης ή προμηθευτές) θα γίνονται το ανώτερο μέχρι 24 δόσεις, ενώ ειδικά για τις απαιτήσεις εργαζομένων θα γίνονται μέχρι 12 δόσεις.
Για τις οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ταμεία οι οποίες δεν ξεπερνούν τις 3.000 ευρώ ανά πιστωτή, θα γίνονται μέχρι 36 δόσεις, χωρίς διαγραφή προσαυξήσεων.
Η ελάχιστη δόση θα είναι 50 ευρώ μηνιαίως.
Εάν οι οφειλέτες δεν αποδέχονται την αυτοματοποιημένη ρύθμιση, θα συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Σύντομα αναμένεται να υπογραφεί υπουργική απόφαση με την οποία θα δοθεί η ευκαιρία να ρυθμίσουν αλλά και να «κουρέψουν» την οφειλή τους προς την εφορία και τα ταμεία και σε φυσικά πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό, δηλαδή σε ενεργούς ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα. Ωστόσο για να γίνει δεκτή η αίτηση αναδιάρθρωσης του οφειλέτη θα πρέπει να τεκμηριώνεται με σχετική έκθεση η βιωσιμότητα της επιχείρησης.
Σύμφωνα με πληροφορίες:
– Η ρύθμιση θα προβλέπει ακόμα και «κούρεμα» της βασικής οφειλής για χρέη άνω των 20.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.
– Η διαγραφή επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 85% αυτών.
– Για τις οφειλές έως 3.000 ευρώ θα γίνονται μέχρι 36 δόσεις, χωρίς διαγραφή προσαυξήσεων.
– Για τους οφειλέτες των ταμείων με χρέη μεταξύ 20.00 έως και 50.000 ευρώ θα ακολουθείται πιο απλή αυτοματοποιημένη διαδικασία. Εάν οι οφειλέτες δεν αποδέχονται την αυτοματοποιημένη ρύθμιση, θα συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού.
– Όλες οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν αλλά με διαφορετική διαδικασία. Π.χ. βασική οφειλή που υπερβαίνει το ποσό των 300.000 €. δεν μπορεί να ρυθμιστεί σε επίπεδο περιφερειακής διεύθυνσης ΕΦΚΑ αλλά μόνο σε ανώτερο επίπεδο με στελέχη του ΚΕΑΟ.
– Προσοχή! Από τη στιγμή που οι οφειλέτες θα ενταχθούν στις ρυθμίσεις για χρέη που δημιουργήθηκαν έως 31/12/2016 θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, δηλαδή να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες εισφορές.
nextdeal