Έρευνα ΕΥ: 73% παγκόσμια αύξηση σε συγχωνεύσεις-εξαγορές στην παγκόσμια ασφαλιστική αγορά

Κατακόρυφη άνοδος 73% σημειώθηκε το 2015 στις συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) της παγκόσμιας ασφαλιστικής βιομηχανίας, με τη συνολική αξία των συναλλαγών να ξεπερνά τα 111 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την έκθεση της Ernst & Young «Global insurance M&A themes 2016».

Βασικός παράγοντας γι’ αυτή την αύξηση της δραστηριότητας, που αποτελεί ρεκόρ για τα τελευταία χρόνια, ήταν τα λεγόμενα megadeals, καθώς στις 10 μεγαλύτερες συμφωνίες οφείλεται το 67% (74 δισ. δολάρια) των εν λόγω συναλλαγών παγκοσμίως.

Πολλαπλάσια ήταν η άνοδος στη μέση αξία των συμφωνιών (174%), 5 ο αριθμός όσων ξεπέρασαν τα 5 δισ. δολάρια, ενώ ο συνολικός όγκος τους μειώθηκε κατά 15% έναντι του 2014.

Σε αντίθεση ωστόσο με την παγκόσμια τάση, οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εμφανίστηκαν πιο συγκρατημένες το 2015, εν μέρει λόγω των σημαντικών συγχωνεύσεων και εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες χρονιές, αλλά και πιθανότατα λόγω της έλευσης της Solvency II. H νέα οδηγία προφανώς λειτούργησε αποτρεπτικά για τις φετινές δραστηριότητες M&A, ωστόσο, εκτιμά η EY, αυτή η ανάσχεση μπορεί να προοιωνίζει υψηλά επίπεδα δραστηριότητας το 2016.

insuranceworld

Generali: Νέο βελτιωμένο τιμολόγιο Αστικής Ευθύνης Σκαφών

Στη δημιουργία ενός ακόμη πιο ανταγωνιστικού τιμολογίου για την υποχρεωτική ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης Σκαφών προχώρησε η Generali.

Όπως ενημερώνει η εταιρία, με σχετική εγκύκλιο, το νέο τιμολόγιο έρχεται να καλύψει μια ιδιαίτερα επίκαιρη χρονικά ανάγκη, παρέχοντας ποιοτικές παροχές και ολοκληρωμένη κάλυψη.

Παράλληλα, η Generali ενημερώνει τους συνεργάτες της για τη δυνατότητα της άμεσης τιμολόγησης για την υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Σκαφών, προσωπικής αναψυχής αλλά και επαγγελματικής χρήσης (με μόνιμο πλήρωμα), με απλούστερο και ταυτόχρονα πληρέστερο σχεδιασμό.

Η ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική της Generali για τα Σκάφη προσωπικής αναψυχής, επαγγελματικής χρήσης καθώς και για τα μη μηχανοκίνητα πλωτά μέσα, τίθεται σε ισχύ για όλα τα νέα ασφαλιστήρια που εκδίδονται από 01/05/2016. Ταυτόχρονα, εφαρμόζεται αυτόματα και για όλα τα υφιστάμενα ετήσια ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης Σκαφών (όχι μικτής) από τις ανανεώσεις του Ιουνίου.

Nextdeal

ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ* ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΑΣ είναι έτοιμες να απαντήσουν σε κάθε σας ερώτημα στα τηλ. 2810 232320, 28310 30900 ή στο email: [email protected]

Είναι νόμιμη η άσκηση ασφάλισης στην Ελλάδα με καθεστώς ΕΠΥ;

Επ’ ευκαιρία των ολοένα μεγαλύτερων διαστάσεων που προσλαμβάνει στη χώρα μας το φαινόμενο της παροχής ιδιωτικής ασφαλίσεως, από εταιρείες που εδρεύουν σε άλλα Κράτη μέλη, όπως κυρίως από Βαλκανικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως στον κλάδο αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, μέσω της επίκλησης του ενωσιακού δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) διακρίνει και διαφοροποιεί την ελεύθερη εγκατάσταση από την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (ΕΠΥ) με τρόπο και κριτήρια που έχουν αποσαφηνιστεί με πολλές αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ (ΔικΕΕ). Η μεν ελεύθερη εγκατάσταση συνεπάγεται τη δυνατότητα προσώπου προερχομένου από ένα Κράτος μέλος (καταγωγής του) να συμμετέχει, με σταθερό και συνεχή τρόπο, στην οικονομική ζωή άλλου κράτους μέλους πλην του πρώτου Κράτους καταγωγής. Η δε ΕΠΥ υποδηλώνει προσωρινό χαρακτήρα της ασκούμενης στο Κράτος μέλος υποδοχής δραστηριότητας. Υφίσταται, δηλαδή μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και δικαιώματος εγκαταστάσεως, έστω και αν στην πράξη η διάκριση αυτή δεν είναι πάντα προφανής.

Όταν η ασκούμενη οικονομική δραστηριότητα είναι μόνιμη ή, εν πάση περιπτώσει, άνευ προβλέψιμων χρονικών περιορισμών, τότε υποκρύπτεται άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και η νομολογία του ΔικΕΕ καταδικάζει την καταχρηστική επίκληση των διατάξεων περί ΕΠΥ, εφαρμόζοντας τις διατάξεις περί ελεύθερης εγκατάστασης (βλ. μεταξύ πολλών αποφάσεις Δικαστηρίου της ΕΕ στις υποθέσεις 205/84, 196/87, C-70/95, C-215/01, και C 456/02, καθώς και ενδεικτικά Παπαγιάννης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, σελ.489). Τα αυτά αναφέρονται και στην Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και γενικό συμφέρον στον ασφαλιστικό τομέα» (2000/C 43/03).

Υπενθυμίζεται ότι αποτελεί γενική αρχή του ευρωπαϊκού δικαίου να καταδικάζεται η καταχρηστική επίκληση διατάξεων και δικαιωμάτων που εκπορεύονται από το δίκαιο αυτό, βλ. μεταξύ άλλων αποφάσεις Κεφάλας, Διαμαντής, Halifax, SICES κ.λπ.

Η εν λόγω νομολογία αποτυπώθηκε και σε ρητή διάταξη στη νέα οδηγία IDD (Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων), στην οποία ορίζεται ότι η αρμόδια εποπτική αρχή του Κράτους μέλους υποδοχής έχει την εξουσία να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να παρεμποδίσει διανομέα ασφαλιστικών προϊόντων στο να ασκήσει δραστηριότητα εντός του εδάφους του υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, εάν η σχετική δραστηριότητα κατευθύνεται εξ ολοκλήρου ή κυρίως προς το έδαφος του υπόψη Κράτους υποδοχής, εφόσον μοναδικός σκοπός του διανομέα είναι να αποφύγει τις νομοθετικές διατάξεις που θα ίσχυαν αν διέθετε εγκατάσταση στο Κράτος υποδοχής, και υπό την προϋπόθεση ότι η δραστηριότητα του διανομέα θέτει σε κίνδυνο τη σωστή λειτουργία της σχετικής αγοράς όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών. Την ίδια ευαισθησία επιδεικνύει ως γνωστόν ο ενωσιακός νομοθέτης και για τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων στις σχετικές ειδικές διατάξεις περί ασφάλισης αυτοκινήτων.

2. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδιαίτερα στο καθεστώς ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, στο οποίο επιβάλλεται μεγαλύτερη προσοχή και προστασία, ιδίως προς προστασία των θυμάτων των τροχαίων, του δημοσίου συμφέροντος αλλά και της δημόσιας τάξης. Υπενθυμίζεται ότι βασικός σκοπός της ασφάλισης αυτής –κατά τον Ευρωπαίο νομοθέτη– είναι η εξασφάλιση αποτελεσματικής αποζημίωσης των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων.

Ο αριθμός των δηλωθέντων αυτοκινήτων στην Ελλάδα που ασφαλίζονται υπό το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών εγγίζουν ως γνωστόν τα 600.000 αυτοκίνητα. Μήπως ένας τόσο μεγάλος αριθμός δύναται να υποκρύπτει σταθερή και συνεχή παρουσία των εν λόγω ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά και, άρα, κατάχρηση του δικαιώματος ΕΠΥ και εν τοις πράγμασι άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης εγκατάστασης;

Μήπως ο τόσο μεγάλος αυτός αριθμός ασφαλίσεων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που αναλαμβάνουν οι εν λόγω επιχειρήσεις και, ως εκ τούτου, και οι ασφαλισμένοι σε αυτές καταναλωτές στη χώρα μας;

Χρήσιμη για την ανάλυση αυτή εμφανίζεται η διάταξη του άρ. 146 του νέου ν. 4364/2016, (που μεταφέρει την οδηγία 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης[γνωστής ως SolvencyII]) σύμφωνα με την οποία «2. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν σε άλλα κράτη − μέλη, και αναλαμβάνουν εργασίες στην Ελλάδα είτε μέσω υποκαταστημάτων είτε μέσω παροχής υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση, καθώς και τα υποκαταστήματα ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτης χώρας επιτρέπεται να παρέχουν ασφαλίσεις στην Ελλάδα με τον ίδιο τρόπο που τις ασκούν στη χώρα καταγωγής τους, εφόσον δεν παραβιάζουν τις διατάξεις, οι οποίες, στο πλαίσιο της ασφαλιστικής, τραπεζικής, χρηματιστηριακής και περί καταναλωτή νομοθεσίας, αποβλέπουν στην προστασία των αντισυμβαλλομένων, ιδιαίτερα δε των καταναλωτών ή άλλες διατάξεις δημοσίου συμφέροντος» (πρόκειται για διάταξη που είχε πρωτοεισαχθεί με το άρ. 68 του ν. 3746/2009 στο τότε άρ. 112 του ν.δ. 400/1970). Εξίσου σημαντικές είναι και οι διατάξεις του άρ. 123 του άνω ιδίου ν. 4364/2016 περί ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δεν τηρούν την κείμενη νομοθεσία (που μεταφέρει τα άρ. 155 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, και 2 παρ. 39 της οδηγίας 2014/51/ΕΕ, και ήδη ίσχυε όπως είχε εισαχθεί με το ανωτέρω άρ.68 του ν.3746/2009).

3. Συμπερασματικά, η Εθνική μας Εποπτική Αρχή θα έπρεπε να απαιτήσει την ίδρυση υποκαταστήματος από ασφαλιστικές επιχειρήσεις που προέρχονται από άλλα Κράτη μέλη όταν διαπιστώνει ότι (αυτές) δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά με σταθερό και συνεχή τρόπο, ενώ επικαλούνται την άσκηση του δικαιώματος της ΕΠΥ, βασιζόμενη σε στοιχεία που διαθέτει (ή δύναται να διαθέσει μέσω συνεργασίας με άλλες εθνικές εποπτικές Αρχές, κυρίως του Κράτους καταγωγής). Και τούτο βάσει του άρ. 115 παρ. 3-4 του ν. 4364/2016 (που αντιστοιχεί στο άρ. 145 επ. και 146 της προαναφερθείσας οδηγίας 2009/138/ΕΚ), απαιτώντας σύμφωνα με την παραπάνω σχετική νομολογία τις αυστηρότερες (έναντι της ΕΠΥ) διατάξεις που προβλέπονται για δευτερεύουσα εγκατάσταση.

Δύναται δε να κοινοποιήσει, δυνάμει της παρ. 5 του προαναφερθέντος άρ.115 του ν. 4364/2016, στην εκάστοτε αρμόδια εποπτική Αρχή του Κράτους καταγωγής (που πρέπει σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία Solvency να τηρεί συνεχώς ενημερούμενο μητρώο υποκαταστημάτων σε άλλο Κράτος) τις –κατά το ελληνικό δίκαιο– επιβαλλόμενες διατάξεις δημοσίου συμφέροντος, στην περίπτωση που κάτι τέτοιο προβάλει απολύτως αναγκαίο (πρβλ. και γενική υποχρέωση τέτοιας κοινοποίησης στο άρ.117 παρ.4 του ιδίου νόμου).

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε ότι στις ως άνω διατάξεις δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με την Εποπτική μας Αρχή (http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/generalgood.aspx) περιλαμβάνονται και οι διατάξεις του κ.ν. 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης.

Μεταξύ των διατάξεων αυτών περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη περί έναρξης της ασφαλιστικής κάλυψης και δυνατότητας χορήγησης βεβαίωσης ασφάλισης, μόνο μετά την καταβολή του συνολικού ποσού του οφειλομένου ασφαλίστρου, περιορισμός που δεν βαρύνει τις δραστηριοποιούμενες μέσω ΕΠΥ ασφαλιστικές επιχειρήσεις, δυνάμει του εθνικού δικαίου του κράτους της έδρας τους.

Ο επιπλέον περιορισμός αυτός ενδέχεται να προκαλέσει νόθευση του ελεύθερου ανταγωνισμού στη σχετική ελληνική αγορά, στην περίπτωση που εφαρμόζεται μόνο σε βάρος των ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ενώ οι δραστηριοποιούμενες μέσω ΕΠΥ ασφαλιστικές επιχειρήσεις δύνανται να χορηγούν βεβαιώσεις ασφάλισης στους πελάτες τους, χωρίς να απαιτούν προπληρωμή του συνολικού ασφαλίστρου.

Το γεγονός αυτό είναι δυνατόν να επιδεινώσει τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση και τη φερεγγυότητα, γεγονός όμως που μπορεί να ελεγχθεί αποκλειστικά και μόνο από την αρμόδια Αρχή του κράτους καταγωγής τους. Ωστόσο, η συμπερίληψη της σχετικής πρόβλεψης στις διατάξεις δημοσίου συμφέροντος, παρέχει το δικαίωμα και στην ελληνική Εποπτική Αρχή να επιβάλει και να ελέγξει την εφαρμογή του εν λόγω περιορισμού για τις εν Ελλάδι ασκούμενες δραστηριότητες των ως άνω ασφαλιστικών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται και η εύρυθμη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού στην σχετική αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό και μέσω των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, η Εποπτική μας Αρχή λειτουργεί αποτελεσματικότερα στο πνεύμα του ενωσιακού νομοθέτη, ως Αρχή υποδοχής (βλ. άρ.121 επ. ν.4364/2016), ώστε να διασφαλίζεται ταυτόχρονα και η βέλτιστη προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων, αλλά και ασφαλισμένων καταναλωτών στον ευαίσθητο χώρο της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης εξ αυτοκινήτων, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα.

Φυσικά δύναται να τεθεί και ζήτημα ευθύνης της Εποπτικής μας Αρχής στην περίπτωση που καταστρατηγήσεις του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή των ανωτέρω αναφερόμενων ελληνικών διατάξεων δημοσίου συμφέροντος περιέλθουν σε γνώση της και αυτή (Αρχή) δεν πράξει τα δέοντα κατά τα προαναφερθέντα σε συμμόρφωση προς το ενωσιακό δίκαιο (βλ. πρόσφατα ΣτΕ 2783/2015 7μ [σκ.4], όπου εκρίθη ότι «τα άρθρα 105 και 106 του ΕισνΑΚ έχουν εφαρμογή και για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων των ανεξάρτητων αρχών κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, υπό την έννοια ότι οι αρχές αυτές ενέχονται σε αποζημίωση από τέτοιες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων τους, εφόσον αυτές είτε έχουν ιδία νομική προσωπικότητα είτε, χωρίς να έχουν νομική προσωπικότητα, έχουν, για την πραγμάτωση του σκοπού τους, οικονομική αυτοτέλεια σε σχέση με το Δημόσιο, άλλως, στην περίπτωση δηλαδή που δεν συντρέχει κάποια από τις πιο πάνω προϋποθέσεις, η σχετική ευθύνη ανήκει στο Δημόσιο, το οποίο και νομιμοποιείται παθητικώς ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων σε περίπτωση ασκήσεως σχετικής αγωγής»).

aagora

Δρ. Χάρης Συνοδινός, Δικηγόρος

Τα sos για ασφαλή έξοδο το Πάσχα και όχι μόνο, με την ασφάλιση του αυτοκίνητου

Ετοιμάζεστε για ταξίδι με αυτοκίνητο τις ημέρες του Πάσχα ή για κάποια εκδρομή.Συνήθως τσεκάρετε και σωστά κάνετε την μηχανική κατάσταση και τα ελαστικά του αυτοκινήτου. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες άλλες λεπτομέρειες που δεν πρέπει να αγνοήσετε γιατί μπορεί να αποδειχθούν μεγάλος μπελάς.

Αρχικά, πρέπει να τσεκάρετε αν το αυτοκίνητο σας είναι ασφαλισμένο ή ότι η ασφάλεια του αυτοκινήτου δεν λήγει τις μέρες που θα είστε στο ταξίδι.

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος πρέπει να ξέρετε ότι όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες παρέχουν στα βασικά συμβόλαια αστικής ευθύνης και φροντίδα ατυχήματος. Οπότε, κάλο είναι είτε βλέποντας το συμβόλαιο του αυτοκινήτου είτε από το διαδίκτυο, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ασφαλιστικής σας εταιρίας, να βρείτε το τηλέφωνο που έχει για την φροντίδα ατυχήματος και να το έχετε στο κινητό σας.

Αν πάλι είστε τύπος που σας αρέσει η τεχνολογία και ασχολείστε πολύ με το iphone ή το smart phone σας να τσεκάρετε αν η ασφαλιστική σας εταιρία διαθέτει κάποια εφαρμογή που μπορεί να κατεβάσετε δωρεάν και να την χρησιμοποιήσετε όχι μόνο σε περίπτωση ανάγκης, αλλά και με πληροφορίες για το ταξίδι και το αυτοκίνητο.

Μπορεί με την φροντίδα ατυχήματος να είστε εξασφαλισμένοι για την παρουσία της εταιρίας είτε για να καταγράψει τις συνθήκες του ατυχήματος, είτε για να το μεταφέρει αν έχει υποστεί βλάβη, ωστόσο αυτή η κάλυψη δεν σας εξασφαλίζει σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης η ακινητοποίησης του αυτοκινήτου εκτός τροχαίου. Οπότε εδώ θα χρειαστείτε οδική βοήθεια. Είναι ασφάλιση προαιρετική και σχετικά φθηνή και μπορεί να την αγοράσετε όποτε θέλετε. Πάντως όχι αν όταν σας συμβεί το απρόοπτο γιατί είναι θα χρειαστεί να πληρώσετε πολλά περισσότερα.

Καλό ταξίδι και καλό Πάσχα, έχοντας πάντα υπόψη ότι η καλύτερη ασφάλεια είναι η ασφαλή οδήγηση και χωρίς αλκοόλ.

asfalisinet

To Health Keeper της Generali εμπλουτίζεται με το Women Plus

 Βασική φιλοσοφία της Generali αποτελεί η ολιστική προσέγγιση της υγείας. Στο πλαίσιο αυτό σχεδίασε και προσέφερε το καινοτόμο εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα HealthKeeper. Τον απόλυτο Φύλακα Υγείας που δίνει έμφαση στην πρόληψη και παρέχει ολοκληρωμένη Εξωνοσοκομειακή Κάλυψη, σε όλη την Ελλάδα, με το ελάχιστο δυνατό κόστος.
 
Στις βασικές του παροχές περιλαμβάνονται:
 
Απεριόριστος αριθμός Ιατρικών Επισκέψεων σε ιατρούς του δικτύου και των Εξωτερικών ιατρείων συνεργαζόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων με ανταγωνιστικές τιμές & δωρεάν επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες για τα επείγοντα περιστατικά.
Διαγνωστικές Εξετάσεις στα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα και νοσηλευτικά ιδρύματα με ανταγωνιστικές τιμές και 100% κάλυψη των δαπανών με χρήση ταμείου.
Ιατρικές Πράξεις με Ειδικό Προνομιακό Τιμοκατάλογο.
Δωρεάν Ετήσιο Check-up ενηλίκων ή παιδιών, καθώς και μια σειρά από εξειδικευμένους προληπτικούς ελέγχους, σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές.
Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, εντός Αττικής, προς τα συνεργαζόμενα νοσηλευτικά ιδρύματα για νοσηλεία, για επείγοντα περιστατικά.
To Health Keeper προσθέτει το Plus στο ευ ζην
 
Τώρα, το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα εμπλουτίζεται εκ νέου με το WomenPlus. Πρόκειται για ένα πακέτο προνομίων και υπηρεσιών που ενισχύουν και προάγουν την ευεξία σε όλα τα επίπεδα.
 
Ειδικά σχεδιασμένο για γυναίκες, το Women’sPlus εστιάζει σε όλες εκείνες τις υπηρεσίες που διασφαλίζουν την καλή σωματική και ψυχολογική υγεία. Από την πρόληψη, την άθληση, τη διατροφή έως την αισθητική και τη δερματολογία, το Women’s plus προσφέρει προνομιακή πρόσβαση και εκπτώσεις σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες όπως:
 
Γυναικολογικούς ελέγχους
Γυμναστήρια
Διατροφολόγους
Αισθητικά- Δερματολογικά κέντρα,
καθώς πεποίθηση της εταιρείας είναι ότι η καλή υγεία είναι συνάρτηση ενός καλού τρόπου ζωής.
 
 
ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ* ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ GENERALI ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 2810 232320 ή στο 28310 30900

Ποια πολυεθνική μεσιτική είναι στο στόχαστρο της Εποπτικής Αρχής;

INTERAMERICAN: Πολύ καλά πηγαίνει το νέο πρόγραμμα «Buy the mile» της Interamerican, η ασφάλιση δηλαδή με το χιλιόμετρο, όπως πληροφορούμαστε. Να σημειώσουμε εδώ ότι το «Buy the mile» είναι το πρώτο ασφαλιστικό προϊόν τα τελευταία χρόνια που είναι φθηνό όχι λόγω μιας τιμολογιακής «πτωχευτικού ασφαλίστρου» αλλά λόγω δικαιότερης τιμολόγησης αφού ο καταναλωτής «πληρώνει ότι καταναλώνει». Είναι φθηνότερο λόγω καινοτομίας. Μια ιδέα θα ήταν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης να ζητήσει μία συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Interamerican Γιώργο Κώτσαλο, για να ενημερωθεί εάν η καινοτομία αυτή μπορεί να εφαρμοστεί με παραλλαγές και στην καταβολή των τελών κυκλοφορίας…

ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΕΣ: Μερίσματα ύψους 76,5 εκατ. ευρώ εισέπραξε εντός της περσινής χρονιάς από τις θυγατρικές της που δραστηριοποιούνται σε μεσιτικές και πρακτορειακές εργασίες η Τράπεζα Πειραιώς. Ειδικότερα από την Πειραιώς Μεσίτες Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών Α.Ε. η τράπεζα εισέπραξε μέρισμα 15 ευρώ ενώ από την Πειραιώς Πρακτορειακή Ασφαλιστικών Εργασιών Α.Ε. μέρισμα ύψους 66,5 εκατ. ευρώ. Αν συνυπολογισθεί και το μέρισμα από την προς πώληση ΑΤΕ οι ασφαλιστικές θυγατρικές του ομίλου συνεισέφεραν τη συντριπτική πλειοψηφία των προσόδων από μερίσματα για την τράπεζα.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΕΣ-ΑΣΠIΣ: Ποια πολυεθνική μεσιτική είναι στο στόχαστρο της Εποπτικής Αρχής γιατί χρωστά στον όμιλο Ασπίς και δεν εμφανίζεται…

EUROBANK – ALPHA BANK – KKR: Συνεχίζονται οι συζητήσεις μεταξύ Eurobank, Alpha Bank και KKR για την ανάθεση στην πλατφόρμα Pillarstone του KKR της διαχείρισης προβληματικών δανείων μεγάλων επιχειρήσεων που κρίνονται βιώσιμες. Οι συζητήσεις θα καταλήξουν μετά την οριστικοποίηση του νέου πλαισίου. Το σίγουρο είναι ότι η πλατφόρμα θα έχει τη δυνατότητα να αναχρηματοδοτεί δάνεια. Λόγω

αυτής της δυνατότητας θα πρέπει να αδειοδοτηθεί και από την Τράπεζα της Ελλάδος παρ ότι έχει ήδη άδεια και δραστηριοποιείται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Νέοι ενδιαφερόμενοι εμφανίστηκαν για την ΑΤΕ Ασφαλιστική όπως πληροφορείται η στήλη. Και το ενδιαφέρον των νέων παικτών δεν ανήκει στη σφαίρα της «εικονικής πραγματικότητας». Τώρα αν πήγαν με τριαντάφυλλα δεν το γνωρίζω, και δεν θέλω να σας γελάσω…

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟ ΑΡΑΒΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: Αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος για απόκτηση αδείας τραπεζικών δραστηριοτήτων έχει υποβάλει σύμφωνα με πληροφορίες κονσόρτσιουμ αραβικών κεφαλαίων. Ο φάκελος έχει μεταβιβασθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που θα αποφασίσει.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: Ποια ασφαλιστική εταιρεία που αρέσκεται στις δημόσιες σχέσεις «μαζεύει» ανθρώπους που γνώριζαν πολλά για σκάνδαλα ασφαλιστικών που έκλεισαν;

ΟΣΥ (ΠΡΩΗΝ ΗΛΠΑΠ): Τι έγινε ρε παιδιά σε αυτόν τον επαναληπτικό διαγωνισμό ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων της ΟΣΥ (πρώην ΗΛΠΑΠ); Πολλές ντουφεκιές (ενστάσεις) έπεσαν… Τελικά η ασφαλιστική «Γ. Σιδέρη» πήρε την δουλειά και δεν είναι και αμελητέα, 4,4 εκατ. ευρώ λέγεται ότι είναι ο προϋπολογισμός. Αρχικά συμμετείχαν και οι ασφαλιστικές εταιρείες Εθνική Ασφαλιστική, Ευρωπαϊκή Πίστη και International Life ΑΕΓΑ, οι οποίες κατέθεσαν εντάσεις και προσφυγές, αποκλείοντας η μία την άλλη.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-INTERNATIONAL LIFE: Οι συζητήσεις θυμίζουν την πορεία των διαπραγματεύσεων ελληνικής κυβέρνησης και «θεσμών». Κάθε φορά και κάτι νέο βγαίνει στην επιφάνεια… Ας ελπίσουμε όμως ότι όλα θα τελειώσουν κατ’ ευχή όπως ακριβώς γίνεται κάθε φορά και μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών, γιατί διαφορετικά αλλοίμονο στην ασφαλιστική αγορά…

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΣ: Να προσέχουν που βάζουν την υπογραφή τους γιατί κάποιοι άρχισαν να τρέχουν στα δικαστήρια για παλαιότερες υποθέσεις.

Από τη στήλη “Προεξοφλώντας”, της εφημερίδας Nextdeal, τεύχος 357, 14 Απριλίου 2016

ΕΕΑ & ΕΑΔΕ: Συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας

Ρυθμίσεις για τον κλάδο των ασφαλιστικών διαμεσολαβούντων στο πλαίσιο του νέου ασφαλιστικού συζήτησαν ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος της ΕΑΔΕ κ. Δημήτρης Γαβαλάκης και ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γιώργος Κατρούγκαλος σε προγραμματισμένη συνάντηση που είχαν στο γραφείο του υπουργού το Σάββατο 23 Απριλίου.

Στη συνάντηση τονίστηκε στον κ. Κατρούγκαλο η αντίθεση του ΕΕΑ και της ΕΑΔΕ στις προωθούμενες μεταβολές. Ταυτόχρονα ως έλασσον αντισταθμιστικό μέτρο των επιχειρούμενων κυβερνητικών μεταβολών και στην περίπτωση που δεν αρθούν ζητήθηκε σταδιακή προσαρμογή του κλάδου στα νέα δεδομένα.

Στον υπουργό αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η ένταξη του κλάδου στις νέες υψηλές ασφαλιστικές εισφορές να γίνει σταδιακώς προκειμένου να αμβλυνθούν οι υπέρμετρες επιβαρύνσεις που θα επιφέρουν οικονομικό πλήγμα και θα οδηγήσουν σε οικονομική ασφυξία χιλιάδες επαγγελματίες. Επισημάνθηκε επίσης ότι ανάλογη πρόβλεψη έχει γίνει σε άλλους ασφαλισμένους όπως για παράδειγμα του ΕΤΑΑ.

Στο ίδιο πλαίσιο και για την διευκόλυνση των νεοεισερχόμενων στον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ζητήθηκε από τον κ. Κατρούγκαλο να υπάρξει ρύθμιση για παροχή εκπτώσεων στις ασφαλιστικές εισφορές των νέων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ επισήμανε στον υπουργό τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και το πόσο σημαντικό είναι η κυβερνητική πολιτική να προωθεί μέτρα που στηρίζουν την εξέλιξη της αγοράς και των επαγγελματιών.

Επίσης ο πρόεδρος της ΕΑΔΕ κ. Γαβαλάκης εξήγησε ότι οι ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό θα πρέπει να είναι ευρύτερου βεληνεκούς από τις σημερινά επιχειρούμενες και ζήτησε να επανεκκινήσουν συζητήσεις για να βρεθεί μια ουσιαστική, στοχευμένη, και αποτελεσματική λύση για τους πολίτες και το κράτος.

Επισημαίνεται ότι ο κ. Χατζηθεοδοσίου έθεσε στον υπουργό και μια σειρά άλλων θεμάτων φορολογικού και ασφαλιστικού περιεχομένου παραθέτοντας τα δεδομένα που έχει από τους κλάδους που εκπροσωπεί το ΕΕΑ και τα στοιχεία που περιγράφουν την εξέλιξη τους στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

Insurancedaily

Ασφαλιστική αγορά και “μαύροι κωδικοί”

Η ασφαλιστική αγορά της Κρήτης συζητάει για την μάστιγα των μαύρων κωδικών στην 12η ημερίδα του insuranceforum.gr και του Συλλόγου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν.Ηρακλείου.

Πολλά από τα προβλήματα της ελληνικής αγοράς είναι εμφανή και συζητούνται ευρέως και άλλα αφανή και τα γνωρίζουν λίγοι. Το παράξενο είναι ότι, ενώ ένα από τα πιο γνωστά και συνεχώς αναδεικνυόμενο πρόβλημα που όλοι το γνωρίζουν είναι οι “μαύροι κωδικοί”, το φαινόμενο αυτό διογκώνεται, οι κωδικοί αυτοί πολλαπλασιάζονται και όλοι απλώς… συνεχίζουν να το συζητάνε και κάποιες φορές να το καταγγέλλουν!

Οι αιτίες είναι πολλές, οι εξηγήσεις επίσης πολλές και οι διαδικασίες γνωστές σε όλους. Οι σκέψεις πολλές που συνοψίζονται σε λίγα απλά ερωτήματα: γιατί υπάρχουν, ποιους εξυπηρετούν, γιατί αυξάνονται και, το κυριότερο, θέλει η αγορά να λύσει το πρόβλημα;

Οι “μαύροι κωδικοί” όμως λειτουργούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αθέμιτου ανταγωνισμού που υφίσταται στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και εταιρείες και διαμεσολαβητές, οι οποίοι αναπτύσσονται σε βάρος όσων λειτουργούν υγιώς, με επαγγελματισμό και ευθύτητα. Σε μια περίοδο που τα εισοδήματα των ανεξάρτητων διαμεσολαβητών μειώνονται ενώ οι υποχρεώσεις αυξάνονται, η δραστηριοποίηση εντός μιας αγοράς όπου οι αθέμιτες πρακτικές αποτελούν καθημερινό φαινόμενο, γίνεται πραγματικά πολύ δύσκολη. Είμαστε έτοιμοι ως αγορά, ασφαλιστικές εταιρείες και διαμεσολαβητές, να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουνε αυτά τα προβλήματα, τα οποία υφίστανται και στο τοπικό επίπεδο της κάθε περιοχής;

Αυτά και πολλά άλλα σχετικά με τους «μαύρους κωδικούς» και τις αθέμιτες πρακτικές θα συζητηθούν στην 12η Ημερίδα του insuranceforum.gr & του Συλλόγου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν.Ηρακλείου που θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 στο επιμελητήριο Ηρακλείου από τις 17.00 έως τις 21.00.

Τίτλος της ημερίδας «οι εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά και η εφαρμογή του solvency II. Εταιρείες και διαμεσολαβητές μπροστά σε νέα δεδομένα»

Με την οικονομική υποστήριξη των εταιρειών.

ΑRAG ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

AIG

INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

PRIME INSURANCE

GLASSDRIVE

Χορηγοί Επικοινωνίας

Asfalisinet.gr

Insuranceworld.gr

Insurance-eea.gr

Euro2day.gr

Sofokleousin.gr

Dikaiologitika.gr

Το ασφαλιστικό περιοδικό insuranceworld και η εφημερίδα asfalizomai.

Η ημερίδα διεξάγεται υπο την αιγίδα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου της Ενωσης Επαγγελματικών Ασφαλιστών Ελλάδος και του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στο [email protected] η στα τηλέφωνα 2315 311282 και 2312 201003

asfalisinet

“Ορφανή” η πώληση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, “μετέωρη” η απόφαση για την International Life

Eνα πολύ συζητημένο deal, αυτό της «προσυμφωνίας» για εξαγορά της ΑΤΕ Ασφαλιστικής από τον Γερμανικό Ομιλο Ergo, το καλοκαίρι του 2014, φαίνεται να είναι ακόμα “ορφανό” και όλα δείχνουν ότι η πώληση αυτή θα έχει παράταση μέχρι τέλους του χρόνου.

Αν και πέρυσι υπήρξαν διαψεύσεις, μετά από φήμες, για εμπλοκή στην πώληση και απόσυρση της προφοράς από την Ergo, λόγω των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων στην Ελλάδα, στην συνέχεια όμως τόσο η πλευρά του Γερμανικού Ομίλου όσο και η πλευρά της πωλήτριας τράπεζας Πειραιώς, που έχει το πακέτο των μετοχών μετά την εξαγορά της ΑΤΕ Bank, δεν έδωσαν άλλα “σημεία ζωής”, κατά πόσο αυτό το deal συνεχίζει να είναι είναι ενεργό.

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική ακολουθώντας την αυτόνομη πορεία της έχει διορθώσει σημαντικά την θέση της στην ασφαλιστική αγορά σε όλους τους τομείς και πληθαίνουν οι φήμες για ενδιαφέρον και από άλλους για την εξαγορά της, μια και υπάρχει δέσμευση της Τράπεζας Πειραιώς ότι η ΑΤΕ Ασφαλιστική δεν θα μείνει στο χαρτοφυλάκιο της .

Μάλιστα, κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο στόχος είναι η πώληση αυτή να ολοκληρωθεί μέσα στο 2016 .

Ένα δεύτερο ανοικτό ζήτημα, σε επίπεδο εταιρικών deals είναι αυτό της International Life, στην οποία από τον περασμένο Δεκέμβριο έχει μπει ασφαλιστικός διαχειριστής από την Τράπεζα Ελλάδος (που είναι η εποπτική αρχή των ασφαλιστικών εταιριών) ,με την Εθνική Ασφαλιστική στο κομμάτι που αφορά το χαρτοφυλάκιο των ασφαλίσεων ζωής της πρώτης.

Σύμφωνα με φήμες και πληροφορίες οι δύο εταιρίες διαπραγματεύονταν από τα μέσα της περσινής χρονιάς την μεταφορά του χαρτοφυλακίου ζωής της Ιnternational Life στην Εθνική Ασφαλιστική και ως ένα βαθμό αυτή την μεταφορά θα εξασφάλιζε καλύτερα ο ορισμός διαχειριστή από την εποπτική αρχή στην πρώτη εταιρία.

Σύμφωνα με την απόφαση της εποπτικής αρχής, που έθεσε την εταιρία σε ασφαλιστική διαχείριση, (τον περασμένο Δεκέμβριο) ο διαχειριστής ( επόπτης) θα έπρεπε να είχε δώσει τις σχετικές εκθέσεις του μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου 2016.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία απόφαση ή έκθεση από την εποπτική αρχή, ενώ οι σχετικές αποφάσεις που θα έπρεπε να λάβει η Εθνική Ασφαλιστική, σύμφωνα πάντα με φήμες και πληροφορίες, για την εξαγορά του χαρτοφυλακίου ζωής μάλλον σκόνταψαν στις διοικητικές αλλαγές στην εταιρία που έγιναν το προηγούμενο δίμηνο.

Asfalisinet

Απόφαση: Έτσι θα κάνετε τα παράπονα σας στις ασφαλιστικές!

Τη διαδικασία διαχείρισης αιτιάσεων, ή την έγγραφη δήλωση δυσαρέσκειας προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως αλλιώς διατυπώνεται, καθώς και τις σχετικές οργανωτικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών εταιριών καθορίζει απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Διαβάστε στη συνέχεια την απόφαση:

Αριθμ. Πράξης 88/5.4.2016

Εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,

β) τον Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α΄ 13) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.», και ιδίως τα άρθρα 3 και 46 αυτού,

γ) τον Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις»,

δ) τον Κανονισμό 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη Σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΕ L 331 της 15.12.2010), και ιδίως το άρθρο 16 αυτού,

ε) τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για την Εξέταση Αιτιάσεων από τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις» της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA−BoS−12/069) EL,

στ) την ΠΕΕ 3/8.1.2013 (ΦΕΚ Β 9) «Εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικές επιχειρήσεις», και

ζ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Να καθορίσει τη διαδικασία διαχείρισης αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και τις σχετικές οργανωτικές υποχρεώσεις τους, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται:

(α) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς και στους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς του άρθρου 3 παρ. 1, 3 και 11 του Ν. 4364/2016, πλην όσων αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 εδ. α αυτού, για το σύνολο των εργασιών τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Για τις εργασίες στο εξωτερικό, και κατόπιν γραπτού αιτήματος, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να χορηγεί εξαίρεση από την εφαρμογή μέρους ή όλων των διατάξεων της παρούσας στις Επιχειρήσεις του προηγουμένου εδαφίου εφόσον πεισθεί ότι για τις εργασίες αυτές υπόκεινται σε πλαίσιο ισοδύναμο με τις διατάξεις της παρούσας, και

(β) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα άλλο κράτος−μέλος της ΕΕ/ΕΟΧ για τις ασφαλίσεις που συνάπτουν στην Ελλάδα είτε με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είτε μέσω υποκαταστήματος.

2. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται όταν μια Επιχείρηση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνει αιτίαση σχετικά με:

(α) δραστηριότητες άλλες από εκείνες που ρυθμίζονται κανονιστικά από τις «αρμόδιες αρχές», σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Κανονισμού 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ή

(β) τις δραστηριότητες άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος έναντι του οποίου η συγκεκριμένη Επιχείρηση δεν έχει νομική ή κανονιστική ευθύνη, και εφόσον οι εν λόγω δραστηριότητες αποτελούν την ουσία της αιτίασης.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Επιχείρηση οφείλει να ανταποκρίνεται αποσαφηνίζοντας τη θέση της επί της αιτίασης και, όπου είναι δυνατόν, να παρέχει στοιχεία για το υπόχρεο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που είναι αρμόδιο για την εξέταση της αιτίασης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1. Ως «αιτίαση», νοείται η έγγραφη δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε Επιχείρηση από πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχει η Επιχείρηση. Η έννοια των αιτιάσεων δεν περιλαμβάνει τις αναγγελίες απαιτήσεων ή αιτήσεις αποζημίωσης ούτε τα απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του συμβολαίου και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων.

2. Ως «Αιτιώμενος», νοείται το πρόσωπο που εκλαμβάνεται ως έχον τις προϋποθέσεις να εγείρει αιτίαση προς εξέταση από Επιχείρηση και το οποίο έχει ήδη υποβάλει αιτίαση, όπως είναι ο αντισυμβαλλόμενος, ο ασφαλισμένος, ο δικαιούχος αποζημίωσης ή/και ο ζημιωθείς τρίτος.

3. Ως «Επιχείρηση», νοείται κάθε ασφαλιστική επιχείρηση και αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός του άρθρου 1 παρ. 1 της παρούσας.

Άρθρο 3

Πολιτική και λειτουργία διαχείρισης αιτιάσεων − Υποχρεώσεις έναντι του Αιτιώμενου

1. Η Επιχείρηση υιοθετεί και εφαρμόζει «Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων», η οποία διατυπώνεται εγγράφως και γνωστοποιείται σε όλο το αρμόδιο προσωπικό. Το διοικητικό συμβούλιο της Επιχείρησης υιοθετεί την πολιτική του προηγούμενου εδαφίου, επιβλέπει και φέρει την ευθύνη για την αποτελεσματική εφαρμογή και τη συμμόρφωση της Επιχείρησης με αυτήν.

2. Η Επιχείρηση διαθέτει λειτουργία διαχείρισης αιτιάσεων, η οποία επιτρέπει τη δίκαιη διερεύνηση τους.

Ο επικεφαλής της εν λόγω λειτουργίας διαθέτει όλα τα μέσα και όλες τις εξουσίες να επικοινωνεί με τα κατάλληλα κάθε φορά πρόσωπα ή υπηρεσιακές μονάδες της Επιχείρησης για την άντληση κάθε πληροφορίας

αναγκαίας για την ουσιαστική και αντικειμενική διερεύνηση της αιτίασης. Τα στοιχεία επικοινωνίας του επικεφαλής της λειτουργίας διαχείρισης αιτιάσεων γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, και εντός πέντε (5) ημερών από κάθε αντικατάσταση ή αναπλήρωσή του.

3. Η Επιχείρηση διασφαλίζει ότι οι αιτιάσεις αντιμετωπίζονται με γνώμονα την καλή πίστη, μέσω της συγκέντρωσης και επεξεργασίας κάθε συναφούς στοιχείου και πληροφορίας, ενώ τυχόν αναφυόμενες συγκρούσεις συμφερόντων εντοπίζονται και καταπολεμώνται αποτελεσματικά.

4. Η Επιχείρηση τηρεί αρχείο, που μπορεί να είναι και ηλεκτρονικό, όπου αυθημερόν καταχωρίζει τις υποβαλλόμενες αιτιάσεις και τηρεί πλήρη σειρά των εγγράφων που αφορούν στον χειρισμό κάθε αιτίασης ξεχωριστά στον αντίστοιχο φάκελο. Ελάχιστο περιεχόμενο εκάστου φακέλου είναι τα ακόλουθα:

(α) η ημερομηνία υποβολής της αιτίασης από τον Αιτιώμενο και η ημερομηνία που έκλεισε ο σχετικός φάκελος,

(β) τα ατομικά στοιχεία του Αιτιώμενου,

(γ) σύντομη περιγραφή της συγκεκριμένης αιτίασης,

(δ) ο κλάδος ασφάλισης στον οποίο αφορά η αιτίαση, και

(ε) η έκβαση της αιτίασης, π.χ. αν διευθετήθηκε ή οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη.

5. Η Επιχείρηση κατ’ ελάχιστον προβαίνει στα ακόλουθα:

(α) παραδίδει στον Αιτιώμενο για την παραλαβή της αιτίασης απόδειξη η οποία μπορεί να αποστέλλεται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, περιλαμβάνει, σε γλώσσα απλή και κατανοητή, συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθεί η Επιχείρηση για τη διαχείριση της αιτίασης, τα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου ή της μονάδας που θα χειριστεί την αιτίαση, το είδος των πληροφοριών που χρειάζεται να παράσχει ο Αιτιώμενος στην Επιχείρηση, καθώς και τα στοιχεία β, γ και δ της παρούσας παραγράφου,

(β) απαντά εγγράφως και αιτιολογημένα στον Αιτιώμενο εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, που πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αιτίασης. Αν η Επιχείρηση δεν ικανοποιεί πλήρως την αιτίαση του Αιτιώμενου, ρητώς αναφέρει ότι ο Αιτιώμενος έχει δικαίωμα να εμμείνει στην αιτίαση του. Τυχόν δε υπέρβαση της ως άνω προθεσμίας αιτιολογείται ειδικά και εγγράφως προς τον Αιτιώμενο, και προσδιορίζεται ο νέος χρόνος ολοκλήρωσης της επεξεργασίας της αιτίασης,

(γ) ενημερώνει τον Αιτιώμενο ότι η ενεργοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης της αιτίασης δεν διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεών του,

(δ) ενημερώνει τον Αιτιώμενο για τις αρχές στις οποίες μπορεί να αποταθεί για την εξωδικαστική επίλυση του προβλήματος του, όπως ενδεικτικά τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και τον Συνήγορο Καταναλωτή, καθώς και τυχόν νόμιμες προθεσμίες,

(ε) ενημερώνει τον Αιτιώμενο για την πορεία της εξέτασης της αιτίασης, και

(στ) δημοσιοποιεί, ενδεικτικά μέσω εγγράφων προσυμβατικής ενημέρωσης ή με καταχώριση σε εμφανές σημείο του οικείου δικτυακού τόπου (website), τη διαδικασία που ακολουθεί για τη διαχείριση των αιτιάσεων, τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου για την υποβολή των αιτιάσεων, καθώς και τις πληροφορίες των στοιχείων β, γ και δ της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 4

Διερεύνηση αιτίων και λήψη διορθωτικών μέτρων

1. Στο πλαίσιο της Πολιτικής Διαχείρισης Αιτιάσεων του άρθρου 3 παρ. 1 της παρούσας, η Επιχείρηση καθορίζει τις αρμόζουσες διαδικασίες για την ανάλυση, σε συνεχή βάση, των αιτιάσεων με την καταγραφή τυχόν αδυναμιών και ελλείψεων των εσωτερικών διαδικασιών και προτάσεις για την εξάλειψη αυτών. Επίσης, οι ως άνω διαδικασίες αφορούν και στα σχετικά με τις αιτιάσεις προϊόντα και υπηρεσίες, προκειμένου να εντοπίζει τυχόν συστηματικά αίτια ή κοινά αίτια που επηρεάζουν και άλλες διαδικασίες ή προϊόντα, και να προβαίνει καταλλήλως στη διόρθωση ή στην απάλειψη των προβλημάτων αυτών.

2. Η Επιχείρηση καθορίζει τις διαδικασίες τακτικής αναφοράς στα αρμόδια όργανα διοίκησης των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τον εντοπισμό, μέτρηση, διαχείριση και έλεγχο των νομικών και λειτουργικών κινδύνων, καθώς και τις διαδικασίες τήρησης αρχείου με την ανάλυση και τις σχετικές αποφάσεις που έχει λάβει.

Άρθρο 5

Υποχρέωση αναφοράς

Η Επιχείρηση παρέχει έγγραφη ενημέρωση στην Τράπεζα της Ελλάδος όποτε ζητηθεί, αλλά οπωσδήποτε μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους, για τις αιτιάσεις του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και συγκεκριμένα:

(α) τον αριθμό των αιτιάσεων που παρέλαβε,

(β) στατιστικά στοιχεία του άρθρου 3 της παρούσας, παρ. 4, περιπτώσεις γ, δ και ε, και

(γ) τον μέσο όρο του χρόνου που απαιτήθηκε για τη διεκπεραίωσή τους.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος − Τελικές διατάξεις

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται η ΠΕΕ 3/8.1.2013 (ΦΕΚ Β΄ 9) «Εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικές επιχειρήσεις».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Διοικητής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

nextdeal