Εκκαθαριστή τοποθέτησε η ΤτΕ στην υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ΑΙΓΑΙΟΝ

Σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο “Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία» αναφέρει:

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β’ 3410), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ B΄ 2312),

 

γ) το ν. 4364/5.2.2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009,(ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 13), ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 220, 221 και 235 έως 248 αυτού,

 

δ) την απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος 229/1/2.5.2017 με την οποία διαμορφώθηκε ο κατάλογος ασφαλιστικών εκκαθαριστών που προβλέπεται στο άρθρο 237 παρ. 1 του ν. 4364/2016,

 

ε) την απόφαση ΕΠΑΘ 261/1/23.2.2018 με την οποία ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία», τέθηκε σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 114 και 235 του ν.4364/2016 και απαγορεύτηκε η ελεύθερη διάθεση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 111 παρ. 1 του ν. 4364/2016,

στ) το από 23.2.2018 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος,

 

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ AΠΟΦΑΣΙΖEΙ τα εξής:

1. Διορίζει ασφαλιστικό εκκαθαριστή της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία» από την 23.2.2018, την κα Ευαγγελία Παρίση του Χρήστου, ορκωτό ελεγκτή λογιστή, με ΑΔΤ Σ736261, με αμοιβή που δεν αποτελεί μισθό δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€2.500) μικτών πλέον ΦΠΑ μηνιαίως.

2. Αποδεσμεύει ποσό ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 20.000) από τον υπ’ αριθ. GR 9201401270127002320002659 λογαριασμό που τηρεί η τεθείσα σε ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. για την κάλυψη εξόδων εκκαθάρισης.

Η παρούσα ισχύει από την έκδοσή της. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σε διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Tέθηκε σε διαβούλευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχέδιο Νόμου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η διαβούλευση ξεκίνησε στις 20 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 5 Μαρτίου 2018.
Η ΕΑΕΕ, με εγκύκλιό της, καλεί τα μέλη της να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους έως την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018, προκειμένου να συγκεντρωθούν και να προωθηθούν εγκαίρως στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, διευκρινίζει όσον αφορά το σχέδιο νόμου ότι «πρόκειται για τη θέσπιση νομοθετικών μέτρων για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα) και της Οδηγίας 2016/680 /ΕΕ , η οποία δεν αφορά τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ενδιαφέρουν πρωτίστως τα άρθρα 1-19 του α΄ και β΄ κεφαλαίου του σχεδίου Νόμου που εξειδικεύουν διατάξεις του Γενικού Κανονισμού».

Τον Μάρτιο οι εισφορές για επικουρικό-εφάπαξ

Για άλλον ένα μήνα μεταφέρεται η έναρξη καταβολής των εισφορών υπέρ της επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ από τους υπόχρεους αυτοαπασχολούμενους.

Συγκεκριμένα, οι εισφορές αυτές (7% για το επικουρικό και 4% για το εφάπαξ) θα πρέπει να καταβληθούν έως τις 30 Μαρτίου σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ενώ τα σχετικά ειδοποιητήρια θα έχουν αναρτηθεί νωρίτερα.

Υπενθυμίζεται πως οι υπόχρεοι θα κληθούν να καταβάλλουν διπλές εισφορές.

Δηλαδή, θα πρέπει να καταβάλλουν τόσο τις φετινές, όσο και τις περσινές εισφορές (αναδρομικά).

Οι φετινές θα υπολογισθούν επί του 85% του εισοδήματος του 2016 (σ.σ. Καθαρό εισόδημα 2016 +καταβλητέες εισφορές 2017 με βάση το καθαρό εισόδημα του 2016).

Οι περσινές εισφορές θα υπολογισθούν επί του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016.

Εξυπακούεται πως οι παραπάνω εισφορές (για επικουρικό-εφάπαξ) θα καταβληθούν ταυτόχρονα με τις τρέχουσες εισφορές κύριας ασφάλισης -υγείας με βάση το 85% του εισοδήματος του 2016.

Πώς θα εφαρμοστούν τα ιατρικά πρωτόκολλα

Τη στρατηγική της και τις βασικές στοχεύσεις της στο ζήτημα των ιατρικών πρωτοκόλλων θα καθορίσει έως το τέλος του έτους η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, προκειμένου αμέσως μετά να κινήσει τις διαδικασίες κατάρτισης των σχετικών κωδίκων.

Του Πλάτωνα Τσούλου

Πρόκειται, όπως σημειώνουν κύκλοι της Ένωσης, για μια εξαιρετικά απαιτητική και επίπονη διαδικασία η οποία θα απαιτήσει χρόνο και, βεβαίως, έναν ειλικρινή διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως τους εκπροσώπους των ιδιωτικών θεραπευτηρίων, καθώς και της ιατρικής κοινότητας.

Οι ίδιοι κύκλοι εκτιμούν, δε, ότι τα ιατρικά πρωτόκολλα στο βαθμό που τελικά συμφωνηθούν, θα είναι διαθέσιμα προς χρήση περί τα τέλη του 2020. Η Ένωση θα επιδιώξει την εφαρμογή νέων συστημάτων που θα έχουν την ίδια κωδικοποίηση και για τις δύο αγορές,ώστε άπαντες να μπορούν να τη «διαβάσουν».

Απώτερος σκοπός της ΕΑΕΕ είναι να επιτύχει τη σχετική κωδικοποίηση του κόστους θεραπείας και νοσηλείας, την εκλογίκευση των αποζημιώσεων που καταβάλλονται για τα νοσοκομειακά προγράμματα και την άμεση καταγραφή κάθε νέας ιατρικές εφαρμογής.

Διευκρινίσεις για επιστροφή Φόρου Ασφαλίστρων σε ακυρώσεις συμβολαίων

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα ως προς τον φόρο ασφαλίστρων κατά την ακύρωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων και σε συνέχεια της ΠΟΛ.1028/2017 εγκυκλίου, με την ΠΟΛ.1032/2018 παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

 

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 14 του α.ν.1524/1951, προβλέφθηκε η εφαρμογή του φόρου κύκλου εργασιών (Φ.Κ.Ε.) του α.ν. 660/1937 και στις ασφαλιστικές συμβάσεις, και συγκεκριμένα ορίστηκε ότι «φόρος κύκλου εργασιών επιβάλλεται στα απαιτητά ασφάλιστρα και πάσης φύσης δικαιώματα παρομαρτούντων την ασφαλιστική σύμβαση».

 

Ο Φ.Κ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του αρχικού νόμου (α. ν. 660/1937), επιβαλλόταν στα ακαθάριστα έσοδα κάθε βιομηχανικής επιχείρησης, Τραπεζών και Τραπεζιτικών Εταιρειών καθώς και στα πάσης φύσεως εισαγόμενα εμπορεύματα και αντικείμενα.

 

Για την επιβολή του φόρου κύκλου εργασιών (άρθρο 2 α.ν. 660/1937) λαμβανόταν υπόψη το τίμημα των οριστικώς πραγματοποιηθεισών πωλήσεων, αφαιρουμένων των εκπτώσεων που χορηγούνταν στον αγοραστή και περαιτέρω με τις ίδιες διατάξεις οριζόταν ότι σε περίπτωση μεταγενέστερης, ολικής ή μερικής, ακύρωσης τέτοιας πράξης, δεν οφείλεται φόρος επί των ακαθαρίστων εσόδων, ο τυχόν δε καταβληθείς φόρος συμψηφίζεται ή επιστρέφεται.

 

Ο Φ.Κ.Ε. καταργήθηκε με τις διατάξεις του ν. 1642/1986 όταν τέθηκε σε ισχύ ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, ενώ με τις ίδιες διατάξεις διατηρήθηκε ο Φ.Κ.Ε στα έσοδα των ασφαλιστικών εταιρειών.

 

Στη συνέχεια, με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.3492/2006, επιβλήθηκε φόρος ασφαλίστρων, στα απαιτητά ασφάλιστρα και τα πάσης φύσεως δικαιώματα που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση και παράλληλα με την παρ. 9 του άρθρου αυτού καταργήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 14 του α.ν. 1524/1950 που επέβαλαν φόρο κύκλου εργασιών του α.ν. 660/1937 στα ασφάλιστρα καθώς και κάθε διάταξη που αντίκειτο ή ρύθμιζε διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονταν με το νέο άρθρο.

 

Η προσαρμογή της νομοθεσίας σε ένα σύγχρονο νομοθέτημα ήταν απαραίτητη δεδομένου ότι ο Φ.Κ.Ε. είχε ήδη αντικατασταθεί από τον Φ.Π.Α για τις λοιπές επιχειρήσεις.

 

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1126/25.10.2006, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του «φόρου ασφαλίστρων» (αρ. 29 ν. 3492/2006) και παρασχέθηκαν οι σχετικές οδηγίες, διευκρινίστηκε ότι «δεν πρόκειται για επιβολή νέας φορολογίας αλλά για την μετονομασία του Φ.Κ.Ε. σε φόρο ασφαλίστρων, με τις ίδιες προϋποθέσεις και για τις ίδιες συναλλαγές όπως ο Φ.Κ.Ε.

 

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1028/2017 παρασχέθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τις απαλλαγές από τον φόρο ασφαλίστρων και, ως προς την ακύρωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ορίσθηκε ειδικότερα (ενότητα Βii) ότι «Κατά την περίπτωση ακύρωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων, δεν συντρέχουν λόγοι επιστροφής του φόρου ασφαλίστρων ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, καθόσον το αχρεώστητο θα πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο απόδοσης του φόρου και δεν παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής του φόρου αυτού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.»

 

Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι η σχετική αναφορά σε ακυρώσεις συμβολαίων της εγκυκλίου ΠΟΛ.1028/2017 αφορά την περίπτωση της μη επιστροφής από το Δημόσιο του φόρου ασφαλίστρων στην περίπτωση που κατά το χρόνο της απόδοσης αυτού τα ασφάλιστρα ήταν απαιτητά, ανεξάρτητα εάν μεταγενέστερα της απόδοσης του φόρου το συμβόλαιο μπορεί να ακυρώθηκε, διότι δεν συντρέχουν λόγοι αχρεώστητης καταβολής, και δεν επηρεάζει αυτό τους συμψηφισμούς σύμφωνα με το άρθρο 2 του α.ν. 660/1937.

Χωρίς την ασφάλιση δεν θα πραγματοποιούνταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες!

Πριν από ένα χρόνο, ο Michael Furtschegger, επικεφαλής Entertainment International στην Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) έλαβε κλήση από τηλεοπτικό σταθμό που ζητούσε ασφάλιση για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Pyeongchang 2018. Ο σταθμός ζήτησε κάλυψη για δαπάνες που σχετίζονται με εξοπλισμό, ενοικίαση στούντιο, πτήσεις, κρατήσεις δωματίων σε ξενοδοχεία κ.λπ., σε περίπτωση που Αγώνες ακυρώνονταν για οποιοδήποτε λόγο – φυσική καταστροφή, επιδημία, πόλεμος.

 

“Εάν οι Ολυμπιακοί Αγώνες ακυρωθούν, δεν θα είναι ένας πραγματικά καλός λόγος να ταξιδέψετε ως εκεί για το ρεπορτάζ;” ρώτησε ο κ. Furtschegger. Ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα της σιωπής στο τέλος άκουσε: “Καλή παρατήρηση.” Ο Furtschegger δεν έκανε την πώληση εκείνη την ημέρα.

 

“Αλλά για τους χορηγούς, τους μεγάλους εταιρικούς πελάτες και άλλους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες για την ψυχαγωγία των πελατών τους, η ασφάλιση ακύρωσης είναι κρίσιμη, λόγω των μεγάλων χρηματικών ποσών που χρειάζονται στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις”, τονίζει ο Furtschegger.

 

Ο Furtschegger αξιολογεί τους κινδύνους από εκδηλώσεις όπως μεγάλες μουσικές συναυλίες και εκδρομές, αθλητικές ή εταιρικές εκδηλώσεις. Το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου και οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι οι δύο μεγαλύτερες εκδηλώσεις στον πλανήτη καιβρίσκονται πάντα στο επίκεντρο. Για τέτοιες εκδηλώσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, η Allianz προσφέρει τις κατάλληλες ασφαλιστικές λύσεις.

 

Πολύ πριν ξεκινήσουν τα αθλήματα, οι ασφαλιστές συμμετείχαν στην προετοιμασία των Αγώνων της Pyeongchang. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι σε ένα γεγονός που διαρκεί περισσότερο από δύο εβδομάδες, προσελκύει εκατομμύρια αθλητές και επισκέπτες και παρακολουθείται από εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

 

Η πιο ακριβοί Ολυμπιακοί Αγώνες

 

Η συμμετοχή ενός ασφαλιστή στους Ολυμπιακούς Αγώνες αρχίζει συνήθως όταν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ανακοινώνει τη χώρα διεξαγωγής. Πολλές εταιρίες καλούνται να προσφέρουν ασφαλιστικές καλύψεις, που αφορούν την ακύρωση της διοργάνωσης, την ευθύνη, τις υλικές ζημιές και άλλα καθώς οι δαπάνες που σχετίζονται με ένα τέτοιο γεγονός είναι τεράστιες.

 

Διακυβεύονται μεγάλα χρηματικά ποσά: Η διαφήμιση και τα δικαιώματα μετάδοσης, τα έργα υποδομής, οι επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων τόσο από την πλευρά της χώρας υποδοχής όσο και από την πλευρά των χορηγών, η προετοιμασία και η οικονομική δέσμευση που απαιτείται από τις εθνικές αθλητικές αντιπροσωπείες, καθώς και τα ιδιωτικά έξοδα ταξιδίου εκατομμυρίων επισκεπτών από όλο τον κόσμο.

Οι θερινοί αγώνες του Πεκίνου 2008 κόστισαν 42,58 δισεκατομμύρια δολάρια, οι χειμερινοί αγώνες του Σότσι το 2014 ξεπέρασαν τα 49,96 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίθετα, οι αγώνες της Pyeongchang κόστισαν 13 δισεκατομμύρια δολάρια, όμως η ασφάλιση βρισκόταν σε ισχύ πριν από χρόνια.

 

Τα συμβόλαια περιουσίας καλύπτουν χώρους, εξοπλισμό και οχήματα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων. Διατρέχουν κίνδυνο από κατασκευαστικά ελαττώματα και πυρκαγιά, καθώς και από κλοπή και βανδαλισμούς. Η φιλοξενία και η μετακίνηση των αθλητών, των υπαλλήλων και των θεατών αποτελεί επίσης τεράστια πρόκληση. Θα υπάρξουν τραυματισμοί και ίσως ακόμη και θάνατοι, καθώς και αξιώσεις λόγω ηθικής βλάβης.

 

Οι πάροχοι υπηρεσιών, όπως οι επιχειρήσεις τροφοδοσίας και ασφάλειας, είναι ήδη ασφαλισμένοι, αλλά κάποια κράτη και ορισμένοι αθλητές μπορούν να ζητήσουν πρόσθετη κάλυψη. Για παράδειγμα, για ταξίδια και υγεία, ενοικίαση αυτοκινήτων και αποσκευές και αγαθά.

 

Ένα ολυμπιακό αγωνιστικό έλκηθρο κοστίζει τουλάχιστον 30.000 δολάρια. Άλλοι εξειδικευμένοι εξοπλισμοί χρειάζονται επίσης κάλυψη. Η αυστριακή ομάδα έστειλε τρία μηχανήματα Wintersteiger για την προετοιμασία του εξοπλισμού για σκι πολύ πριν από τους Αγώνες. Η συνολική αξία υπερβαίνει τα 120.000 δολάρια, επομένως η ασφάλιση καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς καθώς και τη χρήση.

 

“Είναι δίκαιο να πούμε ότι χωρίς την ασφάλιση δεν θα πραγματοποιούνταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες”, ισχυρίζεται ο Furtschegger, “Γιατί, χωρίς ασφάλιση, ποιος θα αναλάμβανε πραγματικά τους τεράστιους επενδυτικούς κινδύνους που απαιτούνται για να πραγματοποιηθούν οι Αγώνες”.

 

Για κάθε σημαντικό αθλητικό γεγονός, οι τύποι κάλυψης και οι σχετικοί κίνδυνοι είναι εμπιστευτικοί όπως και άλλες λεπτομέρειες. Έτσι, ο Furtschegger αρνήθηκε ευγενικά να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τα ποσά κάλυψης. Αποκάλυψε όμως ότι οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι τόσο ασφαλισμένοι όσο οι Θερινοί, στους οποίους συμμετέχουν περισσότεροι αθλητές και διαρκούν ελαφρώς περισσότερο.

 

“Οι πελάτες απαιτούν εμπιστευτικότητα για διάφορους λόγους”, λέει ο Furtschegger. Αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν την απροθυμία να δημοσιοποιηθούν τα ποσά που εμπλέκονται στις χορηγίες καθώς και τα στοιχεία της ασφαλιστικής τους κάλυψης, η οποία συνήθως αποτελεί απαίτηση.

 

Αλλά, αν οι Ολυμπιακοί Αγώνες ακυρωθούν, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές, καθώς τα εισπραχθέντα έσοδα δεν θα αντιστοιχούν στα έξοδα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. “Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι διοργανωτές, οι χορηγοί, οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί και οι ομάδες ασφαλίζονται κατά κύριο λόγο.”

 

Πριν τους Αγώνες στο Σότσι, η Munich Re εκτιμούσε ότι οι οικονομικές επιπτώσεις μιας ακύρωσης θα ξεπερνούσαν τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Καθώς τα έσοδα που προέρχονται από τους Ολυμπιακούς Αγώνες αυξάνονται με την πάροδο των χρόνων, οι διοργανωτές, οι χορηγοί και οι ομάδες μεταφέρουν ορισμένους από τους κινδύνους στην ασφαλιστική αγορά. Η ασφαλιστική κάλυψη των γεγονότων μειώνει τον αντίκτυπο που θα είχε μια ενδεχόμενη ακύρωση όσο αφορά τις αποζημιώσεις. Οι σεισμοί, οι έντονες χιονοπτώσεις ή οι καταιγίδες θα μπορούσαν να αποτελέσουν λόγο αποζημίωσης, όπως θα μπορούσε και η εμφύλια αναταραχή ή το ξέσπασμα μιας μεταδοτικής νόσου. Η ένταση μεταξύ της Βόρειας και της Νότιας Κορέας ήταν μια ανησυχία στην πορεία προς το Pyeongchang 2018. Κατά ειρωνικό τρόπο, οι Αγώνες φαίνεται να έχουν υποβαθμίσει την πολιτική κατάσταση.

 

Η ακύρωση είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων θα ήταν ένα πρωτοφανές γεγονός. Τα μόνα παιχνίδια που ακυρώθηκαν ήταν λόγω του πρώτου και του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Ακόμη και η τρομοκρατική επίθεση στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου το 1972 δεν εμπόδισε τη συνέχιση των Αγώνων. “Οι κίνδυνοι ακύρωσης, εγκατάλειψης, διακοπής και αναβολής δεν έχουν αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των ετών, κατά τη γνώμη μου”, λέει ο Furtschegger.

 

“Παρά το γεγονός ότι τα αθλητικά γεγονότα γίνονται όλο και πιο δαπανηρά, η ασφάλεια εντός των γηπέδων έχει βελτιωθεί και οι διοργανωτές συνεργάζονται στενότερα με τις αρχές για την εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση συμβάντος”.

 

Φυσικά, όπως συμβαίνει με κάθε ζωντανό γεγονός, υπάρχει πάντα κάποιος υπολειπόμενος κίνδυνος. Ένας κίνδυνος, που ο Furtschegger θεωρεί ότι είναι αυξανόμενης ανησυχίας, είναι μια κυβερνοεπίθεση, αλλά οι διοργανωτές δεν διαφέρουν από τις εταιρίες όσον αφορά την έκθεση. “Οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο είναι όλο και περισσότερο συσσωρευμένοι και διασυνδεδεμένοι και, εάν δεν τους χειριστούμε καλά, μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες. Αλλά και πάλι, η ασφάλιση μπορεί να μειώσει τους κινδύνους μέσω της ασφάλισης τους κυβερνοχώρου”, σημειώνει.

 

nextdeal

Ελεύθερη μετάφραση από allianz.com

Σ.Υ.Α.Ε.: Εθελοντική Αιμοδοσία με τη Eurolife ERB

Η Τράπεζα Αίματος, που με τη δική σας συμμετοχή δημιουργήθηκε, έχει καταφέρει στα τρία χρόνια λειτουργίας της, να βοηθήσει ήδη πολλούς συναδέλφους που είχαν ανάγκη, παρέχοντάς τους 167 φιάλες αίματος (από τις 193 φιάλες που είχαμε συγκεντρώσει).

 

Ο Σ.Υ.Α.Ε. αποφάσισε, για να συνεχιστεί αυτή η προσφορά ΖΩΗΣ προς τους συναδέλφους μας, να διενεργήσει αιμοδοσία για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος, σε συνεργασία με το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και με την αρωγή της ασφαλιστικής εταιρείας «EUROLIFE ERB» που μας παρέχει τον χώρο, στα κεντρικά της γραφεία, για την πραγματοποίηση της αιμοληψίας.

 

Καλούμε, λοιπόν, όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν σε αυτή την πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης:

 

την Τρίτη 27/02/2018 από τις 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., Πανεπιστημίου 33-35 & Κοραή, (Είσοδος από Πανεπιστημίου)

 

Παρακαλούμε να διευκολυνθούν από τις εταιρείες τους, οι συνάδελφοι που επιθυμούν να προσέλθουν για να ενισχύσουν την Τράπεζα αίματος.

Προσοχή έρχονται οι έλεγχοι για τα ανασφάλιστα! Τι ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ!

Στη σύνταξη και δημοσίευση Πληροφοριακού Οδηγού για την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν τα ανασφάλιστα οχήματα, ώστε να αποτραπεί ο εντοπισμός, ως ανασφάλιστων, οχημάτων σε μια σειρά περιπτώσεων, προχώρησαν το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής .

 

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει ότι, για τη διόρθωση της «εικόνας» των οχημάτων που ανάγεται σε αιτίες του παρελθόντος είναι αναγκαία, πρωτίστως, η ορθή ενημέρωση και η συμβολή των ίδιων των πολιτών. Ο Πληροφοριακός Οδηγός έχει τη μορφή συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων (FAQ) και αφορά τόσο τους κατόχους οχημάτων, οι οποίοι έλαβαν ειδοποιητήρια ανασφάλιστου οχήματος κατά το διασταυρωτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε την 06.06.2017, όσο και εκείνους που, ενώ δεν έλαβαν ειδοποιητήρια στο πλαίσιο της πρώτης διασταύρωσης, γνωρίζουν ότι εμπίπτουν σε μια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στον Οδηγό και θα πρέπει να μεριμνήσουν, ώστε να μην εντοπιστούν ως ανασφάλιστα τα οχήματά τους κατά τους επόμενους διασταυρωτικούς ελέγχους.

 

Σημειώνεται ότι η διενέργεια της ηλεκτρονικής διασταύρωσης για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων, η οποία έχει αυξημένη κοινωνική σημασία, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στις 06.06.2017, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και επέφερε ένα απτό αποτέλεσμα.

 

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι κατά το διάστημα που μεσολάβησε από τον Ιούνιο του 2017, οπότε και διενεργήθηκε η πρώτη διασταύρωση, οι ασφαλίσεις οχημάτων αυξήθηκαν κατά 510.000, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, αγγίζοντας, για πρώτη φορά, το ιστορικό μέγεθος των 6,26 εκ. ασφαλισμένων οχημάτων στη χώρα. Συνεπώς, χάρη στη νέα αυτή δράση, ο δημόσιος κίνδυνος από την κυκλοφορία στους δρόμους ενός τόσο μεγάλου αριθμού ανασφάλιστων οχημάτων, μειώθηκε δραστικά.

 

Ταυτόχρονα όμως, η ηλεκτρονική διασταύρωση κατέδειξε και μια σειρά αστοχιών που οφείλονται, τόσο σε εσωτερικές διοικητικές αδυναμίες -που ξεκινούν αρκετά χρόνια πριν–, όσο και στην κακή ενημέρωση ή αμέλεια των πολιτών.

 

Σε συνέχεια της πρώτης διασταύρωσης, η δημόσια διοίκηση ανέλαβε πρωτοβουλίες αλλαγής του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ώστε να δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να διορθώσουν την «εικόνα» του οχήματός τους, όπως αυτή τηρείται στο Μητρώο Οχημάτων. Παράλληλα, αναπτύχθηκε έντονη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, με σκοπό την αναβάθμιση της επικοινωνίας των πληροφοριακών συστημάτων που παρακολουθούν και ενημερώνουν την κατάσταση και τον κύκλο ζωής κάθε οχήματος. Η συνεργασία αυτή και ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών θα επιφέρει, στο προσεχές διάστημα, μείωση της γραφειοκρατίας και της προσέλευσης των πολιτών στις Δ.Ο.Υ., για τη δήλωση γεγονότων που σχετίζονται με την ιδιοκτησία οχήματος και που έχουν προηγουμένως δηλωθεί σε άλλη δημόσια υπηρεσία.

 

Ενόψει των ανωτέρω υπογραμμίζεται ότι, ο έλεγχος της ασφάλισης των οχημάτων αποτελεί δράση κοινωνικής ευθύνης και για το λόγο αυτό η τήρηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης από τους πολίτες θα πρέπει να είναι διαρκής.

 

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται ότι, μετά το πέρας 30 ημερών από την έκδοση του συγκεκριμένου Πληροφοριακού Οδηγού, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα διενεργήσει την επόμενη ηλεκτρονική διασταύρωση, σε ημερομηνία που δεν θα ανακοινωθεί εκ των προτέρων. Εφεξής, τηρώντας τις απαιτήσεις του νόμου 4141/2013, θα διενεργεί τουλάχιστον δυο ηλεκτρονικές διασταυρώσεις κάθε έτος, σε ημερομηνίες που επίσης δεν θα ανακοινώνονται εκ των προτέρων.

Ο Όμιλος Affidea εξαγοράζει τη Fönix-Med στην Ουγγαρία

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από τον Όμιλο Affidea η εξαγορά της Fönix-Med, ενός σπουδαίου παρόχου ιατρικών υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής περίθαλψης στην Ουγγαρία.

 

Υπό τη διεύθυνση της Fönix-Med λειτουργούν δύο ιδιωτικά ιατρικά κέντρα στην Ουγγαρία με 30 διαφορετικές ειδικότητες καθώς και περίπου 100 μονάδες που προσφέρουν υπηρεσίες ιατρικής της εργασίας σε εργαζόμενους μεγάλων εταιρειών σε ολόκληρη την επικράτεια.

 

Η συνεργασία μεταξύ της Affidea και της Fönix-Med, η οποία ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια, ανήλθε σε νέο επίπεδο το περασμένο καλοκαίρι με την εγκαινίαση του Váci Greens, του πρώτου κοινού κέντρου στη Βουδαπέστη. Το κέντρο προσφέρει πρόσβαση σε μεγάλο εύρος υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνουν ιατρικές επισκέψεις, προηγμένης τεχνολογίας διαγνωστικές απεικονίσεις, ιατρική της εργασίας και προγράμματα προληπτικού προσυμπτωματικού ελέγχου. Επιπρόσθετα αποτελεί κέντρο αναφοράς στην Κεντρική Ευρώπη για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο της επιστημονικής συνεργασίας της Affidea με την GE. Με αυτό τον τρόπο η εξέλιξη, πρωτοπορία και καινοτομία μετουσιώνονται στην κλινική πρακτική της Affidea προς όφελος των ασθενών και των θεραπόντων ιατρών τους.

 

Η ενσωμάτωση της FönixMed στο δίκτυο της Affidea αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη της στρατηγικής της στον τομέα της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και ενισχύει τη θέση που κατέχει ως κορυφαίος Ευρωπαίος πάροχος υπηρεσιών διαγνωστικής απεικόνισης και εξωνοσοκομειακής φροντίδας, με το διεθνές δίκτυό της να απαρτίζεται σήμερα από 237 κέντρα και 7.700 επαγγελματίες σε ολόκληρη την Ευρώπη, 1.100 από τους οποίους δραστηριοποιούνται στην Ουγγαρία.

 

Μέσω της συγκεκριμένης εξαγοράς, η Affidea τηρεί τη δέσμευσή της να διευρύνει και να προσφέρει σε ακόμη περισσότερους ασθενείς πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες της, ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνει τον βασικό πυρήνα των υπηρεσιών της ως προς τις υψηλής ποιότητας και ακρίβειας διαγνωστικές απεικονίσεις. Οι υπηρεσίες της Affidea θεμελιώνονται ακλόνητα με πυλώνες την ιατρική αριστεία και τα αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας ιατρικά πρωτόκολλα που αποσκοπούν στη ριζική αναδιαμόρφωση σε ό,τι αφορά στη φροντίδα της υγείας στο μέλλον και στην παροχή εξαιρετικής εμπειρίας στους ασθενείς.

ΜΙΝΕΤΤΑ: Ξεπερνούν τα 25 εκατ. ευρώ οι αποζημιώσεις το 2017

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική κατέβαλλε για μια ακόμη χρονιά το 2017, υψηλές αποζημιώσεις στους ασφαλισμένους της που ξεπέρασαν τα 25 εκατ. ευρώ.

 

Σημειώνεται ότι στις παραπάνω αποζημιώσεις, συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση των ζημιών στην περιοχή της Μάνδρας Αττικής, όπου η ΜΙΝΕΤΤΑ προχώρησε σε αποζημιώσεις για κατεστραμμένα οχήματα από πλημμύρα. Στα συγκεκριμένα ασφαλιστικά συμβόλαια δεν συμπεριλαμβανόταν κάλυψη Φυσικών Φαινόμενων, ωστόσο οι κάτοχοι των οχημάτων αποζημιώθηκαν μέσω της κάλυψης του επιδόματος ολοσχερούς καταστροφής, κάλυψη που συμπεριλαμβάνεται ακόμα και στο βασικό ασφαλιστήριο της ΜΙΝΕΤΤΑ.

 

Και το 2017, οι πελάτες της ΜΙΝΕΤΤΑ περιέβαλλαν με την εμπιστοσύνη τους την εταιρεία, η οποία εμφάνισε σημαντικό ποσοστό διατηρησιμότητας συμβολαίων, καθώς και σημαντική αύξηση της παραγωγής της με ποσοστό που ξεπέρασε το 15%.

 

Ανταποκρινόμενη έμπρακτα στην εμπιστοσύνη των πελατών της, η ΜΙΝΕΤΤΑ διατηρεί αναλλοίωτες τις αξίες της στον χρόνο, με βασική της αρχή τη σωστή εξυπηρέτηση και την άμεση και δίκαιη αποζημίωση των ασφαλισμένων της, καθώς και τη συνεχή υποστήριξη των συνεργατών της.