Πότε και πως θα αποφύγετε το πρόστιμο για εκπρόσθεσμο έλεγχο από ΚΤΕΟ

Διευκρινιστική εγκύκλιο για τις περιπτώσεις εκπρόθεσμου ελέγχου ΚΤΕΟ που δεν επιβάλλεται πρόστιμο εξέδωσε το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο :

Με αφορμή το παραπάνω σχετικό ερώτημα που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με τις διατάξεις της αριθμ. 58144/614/1992 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 138Β’) με θέμα «Περιπτώσεις που απαλλάσσονται από την καταβολή προσαυξημένου ειδικού τέλους, λόγω εκπρόθεσμης προσκόμισης οχήματος για τεχνικό έλεγχο», και για ομοιόμορφη εφαρμογή από όλα τα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθμ. 44800/123/1985 απόφασης του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 781 Β’) και του άρθρου 1 της αριθμ. 71703/8028/2003 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1824Β’), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος ενός οχήματος στο οποίο δεν έχουν διαπιστωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, λαμβάνει χώρα στο χρονικό διάστημα από τρεις εβδομάδες πριν έως και μία εβδομάδα μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου και σύμφωνα με τη νομοθετημένη συχνότητα ελέγχου.

Βάσει των παραπάνω, εφόσον οι λόγοι ανωτέρας βίας συντρέχουν εντός του χρονικού διαστήματος της μίας εβδομάδας μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, στο οποίο δεν σημειώνονται σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, τότε το όχημα απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους εκπροθέσμου, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομιστεί για τεχνικό έλεγχο εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία που έπαυσαν να ισχύουν οι λόγοι ανωτέρας βίας. Αντίστοιχη απαλλαγή ισχύει εφόσον οι λόγοι ανωτέρας βίας συντρέχουν εντός της μίας εβδομάδας μετά τη συμπλήρωση ενός ή τεσσάρων ετών, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, από την ημερομηνία που αυτό ταξινομήθηκε για πρώτη φορά ως καινούργιο.

β) Εάν κατά το χρονικό διάστημα που υπάρχει υποχρέωση να προσκομισθεί ένα όχημα για τεχνικό έλεγχο προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας και ακολούθως το όχημα προσκομιστεί για έλεγχο μετά τις δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που έπαυσαν να ισχύουν οι λόγοι αυτοί, τότε το όχημα λογίζεται εκπρόθεσμο για το χρονικό διάστημα από τη λήξη του ως άνω δεκαπενθημέρου έως την ημερομηνία διενέργειας του τεχνικού ελέγχου.

γ) Από τις διατάξεις της αριθμ. 58144/614/1992 υ.α. προκύπτει ότι τα οχήματα τα οποία έχουν ήδη καταστεί εκπρόθεσμα πριν την έναρξη των λόγων ανωτέρας βίας, δεν εμπίπτουν στο πεδίο της απόφασης και, συνεπώς, για τα οχήματα αυτά δεν έχει εφαρμογή η προθεσμία των δεκαπέντε ημερών που προβλέπεται στο άρθρο 2. Παρόλα αυτά, το χρονικό διάστημα για το οποίο τα εν λόγω οχήματα λογίζονται εκπρόθεσμα είναι από την αρχική ημερομηνία που είχαν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο (συνυπολογιζόμενης της μίας εβδομάδας μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία στο ΔΤΕ, σε περίπτωση που σε αυτό δεν σημειώνονται σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις) έως την ημερομηνία που τελικά προσκομίζονται για έλεγχο, μη συνυπολογιζόμενου του διαστήματος που διήρκεσαν οι λόγοι ανωτέρας βίας.

δ) Εάν εντός των δεκαπέντε ημερών που έχει περιθώριο κάποιος για τον οποίο συνέτρεχαν λόγοι ανωτέρας βίας να προσκομίσει το όχημά του για τεχνικό έλεγχο, προκύψει εκ νέου λόγος ανωτέρας βίας, τότε αυτός εξακολουθεί να εξαιρείται της υποχρέωσης καταβολής του ειδικού τέλους για τον εκπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει το όχημά του για έλεγχο εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία που έπαυσαν να ισχύουν οι νεότεροι λόγοι ανωτέρας βίας.

ε) Σύμφωνα με το άρθρο 242 του Αστικού Κώδικα «Η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη». Συνεπώς, στην περίπτωση που η τελευταία ημέρα της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών που προβλέπεται στο άρθρο 2 της αριθμ. 58144/614/1992 υ.α. είναι αργία, τότε η προθεσμία λήγει όταν περάσει η επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Το Σάββατο δεν θεωρείται αργία, είναι όμως μη εργάσιμη ημέρα για τα δημόσια ΚΤΕΟ. Ως εκ τούτου και για λόγους χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης των πολιτών στα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ, γίνεται δεκτό ότι και στις περιπτώσεις που η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών είναι Σάββατο, τότε αυτή λήγει με το πέρας

Πηγή: enikonomia.gr

asfalisinet