Τι προβλέπει η νέα απόφαση για το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής (updated)

Του Πλάτωνα Τσούλου

 

Στην προσαρμογή στο νόμο 4364/16 περί Solvency II της Απόφασης που προβλέπει τα περί αποζημιώσεων από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής σε ασφαλισμένους εταιρειών των οποίων οι άδειες ανακλήθηκαν, προσβλέπει η έκδοση νεότερης απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος.

 

Με την εν λόγω απόφαση καταργείται η ΕΠΑΘ 12/3/13.7.2011 και ορίζεται ότι σε περιπτώσεις ανάκλησης αδειών ασφαλιστικών εταιρειών κλάδου Ζωής ο εκκαθαριστής θα καταρτίζει και θα αποστέλλει στο Επικουρικό Κεφάλαιο Ζωής τον κατάλογο των δικαιούχων αποζημιώσεων, ώστε αυτό να μεριμνήσει για τις καταβολές των σχετικών ποσών που θα καταβάλλονται εκτός διαστήματος τριών μηνών, με δυνατότητα καταβολών σε δόσεις, ενώ δίνεται η δυνατότητα στο Εγγυητικό να επεκτείνει το διάστημα των τριών ετών, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο. Σημειώνεται ότι ο νόμος 4364/16 προέβλεπε ανάλογη διαδικασία για το Επικουρικό Κεφάλαιο κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, όχι όμως και για το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, γι΄ αυτό και κρίθηκε σκόπιμη η έκδοση της ανωτέρω απόφασης από την Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος

Όπως ορίζεται το Εγγυητικό Κεφάλαιο καταβάλλει την αποζημίωση εντός τριετίας από τη γνωστοποίηση της Κατάστασης Δικαιούχων Ασφαλίσματος (μπορεί να καταβάλλεται και τμηματικά) και η ολοκλήρωση των διαδικασιών μπορεί να ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη. Ειδικότερα:

 

Άρθρο 1- Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων καταβολής αποζημίωσης από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (στο εξής «Εγγυητικό Κεφάλαιο») σε δικαιούχους ασφαλίσεων ζωής ασφαλιστικής επιχείρησης, της οποίας έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας.

 

Άρθρο 2 – Ορισμοί

Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας: 1. Ως «απαιτήσεις από ασφαλίσεις ζωής» νοούνται οι απαιτήσεις από ασφάλισμα ή αξία εξαγοράς πρωτασφαλιστικών συμβάσεων στο πλαίσιο των κατά τo άρθρο 5 του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 13) εργασιών κατά τον χρόνο λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, της οποίας έχει ανακληθεί η άδεια, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) δεν αφορούν εξαιρούμενα σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128) πρόσωπα, β) δεν εντάσσονται στους εξαιρούμενους κλάδους ασφαλίσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128), γ) δεν έχουν ολοσχερώς εξοφληθεί από την ασφαλιστική επιχείρηση, είτε ως προϊόν εξαγοράς, είτε ως ασφάλισμα, είτε ως δάνειο. Ως απαίτηση από ασφάλιση ζωής, στις περιπτώσεις που έχουν διενεργηθεί πληρωμές, λογίζεται το μέρος της απαίτησης που δεν έχει εξοφληθεί, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 3 δ) είναι καταχωρημένες στα αρχεία της ασφαλιστικής επιχείρησης και συμπεριλαμβάνονται στην Κατάσταση Δικαιούχων Ασφαλίσματος του άρθρου 242 παρ. 2 του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 128) που κοινοποιείται στο Εγγυητικό Κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας και ε) δεν έχουν παραγραφεί κατά την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της ασφαλιστικής επιχείρησης. 2. Ως «αποζημίωση» νοείται το καταβλητέο από το Εγγυητικό Κεφάλαιο χρηματικό ποσό αφαιρούμενου κάθε ποσού που έχει λάβει ο δικαιούχος από την ασφαλιστική επιχείρηση ως αξία εξαγοράς ή ασφάλισμα ή δάνειο. 3. Ως «δικαιούχος» νοείται το πρόσωπο στο οποίο πρέπει να καταβληθεί από το Εγγυητικό Κεφάλαιο η αποζημίωση σύμφωνα με τα άρθρα 5, 7 και 8 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α’ 128). 4. Ως «ασφαλιστικός εκκαθαριστής» νοείται το πρόσωπο που διορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 237 παρ. 4 του ν. 4364/2016. 5. Ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» και «ευαίσθητα δεδομένα», νοούνται αυτά που ορίζονται αντίστοιχα στα στοιχ. α΄ και β΄ του άρθρου 2 του ν. 2472/1997.

 

Άρθρο 3 Προσδιορισμός απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής

Μετά τη δημοσίευση της Κατάστασης Δικαιούχων Ασφαλίσματος που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 242 του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 13), ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής κοινοποιεί στο Εγγυητικό Κεφάλαιο τις βεβαιωμένες σε αυτήν απαιτήσεις από ασφάλιση ζωής, καθώς και κατάλογο των προσώπων που εμπίπτουν στο άρθρο 8 του ν. 3867/2010. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο προσδιορίζει λαμβάνοντας υπόψη την Κατάσταση Δικαιούχων Ασφαλίσματος τις απαιτήσεις από ασφαλίσεις ζωής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 7 παρ. 1 και 8 του ν. 3867/2010, όπως ισχύει, καθώς και στο του άρθρου 2 παρ. 1, 2 και 3 της παρούσας. 2. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο δύναται να ζητεί από τον εκκαθαριστή κάθε στοιχείο που κρίνει απαραίτητο για την εφαρμογή του εδαφίου 1 της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α’ 128), όπως ισχύει. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο διατηρεί το δικαίωμα αντιρρήσεων, όπως αυτό προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 242 του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 13) κατά της Κατάστασης Δικαιούχων Ασφαλίσματος. 3. Ο εκκαθαριστής κοινοποιεί αμελλητί στο Εγγυητικό Κεφάλαιο κάθε τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί αντιρρήσεων με την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 242 του ν. 4364/2016, από τα οποία προκύπτει τροποποίηση της Κατάστασης Δικαιούχων Ασφαλίσματος. Για τις οικείες απαιτήσεις από ασφάλιση ζωής εφαρμόζονται κατόπιν της ως άνω κοινοποίησης τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος.

Άρθρο 4 Επικοινωνία 1. Μετά τον προσδιορισμό των απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής, το Εγγυητικό Κεφάλαιο ενημερώνει τους δικαιούχους για την αποζημίωση που δικαιούνται, τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω των οποίων θα προχωρήσει η καταβολή των αποζημιώσεων και την προθεσμία εντός της οποίας κάθε δικαιούχος θα πρέπει να προβεί στις δηλώσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Η ενημέρωση των δικαιούχων διενεργείται με όποιο μέσο το Εγγυητικό Κεφάλαιο κρίνει πρόσφορο, ιδίως με επιστολή, έντυπη ή ηλεκτρονική, μέσω του διαδικτυακού του τόπου. 2. Για την καταβολή της αποζημίωσης, ο δικαιούχος γνωστοποιεί εγγράφως, με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του στο Εγγυητικό Κεφάλαιο τον λογαριασμό καταθέσεων ή πληρωμών, του οποίου είναι νόμιμος δικαιούχος. 3. Ο δικαιούχος δηλώνει, επίσης, προς το Εγγυητικό Κεφάλαιο εγγράφως, με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, κατ’ ελάχιστον, ότι: α) το ασφάλιστρο, το ασφάλισμα και η εν γένει ασφαλιστική σχέση δεν αποτελεί ούτε συνδέεται με πράξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες ή εγκληματικές δραστηριότητες και δεν έχει ασκηθεί κατά δικαιούχων της ασφαλιστικής σχέσης ποινική δίωξη για αδίκημα προβλεπόμενο στον ν. 3691/2008, όπως ισχύει, και συνδεόμενο με την εν λόγω σχέση, β) μετά την καταβολή της αποζημίωσης σύμφωνα με την παρούσα δεν διατηρεί καμία αξίωση έναντι του Εγγυητικού Κεφαλαίου.

 

Άρθρο 5 – Καταβολή αποζημίωσης

Η αποζημίωση καταβάλλεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της παρούσας, εφόσον το Εγγυητικό Κεφάλαιο έχει λάβει την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. 2. Το αποδεικτικό της κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό, αποτελεί πλήρη απόδειξη της πληρωμής και, συνακόλουθα, της εκπλήρωσης των εκ του νόμου υποχρεώσεων του Εγγυητικού Κεφαλαίου, έναντι των δικαιούχων της αποζημίωσης. 3. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο δύναται, κατόπιν απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος, να καταβάλλει στους δικαιούχους την αποζημίωση, που έχει προσδιορίσει σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, τμηματικά, με καθορισμό είτε συγκεκριμένου, αριθμητικώς προσδιοριζόμενου, ποσού, είτε ποσοστού της απαίτησης, που θα πληρώνεται σε κάθε τμηματική καταβολή. Στην απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, που λαμβάνεται μετά από εισήγηση του Εγγυητικού Κεφαλαίου, καθορίζονται οι όροι και το χρονοδιάγραμμα των τμηματικών καταβολών, λαμβάνονται δε υπόψη τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 και η ανάγκη της μεγιστοποίησης του αριθμού των δικαιούχων που ικανοποιούνται πλήρως, σε κάθε φάση των τμηματικών καταβολών. 4. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο καταβάλλει την αποζημίωση εντός τριετίας από τη γνωστοποίηση της Κατάστασης Δικαιούχων Ασφαλίσματος που προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του Εγγυητικού Κεφαλαίου η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται λαμβανομένης υπόψη και της διαδικασίας τμηματικής καταβολής των αποζημιώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος.

 

Άρθρο 6 – Λειτουργία Εγγυητικού Κεφαλαίου κατά την διαδικασία αποζημίωσης

 

Με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Εγγυητικού Κεφαλαίου είναι δυνατόν να ανατίθεται σε εξωτερικό συνεργάτη η επικουρία προς τον σκοπό ολοκλήρωσης των διαδικασιών που περιγράφονται στην παρούσα. Ο εξωτερικός συνεργάτης υποχρεούται να διατηρεί εμπιστευτικά τα απλά ή ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν περιέρχονται σε γνώση του. Ως κριτήρια ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη λαμβάνονται υπόψη α) η συγκέντρωση, από τον εξωτερικό συνεργάτη, των κατά το δυνατό περισσότερων από τις απαιτούμενες ειδικότητες, β) το συνολικό κόστος, γ) η προηγούμενη εμπειρία σε συναφείς εργασίες και δ) η μη ύπαρξη περιπτώσεων ασυμβίβαστου ή σύγκρουσης συμφερόντων. Οι απαιτήσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής, όσον αφορά την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη, μπορεί να εξειδικεύονται κατά περίπτωση με σχετική ανακοίνωση ή με ενημέρωση των υποψηφίων.

 

Άρθρο 7 -Τελικές Διατάξεις

 

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται επίσης στις περιπτώσεις της μεταβίβασης χαρτοφυλακίου για τις ασφαλίσεις ζωής που δεν μεταβιβάζονται. Στην περίπτωση αυτή, οι προθεσμίες της παρούσας εκκινούν από την δημοσίευση της απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος για την έγκριση της μεταβίβασης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α’ 128). 2. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας καταργείται η απόφαση ΕΠΑΘ 12/3/13.7.2011, κάθε δε αναφορά σε αυτήν νοείται εφεξής ως αναφορά στην παρούσα. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Νοέμβριο ο διαγωνισμός για το άνοιγμα του Επικουρικού 

Αντίστροφα αρχίζει να μετρά η ασφαλιστική αγορά για την κάλυψη της “τρύπας” των 450 εκατ. ευρώ του Επικουρικού Κεφαλαίου.

του Πλάτωνα Τσούλου

Πληροφορίες του ID αναφέρουν ότι τον Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός ανάδειξης της εταιρείας η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση, οικονομική και νομική, της όλης υπόθεσης, με την προοπτική, αφού στη συνέχεια ολοκληρωθούν οι σχετικές διαπραγματεύσεις και κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες, αρχές του 2018 να τεθεί σε εφαρμογή το όλο σχέδιο.

Στο μεσοδιάστημα Ένωση και Επικουρικό Κεφάλαιο θα κληθούν να απαντήσουν σε τέσσερα κρίσιμα ερωτήματα:

Ποιος θα είναι ο στρατηγικός συνεργάτης της αγοράς;
Πώς θα χρησιμοποιηθεί η λύση του Run Off για τις ζημιές του φορέα;
Πώς θα γίνει η διαχείριση των ακινήτων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Επικουρικού;
Πώς θα λειτουργήσει ο νέος νόμος για το φορέα σε σχέση με την προσπάθεια αντιμετώπισης του οικονομικού του ανοίγματος;
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποχρεώσεις του Επικουρικού Κεφαλαίου ανέρχονται σήμερα στο ποσό των 600 εκατ. ευρώ, τα διαθέσιμά του σε ρευστό υπολογίζονται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ και η ακίνητη περιουσία σε αντικειμενικές αξίες στα 100 εκατ. ευρώ και σε πραγματικές αξίες σε 50 εκατ. ευρώ.

Κατά συνέπεια, το άνοιγμα του Επικουρικού εκτιμάται ότι φθάνει στο ποσό των 450 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για υποχρεώσεις που θα παραμείνουν στο φορέα ανεξάρτητα από το αν θα ισχύει η διάσπασή του στα δύο όπως προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο, διότι αν τελικά το Εγγυητικό Ζωής μεταλλαχθεί σε Εγγυητικό για όλο τον κλάδο, δεν θα περάσουν σε αυτό ζημιές του Επικουρικού από παρελθόντα έτη.

Κρίση και ρύθμιση: 900.000 εργαζόμενοι με καθυστέρηση μισθών

Θα παρέχεται το δικαίωμα παράστασης των εργαζομένων ως «πολιτική αγωγή» στις δίκες και η απαλλαγή από την καταβολή δικαστικού ενσήμου για ποσά έως 20.000 ευρώ.

Μια σειρά παρεμβάσεων στη διαδικασία διεκδίκησης δεδουλευμένων αποδοχών, όπως για παράδειγμα η ταχύτερη εκδίκαση των διαφορών που καταλήγουν στα δικαστήρια, περιλαμβάνεται στο υπό κατάθεση σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας.

Με τα στοιχεία να αποκαλύπτουν τη δραματική εικόνα της αγοράς εργασίας και τις συνθήκες υποαμειβόμενης εργασίας να έχουν παγιωθεί ύστερα από επτά χρόνια δημοσιονομικής κρίσης, ύφεσης και εφαρμογής των μνημονίων, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας επιδιώκει την πληρέστερη νομική οχύρωση τυπικά αναγνωρισμένων εργασιακών δικαιωμάτων με στόχο την έμπρακτη εφαρμογή τους. Ενα τέτοιο δικαίωμα που καταπατείται πλέον συστηματικά είναι η καταβολή των δεδουλευμένων, καθώς σύμφωνα με μελέτη του ομότιμου καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου Σάββα Ρομπόλη και του υποψήφιου διδάκτορα Βασίλη Μπέτση, σε τουλάχιστον 900.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, ενώ εργάζονται καθημερινά και κανονικά, η καταβολή του μισθού τους γίνεται με καθυστέρηση από έναν μέχρι δεκαπέντε μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σχέδιο νόμου που σήμερα παρουσιάζεται από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας στους κοινωνικούς εταίρους και στη συνέχεια αναμένεται να πάρει τον δρόμο προς τη Βουλή, θα υπάρχουν διατάξεις που θα μειώνουν τον χρόνο αναμονής για την εκδίκαση των διαφορών μεταξύ εργαζόμενων και εργοδοτών, στις περιπτώσεις αυτές. Παράλληλα, θα παρέχεται το δικαίωμα παράστασης των εργαζομένων ως «πολιτική αγωγή» στις δίκες και η απαλλαγή από την καταβολή δικαστικού ενσήμου για ποσά έως 20.000 ευρώ.

Αναλυτικά, οι αλλαγές που προωθούνται με το σχέδιο νόμου είναι:

1. Δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής σε ποινικές δίκες των εργαζομένων για μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών από τον εργοδότη τους, που σήμερα αποκλείονται.

2. Σύντομη δικάσιμος για την εκδίκαση των διαφορών αυτών.

3. Απαλλαγή του εργαζομένου από την καταβολή δικαστικού ενσήμου όταν ζητείται η έκδοση διαταγής πληρωμής για την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών. Η απαλλαγή θα ισχύει για ποσά έως 20.000 ευρώ και προβλέπει την καταβολή μειωμένου δικαστικού ενσήμου, 4 τοις χιλίοις, για το ποσόν που υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Οπως σημειώνει ο εξειδικευμένος στο εργατικό δίκαιο δικηγόρος Γιάννης Καρούζος, στην πράξη ενισχύεται η πλευρά των εργαζομένων να αποκτήσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έναν άμεσα εκτελεστό τίτλο που θα τους επιτρέψει, με μόνη την έκδοσή του, να ξεκινήσουν άμεσα τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος εργοδοτών που παραβιάζουν την υποχρέωση καταβολής δεδουλευμένων.

Μάλιστα, η διάταξη αυτή προσλαμβάνει μεγαλύτερο βάρος, σε συνδυασμό με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή από το ΚΚΕ και έγινε δεκτή από την κυβέρνηση. Μάλιστα, στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας θα προβλέπεται ξεκάθαρα ότι ο εγκλωβισμένος εργαζόμενος θα μπορεί να διεκδικεί επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Τα στοιχεία που συμπληρώνουν την εικόνα της αγοράς εργασίας την περίοδο της κρίσης, σύμφωνα με τη μελέτη των κ. Ρομπόλη και Μπέτση, είναι ότι η ανασφάλιστη εργασία αφορά έναν στους 5 εργαζομένους (500.000 άτομα)· περίπου 300.000 εργαζόμενοι, ενώ στην πραγματικότητα απασχολούνται ως μισθωτοί, στην πράξη απασχολούνται ως αυτοαπασχολούμενοι· περίπου 200.000 άτομα, ενώ εργάζονται 8 ώρες την ημέρα, καταχωρίζονται ως μερικά απασχολούμενοι· το 38% των εργαζομένων έχει αποδοχές χαμηλότερες από τον κατώτατο μισθό.

Πηγή: Καθημερινή, της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟY

Αλλαγές στα capital controls

 

Αλλάζει από την 1η Σεπτεμβρίου το όριο ανάληψης μετρητών από τις τράπεζες, σύμφωνα με την πρόσφατη Απόφαση (Γ.Δ.Ο.Π. 0001175 ΕΞ 2017 Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων), που υπογράφει ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Όπως προβλέπει η εν λόγω Απόφαση, οι καταθέτες θα μπορούν να πραγματοποιούν ανάληψη οποτεδήποτε μέσα στον μήνα και μέχρι τα ποσά των αναλήψεων να φτάσουν σωρευτικά το όριο των 1.800 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα το όριο αναλήψεων είναι 840 ευρώ ανά δύο εβδομάδες.

Ανάληψη άνω του ποσού των 1.800 ευρώ, ισχύει μόνο για όσους καταθέτουν φυσικό χρήμα στην τράπεζα (ανάληψη έως και το 100% των ποσών που καταθέτουν) και για εμβάσματα από το εξωτερικό (ανάληψη του 50% του ποσού του εμβάσματος).

Η ίδια Απόφαση προβλέπει ακόμη τα εξής σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων:

Επιτρέπεται και στις εταιρίες που έχουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα (μέχρι σήμερα επιτρεπόταν μόνο σε όσες είχαν διπλογραφικό ) το άνοιγμα λογαριασμού, όψεως ή καταθετικού, σε πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη  (Customer ID),  ανεξαρτήτως της ύπαρξης άλλου διαθέσιμου λογαριασμού του οποίου είναι δικαιούχοι.

Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID) εφόσον δεν τηρείται ήδη άλλος τραπεζικός λογαριασμός, από όσους είναι επαγγελματίες αγρότες υπό την έννοια του ν. 3874/2010.

Επιτρέπεται από εργαζόμενο το άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εκτός αυτού στο οποίο ήδη τηρεί λογαριασμό, εφόσον ο νέος εργοδότης του καταβάλλει τη μισθοδοσία σε διαφορετικό πιστωτικό ίδρυμα από αυτό στο οποίο τηρεί λογαριασμό ο εργαζόμενος. Ομοίως, εφαρμόζονται αναλογικά τα εδάφια 2 έως και 4 της παρούσας περίπτωσης.

Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού από φυσικά πρόσωπα προκειμένου να κατατεθεί σε αυτόν το τίμημα ωρίμανσης από ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία, εφόσον δεν τηρούν ήδη λογαριασμό σε πιστωτικό  ίδρυμα.

Επιτρέπεται το άνοιγμα ειδικού, χωρίς δικαίωμα ανάληψης, ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού των υπαλλήλων ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’εξουσιοδότηση των παρ. 13 και 15 του άρθρου 959Α του Κ.Πολ.Δ. Από τον λογαριασμό αυτόν δεν επιτρέπεται εκτέλεση μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό, εκτός των περιπτώσεων υποχρέωσης επιστροφής της εγγύησης των υποψηφίων πλειοδοτών σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου  11 της αριθμ. 41756 οικ/26.5.2017 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄1884), όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον η εγγύηση προήλθε με μεταφορά κεφαλαίων από το εξωτερικό.

 Για τις ναυτιλιακές εταιρίες – Από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο των ναυτιλιακών αυτών εταιρειών δύναται να μεταφέρεται στο εξωτερικό για τις ανάγκες του πλοίου («cash-to master») το ανωτέρω ποσό των μετρητών ως ανώτατο όριο, με την προσκόμιση δικαιολογητικών στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. Τα δικαιολογητικά αυτά θα οριστούν με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Αλλαγές στο ΔΣ της ΕΑΕΕ

Σε συνέχεια μεταβολών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο Καταστατικό της ΕΑΕΕ διαδικασίες, αποφασίστηκαν τα εξής:

Ο κ. Δ. Μαζαράκης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της METLIFE στην Ελλάδα ορίστηκε ως ο νέος Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΕΕ.

Ο κ. Χ. Σαρδελής, Πρόεδρος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ και νέος εκπρόσωπος της Εταιρείας στην ΕΑΕΕ, συμμετέχει ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΑΕΕ.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΕΕ έχει ως εξής:

Πρόεδρος ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Αντιπρόεδρος ΚΩΤΣΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γενικός Γραμματέας ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ταμίας ΜΠΡΑΒΟΣ ΦΩΚΙΩΝ

Μέλη ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΕΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

GOMEZ LUIS MIGUEL

ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ZORGNO GIUSEPPE

ΖΟΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΛΑΠΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΟΑΤΣΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ

ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

WOIRHAYE BERTRAND

Οι αλλαγές στο σχέδιο της κυβέρνησης για το νέο ασφαλιστικό στις εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και επιστήμονες

Χαμηλά ασφάλιστρα για τους ΄νέους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιστήμονες προβλέπουν οι αλλαγές στο σχέδιο νόμου για το νέο ασφαλιστικό σύστημα, που πρότεινε η κυβερνητική πλευρά, ενώ κλιμακωτή θα ειναι η αύξηση στις εισφορές για εισοδήματα πάνω από 12.000 ευρώ.

Επίσης για όσους αναστέλλουν την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας θα απαλλάσσονται της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών . Δείτε τις αλλαγές :

Ελεύθεροι επαγγελματίες

ΟΙ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

(υπολογισμός, σύμφωνα με τη νέα κυβερνητική πρόταση, με βάση το 80% του κατώτατου μισθού, δηλαδή μηνιαίο εισόδημα 468,80 ευρώ που θα ισχύει και για τους αγρότες)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

486,80 ευρώ Χ 14%= 65,63 ευρώ κάθε μήνα για τα πρώτα 2 χρόνια 468,80 ευρώ Χ 17%= 79,70 ευρώ τον μήνα για τα επόμενα 3 χρόνια 468,80 ευρώ Χ20% = 93,76 ευρώ τον μήνα, εφόσον παραμείνει το ίδιο ελάχιστο ύψος ασφαλιστέου εισοδήματος

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

468,80 ευρώ Χ 6,95%= 32,58ευρώ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ

468,80 ευρώ Χ 4%= 18,75 ευρώ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ

468,80 ευρώ Χ 7,5% = 35,16 ευρώ

Νέοι επιστήμονες

Για την πρώτη πενταετία άσκησης επαγγέλματος: Υπολογισμός των εισφορών στο 80% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή στα 468€, αντί για τα 586€.

Για τα δύο πρώτα χρόνια άσκησης επαγγέλματος: Εισφορά στο 14% αντί για 20%.

Για τα επόμενα τρία χρόνια άσκησης επαγγέλματος: Εισφορά στο 17%, αντί για 20%.

Ανεργοι

Απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για όσους βρίσκονται σε αναστολή άσκησης επαγγέλματος

Οικονομική ενίσχυση ανέργων, μέσω ειδικού λογαριασμού που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ.

Εργαζόμενοι με «μπλοκάκι»

Εισφορά 6% αντί για 20%. Το υπόλοιπο της εισφοράς θα καταβάλλεται από τον εργοδότη.

Μεταβατικές διατάξεις για την προστασία των πιο αδύναμων

Κλιμακωτή αύξηση των εισφορών για τα εισοδήματα από 12. 000 ευρώ και επάνω, ώστε οι μικροί και μεσαίοι επαγγελματίες να προστατεύονται από υπερβολικές επιβαρύνσεις.

Για εισόδημα έως 12.000 ευρώ, οι εισφορές είναι ήδη χαμηλότερες σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα.

asfalisinet

Ασφαλιστικό: Πόσα χάνουν όσοι πληρώνονται με μπλοκάκια

Σαρωτικές αλλαγές φέρνει το νομοσχέδιο για το νέο ασφαλιστικό στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, λόγω των αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών. Οι υπέρογκες εισφορές στα μπλοκάκια προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις και η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας προτίθεται να προβεί σε διόρθωση για τις υπέρογκες εισφορές στα μπλοκάκια.

Στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ προτείνεται από το 2017 και μετά, να θεσπιστεί εισφορά, επί του φορολογητέου εισοδήματός τους, στο 20% αυτού. Το ποσό που θα καταβάλλουν θα προκύπτει από το καθαρό φορολογητέο εισόδημά τους, με βάση τις δραστηριότητες που είχαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Οι εισφορές που θα πληρώνουν κάθε μήνα θα αυξηθούν σημαντικά για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες που αμείβονται με «μπλοκάκια».

Οι αλλαγές αφορούν πάνω από 1 εκατ. ασφαλισμένους και από από 1/1/2017, ο επαγγελματίας θα σταματήσει να πληρώνει τα συγκεκριμένα ποσά που όριζε στον ΟΑΕΕ από 210,7 έως 709,01 ευρώ για τους νέους ασφαλισμένους. Αντ’ αυτού θα πληρώνει ένα ποσοστό του εισοδήματός του.

Οι εισφορές θα υπολογίζονται με συντελεστή 20% επί του καθαρού εισοδήματος για τον κλάδο της σύνταξης και 6,95% για τον κλάδο υγείας. Το νομοσχέδιο προβλέπει και εισφορά 7,5% για όσους επαγγελματίες έχουν επικουρικό ταμείο.

Η αλλαγή ευνοεί μόνο τους επαγγελματίες με μπλοκάκια και χαμηλές αμοιβές που πληρώνουν σήμερα ασφάλιστρο 245 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, ένας επαγγελματίας που δηλώνει κάτω από 9.600 ευρώ ετησίως, ευνοείται αφού έχει την ευκαιρία να καταβάλλει στον ΟΑΕΕ, το μικρότερο ασφάλιστρο ύψους 117 ευρώ το μήνα. Από την άλλη, για τους ελεύθερους επαγγελματίες με μεσαία εισοδήματα η αλλαγή ισοδυναμεί ακόμη και με διπλασιασμό των ασφαλιστικών εισφορών.

Για παράδειγμα , ο ελεύθερος επαγγελματίας που σήμερα είναι ασφαλισμένος 10 χρόνια στον ΟΑΕΕ, στην 5η κατηγορία, πληρώνει 4.464 ετησίως. Με το νέο ασφαλιστικό αν δηλώσει μηδενικό εισόδημα θα πληρώνει περίπου 1895 ευρώ.

Ασφαλισμένος στην 5η κατηγορία , που πλήρωνε 44.64 ευρώ ετησίως, αν δηλώσει εισόδημα 20.000 ευρώ , θα υποχρεωθεί να πληρώσει 4.790 ενώ αν δηλώσει εισόδημα 30.000 ευρώ, θα πληρώσει 8.085, δηλαδή σχεδόν τα διπλάσια.

Ωστόσο το τελικό ποσό που θα πρέπει να πληρώσουν σε εισφορές και φόρους ελεύθεροι επαγγελματίες και μπλοκάκια αποτελεί πάνω από το 55% του εισοδήματός τους

-Ασφαλιστικές εισφορές: 26,95% επί του καθαρού αποτελέσματος

-Φόρος εισοδήματος: 26% επί του καθαρού αποτελέσματος (για κέρδη έως 50.000 ευρώ ή 33% για κέρδη από 50.000 ευρώ και πάνω

-Τέλος επιτηδεύματος: 650-1000 ευρώ ανεξαρτήτως εισοδήματος

-Εισφορά αλληλεγγύης: 0,7-6% για καθαρό έσοδα άνω των 12.000 ευρώ.

Διόρθωση για τις υπέρογκες εισφορές στα μπλοκάκια

Διορθωτικές κινήσεις στις προβλέψεις του ασφαλιστικού για όσους αμείβονται με μπλοκάκια και διαθέτουν εξαρτημένη σχέση εργασίας φέρεται να εξετάζει το υπουργείο Εργασίας, ωστόσο θα αφορούν μόνο εκείνους που διαθέτουν μεσαία εισοδήματα, μέρος των εισφορών των οποίων θα κληθούν να πληρώσουν οι εργοδότες, ενώ δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με όσα μπλοκάκια έχουν περισσότερους από έναν εργοδότες.

Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι γιατροί, μηχανικοί και δικηγόροι καλούνται σύμφωνα με το σχέδιο για το νέο ασφαλιστικό να πληρώσουν υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές.

Οι αλλαγές για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ έρχονται από το 2017, έτος κατά το οποίο για όλους τους ασφαλισμένους σε πρώην ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, θα θεσπιστεί ενιαία εισφορά 20% επί του φορολογητέου εισοδήματός τους.

Η πρώτη διόρθωση στο ασφαλιστικό θα αφορά επαγγελματίες που αμείβονται με μπλοκάκια, καθώς στο τελικό σχέδιο του υπουργείου Εργασίας θα υπάρξει πρόβλεψη ώστε το 20% για την κύρια ασφάλιση να επιμεριστεί κατά 13,7% για τους εργοδότες τους και 6,3% για τους ίδιους.

Για όλους τους υπόλοιπους επαγγελματίες, οι εισφορές θα υπολογίζονται με συντελεστή 20% επί του καθαρού εισοδήματος για τον κλάδο της σύνταξης και 6,95% για τον κλάδο υγείας. Το νομοσχέδιο προβλέπει και εισφορά 7,5% για όσους επαγγελματίες έχουν επικουρικό ταμείο.

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς είναι τα 5.860 ευρώ που αντιστοιχούν σε εισφορές 1.582 ευρώ τον μήνα.

Διατάξεις νόμου που προβλέπουν την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών για τους ασφαλισμένους προερχόμενους από το ΕΤΑΑ, κατά την πρώτη πενταετία υπαγωγής στην ασφάλιση, καταργούνται από 1.1.2017.

 

sofokleousin

 

Τι αλλάζει με το νέο ασφαλιστικό σε συντάξεις και τις εισφορές σε ΟΑΕΕ , ΕΤΑΑ και ΟΓΑ

Με κύριο άξονα την δημιουργία ενός ασφαλιστικού φορέα που θα ενοποιεί όλα τα ασφαλιστικά ταμεία σε ένα φορέα, μέσα σε διάστημα δύο ετών, η κυβέρνηση κάνει πρεμιέρα παρουσίασης του σχεδίου της για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση.

Ειδικότερα ως προς τις βασικές αλλαγές που θα επιφέρει το νέο ασφαλιστικό αυτές επικεντρώνονται στον επαναυπολογισμό όλων των χορηγούμενων συντάξεων μέσα στο 2016 ενώ σαρωτικές θα είναι οι αλλαγές στις εισφορές για τον ΟΑΕΕ , τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ.

Σύμφωνα με το euro2day.gr οι βασικοί άξονες της μεταρρύθμισης θα είναι μεταξύ άλλων :

Νέος τρόπος υπολογισμού για την κύρια σύνταξη με βάση το μέσο εισόδημα για το σύνολο του ασφαλιστικού βίου και έναν συντελεστή μεταξύ 0,65% ή 0,80% και 1,5% με 1,8%. Όσο χαμηλότερο θα είναι το εισόδημα, τόσο υψηλότερος θα είναι ο συντελεστής.

Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μιάμιση ποσοστιαία μονάδα. Μία μονάδα για τους εργοδότες και 0,5 για τους εργαζόμενους, ώστε να μη χρειαστεί μείωση συντάξεων.

Μείωση στους δικαιούχους του ΕΚΑΣ, με απώτερο στόχο, το 2019, το ΕΚΑΣ να έχει καταργηθεί.

Σαρωτικές είναι οι αλλαγές στο θέμα των εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες. Οι αλλαγές για την πλειοψηφία των ασφαλισμένων σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ αναμένεται να εφαρμοστούν εντός του 2017 καθώς δεν είναι ακόμη έτοιμο το σχέδιο για πληρωμές εισφορών με βάση το συνολικό, πραγματικό φορολογητέο εισόδημα. Στην πλήρη εφαρμογή του, το σχέδιο προβλέπει μια ενιαία ασφαλιστική κατηγορία εισόδου, προκειμένου να πληρώνουν όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα.

asfalisinet

«Κλείδωσαν» οι αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας ΙΧ

Του Γ. Παλαιτσάκη

Aυξήσεις από 4,25% έως 6,67% στα τέλη κυκλοφορίας για όσους κατέχουν ΙΧ αυτοκίνητα μεσαίου και μεγάλου κυβισμού παλαιότητας μέχρι 10 ετών και μειώσεις κατά 4,55% έως και 6,82% για όσους διατηρούν αυτοκίνητα μεσαίου και μεγάλου κυβισμού «ηλικίας» άνω των 10 ετών αποφάσισε τελικά η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση, καταργείται η απαλλαγή για περίπου 100.000 «καθαρά» ΙΧ.

Αναλυτικότερα τα ειδοποιητήρια για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2016, που θα αναρτηθούν στο TAXISnet στα τέλη της επόμενης εβδομάδας και θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου, περιέχουν τις ακόλουθες αλλαγές:

1. Αυξήσεις 4,55% έως 6,67% στα τέλη κυκλοφορίας για Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 1.357 κ.ε. που ταξινομήθηκαν και κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά από το 2006 και μέχρι την 30ή Οκτωβρίου 2010, δηλαδή παλαιότητας 5 έως 10 ετών.

2. Μειώσεις στα τέλη κυκλοφορίας για ορισμένα Ι.Χ. αυτοκίνητα μεσαίου και μεγάλου κυβισμού παλαιότητας άνω των 10 ετών. Ειδικότερα: α) Για τα ΙΧ άνω των 1.928 κ.ε. με έτος ταξινόμησης από το 2001 έως το 2005 τα τέλη μειώνονται 4,55%. β) Για τα ΙΧ άνω των 1.357 κ.ε. με έτος ταξινόμησης το 2000 ή και προγενέστερα τα τέλη θα μειωθούν κατά 5,66%-6,82%.

3. Κατάργηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας για περίπου 97.000 ΙΧ που τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά την 30ή Οκτωβρίου 2010 και τα οποία εκπέμπουν ρύπους από 90 έως και 100 μικρογραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο. Το όριο απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας, το οποίο ισχύει για όσα ΙΧ αυτοκίνητα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά, θα πέσει από τα 100 στα 90 μικρογραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα. Τα αυτοκίνητα αυτά υπολογίζονται σε περίπου 97.000 και οι ιδιοκτήτες τους θα πληρώσουν τέλη από 81 έως και 90 ευρώ.

4. Αύξηση των τελών κυκλοφορίας για τα ΙΧ αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά στην Ελλάδα και εκπέμπουν ρύπους άνω των 100 μικρογραμμαρίων διοξειδίου το άνθρακα ανά χιλιόμετρο. Τα ετήσια τέλη που ήδη πληρώνουν οι κάτοχοι αυτών των αυτοκινήτων αναμένεται να αυξηθούν κατά 10 έως και 50 ευρώ.

Ειδικότερα, στα αυτοκίνητα αυτά αναμένεται να επιβληθούν αυξήσεις από 8 έως 32 λεπτά του ευρώ στα ποσά των τελών ανά μικρογραμμάριο εκπεμπόμενων ρύπων. Ετσι, για ένα αυτοκίνητο που εκπέμπει ρύπους 120 μικρογραμμαρίων, η επιβάρυνση αναμένεται ότι θα είναι της τάξεως των 10-12 ευρώ.

 

naftemporiki

 

Προκλήσεις, ερωτήματα και αναγκαιότητες για την ασφαλιστική αγορά

Του Θάνου Αγγελόπουλου, Δ/ντή Διαχείρισης Κινδύνων και Αναλογιστικής, Υδρόγειος Ασφαλιστική

Βρισκόμαστε μόλις 100 ημέρες πριν την έναρξη εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ και οι ασφαλιστικές εταιρείες σε όλη την Ευρώπη προετοιμάζονται πυρετωδώς για την όσο το δυνατόν πιο ομαλή μετάβασή τους.

Η Οδηγία 2009/138 (Φερεγγυότητα ΙΙ) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17 Δεκεμβρίου 2009, μετά από συζητήσεις και διαβουλεύσεις τουλάχιστον 15 ετών. Η Οδηγία αυτή θα πρέπει να έχει μετατραπεί σε τοπική νομοθεσία στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι την 1.1.2016. Η Ελλάδα, όπως εξάλλου και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει προβεί ακόμα στην ενσωμάτωση αυτή (και την ταυτόχρονη κατάργηση του ισχύοντος Προεδρικού Διατάγματος 400/1970). Ένας από τους λόγους της καθυστέρησης είναι φυσικά και το αβέβαιο πολιτικό περιβάλλον, με τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις που συνέβησαν σε διάστημα λιγότερο των 10 μηνών.

Το κείμενο της Οδηγίας αυτό καθαυτό, ωστόσο, είναι ένα μόνο από τα πολλά κείμενα της Φερεγγυότητας ΙΙ που θα πρέπει να διαβάσουν, να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Μέσα στο 2015 η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) έχει δημοσιεύσει 28 ακόμη κείμενα κατευθυντήριων γραμμών (Guidelines), με πάνω από 400 σελίδες στο σύνολό τους, με στόχο να διευκολύνει τη σύγκλιση των πρακτικών σε όλα τα κράτη-μέλη, την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών εποπτικών πρακτικών, καθώς επίσης και τη διασφάλιση κοινής, ενιαίας και συνεπούς εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης. Στον όγκο των κειμένων που οι εταιρείες θα πρέπει να κάνουν κτήμα τους έρχονται να προστεθούν και αυτά των 16 Τεχνικών Προδιαγραφών (Technical Standards) που εγκρίνει η Ευρωβουλή και τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως τεχνικές οδηγίες για την εφαρμογή των επιμέρους σημείων της Οδηγίας.

Πώς βλέπει όμως η ίδια η ασφαλιστική αγορά τη νέα Οδηγία;

Αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι με τη Φερεγγυότητα ΙΙ γίνεται η μετάβαση από ένα σύστημα που βασιζόταν σε κανόνες (“rules-based”) σε ένα που βασίζεται σε αρχές (“principles-based”). Είναι συνεπώς αναμενόμενο αρκετά σημεία των άνω των 1.000 σελίδων κειμένων να επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες, τόσο μεταξύ των στελεχών της ίδιας ασφαλιστικής εταιρείας ή μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών, όσο και μεταξύ των διαφορετικών εποπτικών αρχών, ειδικότερα προτού το όλο πλαίσιο εφαρμοσθεί στην πράξη.

Δεν είναι συνεπώς περίεργο ότι τα στελέχη των ασφαλιστικών εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο αναφέρουν τη νομοθεσία (“regulation”) ως το «νούμερο ένα» κίνδυνο που αντιμετωπίζουν τα τελευταία τρία έτη, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του CFSI (Centre for the Study of Financial Innovation). Η ίδια μελέτη αναφέρει ότι ο μεγάλος όγκος της νέας νομοθεσίας φέρνει σε τέλμα την ασφαλιστική αγορά –κοστίζει πολύ, απαιτεί πάρα πολύ χρόνο από τις Διοικήσεις και “σκοτώνει” τον Ανταγωνισμό.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που θέτουν οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι η χρησιμότητα του τεράστιου όγκου των αναφορών που θα πρέπει να υποβάλλονται, σύμφωνα με τον Πυλώνα ΙΙΙ της Οδηγίας. Οι τελικές απαιτήσεις των αναφορών, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωβουλή, δημοσιεύθηκαν μόλις τον Ιούλιο, με αποτέλεσμα οι ασφαλιστικές εταιρείες μαζί με τους εξωτερικούς τους συμβούλους και τους παρόχους μηχανογραφικών λύσεων να βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για την έγκαιρη προετοιμασία τους. Οι οικονομικές υπηρεσίες μαζί με τα τμήματα μηχανογράφησης, διαχείρισης κινδύνων, αναλογιστικής και αντασφαλειών βρίσκονται σε συνεχείς συζητήσεις για την ανάλυση των δεδομένων που απαιτούνται στις αναφορές αυτές, καθώς αρκετά από τα δεδομένα αυτά δεν βρίσκονται ήδη στις κύριες μηχανογραφικές εφαρμογές τους, αλλά διάσπαρτα σε αρχεία Excel –στην καλύτερη περίπτωση– ή σε κανένα ηλεκτρονικό αρχείο, στη χειρότερη. Η ανάλυση αυτή καλείται να γίνει πάνω σε αγγλικά κείμενα, που αρκετές φορές προκαλούν αβεβαιότητα ως προς την ορθή κατανόηση των απαιτούμενων που περιγράφονται σε αυτά.

Ταυτόχρονα, τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών παραμένουν απασχολημένα με τη μελέτη, έγκριση και κατανόηση των πολλαπλών πολιτικών και διαδικασιών που προβλέπει ο Πυλώνας ΙΙ της Οδηγίας. Οι πολιτικές αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ORSA (Αξιολόγηση Ιδίων Κινδύνων και Φερεγγυότητας ή «ΑΙΚΦ»), έκθεση η οποία είναι βαρύνουσας σημασίας στις αξιολογήσεις των εποπτικών αρχών. Κατά τη διάρκεια του 2015, έχουν γίνει τρεις τέτοιες δοκιμαστικές εκθέσεις, με την τρίτη να έχει κατατεθεί μόλις στις 30 Σεπτεμβρίου. Μέχρι στιγμής, οι εποπτικές αρχές αναφέρουν ότι θα ήθελαν να δουν μεγαλύτερη συσχέτιση της ORSA με την επιχειρηματική στρατηγική των εταιρειών και ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην προοπτική θεώρηση της αξιολόγησης των συνολικών αναγκών φερεγγυότητας σε ορίζοντα τουλάχιστον τριετίας. Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενός, τουλάχιστον τριετούς, επιχειρηματικού πλάνου από τις εταιρείες.

Η ελληνική πραγματικότητα

Είναι πιστεύω κατανοητό ότι κατάρτιση ενός τέτοιου μεσοπρόθεσμου επιχειρηματικού πλάνου στην Ελλάδα, την παρούσα στιγμή, είναι γρίφος για δυνατούς λύτες. Από τον Δεκέμβριο του 2014, όταν και είχαν καταρτιστεί τα πλάνα των εταιρειών, και μέχρι το τέλος του 2015, θα έχουν μεσολαβήσει, μεταξύ άλλων, δύο εκλογικές αναμετρήσεις, νέο μνημόνιο, που περιέχει νέες φορολογικές διατάξεις για τις εταιρείες, και φυσικά τα capital controls.

Τα capital controls δεν επηρέασαν μόνο την ασφαλιστική παραγωγή, όπως εξάλλου ήταν αναμενόμενο, αλλά, κυρίως, την πρόσβαση των ασφαλιστικών εταιρειών στις αγορές του εξωτερικού. Η αγορά ομολόγων δεν ήταν προσβάσιμη για τις ελληνικές εταιρείες, τα χρήματά τους ήταν και είναι εγκλωβισμένα στις τράπεζες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσκολίες στην εφαρμογή της επενδυτικής τους πολιτικής και του επιχειρησιακού τους πλάνου. Η χαμηλή πιστοληπτική διαβάθμιση των ελληνικών τραπεζών και των ελληνικών ομολόγων, το συνεχώς πτωτικό Xρηματιστήριο Αθηνών (πτώση -21% από την αρχή του έτους) περιορίζουν τις επιλογές των ελληνικών εταιρειών για επενδύσεις των περιουσιακών τους στοιχείων.

Η επενδυτική πολιτική των εταιρειών στο επίκεντρο

Στην ίδια μελέτη του CFSI που αναφέρεται παραπάνω, επισημαίνεται ότι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, και ειδικότερα οι εταιρείες Ζωής, είναι η παρατεταμένη περίοδος χαμηλών ή, σε κάποιες περιπτώσεις, και αρνητικών επιτοκίων. Τα προϊόντα των εταιρειών Ζωής θα πρέπει συνεπώς να επαναξιολογηθούν από 1.1.2016 υπό το νέο εποπτικό πρίσμα και σίγουρα με βάση τις κεφαλαιακές ανάγκες που θα απαιτούνται για αυτά. Παρά το γεγονός ότι με το νέο κανονιστικό πλαίσιο καταργούνται οι περιορισμοί στην επενδυτική πολιτική των εταιρειών, παραμένει και μάλιστα ενισχύεται η αρχή του «συνετού επενδυτή» (“prudent person”). Θα πρέπει οι ίδιες οι εταιρείες να θέσουν τα δικά τους όρια και έννοιες όπως risk appetite, risk tolerance και risk limit εισέρχονται στο καθημερινό λεξιλόγιο των ασφαλιστικών εταιρειών. Η EIOPA, διά στόματος του προέδρου της, Gabriel Bernardino, έχει προειδοποιήσει ότι θα παρακολουθεί στενά τις επενδυτικές επιλογές των εταιρειών, ιδιαίτερα σε νέα επενδυτικά προϊόντα, ή την αύξηση των επενδύσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Εδώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι από 1.1.2016 κάθε κατηγορία επένδυσης “χρεώνεται” με απαιτούμενα κεφάλαια για τις εταιρείες, σύμφωνα με δείκτες που έχουν θεσπιστεί από την EIOPA. Είναι αναμενόμενο, λοιπόν, ότι, για παράδειγμα, ο δείκτης κεφαλαιακών αναγκών για τα ακίνητα που έχει στην κατοχή της μια εταιρεία, δεν μπορεί να είναι “δίκαιος” για όλες τις εταιρείες ή αντιπροσωπευτικός για όλα τα ακίνητα και ότι στο μέλλον η EIOPA θα επανεξετάσει όλους τους δείκτες, όταν θα έχει τα πρώτα δεδομένα από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Συμπέρασμα

Τα Διοικητικά Συμβούλια και γενικότερα οι Διοικήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών καλούνται πλέον να πάρουν επιχειρηματικές αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψη την επίπτωση που θα έχουν αυτές στις κεφαλαιακές τους ανάγκες. Πρόκειται για μία πολύπλοκη και χρονοβόρα σε πολλές περιπτώσεις διαδικασία, που απαιτεί την εμπλοκή πολλών Διευθύνσεων.

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι η βασική αλλαγή που επέρχεται αφορά πρωτίστως στην κουλτούρα και τον τρόπο διακυβέρνησης των ασφαλιστικών εταιρειών. Η αλλαγή αυτή θα πρέπει να προέρχεται από την κορυφή της εταιρείας και δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Απαιτεί χρόνο, δέσμευση και προσπάθεια. Εξυπακούεται ότι, στο αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας, η ομαλή μετάβαση στο νέο αυτό καθεστώς απαιτεί ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια, καθώς και την ανάλογη κατανόηση της εποπτικής αρχής.

aagora