Δώδεκα νέα μέτρα για το Ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό

Το δεύτερο πακέτο αλλαγών στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό μετά τη συμφωνία της 12ης Ιουλίου επιχειρεί να θεσμοθετήσει η κυβέρνηση. Αν στο πρώτο πακέτο, το βασικότερο μέτρο ήταν οι παρακρατήσεις 6% στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, στο δεύτερο πακέτο είναι η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Πιο αναλυτικά, οι αλλαγές που προβλέπει το νομοσχέδιο που κατάθεσε  η κυβέρνηση στη Βουλή για τα προαπαιτούμενα του νέου Μνημονίου αναφέρονται χαρακτηριστικά ως εξής :

 1. Καταργούνται τα δικαιώματα από τη σύνταξη συμβολαιογράφων
 1. Καταργείται η κράτηση επί των πολιτικών συντάξεων υπέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ).
 1. Θεσπίζεται διετής αναστολή όσον αφορά την προσκόμιση βεβαίωσης και την παροχή εγγυήσεων ή εμπράγματων εξασφαλίσεων.
 1. Προσδιορίζεται όμοιο ετήσιο επιτόκιο για τις ρυθμίσεις οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο ισούται με το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον 5% (αντί του 8% που ισχύει σήμερα).
 1. Επεκτείνεται η εφαρμογή των χρηματικών ορίων που ισχύουν για το Δημόσιο, για την αναγκαστική είσπραξη οφειλών, και στις υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών για την αναγκαστική είσπραξη καθυστερουμένων οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
 1. Τροποποιούνται όσα ισχύουν για τους συνταξιοδοτούμενους λόγω γήρατος από την 1η Ιουλίου 2015 και έπειτα, οι οποίοι παίρνουν μόνο το οργανικό ποσό της σύνταξης, όπως αυτό προκύπτει από τις καταστατικές και γενικότερες διατάξεις των ασφαλιστικών φορέων υπό τις ειδικότερες περιπτώσεις :

Εάν το οργανικό ποσό είναι κατώτερο του εκάστοτε καταβαλλόμενου ορίου σύνταξης, λαμβάνουν το οργανικό και, μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας, λαμβάνουν –υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις- το κατώτατο όριο σύνταξης και

Εάν το οργανικό ποσό σύνταξης είναι μεγαλύτερο από το εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο όριο σύνταξης, λαμβάνουν το οργανικό ποσό.

 1. Εντάσσονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), τα αναφερόμενα ταμεία, τομείς και κλάδοι επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπ. Εργασίας καθώς και το προσωπικό του Τομέα Προστασίας του Πολίτη που υπηρετεί σε υπηρεσίες του ΤΕΑΠΑΣΑ.
 1. Προσδιορίζεται ότι μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα ποσά των κατωτάτων ορίων σύνταξης διατηρούνται στο ύψος που ισχύει την 31η Ιουλίου 2015.
 1. Επεκτείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 (αντί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 που ισχύει σήμερα) η ισχύς όσων ορίζουν για το ανώτατο όριο της μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και την αναζήτηση του υπερβάλλοντος εκ μέρους από τους κατόχους αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων, κατόπιν απόφασης του Υπ. Υγείας.
 1. Επεκτείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 (αντί της 31ης Δεκεμβρίου 2015 που ισχύει σήμερα) η ισχύς όσων προβλέπονται για το μηχανισμό αυτόματης επιστροφής του ποσού που υπερβαίνει τη μηνιαία δαπάνη ποσού για διαγνωστικές εξετάσεις κλπ. από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υγείας.
 1. Αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2022 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδας κατά βάση ως εξής :

Για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης και στα 67 έτη με 15 χρόνια ασφάλισης, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται για το προσδόκιμο ζωής του πληθυσμού

Για θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στα 62 έτη με 15 χρόνια ασφάλισης.

 1. Παραπέρα προβλέπεται η σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας έως την 1η Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα όρια και τους πίνακες που συμπεριλαμβάνονται, σε περίπτωση μη θεμελίωσης δικαιώματος πλήρους ή μειωμένης σύνταξης μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθώς και οι περιπτώσεις που εξαιρούνται ή δεν θίγονται από τα παραπάνω θεσπιζόμενα όρια.

insurancedaily