Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ενοικίαση και την ασφάλιση αυτοκινήτου από τις εταιρίες ενοικιάσεων στην Ε.Ε

Tο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ενημερώνει τους καταναλωτές που μισθώνουν όχημα σε ένα από τα κράτη μέλη της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων της Νορβηγίας και της Ισλανδίας, για τα δικαιώματά τους, καθώς επίσης για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν, τόσο κατά την κράτηση όσο και κατά την παραλαβή, τη χρήση και την παράδοση του οχήματος.

Όταν η κράτηση γίνεται εκ των προτέρων, απευθείας ή μέσω διαμεσολαβητή (πράκτορα), μπορεί να γίνει ενόσω βρισκόμαστε στη χώρα μας και, συνήθως, στη γλώσσα μας.

Παράλληλα, έχουμε τον χρόνο να μελετήσουμε τους όρους και να ζητήσουμε διευκρινίσεις. Αντιθέτως, εάν νοικιάσουμε το όχημα όταν ήδη βρισκόμαστε εκτός Ελλάδας, οι προϋποθέσεις αυτές, κατά κανόνα, δεν συντρέχουν.

Πώς θα αποφύγουμε παγίδες κατά την κράτηση Όταν η σύμβαση συνάπτεται εκτός εμπορικού καταστήματος ή εξ αποστάσεως, κυρίως on line, δεν ισχύει το δικαίωμα του καταναλωτή για αναιτιολόγητη υπαναχώρηση εντός 14 ημερολογιακών ημερών (άρθρο 3ιβ ν. 2251/1994) με επιστροφή χρημάτων και οι όροι και οι προϋπόθεσεις ακύρωσης ορίζονται από τη σύμβαση.

Πριν προβούμε στην κράτηση, αναζητούμε και μελετάμε τους βασικούς όρους της σύμβασης που θα υπογράψουμε με την εταιρεία ενοικίασης, είτε η ενοικίαση γίνεται απευθείας είτε μέσω διαμεσολαβητή (πράκτορα), για να αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις. Ιδίως, διευκρινίζουμε το συνολικό ποσό οφειλής μας και τα αποδεκτά μέσα πληρωμής (πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, μετρητά).

Οι καταναλωτές συχνά κάνουν κράτηση αυτοκινήτου μέσω διαμεσολαβητή (π.χ., ταξιδιωτικού πράκτορα, ξενοδοχείου, αεροπορικής εταιρείας, κ.λπ.) και πληρώνουν την απαιτούμενη προκαταβολή με χρεωστική κάρτα. Όταν, αργότερα, εμφανίζονται στην εταιρεία ενοικίασης για να παραλάβουν το αυτοκίνητο, πολλές φορές αυτή αρνείται να δεχθεί για τη δέσμευση του ποσού της εγγύησης χρεωστική και απαιτεί πιστωτική κάρτα ή απορρίπτει κάρτες, στις οποίες τα γράμματα δεν είναι ανάγλυφα ή δεν είναι συγκεκριμένου τύπου (π.χ. visa). Όλα τα ανωτέρω πρέπει να έχουν αποσαφηνισθεί πριν από την παραλαβή του αυτοκινήτου. Car Rental Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας 4

Διευκρινίζουμε εκ των προτέρων το ποσό της εγγύησης που πρέπει να καταβάλουμε για να παραλάβουμε το όχημα, καθώς και τι ζημίες καλύπτει. Σε κάθε περίπτωση, ελέγχουμε εγκαίρως αν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στην κάρτα μας για δέσμευση ως εγγυοδοσία κατά την παραλαβή.

Δίνουμε προσοχή στις ειδικές προβλέψεις για τον χρόνο ακύρωσης της κράτησης και τις ενδεχόμενες οικονομικές επιβαρύνσεις που επιφέρει (πολιτική ακύρωσης).

Ελέγχουμε την ασφαλιστική κάλυψη, ώστε να γνωρίζουμε τι περιλαμβάνει (π.χ., κάλυψη για σωματικές βλάβες, θάνατο, φθορά του οχήματος, ζημίες τρίτων).

Προσοχή Οι καταναλωτές, κατά την κράτηση του οχήματος, αποδέχονται συνήθως τη βασική ασφάλιση αστικής ευθύνης για την περίπτωση πρόκλησης σωματικών ή υλικών ζημιών σε τρίτους. Όταν, όμως, εμφανίζονται στις εταιρείες ενοικίασης για να υπογράψουν τη σύμβαση, πρέπει να ελέγχουν κατά πόσο περιλαμβάνει πρόσθετες ειδικές ασφάλειες (π.χ. ασφάλεια για κλοπή προσωπικών αντικειμένων από το όχημα, για ιατρική περίθαλψη και μεταφορά σε περίπτωση ατυχήματος), οι οποίες είναι προαιρετικές και επιφέρουν πρόσθετες χρεώσεις.

Επίσης, προσέχουμε τις ρήτρες που αποκλείουν ή περιορίζουν την ευθύνη του μισθωτή ή προβλέπουν συμμετοχή του ασφαλισμένου σε κάθε ζημία με αντίστοιχη απαλλαγή της ασφαλιστικής εταιρείας ή καθορίζουν ανώτατα όρια αποζημίωσης και διευκρινίζουμε αν υπάρχουν περιπτώσεις εξαίρεσης από την ασφαλιστική κάλυψη (π.χ. λόγω οδήγησης υπό ειδικές καιρικές συνθήκες).

Διευκρινίζουμε τυχόν επιπλέον χρεώσεις, τόσο από φόρους ή ειδικές παροχές, υποχρεωτικές ή μη (π.χ. ασφαλιστικές), όσο και από πρόσθετες απαιτήσεις του καταναλωτή (π.χ. παιδικό κάθισμα, μεταβολή του τόπου παράδοσης ή παραλαβής του οχήματος, σύστημα πλοήγησης, ύπαρξη δεύτερου οδηγού, γεωγραφική ζώνη χρήσης του οχήματος). Car Rental Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας

Προσοχή Πολλές φορές, οι τιμές που προσφέρουν κάποιες εταιρείες είναι χαμηλότερες, επειδή δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των χρεώσεων που αντιστοιχούν σε αυτό που έχει επιλέξει ο καταναλωτής.

Είναι, λοιπόν, προτιμότερο να γνωρίζουμε το ύψος της οφειλής μας κατά την κράτηση, παρά να την ανακαλύψουμε από τον αναλυτικό λογαριασμό της πιστωτικής μας κάρτας.

Ασαφείς και καταχρηστικοί όροι, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και παραπλανητική διαφήμιση δημιουργούν απρόβλεπτα και αδικαιολόγητα επιπλέον έξοδα και ταλαιπωρία για τους καταναλωτές.

Η Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, η Οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών και η Οδηγία 93/13/ΕΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές, όπως ενσωματώθηκαν στο Ελληνικό δίκαιο (ν. 2251/1994), ισχύουν και για τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και τις υποχρεώνουν να παρέχουν στους καταναλωτές, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, σαφείς και εύληπτες πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά και τους όρους της σύμβασης, τη συνολική χρέωση και τους φόρους.

Ελέγχουμε εγκαίρως τυχόν απαγορεύσεις ή περιορισμούς στη μίσθωση: Υπάρχουν εταιρείες που για οδηγούς με ηλικία μικρότερη των 25 ετών είτε επιβάλλουν πρόσθετη χρέωση είτε απαιτούν πληρωμή με μετρητά, ενώ συνήθης όρος είναι να έχει ο οδηγός άδεια οδήγησης τουλάχιστον ένα έτος πριν από την ενοικίαση.

Αν διαθέτουμε το νέο ενιαίο στην Ε.Ε. τύπο διπλώματος οδήγησης, η αποδοχή του είναι υποχρεωτική σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος καθώς και στη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.

asfalisinet