Μεταφορά του μπόνους… καλού οδηγού για όσους μεταφέρουν τη διαμονή τους σε άλλο κράτος ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Την ύπαρξη νομοθετικής πράξης που να υποχρεώνει τις ασφαλιστικές εταιρείες, όταν συνάπτουν τη σύμβαση και υπολογίζουν το μπόνους, να δέχονται και να λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη βεβαίωση βαθμού επικινδυνότητας του πολίτη που προέρχεται από άλλη χώρα μέλος, ζητά με πρόταση ψηφίσματος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόταση ψηφίσματος:

“Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ισχύ σε όλες τις χώρες μέλη της βεβαίωσης βαθμού επικινδυνότητας για τις ασφάλειες αυτοκινήτων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της Ένωσης, που μεταφέρουν τη διαμονή τους από ένα κράτος μέλος σε άλλο, υποχρεούνται να καταχωρήσουν το όχημά τους στην χώρα υποδοχής και προς τούτο οφείλουν να υποβάλουν έγγραφο που να πιστοποιεί ότι το συγκεκριμένο όχημα είναι ασφαλισμένο·

  1. B. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση που ο πολίτης οφείλει να συνάψει νέα ασφάλεια στην χώρα στην οποία μετοικεί, η νέα ασφαλιστική εταιρεία δεν υποχρεούται να λάβει υπόψη την βαθμίδα ποιότητας και συνεπώς δεν υποχρεούται να εφαρμόσει τις μειώσεις τιμών τις οποίες μπορεί να δικαιούται ο ασφαλιζόμενος·
  1. θεωρεί συνεπώς απαραίτητο να ζητήσει παρέμβαση της Επιτροπής προκειμένου να εξαλείψει αυτή τη σοβαρή ανισότητα και αυτό το εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και υπηρεσιών·
  1. επομένως προτείνει να υπάρχει νομοθετική πράξη που να υποχρεώνει τις ασφαλιστικές εταιρείες, όταν συνάπτουν τη σύμβαση και υπολογίζουν το μπόνους να δέχονται και να λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη βεβαίωση βαθμού επικινδυνότητας του πολίτη που προέρχεται από άλλη χώρα μέλος.”

Nextdeal newsroom