Σύμφωνο συμβίωσης: Τι ισχύει για την ασφαλιστική κάλυψη των μελών της οικογένειας;

Διευκρινίσεις σχετικά με την χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, ως μελών οικογένειας, προσώπων που έχουν συνάψει «Σύμφωνο Συμβίωσης», δίνει με εγκύκλιο το ΙΚΑ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, γίνεται δεκτό ότι μπορεί να χορηγηθεί ασφαλιστική κάλυψη για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον το σύμφωνο αυτό έχει καταρτιστεί στην Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλ. από 24/12/2015.

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

Σας κοινοποιούμε το με αριθ. Φ.80000/οικ.3127/117/1-3-16 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και επισημαίνουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους κανονισμούς των ασφαλιστικών οργανισμών παρέχεται η δυνατότητα στον άμεσα ασφαλισμένο των φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή κλάδου ή τομέα να ασφαλίζει για υγειονομική περίθαλψη τα μέλη της οικογένειάς του, όπως αυτά ορίζονται και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παρ.10 του αρθ.48 του Ν.3996/2011 . Ως μέλος οικογένειας του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου αναπηρίας ή γήρατος, μεταξύ άλλων θεωρείται ο/η σύζυγος.

Με τις κοινοποιούμενες οδηγίες που αφορούν τις διατάξεις του Ν. 4356/2015, γίνεται δεκτό ότι μπορεί να χορηγηθεί ασφαλιστική κάλυψη για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον το σύμφωνο αυτό έχει καταρτιστεί στην Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλ. από 24/12/2015.

Τα σύμφωνα συμβίωσης που έχουν καταρτιστεί πριν την ανωτέρω ημερομηνία βάσει του Ν.3719/2008, θα πρέπει να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν.4356/2015 με συμβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο της οποίας καταχωρείται στο ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.

Ως έναρξη ισχύος του συμφώνου συμβίωσης θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης και καταχώρησης αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου του τόπου κατοικίας των προσώπων που αφορά.

Για το χαρακτηρισμό μέλους οικογένειας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου και τη χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές περίθαλψης σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης, προκειμένου να διαπιστωθεί η υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν.4256/15.

Nextdeal

Τι συμβαίνει στην περίπτωση εργατικού ατυχήματος και ύπαρξης προαιρετικής κάλυψης αστικής ευθύνης;

Επί προαιρετικής ασφαλίσεως, όπως είναι αυτή της αστικής ευθύνης για την περίπτωση ατυχήματος κατά την εκτέλεση ενός δημόσιου ή ιδιωτικού έργου, ο ζημιωθείς τρίτος δεν έχει ευθεία αξίωση έναντι του ασφαλιστή παρά μόνο κατά του λήπτη της ασφαλίσεως από τις υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις του οποίου γεννήθηκαν οι αξιώσεις του. Ο τρίτος μπορεί να στραφεί κατά του ασφαλιστή μόνο πλαγιαστικά.

Θανάσιμος τραυματισμός ελαιοχρωματιστή κατά την λειτουργία ανυψωτικού μηχανήματος επί οχήματος ασφαλισμένου για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη από τη χρήση και λειτουργία του.

Τόκοι Υπερημερίας

Ο ενάγων, ο οποίος με προγενέστερη αγωγή του, που απορρίφθηκε λόγω έλλειψης δικονομικής προϋπόθεσης, είχε ζητήσει την επιδίκαση της ίδιας απαίτησης, που ενασκεί με τη νέα αγωγή, δικαιούται να λάβει τόκους από την επίδοση της πρώτης αγωγής, η οποία δεν εξέλιπε ως όχληση δημιουργική υπερημερίας. Το αποτέλεσμα της όχλησης που έγινε με την επίδοση καταψηφιστικής αγωγής προς τον οφειλέτη δεν ανατρέπεται, αν η αγωγή αυτή απορρίφθηκε λόγω έλλειψης δικονομικών προϋποθέσεων που συνεπάγονται ακυρότητα της αγωγής ή απαραδέκτου αυτής (π.χ. λόγω αοριστίας). Αν όμως η αγωγή απορριφθεί για ουσιαστικό λόγο το αποτέλεσμα της περιέλευσης του οφειλέτη σε υπερημερία δεν επέρχεται, αφού στην περίπτωση αυτή η όχληση δεν αφορά νόμιμη απαίτηση.

 

nextdeal

Η ανεκτίμητη αίσθηση της ασφάλειας – Το πρόγραμμα HOME Made από την Generali

Το σπίτι μας είναι από τα σημαντικότερα αλλά και πιο «προσωπικά» περιουσιακά μας στοιχεία. Στεγάζει την οικογένειά μας, τα όνειρά μας και τις πιο σημαντικές μας στιγμές. Γι’ αυτό απαιτείται η φροντίδα και η προνοητικότητά μας για να προστατέψουμε το χώρο μας από κάθε απρόοπτο.

H Generali αφουγκραζόμενη τις ανάγκες του σήμερα, προχώρησε στην περαιτέρω εξέλιξη των προγραμμάτων της, σχεδιάζοντας το απόλυτο πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας.

Το HOME Made είναι ένα μοναδικό προϊόν, που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες αλλά και ενοικιαστές και προσφέρει ασύγκριτες παροχές και μία πλήρη γκάμα καλύψεων, σε ιδιαίτερα προνομιακό κόστος.

Μοναδικές, πρωτοποριακές καλύψεις με επίκεντρο τον άνθρωπο

Το HOME Made σχεδιάστηκε για να καλύπτει ακόμα και τις πιο μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά στην ολοκληρωμένη κάλυψη της περιουσίας σας. Καλύπτει τη μεταστέγασή σας για την περίοδο που απαιτείται για να επισκευασθούν ζημιές, τη δαπάνη φύλαξης της ασφαλισμένης περιουσίας, την απώλεια ενοικίων και σε περίπτωση ολικής καταστροφής της κατοικίας σας, τις τυχόν αμοιβές αρχιτεκτόνων και διακοσμητών για την επισκευή κατόπιν ζημιάς, ακόμα και την δαπάνη ψυχολογικής στήριξης της οικογένειάς σας μετά το τραυματικό γεγονός μιας διάρρηξης.

Για την Generali, η ασφάλεια δεν είναι μία τυπική υποχρέωση αλλά μία δέσμευση διασφάλισης της ελευθερίας σας.

Ασφάλεια όπως τη φαντάζεστε!

Το HOME Made προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα, που το καθιστούν την πιο ευέλικτη και συμφέρουσα επιλογή ασφάλισης για το χώρο που αγαπάτε!

Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τις καλύψεις που εσείς θεωρείτε απαραίτητες και να σχεδιάσετε το δικό σας προσωποποιημένο πρόγραμμα ασφάλισης. Έτσι, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι έχετε το πρόγραμμα που θέλετε, με τις καλύψεις που χρειάζεστε.

Το πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη για:

–  Μόνιμες και εξοχικές κατοικίες από κάθε κίνδυνο (πυρκαγιά, κλοπή/ ληστεία, φυσικά φαινόμενα, διαρροή, πυρκαγιά από δάσος, κεραυνό, έκρηξη από κάθε αιτία, κακόβουλες και τρομοκρατικές ενέργειες κ.α.).

–  Το περιεχόμενο τους και εξωτερικά αντικείμενα (κάλυψη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συσκευών, πισίνα, γκαράζ, πέργκολες, λέβητες κεντρικής θέρμανσης, ηλιακούς θερμοσίφωνες, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, φωτοβολταϊκό σύστημα κ.α.).

–  Το περιεχόμενο ιδιαίτερης αξίας (πολύτιμα αντικείμενα, τιμαλφή, κοσμήματα, έργα τέχνης κ.α.).

–   Τις βελτιώσεις της οικοδομής που έγιναν με δαπάνες του ενοικιαστή.

Επίσης, σας δίνει τη δυνατότητα να ασφαλίσετε:

–   Ζημιά που προκύπτει από κλοπή χρημάτων ή προσωπικών εγγράφων.

–   Αποκατάσταση υλικών ζημιών σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο ακόμα και στον ρουχισμό.

–  Υλικές ζημιές στο περιεχόμενο που προκλήθηκαν από τυχαίο, αιφνίδιο και απρόβλεπτο γεγονός (πέραν των ασφαλισμένων αιτιών, ακόμα και από τον καπνό ή την πυρόσβεση).

Όλα αυτά με το μοναδικό πρωτοποριακό σύστημα τιμολόγησης της Generali που εγγυάται ακόμα πιο προνομιακές τιμές από ποτέ!

Generali     copy-logo.png

Ασφαλίσεις Ζωής

Ο Κλάδος Ασφαλίσεων Ζωής συμπεριλαμβάνει την κάλυψη προσωπικών κινδύνων που απειλούν τη ζωή (ασφαλίσεις θανάτου) αλλά και την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της (συνταξιοδοτικά προγράμματα).

Βασικές καλύψεις του Κλάδου Ζωής είναι οι ακόλουθες :

–   Αναπλήρωση εισοδήματος λόγω πρόωρου θανάτου

–   Ανικανότητα / αναπηρία

–   Ασθένεια

–   Σύνταξη

Σύμφωνα με το στοιχείο κάλυψης που υπερισχύει σε ένα ασφαλιστήριο Ζωής , οι ασφαλίσεις ζωής χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες :

Αποταμίευση : συσσώρευση κεφαλαίου (ασφαλίστρων) μέσω ασφαλιστηρίου συμβολαίου για κεφάλαιο που θα δοθεί είτε στη λήξη είτε με τη μορφή προσόδου (σύνταξης), είτε με τη μορφή εφάπαξ.

Προστασία : έναντι θανάτου, ασθένειας ή ατυχήματος ή των συνεπειών του (δηλαδή νοσοκομειακά έξοδα, απώλεια εισοδήματος, ανικανότητα,αποπληρωμή υποχρεώσεων)

Οι ασφαλίσεις Ζωής παρέχονται σε διαφορετικές μορφές ως :

Aτομικές ασφαλίσεις : Mε ατομικό ασφαλιστήριο για κινδύνους που σχετίζονται με τη ζωή και την υγεία ενός προσώπου

Ομαδικές ασφαλίσεις : Με ομαδικό ενιαίο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κινδύνους που σχετίζονται με τη ζωή και την υγείας μιας ομάδας ασφαλισμένων

Στις ασφαλίσεις Ζωής συμπεριλαμβάνονται οι καλύψεις ασθενειών και ατυχημάτων είτε ως προσθήκες (συμπληρωματικές καλύψεις – riders) είτε ως αυτοτελής κλάδος σαν κύριες καλύψεις (IV).

 

eaee

Οδική και Ταξιδιωτική Ασφάλεια

Η κάλυψη της Οδικής Βοήθειας παρέχεται στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο σε συνεργασία με την MAPFRE ASSISTANCE (EUROSOS). Οι παρεχόμενες καλύψεις αναφορικά είναι:

Επιτόπου αποκατάσταση της βλάβης (περιλαμβάνεται και η αλλαγή ελαστικού)

Επαναφορά του οχήματος στο δημόσιο δρόμο, αν λόγω ατυχήματος βρεθεί εκτός αυτού.

Ρυμούλκηση του οχήματος είτε στο πλησιέστερο συνεργείο είτε σε συνεργείο επιλογής σας, εάν η βλάβη δεν αποκαθίσταται επιτόπου.

Φύλαξη του οχήματος, σε περίπτωση που το συνεργείο είναι κλειστό λόγω αργίας.

Επαναπατρισμός του οχήματος στον τόπο κατοικίας του ασφαλιζόμενου, σε περίπτωση μεγάλης ζημιάς.

Επαναπατρισμός των επιβαινόντων στον τόπο κατοικίας τους εάν η βλάβη δεν αποκαθίσταται εντός 24 ωρών

Έξοδα διανυκτέρευσης σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης υπερβαίνει τις 24 ώρες

Μίσθωση επαγγελματία οδηγού για την επιστροφή του οχήματος στον τόπο κατοικίας στην περίπτωση που ο οδηγός αδυνατεί να το οδηγήσει ο ίδιος, λόγω ασθενείας ή ατυχήματος.

Εξεύρεση ανταλλακτικών

Υγειονομική μεταφορά

Υγειονομικός επαναπατρισμός και συνταξιδευόντων

Ιατρική και νοσηλευτική βοήθεια του ασφαλιζομένου στο εξωτερικό

Επίσκεψη συγγενούς προσώπου.

Πρόωρη επιστροφή λόγω θανάτου συγγενούς προσώπου.

Παράταση διαμονής για ανάρρωση.

Επαναπατρισμός σορού.

Αποστολή φαρμάκων.

Διαβίβαση επειγόντων μηνυμάτων.

Υπηρεσία απώλειας κλειδιών.

Υπηρεσία μεταφοράς σε περίπτωση έλλειψης  καυσίμων.

Υπηρεσία βοηθείας μετά από κλοπή:

  • Αν έχει βρεθεί μεταφορά σε συνεργείο ή στον τόπο συνήθους διαμονής
  • Φύλαξη
  • Επάνοδο επιβατών ή συνέχιση του ταξιδιού στον προορισμό τους

Χρηματική καταβολή λόγω απώλειας, κλοπής ή καταστροφής αποσκευών σε πτήσεις τακτικών δρομολογίων

Εντοπισμός και μεταφορά προσωπικών ειδών που έχουν χαθεί

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η κάλυψη οδικής βοήθειας παρέχεται για όλες τις χρήσεις των οχημάτων, εκτός των τρακτέρ και των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, ύψους άνω των 3 μέτρων και μεταξονίου μεγαλύτερου των 3,6 μέτρων.

Minetta  logo.png