Πότε και πως θα αποφύγετε το πρόστιμο για εκπρόσθεσμο έλεγχο από ΚΤΕΟ

Διευκρινιστική εγκύκλιο για τις περιπτώσεις εκπρόθεσμου ελέγχου ΚΤΕΟ που δεν επιβάλλεται πρόστιμο εξέδωσε το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο :

Με αφορμή το παραπάνω σχετικό ερώτημα που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με τις διατάξεις της αριθμ. 58144/614/1992 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 138Β’) με θέμα «Περιπτώσεις που απαλλάσσονται από την καταβολή προσαυξημένου ειδικού τέλους, λόγω εκπρόθεσμης προσκόμισης οχήματος για τεχνικό έλεγχο», και για ομοιόμορφη εφαρμογή από όλα τα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθμ. 44800/123/1985 απόφασης του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 781 Β’) και του άρθρου 1 της αριθμ. 71703/8028/2003 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1824Β’), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος ενός οχήματος στο οποίο δεν έχουν διαπιστωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, λαμβάνει χώρα στο χρονικό διάστημα από τρεις εβδομάδες πριν έως και μία εβδομάδα μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου και σύμφωνα με τη νομοθετημένη συχνότητα ελέγχου.

Βάσει των παραπάνω, εφόσον οι λόγοι ανωτέρας βίας συντρέχουν εντός του χρονικού διαστήματος της μίας εβδομάδας μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, στο οποίο δεν σημειώνονται σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, τότε το όχημα απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους εκπροθέσμου, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομιστεί για τεχνικό έλεγχο εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία που έπαυσαν να ισχύουν οι λόγοι ανωτέρας βίας. Αντίστοιχη απαλλαγή ισχύει εφόσον οι λόγοι ανωτέρας βίας συντρέχουν εντός της μίας εβδομάδας μετά τη συμπλήρωση ενός ή τεσσάρων ετών, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, από την ημερομηνία που αυτό ταξινομήθηκε για πρώτη φορά ως καινούργιο.

β) Εάν κατά το χρονικό διάστημα που υπάρχει υποχρέωση να προσκομισθεί ένα όχημα για τεχνικό έλεγχο προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας και ακολούθως το όχημα προσκομιστεί για έλεγχο μετά τις δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που έπαυσαν να ισχύουν οι λόγοι αυτοί, τότε το όχημα λογίζεται εκπρόθεσμο για το χρονικό διάστημα από τη λήξη του ως άνω δεκαπενθημέρου έως την ημερομηνία διενέργειας του τεχνικού ελέγχου.

γ) Από τις διατάξεις της αριθμ. 58144/614/1992 υ.α. προκύπτει ότι τα οχήματα τα οποία έχουν ήδη καταστεί εκπρόθεσμα πριν την έναρξη των λόγων ανωτέρας βίας, δεν εμπίπτουν στο πεδίο της απόφασης και, συνεπώς, για τα οχήματα αυτά δεν έχει εφαρμογή η προθεσμία των δεκαπέντε ημερών που προβλέπεται στο άρθρο 2. Παρόλα αυτά, το χρονικό διάστημα για το οποίο τα εν λόγω οχήματα λογίζονται εκπρόθεσμα είναι από την αρχική ημερομηνία που είχαν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο (συνυπολογιζόμενης της μίας εβδομάδας μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία στο ΔΤΕ, σε περίπτωση που σε αυτό δεν σημειώνονται σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις) έως την ημερομηνία που τελικά προσκομίζονται για έλεγχο, μη συνυπολογιζόμενου του διαστήματος που διήρκεσαν οι λόγοι ανωτέρας βίας.

δ) Εάν εντός των δεκαπέντε ημερών που έχει περιθώριο κάποιος για τον οποίο συνέτρεχαν λόγοι ανωτέρας βίας να προσκομίσει το όχημά του για τεχνικό έλεγχο, προκύψει εκ νέου λόγος ανωτέρας βίας, τότε αυτός εξακολουθεί να εξαιρείται της υποχρέωσης καταβολής του ειδικού τέλους για τον εκπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει το όχημά του για έλεγχο εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία που έπαυσαν να ισχύουν οι νεότεροι λόγοι ανωτέρας βίας.

ε) Σύμφωνα με το άρθρο 242 του Αστικού Κώδικα «Η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη». Συνεπώς, στην περίπτωση που η τελευταία ημέρα της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών που προβλέπεται στο άρθρο 2 της αριθμ. 58144/614/1992 υ.α. είναι αργία, τότε η προθεσμία λήγει όταν περάσει η επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Το Σάββατο δεν θεωρείται αργία, είναι όμως μη εργάσιμη ημέρα για τα δημόσια ΚΤΕΟ. Ως εκ τούτου και για λόγους χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης των πολιτών στα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ, γίνεται δεκτό ότι και στις περιπτώσεις που η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών είναι Σάββατο, τότε αυτή λήγει με το πέρας

Πηγή: enikonomia.gr

asfalisinet

Παράταση έως τις 20 Οκτωβρίου για τον έλεγχο οχημάτων στα ΚΤΕΟ

Παράταση της πρώτης καταληκτικής προθεσμίας, που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 για τις 20 Οκτωβρίου 2015, αναφορικά με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων στα ΚΤΕΟ αποφασίστηκε από την Κυβέρνηση. Με την εν λόγω παράταση των είκοσι ημερών δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες οχημάτων να κάνουν χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης, περί καταβολής μειωμένου πρόσθετου ειδικού τέλους, αντί του αναλογούντος, για τον τεχνικό έλεγχο στα ΚΤΕΟ.

Ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστος Σπίρτζης σε δήλωση του τονίζει ότι κατεύθυνση της κυβέρνησης και του Υπουργείου είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών και καλεί τους πολίτες να διεκπεραιώσουν εγκαίρως τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων τους στα ΚΤΕΟ, για να μην υπάρχει ταλαιπωρία, πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και οι δυσλειτουργίες της τελευταίας στιγμής.

Ο υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ υπογραμμίζει επίσης, ότι οι εν λόγω ημερομηνίες εμπίπτουν στις δεσμεύσεις της χώρας και η εφαρμογή τους αποτελεί υποχρέωση της χώρας και επομένως, δε μπορεί δυστυχώς να δοθεί νέα παράταση.

Ειδικότερα, από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, αναφορικά με τα εκπρόθεσμα σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχήματα, σημειώνεται ότι:

Οι προθεσμίες για τον τεχνικό έλεγχο έχουν οριστεί με το νόμο «Κύρωσης του σχεδίου σύμβασης οικονομικής ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για την υλοποίηση της συμφωνίας χρηματοδότησης».

Η πρώτη εκ των τριών καταληκτικών ημερομηνιών, που είχε οριστεί η 30η Σεπτεμβρίου 2015 και παρατείνεται για τις 20 Οκτωβρίου 2015 αφορά στα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου είχε παρέλθει έως τις 30-06-2014. Οι ενδιαφερόμενοι αυτής της κατηγορίας, το διάστημα της παράτασης των είκοσι ημερών μπορούν να κάνουν χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης, περί καταβολής μειωμένου πρόσθετου ειδικού τέλους προσκομίζοντας το όχημα τους σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου. Για την ίδια κατηγορία οχημάτων μέχρι και την ημερομηνία παράτασης της πρώτης καταληκτικής προθεσμίας, δηλαδή στις 20 Οκτωβρίου 2015 θα καταβάλλεται μειωμένο τέλος (33 ευρώ για ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα), ενώ μετά την παρέλευση της νέας προθεσμίας, για το διάστημα από 21 Οκτωβρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 θα καταβάλλεται το πλήρες (αναλογούν) πρόσθετο ειδικό τέλος (65 ευρώ για ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα).

Υπενθυμίζεται ότι ο σχετικό νόμος (ν.4336/2015) προβλέπει ότι εφόσον παρέλθει και η προθεσμία της 31 Δεκεμβρίου 2015, τότε από 1η Ιανουαρίου 2016 θα επιβάλλεται και το πρόστιμο των εκατόν πενήντα (150 ευρώ), το οποίο βεβαιώνεται στη Φορολογική Διοίκηση, εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και μετά την προθεσμία καταβολής του, προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο.

Τέλος παρακαλούνται οι κάτοχοι οχημάτων να επικοινωνούν με τις κατά τόπους υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών και τα ΚΤΕΟ, προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά.

insuranceworld

Παράταση έως τις 20 Οκτωβρίου για ΚΤΕΟ χωρίς πρόστιμα

Σχετική απόφαση πήρε χθες η κυβέρνηση καθώς η προθεσμία που προέβλεπε η σχετική νομοθετική ρύθμιση έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ο υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστος Σπίρτζης, υπογράμμισε ότι κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών, τους οποίους κάλεσε να διεκπεραιώσουν εγκαίρως τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων τους στα ΚΤΕΟ, για να μην υπάρχει ταλαιπωρία, πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και δυσλειτουργίες της τελευταίας στιγμής.

Διευκρίνισε ότι οι εν λόγω ημερομηνίες εμπίπτουν στις δεσμεύσεις της χώρας και επομένως δεν μπορεί να δοθεί νέα παράταση.

Επίσης ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει :

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι το 70% περίπου των υπόχρεων οχημάτων δεν πρόλαβε τις προθεσμίες, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ συστήνει στους ιδιοκτήτες οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους και προκειμένου να είναι εφικτή η απαλλαγή τους από το πρόστιμο καθυστέρησης κατά 50%, τα ακόλουθα:

Να σπεύσουν άμεσα να κλείσουν το ραντεβού τους για τις επόμενες ημέρες, τηρώντας πάντα την προ-συμφωνημένη ώρα προσέλευσης.

Για όσους δεν το πράξουν άμεσα, δε θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη η εξυπηρέτηση τους από τα ΚΤΕΟ τις τελευταίες μέρες της νέας προθεσμίας, καθώς αυτή συμπίπτει χρονολογικά με την 2η προκαθορισμένη προθεσμία του νέου νόμου (4336/2015) ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνυπολογισθεί ότι στη διάρκεια της παρατάσεως αναμένονται στα ΚΤΕΟ και οι εμπρόθεσμοι έλεγχοι περιόδου.

Λόγω του ότι όλα τα παράβολα υπέρ δημοσίου εκδίδονται πλέον μόνο ηλεκτρονικά, όταν προσέρχονται στα ΚΤΕΟ, θα πρέπει να γνωρίζουν το ΑΦΜ τους προκειμένου να εκδοθεί το αντίστοιχο παράβολο καθυστέρησης υπέρ δημοσίου από το προσωπικό των ΚΤΕΟ.

asfalisinet

ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 3,5 ΕΚΑΤ. ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ- Σωρεία πλαστών δελτίων ΚΤΕΟ σε μεταχειρισμένα ΙΧ

Να περάσουν από ΚΤΕΟ τα ΙΧ τους καλούνται πάνω από 3,5 εκατ. ιδιοκτήτες καθώς λήγει στο τέλος του μήνα η πρώτη προθεσμία που δίνει περιθώριο σε όσους εχουν καθυστερήσει να πληρώσουν μειωμένα πρόστιμα.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ οπου τονίζεται ότι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία όλα τα κυκλοφορούντα οχήματα ελέγχονται στα ΚΤΕΟ με την συμπλήρωση 4 ετών από την 1η κυκλοφορία τους ως καινούργια. Έκτοτε ο έλεγχος τους επαναλαμβάνεται περιοδικά κάθε 2 έτη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Πλέον, σύμφωνα με τον νόμο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των οδηγών και την αποφυγή συνωστισμού, το πρόγραμμα πρόσκλησης αυτών των οχημάτων ορίζεται ως κατωτέρω και προκειμένου να απαλλαγούν του 50% του προστίμου καθυστέρησης:

– η προθεσμία, έως 30/9/2015, καλούνται στα ΚΤΕΟ: οχήματα που συμπλήρωσαν 6μηνο χωρίς ΚΤΕΟ την περίοδο έως 30/6/2014, δηλαδή η μεγάλη πλειοψηφία των εκπροθέσμων.

– η προθεσμία, έως 31/10/2015: όσα συμπλήρωσαν 6μηνο χωρίς ΚΤΕΟ την περίοδο μεταξύ 1/7/2014έως 31/12/2014.

– η προθεσμία, έως 31/11/2015: όσα συμπλήρωσαν έως 14/9/20156μηνο χωρίς ΚΤΕΟ εντός του 2015.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΕΣ:

– Όσοι εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία που τους δίδετε, απαλλάσσονται από το 50% του προστίμου καθυστέρησης αξίας 65€ (ΙΧΕ) με την προϋπόθεση όμως ότι θα ελεγχθούν εντός των παραπάνω προθεσμιών.

– Όσοι αμελήσουν τις παραπάνω προθεσμίες, εκτός του ότι χάνουν το δικαίωμα απαλλαγής του 50% του προστίμου καθυστέρησης, επιβαρύνονται από 1/1/2016 με επιπρόσθετο βαρύ πρόστιμο αξίας 150€, το οποίο θα βεβαιώνεται αυτόματα στη ΔΟΥ κάθε ιδιοκτήτη. Πρακτικά, για έναν έλεγχο ΙΧΕ αξίας 50€ περίπου, που ο ιδιοκτήτης θα αμελήσει να ολοκληρώσει έως 31/12/15, τότε θα επιβαρυνθεί από 1/1/16 συνολικά περίπου με 270€, ποσό που ισοδυναμεί με αύξηση 440% επί της αρχικής αξίας.

ΠΛΑΣΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΤΕΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τα τελευταία χρόνια, λόγω αδυναμίας ηλεκτρονικής διασταύρωσης των δελτίων ΚΤΕΟ από την πολιτεία, παρατηρείται το φαινόμενο έκδοσης και διακίνησης πλαστών δελτίων ΚΤΕΟ.

Το φαινόμενο παρουσίασε αυξητικές τάσεις με αποτέλεσμα πολλοί ανυποψίαστοι πολίτες να προσέρχονται στα ΚΤΕΟ θεωρώντας ότι είναι εμπρόθεσμοι αφού κατείχαν παλαιότερο δελτίο ΚΤΕΟ σε «ισχύ».

Όπως όμως διαπιστώθηκε μέσα από τη διαδικασία επαλήθευσης στα ΚΤΕΟ, πολλά δελτία εν ισχύ δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα καθώς δεν επαληθεύονταν ως γνήσια στη βάση του υπουργείου μεταφορών, με την οποία τα ΙΚΤΕΟ είναι σε online διασύνδεση.

Τα οχήματα αυτά, στην μεγάλη πλειοψηφία τους αφορούσαν σε περιπτώσεις νέων ιδιοκτητών μεταχειρισμένων οχημάτων οι οποίοι όταν αγόρασαν το μεταχειρισμένο παρέλαβαν μαζί με το όχημα και το φάκελο στον οποίο συμπεριλαμβάνονταν πλαστό δελτίο ΚΤΕΟ. Ο κίνδυνος λοιπόν που συνεπάγεται για τους ανυποψίαστους οδηγούς είναι να θεωρούν το όχημα τους εμπροθέσμως ελεγμένο ενώ επί της ουσίας αυτό θα είναι ανέλεγκτο με αποτέλεσμα οικονομικές επιβαρύνσεις.

  1. Είναι ευκαιρία για όλους τους ιδιοκτήτες εκπρόθεσμων οχημάτων να αποφύγουν μεγάλα χρηματικά πρόστιμα, οπότε είναι κρίσιμο να εκμεταλλευτούν τις προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος και την απαλλαγή μέρους του προστίμου.
  2. Να προγραμματίσουν άμεσα τον έλεγχο του οχήματος και να μην το αφήσουν για τις τελευταίες μέρες προ της εκπνοής έκαστης προθεσμίας, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν και εν τέλει χάσουν και τις προθεσμίες και την απαλλαγή.
  3. Δεν τους χορηγήθηκε παράλληλα με το δελτίο ελέγχου ΚΤΕΟ η αντίστοιχη απόδειξη πληρωμής η οποία εκδίδεται απαρεγκλίτως από όλα τα Ι.ΚΤΕΟ, και,

το δελτίο ελέγχου που τους χορηγήθηκε είναι απλή φωτοτυπία ή τα απαραίτητα στοιχεία δεν είναι εμφανή-ελλιπή ή οι γραμμές του πλαισίου εκτυπώσεων των δελτίων φαίνονται αχνές, μη κεντραριστές ή παραποιημένες,

θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το φερόμενο επί του δελτίου, εκδότη ΚΤΕΟ, προκειμένου να διασταυρωθεί ότι ο αύξων αριθμός του δελτίου αφορά πραγματικά στο όχημα τους και δεν έχουν εξαπατηθεί.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις η έγκαιρη επαλήθευση των δελτίων ΚΤΕΟ έως 30/9/15 θα απαλλάξει τους ιδιοκτήτες οχημάτων από επιπρόσθετα οικονομικά βάρη αφού θα εμπίπτουν πλέον στην περίπτωση απαλλαγής του 50% του προστίμου καθυστέρησης.

 

imerisia

Δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ 3,5 εκατ. αυτοκίνητα

Στα 3,5 εκατ. ανέρχεται ο αριθμός των οχημάτων που δεν έχουν περάσει από έλεγχο ΚΤΕΟ, σύμφωνα με στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Συγκεκριμένα, έως σήμερα εκκρεμεί ο έλεγχος 2,5 εκατ. Ι.Χ. αυτοκινήτων – φορτηγών και 1 εκατ. μοτοσικλετών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, όλα τα κυκλοφορούντα οχήματα ελέγχονται στα ΚΤΕΟ με την συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την 1η ημέρα κυκλοφορίας τους. Έκτοτε ο έλεγχος τους επαναλαμβάνεται περιοδικά κάθε δύο έτη.

Όσο καθυστερεί ένας έλεγχος ΚΤΕΟ, υπάρχει επιβάρυνση έως και το πενταπλάσιο της αρχικής αξίας του ελέγχου. Πάντως, με το νέο νόμο 4336/2015 προβλέπονται καταληκτικές ημερομηνίες διενέργειας ελέγχων ΚΤΕΟ, με απαλλαγή του 50% του προστίμου καθυστέρησης.

1η προθεσμία, έως 30/9/2015, καλούνται στα ΚΤΕΟ: οχήματα που συμπλήρωσαν 6μηνο χωρίς ΚΤΕΟ την περίοδο έως 30/6/2014, δηλαδή η μεγάλη πλειοψηφία των εκπροθέσμων.

2η προθεσμία, έως 31/10/2015: όσα συμπλήρωσαν 6μηνο χωρίς ΚΤΕΟ την περίοδο μεταξύ 1/7/2014 έως 31/12/2014.

3η προθεσμία, έως 31/11/2015: όσα συμπλήρωσαν έως 14/9/2015 6μηνο χωρίς ΚΤΕΟ εντός του 2015.

Σημειώνεται ότι όσοι προσέλθουν στα ΚΤΕΟ στις παραπάνω ημερομηνίες απαλλάσσονται από το 50% του προστίμου καθυστέρησης αξίας 65 ευρώ (ΙΧΕ).

Όσοι αμελήσουν τις παραπάνω προθεσμίες, επιβαρύνονται από 1η Ιανουαρίου του 2016, με επιπρόσθετο πρόστιμο αξίας 150 ευρώ, το οποίο θα βεβαιώνεται αυτόματα στη ΔΟΥ κάθε ιδιοκτήτη.

 

insurancedaily

«Ραντεβού» με την εφορία …για όσους έχουν ανασφάλιστα και χωρίς ΚΤΕΟ αυτοκίνητα

Διπλά χαμένοι θα βρεθούν κάτοχοι οχημάτων που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ ή έχουν ανασφάλιστο αυτοκίνητο, χωρίς να έχουν καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας, έστω και αν δεν το κυκλοφορούν .

Ήδη μέσα στο Σεπτέμβριο δρομολογείται από την πλευρά της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σαρωτικός έλεγχος μέσω διασταυρώσεων του ΤΑΧΙS με την ηλεκτρονική βάση ασφαλισμένων αυτοκινήτων των ασφαλιστικών εταιριών, ώστε να εντοπιστούν όλα τα οχήματα που έχουν πινακίδες κυκλοφορίας χωρίς να είναι ασφαλισμένα.

Για όσους βρεθούν χωρίς ασφάλιση ενεργοποιώντας της διατάξεις του νόμου η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα στείλει σημειώματα ( το πιο πιθανό είναι να γίνει ηλεκτρονικά η αποστολή στο σύστημα ΤΑΧΙS των φορολογικών προφίλ και φορολογικών δηλώσεων ) με πρόστιμο και ταυτόχρονα με ειδοποίηση ότι εντός 10 ημερών να προχωρήσουν στην ασφάλιση του οχήματος.

Για όσους δεν συμμορφωθούν θα υπάρξουν και επιπλέον πρόστιμα καθώς και διοικητικές κυρώσεις, όπως αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας του οχήματος κλπ

Όπως επισημαίνουν, παράγοντες της αγοράς , η σχετική διαδικασία ( των προστίμων μέσω εφορίας) είναι πιο κοντά από ποτέ να εφαρμοστεί , καθώς η ισχύς του σχετικού νόμου έχει αρχίσει πριν τρία χρόνια αλλά για τεχνικούς λόγους και ίσως άλλες σκοπιμότητες η πολιτεία δεν την εφάρμοσε .

Οπότε, εκτιμάται ότι οι ανασφάλιστοι έχουν ελάχιστο χρόνο μπροστά τους για να προχωρήσουν στην ασφάλιση των οχημάτων τους για να αποφύγουν τα πρόστιμα και τις διοικητικές κυρώσεις.

Άλλωστε, όπως αναφέρουν άνθρωποι της αγοράς, οι ασφαλιστικές εταιρίες κρατούν χαμηλά τα ασφάλιστρα ( παρά την αύξηση του φόρου κατά 5%) και επιπλέον διαθέτουν από μηνιαία ως και τρίμηνα συμβόλαια ,ώστε να διευκολύνονται και οικονομικά λόγω της κρίσης οι ασφαλισμένοι , μια και πλέον η προκαταβολή των ασφαλίστρων είναι υποχρεωτική προκειμένου να ισχύει η ασφαλιστική κάλυψη.

ΚΤΕΟ

Επίσης, εξίσου σημαντικό με τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα είναι και το θέμα του τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) που δεν διαθέτουν εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα.

Στο θέμα αυτό με διάταξη νόμου στη δανειακή σύμβαση της χώρας που ψηφίστηκε πρόσφατα δίνεται η δυνατότητα στους κατόχους οχημάτων που δεν έχουν προχωρήσει στον τακτικό έλεγχο να το κάνουν εκπρόθεσμα με μειωμένες προσαυξήσεις και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες .

Αν δεν προχωρήσουν στο σχετικό έλεγχο τότε θα τους επιβληθεί απ ευθείας από την εφορία πρόστιμο 150 ευρώ.

 

asfalisisnet

copy-logo.png

Ελάτε σήμερα να ασφαλίσουμε το αυτοκίνητό σας. Οι Ασφάλειες ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ* έχουν για το όχημά σας την καλύτερη δυνατή λύση. Επικοινωνήστε στο 2810 232320 ή στο email: [email protected]

Πως θα αποφύγετε το πρόστιμο αν δεν έχετε περάσει ΚΤΕΟ

Νέες ειδικές προθεσμίες για να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμο οι ιδιοκτήτες ΙΧ που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ, δίνει το υπουργείο Οικονομικών με σχετική εγκύκλιο του

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την εγκύκλιο , οι ιδιοκτήτες ΙΧ θα έχουν τη δυνατότητα να μην επιβαρυνθούν με το υψηλό τέλος εκπροθέσμου, που προβλέπεται παγίως από την κείμενη νομοθεσία για όσους είναι εκπρόθεσμοι άνω των έξι μηνών, καθώς το πρόστιμο ορίζεται στα 150 ευρώ αν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών από την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ).

Ειδικότερα, θα τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης όσοι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν καταστεί άνω των έξι μηνών εκπρόθεσμοι από την καταληκτική ημερομηνία Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) μέχρι και ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου, άρα στις 14 Σεπτεμβρίου και εφόσον, αξιοποιήσουν τις παρακάτω ειδικές ευνοϊκές προθεσμίες:

Α. Τα οχήματα ΙΧ για τα οποία έχουν παρέλθει έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία τεχνικού ελέγχου έως τις 30/6 του 2014 θα πρέπει να προσκομιστούν για έλεγχο μέχρι και τις 30/9/2015.

  1. Τα οχήματα ΙΧ για τα οποία έχουν παρέλθει έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία τεχνικού ελέγχου από την 1/7/2014 έως τις 31/12/2014 θα πρέπει να προσκομιστούν για έλεγχο μέχρι την 31/10/2015

Γ. Τα οχήματα ΙΧ για τα οποία έχουν παρέλθει έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία τεχνικού ελέγχου από την 1/1/2015 έως και την 14/9/2015, θα πρέπει να προσκομιστούν για τεχνικό έλεγχο έως την 30/11/2015

 

asfalisisnet

Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ

Ο τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ έχει βαρύνουσα σημασία, καθώς πιστοποιείται μέσω αυτού η καλή κατάσταση του οχήματος μας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση του αθέμιτου ανταγωνισμού στον κλάδο των μεταφορών.

Τύποι ελέγχου KTEO

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν και διενεργούνται δύο τύποι ελέγχου KTEO. Αρχικά αναφερόμαστε στους επιτόπιους ελέγχους στο δρόμο και στους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους για τους οποίους οι κάτοχοι οχημάτων πρέπει να προσέλθουν στα ειδικά κέντρα.

Ο τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ είναι πολύ σημαντικός, για να είναι όσο το δυνατόν ασφαλέστεροι όσοι επιβαίνουν στο ελεγχόμενο αυτοκίνητο. Επιπλέον, ο τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ θεσμοθετήθηκε μετά από οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας για να συμβάλλει στην ελάττωση των ατυχημάτων.

Ο τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων στη χώρα μας διενεργείται από δημόσια και ΙΚΤΕΟ. Γι” αυτό όλοι οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων υποχρεούνται να περνούν τα οχήματα τους από τα κέντρα τεχνικού ελέγχου(ΚΤΕΟ). Η διαδικασία είναι απλή. Κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου σε κάποιο δημόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ εξυπηρετούμαστε άμεσα, αφού προηγουμένως η κατάσταση του αυτοκινήτου μας εξασφαλίζεται μέσω σωστής συντήρησης που θα πρέπει να έχουμε κάνει.

Τα αντικείμενα του τεχνικός ελέγχου

Τα αντικείμενα ελέγχου του ΚΤΕΟ στα διάφορα οχήματα αφορούν αρχικά τους οπτικούς, περιμετρικούς ελέγχους. Στη συνέχεια πραγματοποιείται ο έλεγχος των καυσαερίων που δεν πρέπει να υπερβαίνει το θεσπισμένο όριο εκπομπής ρύπων. Έπειτα, γίνεται ο έλεγχος του συστήματος ανάρτησης, που είναι η διάταξη που συνδέει το πλαίσιο του αυτοκινήτου με τους τροχούς.

Στη συνέχεια στα ΚΤΕΟ ελέγχεται το σύστημα πέδησης, δηλαδή, τα φρένα του οχήματος ώστε ο οδηγός να μπορεί να μειώσει την ταχύτητα του οχήματος του και να το ακινητοποιήσει. Επιπλέον, παρακολουθούνται τα φώτα για την ορθή λειτουργία, το σωστό χρωματισμό και την ένταση των φώτων θέσης και πορείας.

Ολοκληρώνοντας, τα ΚΤΕΟ διενεργούν έλεγχο σύγκλισης- απόκλισης ώστε να διατηρείται η ευθύγραμμη πορεία του οχήματος και να εξασφαλίζεται η μακροζωία των υποσυστημάτων και των εξαρτημάτων του. Είναι μεγίστης σημασίας για την ασφάλεια των επιβατών.

Τα ΚΤΕΟ έχουν ιδρυθεί, οργανωθεί και εξοπλιστεί για να ελέγχουν. Ακολουθώντας τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επιλέξει και σχεδιάσει το χώρο τους, έχουν εγκαταστήσει και διακριβώσει τα μηχανήματα τους και έχουν εκπαιδεύσει το προσωπικό τους με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές για να ελέγχουν αυτοκίνητα. Τελικά έχουν διαπιστευτεί για το σκοπό αυτό.

Χρήσιμο θα ήταν να αναφερθεί ποια δικαιολογητικά απαιτούνται ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, από τους κατόχους τους κατά την προσέλευση τους στα ΚΤΕΟ. Αυτά περιλαμβάνουν την άδεια κυκλοφορίας, την ταυτότητα, το δελτίο προηγούμενου ελέγχου και τις εγκρίσεις τύπου σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος.

Επισημαίνεται ότι το δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ έχει την ίδια ισχύ είτε προέρχεται από τα δημόσια είτε από τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Ωστόσο έχει μεγαλύτερη αξία αυτό του ιδιωτικού ΚΤΕΟ, καθώς γίνεται πολύ πιο ενδελεχής και αξιόπιστος έλεγχος του οχήματος.

Καταλήγοντας πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο εξής: Η έλλειψη του προηγούμενου, από τον ιδιοκτήτη του οχήματος, δελτίου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ επιφέρει χρέωση εκπρόθεσμου ελέγχου. Ο κάτοχος του οχήματος μπορεί να αναζητήσει στο ΚΤΕΟ στο οποίο έκανε τον έλεγχο αντίγραφο του εκδοθέντος δελτίου. Το ειδικό σήμα τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ που επικολλάται στην πινακίδα, δεν αποτελεί αποδεικτικό ελέγχου.

 

carmagazine