Νομικά θέματα: Παράσυρση πεζού και ψυχική οδύνη 200.000 ευρώ

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕ ο οποίος οδηγώντας με μεγάλη ταχύτητα απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός του και παραβιάζοντας διπλή διαχωριστική γραμμή εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, παρασύροντας πεζό που ανέμενε σε στάση αστικού λεωφορείου, (παράβαση άρθρ. 5 παρ. 8α, 12 παρ. 1, 16 παρ.1 και 19 παράγραφοι 1, 3 του ΚΟΚ). Ο οδηγός στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος και ανευρέθη μετά από έρευνες της Αστυνομίας στην οικία της μητέρας του, ιδιοκτήτριας του ζημιογόνου αυτοκινήτου.

Στέρηση Διατροφής

Ένσταση Ασφαλιστικής Εταιρίας

εξ ΑΚ 300 λήψης μέτρων προς μείωση της έκτασης της ζημίας της εφεσιβλήτου – Απορριπτέα

Η ανωτέρω ένσταση απορρίπτεται ως αόριστη, διότι η εκκαλούσα δεν προσδιορίζει – για την πληρότητα του περιεχομένου της – το ποσό το οποίο κατά τη κρίση της θα αποκέρδαινε η αντίδικος της από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, κατά το οποίο θα μειωθεί η τυχούσα αποζημίωση που θα επιδικαζόταν σ΄αυτή για στέρηση διατροφής.

Τα αυτά, ως προς την ανωτέρω ένσταση, αφού δέχθηκε και το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο την απέρριψε ως αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης δεν έσφαλε ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου.

Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι τα όσα η εκκαλούσα ισχυρίζεται περί του ότι η αντίδικός της απεδείχθη ότι «εργάζεται σε Ψητοπωλείο και απολαμβάνει αποδοχών» (τις οποίες δεν προσδιορίζει), αλυσιτελώς προβάλλονται μετά την απόρριψη της πιο πάνω ενστάσεως ως αόριστης, γι’ αυτό και τυγχάνουν απορριπτέα.

Αοριστία Λόγων Έφεσης

Η αοριστία του εφετηρίου δεν μπορεί να συμπληρωθεί με τις προτάσεις, ούτε να αναπληρωθεί με παραπομπή σε άλλα δικόγραφα και της αυτής έστω δίκης ή στο δικόγραφο της αγωγής, το οποίο έχει δικαίωμα να ερευνήσει το εφετείο μόνο αν δεχθεί λόγο εφέσεως ως βάσιμο και εξαφανίσει την πρωτόδικη απόφαση.

Απλή Ομοδικία

Ο κάθε διάδικος ενεργεί ανεξάρτητα από τους άλλους

ομοδίκους του στη δίκη

Στην ειδική διαδικασία των αυτοκινήτων οι διάδικοι συνέδονται μεταξύ τους με απλή ομοδικία (άρθρ.74 , 75 ΚΠολΔ) και όχι με αναγκαστική. Συνεπώς καθένας από τους ομοδίκους ενεργεί στη δίκη ανεξάρτητα από τους άλλους και οι πράξεις ή οι παραλείψεις καθενός από αυτούς δεν βλάπτουνς ούτε οφελούν τους άλλους. Εν προκειμένω απορρίπτεται ο σχετικός λόγος έφεσης των εκκαλούντων περί εσφαλμένης απορρίψεως της ενστάσεως εξ ΑΚ 300 την οποία προέβαλε ΜΟΝΟ η συνεναγόμενη ασφαλιστική τους εταιρία, ως προς την υπαίτια και παράνομη παράλειψη της εφεσίβλητης να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προς μείωσης της έκτασης της ζημίας της (για επιδίκαση κονδυλίου στέρησης διατροφής) από τον θάνατο του συζύγου της.

Ψυχική Οδύνη 200.000 ευρώ

Επιμεριζόμενα :

80.000 ευρω στη σύζυγο

Ανά 60.000 ευρώ σε καθένα από τα δύο τέκνα

insuranceworld

Πηγή: Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου -Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων