Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ

Ο τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ έχει βαρύνουσα σημασία, καθώς πιστοποιείται μέσω αυτού η καλή κατάσταση του οχήματος μας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση του αθέμιτου ανταγωνισμού στον κλάδο των μεταφορών.

Τύποι ελέγχου KTEO

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν και διενεργούνται δύο τύποι ελέγχου KTEO. Αρχικά αναφερόμαστε στους επιτόπιους ελέγχους στο δρόμο και στους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους για τους οποίους οι κάτοχοι οχημάτων πρέπει να προσέλθουν στα ειδικά κέντρα.

Ο τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ είναι πολύ σημαντικός, για να είναι όσο το δυνατόν ασφαλέστεροι όσοι επιβαίνουν στο ελεγχόμενο αυτοκίνητο. Επιπλέον, ο τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ θεσμοθετήθηκε μετά από οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας για να συμβάλλει στην ελάττωση των ατυχημάτων.

Ο τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων στη χώρα μας διενεργείται από δημόσια και ΙΚΤΕΟ. Γι” αυτό όλοι οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων υποχρεούνται να περνούν τα οχήματα τους από τα κέντρα τεχνικού ελέγχου(ΚΤΕΟ). Η διαδικασία είναι απλή. Κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου σε κάποιο δημόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ εξυπηρετούμαστε άμεσα, αφού προηγουμένως η κατάσταση του αυτοκινήτου μας εξασφαλίζεται μέσω σωστής συντήρησης που θα πρέπει να έχουμε κάνει.

Τα αντικείμενα του τεχνικός ελέγχου

Τα αντικείμενα ελέγχου του ΚΤΕΟ στα διάφορα οχήματα αφορούν αρχικά τους οπτικούς, περιμετρικούς ελέγχους. Στη συνέχεια πραγματοποιείται ο έλεγχος των καυσαερίων που δεν πρέπει να υπερβαίνει το θεσπισμένο όριο εκπομπής ρύπων. Έπειτα, γίνεται ο έλεγχος του συστήματος ανάρτησης, που είναι η διάταξη που συνδέει το πλαίσιο του αυτοκινήτου με τους τροχούς.

Στη συνέχεια στα ΚΤΕΟ ελέγχεται το σύστημα πέδησης, δηλαδή, τα φρένα του οχήματος ώστε ο οδηγός να μπορεί να μειώσει την ταχύτητα του οχήματος του και να το ακινητοποιήσει. Επιπλέον, παρακολουθούνται τα φώτα για την ορθή λειτουργία, το σωστό χρωματισμό και την ένταση των φώτων θέσης και πορείας.

Ολοκληρώνοντας, τα ΚΤΕΟ διενεργούν έλεγχο σύγκλισης- απόκλισης ώστε να διατηρείται η ευθύγραμμη πορεία του οχήματος και να εξασφαλίζεται η μακροζωία των υποσυστημάτων και των εξαρτημάτων του. Είναι μεγίστης σημασίας για την ασφάλεια των επιβατών.

Τα ΚΤΕΟ έχουν ιδρυθεί, οργανωθεί και εξοπλιστεί για να ελέγχουν. Ακολουθώντας τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επιλέξει και σχεδιάσει το χώρο τους, έχουν εγκαταστήσει και διακριβώσει τα μηχανήματα τους και έχουν εκπαιδεύσει το προσωπικό τους με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές για να ελέγχουν αυτοκίνητα. Τελικά έχουν διαπιστευτεί για το σκοπό αυτό.

Χρήσιμο θα ήταν να αναφερθεί ποια δικαιολογητικά απαιτούνται ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, από τους κατόχους τους κατά την προσέλευση τους στα ΚΤΕΟ. Αυτά περιλαμβάνουν την άδεια κυκλοφορίας, την ταυτότητα, το δελτίο προηγούμενου ελέγχου και τις εγκρίσεις τύπου σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος.

Επισημαίνεται ότι το δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ έχει την ίδια ισχύ είτε προέρχεται από τα δημόσια είτε από τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Ωστόσο έχει μεγαλύτερη αξία αυτό του ιδιωτικού ΚΤΕΟ, καθώς γίνεται πολύ πιο ενδελεχής και αξιόπιστος έλεγχος του οχήματος.

Καταλήγοντας πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο εξής: Η έλλειψη του προηγούμενου, από τον ιδιοκτήτη του οχήματος, δελτίου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ επιφέρει χρέωση εκπρόθεσμου ελέγχου. Ο κάτοχος του οχήματος μπορεί να αναζητήσει στο ΚΤΕΟ στο οποίο έκανε τον έλεγχο αντίγραφο του εκδοθέντος δελτίου. Το ειδικό σήμα τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ που επικολλάται στην πινακίδα, δεν αποτελεί αποδεικτικό ελέγχου.

 

carmagazine