Τι πρέπει να γνωρίζετε για την κάλυψη θραύσης κρυστάλλων του αυτοκινήτου σας

Η ασφάλιση καλύπτει κάθε θραύση κρυστάλλων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων τοποθέτησης και καθαρισμού του οχήματος από τα θραύσματα… συμπεριλαμβανομένης και της θραύσης κατά την απόπειρα κλοπής.

Στην κάλυψη δεν συμπεριλαμβάνονται οι εμπρόσθιοι και οι οπίσθιοι φανοί, οι δείκτες αλλαγής πορείας και τα πλαστικά παράθυρα, πλαστικά παρμπρίζ και πλαστικές ηλιοροφές.

Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση στους ορους των συμβολαιων των εταιριών για την κάλυψη θραύση κρυστάλλων

Για ποιες ζημίες θραύσης κρυστάλλων δεν αποζημιώνει η Ασφαλιστική Εταιρία;

 1. Για την οποιαδήποτε επακόλουθη ζημιά στο όχημα μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών από τη θραύση των κρυστάλλων.
 2. Για ζημιές ή έξοδα μετατόπισης η επανεγκατάστασης πλαισίων
 3. Για θραύση που οφείλεται σε τροχαίο ατύχημα, εκτός αν αποκλειστικός υπαίτιος αυτού είναι ο οδηγός του ασφαλιζόμενου οχήματος.
 4. Για θραύση προερχόμενη άμεσα η έμμεσα από πυρκαγιά η από οποιαδήποτε άλλη αιτία για την οποίαν οφείλεται ήδη αποζημίωση.
 5. Για θραύση που οφείλεται σε φυσικά φαινόμενα

Μια σημαντική λεπτομέρεια

Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης για θραύση κρυστάλλων, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μειώνεται κατά το καταβληθέν ποσό της αποζημίωσης, εκτός εάν ο Ασφαλιζόμενος καταβάλει συμπληρωματικά ασφάλιστρα για επαναφορά του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου στο αρχικό ποσό.

Αυτό με απλά λογια σημαινει το εξής:

Εχουμε ενα αυτοκίνητο που εχει ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για την θραύση κρυστάλλων 1.000€. Σε μια ζημία η αξία για το παρμπρίζ ειναι 600€. Αυτο πρακτικά σημαίνει πως μεχρι την ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου η ασφαλιζόμενη αξία θα είναι 400€!

Στις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες εχουμε την δυνατότητα να κάνουμε προσθέτη πράξη και να αυξησουμε το κεφάλαιο πληρώνοντας ενα μικρό ασφαλιστρο.

insuranceforum.gr

Τι θα συμβεί αν δεν καταβάλλετε τα ασφάλιστρά σας;

Η καταγγελία της σύμβασης Ασφάλισης Ζωής και Νοσοκομειακής Περίθαλψης λόγω μη προσήκουσας καταβολής του Ασφαλίστρου

Kαι άλλοτε στο παρελθόν έχει γίνει αναφορά για τις συνέπειες της μη προσήκουσας καταβολής του ασφαλίστρου από τον λήπτη της ασφάλισης. καταβολή, η οποία αναμφίβολα αποτελεί την κύρια υποχρέωσή του για την έναρξη ή και τη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης.

Και τούτο επειδή η ασφαλιστική σχέση δεν γεννάται χωρίς την προηγούμενη καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου (με εξαίρεση τυχόν ύπαρξη περιόδου χάριτος, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΑσφΝ), το οποίο, ανάλογα με τη μεταξύ των μερών συμφωνία, καταβάλλεται εφάπαξ ή και τμηματικά.

Κρίσιμο, δε, ζήτημα για τη διατήρηση ή διακοπή της ασφαλιστικής σχέσης είναι ο ακριβής προσδιορισμός της χρονικής στιγμής κατά την οποία η απαίτηση του ασφαλιστή για το ασφάλιστρο καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατός ο υπολογισμός του χρονικού σημείου της διακοπής της ασφαλιστικής κάλυψης και συνακόλουθα και της μη ύπαρξης πλέον αξίωσης του λήπτη – ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή για τη συνέχιση της κάλυψης του κινδύνου. Ο προσδιορισμός του χρονικού αυτού σημείου γίνεται συνήθως μέσω της συμφωνίας των μερών με τη σύμβαση. Οι οφειλόμενες όμως ενέργειες από την πλευρά του ασφαλιστή, μετά την καθυστέρηση της καταβολής του οφειλόμενου ασφαλίστρου από τον λήπτη, ορίζονται ειδικά από τον ΑσφΝ και μάλιστα με διατάξεις ημιαναγκαστικού δικαίου, που αποβλέπουν στην αυξημένη προστασία του λήπτη – ασφαλισμένου.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του ΑσφΝ (Ν2496/1997), μετά την έναρξη της κάλυψης, σε περίπτωση καθυστέρησης της ληξιπρόθεσμης δόσης δίδεται το δικαίωμα στον ασφαλιστή να καταγγείλει τη σύμβαση με γραπτή δήλωσή του προς τον λήπτη, γνωστοποιώντας του ταυτόχρονα ότι η συνέχιση της καθυστέρησης θα έχει ως συνέπεια τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης μετά πάροδο ενός μηνός από την κοινοποίηση της δήλωσης σ’ αυτόν.

Σε πρόσφατη απόφασή του ο Άρειος Πάγος (ΑΠ 1276/2014, απόσπασμα από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα ΝΟΜΟΣ), σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 6 του ΑσφΝ, μεταξύ άλλων όρισε:

«(….) Κατά το άρθρο 6 του Ν 2496/1997, από τις διατάξεις του οποίου διέπονται και οι υφιστάμενες κατά την έναρξη της ισχύος του (16.5.1997) ασφαλιστικές συμβάσεις, κατ’ άρθρο 33 παρ.4 αυτού: “Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να καταβάλλει τα ασφάλιστρα σε μετρητά, είτε εφ’ άπαξ είτε με τμηματικές καταβολές… (παρ. 1). Η καθυστέρηση καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στον ασφαλιστή να καταγγείλει τη σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση του λήπτη της ασφάλισης, στην οποία γνωστοποιείται, ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει, μετά πάροδο ενός μηνός από την κοινοποίηση της δήλωσης, τη λύση της σύμβασης (παρ. 2)”. Από τη δεύτερη παράγραφο της διάταξης αυτής προκύπτει ότι εισάγεται διπλή υποχρέωση στον ασφαλιστή: Η καταγγελία της σύμβασης πρέπει να γίνει εγγράφως προς τον λήπτη της ασφάλισης, αλλά για να επέλθουν τα εκ του νόμου αποτελέσματα αυτής, πρέπει στο κείμενο να αναφέρονται οι συνέπειες της καθυστέρησης καταβολής του ασφαλίστρου. Για τη λύση δηλαδή της ασφαλιστικής σύμβασης δεν αρκεί μόνο η δήλωση του ασφαλιστή περί ακυρώσεως ή “ελευθεροποίησης” της σύμβασης λόγω μη πληρωμής των ασφαλίστρων, η οποία κοινοποιείται στον ασφαλισμένο, αλλά απαιτείται δήλωση περί καταγγελίας, με την επισήμανση ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει, μετά την παρέλευση ενός μηνός από την κοινοποίηση της δήλωσης, τη λύση της σύμβασης. Αν δεν γίνει η προσήκουσα γνωστοποίηση, δεν υφίσταται η καταγγελία, τυχόν δε αντίθετη συμφωνία ότι με μόνο την υπερημερία του ασφαλισμένου ως προς την καταβολή των ασφαλίστρων επέρχεται αυτοδικαίως λύση της σύμβασης είναι άκυρη κατά τη διάταξη του άρθρου 33 παρ.1 του Ν 2496/1997, η οποία ορίζει: “Κάθε δικαιοπραξία που περιορίζει τα δικαιώματα του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου ή του δικαιούχου του ασφαλίσματος είναι άκυρη, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο, ειδικά στον παρόντα νόμο ή αν πρόκειται για ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτων, πίστωσης ή εγγύησης, καθώς και θαλάσσια ή αεροπορική ασφάλιση ζημιών”. (Ολ. ΑΠ 14/2013, ΑΠ 1488/2008, ΑΠ 1519/2006, ΑΠ 964/2003, άρθρο 6 της Εισηγητικής Έκθεσης του Ν 2496/1997). (…)».

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου προσδιορίζει τις υποχρεώσεις του ασφαλιστή για επίτευξη της απελευθέρωσής του από τη σύμβαση, καθορίζοντας έμμεσα και τον ακριβή χρόνο, κατά τον οποίο παύει αυτός να είναι υπόχρεος για τη συνέχιση της κάλυψης του ασφαλιζόμενου κινδύνου.

Παράλληλα, επιβεβαιώνει ότι διαφορετική συμφωνία μεταξύ των μερών δεν μπορεί να καταργήσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του ασφαλιστή, αφού προσκρούει στις ημιαναγκαστικού δικαίου διατάξεις του ΑσφΝ, ο οποίος προβλέπει ρητά στο άρθρο 33 σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται παρέκκλιση.

aagora

Θεόδωρος Κουτσούμπας, Δικηγόρος – Διδάκτωρ Νομικής (e-mail: [email protected])

Σε συνεργασία με το περιοδικό ΣΥΝήΓΟΡΟΣ

Ιδιωτική ασφάλεια υγείας: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ταλαιπωρία, ουρές, δημόσια νοσοκομεία ανήμπορα να διαχειριστούν τον… χείμαρρο ασθενών, ενοποιήσεις ταμείων που περιπλέκουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα και αφήνουν τον ασφαλισμένο… ανασφαλή.

Η διάχυτη αβεβαιότητα που κυριαρχεί στον κλάδο της υγείας και πιο συγκεκριμένα σε αυτόν των ασφαλιστικών ταμείων του δημοσίου και στη δημόσια περίθαλψη κάνει ολοένα και περισσότερο κόσμο να σκέφτεται σοβαρά την πιθανότητα να επενδύσει σε άλλες, συμπληρωματικές λύσεις ιδιωτικού τύπου, όπως αυτή της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. Το όφελος και οι καλύψεις Στην ερώτηση «γιατί ιδιωτική ασφάλιση υγείας;» λοιπόν, η απάντηση είναι απλή: για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση σε περίπτωση νοσηλείας.

Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες διαθέτουν προγράμματα υγείας τα οποία καλύπτουν πρωτοβάθμια περίθαλψη (επισκέψεις σε γιατρούς, ιατρικές εξετάσεις κτλ.) ή προγράμματα τα οποία καλύπτουν την δευτεροβάθμια περίθαλψη (νοσοκομειακή) ή και τα δυο παραπάνω, σε ένα πακέτο. Το τι θα διαλέξει ο ενδιαφερόμενος εξαρτάται αποκλειστικά από τις ανάγκες του, αλλά και από το κόστος που είναι διατεθειμένος να πληρώσει.

«Ανάλογα με την εταιρεία και το ασφαλιστικό πρόγραμμα, μια ιδιωτική ασφάλεια υγείας μπορεί να καλύψει από ένα ποσοστό του κόστους νοσηλείας μέχρι και το πλήρες κόστος, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών αμοιβών για ιατρούς, χειρούργους και αναισθησιολόγους συνήθως σε συνεργασία με το ταμείο δημοσίου στο οποίο ανήκει ο ασθενής», λέει στο In2life ο κ. Μάρκος Χαμπάκης, ασφαλιστικός σύμβουλος εδώ και δεκαπέντε χρόνια και A’ Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Πανελληνίου Συνδέσμου Ασφαλιστικών Συμβούλων.

«Στις περισσότερες περιπτώσεις λοιπόν, η ιδιωτική ασφάλεια λειτουργεί επικουρικά με τον ΕΟΠΥΥ, χωρίς να αποκλείονται και οι περιπτώσεις στις οποίες συμβαίνει το ανάποδο, και έτσι πληρώνονται όλα τα νοσήλια, με το λιγότερο δυνατό κόστος για τον ασφαλισμένο», προσθέτει. Με ένα ιδιωτικό συμβόλαιο υγείας, λοιπόν, μπορεί κανείς να καλύψει εξ’ολοκλήρου το υπόλοιπο κόστος της νοσοκομειακής του περίθαλψης (αμοιβές χειρούργων – αναισθησιολόγων, διαφορά δωματίου, υλικά, διαγνωστικές εξετάσεις, Φ.Π.Α. κλπ), σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε ποσά που ανέρχονται έως και 1.000.000 ευρώ κατ’έτος. Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες διαθέτουν και οικογενειακά πακέτα, τα οποία καλύπτουν μέλη της ίδιας οικογένειας, ενώ υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις για παιδιά ή συζύγους, οι οποίες όμως είναι αρκετά μικρές. Τα πακέτα όμως που πραγματικά συμφέρουν, σύμφωνα με τον κ. Χαμπάκη, είναι τα λεγόμενα «ομαδικά προγράμματα» των εταιρειών, τα οποία μπορεί να καλύψουν ακόμα και το 80% με 90% των νοσηλίων. «Καλύπτουν καλύτερα από τον ΕΟΠΥΥ και γίνονται συνήθως από εταιρείες, οι οποίες με αυτόν τον τρόπο ασφαλίζουν το προσωπικό τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε καλύψεις σε φάρμακα και πολύ μεγάλη συμμετοχή στο κόστος ιατρικών εξετάσεων από την ασφαλιστική εταιρεία με ανταγωνιστικές τιμές», αναφέρει σχετικά ο κ. Χαμπάκης.

Πόσο θα μου κοστίσει;

Το κόστος κάθε προγράμματος ασφάλισης εξαρτάται από την εταιρεία, τις παροχές (ποσοστιαία ή πλήρης κάλυψη νοσηλείας, ιατρικές εξετάσεις, επισκέψεις σε ιατρούς) και τους κανόνες εκτίμησης κινδύνου της εκάστοτε εταιρείας.

 

in2life

Συμφωνία άμεσου διακανονισμού ζημιών από τροχαίο ατύχημα – Σύστημα άμεσης πληρωμής

Από την 1η Μαίου 2000 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν στην Ελλάδα τον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων καθιέρωσαν ένα σύστημα αποζημίωσης των αναίτιων ασφαλιζομένων πελατών τους που εμπλέκονται σε τροχαίο ατύχημα, απαλλάσσοντάς τους από την ανάγκη να στραφούν κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού.

Πρόκειται για μια Συμφωνία Κυρίων ανοικτή σε όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εφόσον ασκούν τον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων.

Κατ’ εφαρμογή της Συμφωνίας που καθιερώνει Σύστημα Άμεσης Πληρωμής ( Σ.Α.Π.) σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, εφόσον και οι δύο εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρίες έχουν προσχωρήσει σ’ αυτήν, επιτρέπεται στην ασφαλιστική εταιρία του αναίτιου οδηγού να τον αποζημιώσει για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού.

Η εφαρμογή του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής ξεκίνησε με την αποζημίωση ατυχήματος μόνο με υλικές ζημιές. Από 1ης Σεπτεμβρίου 2005 καλύπτονται και ατυχήματα που προκαλούν μικρές σωματικές βλάβες.

Με τη Συμφωνία, χωρίς να αλλάξει σε τίποτε η υφιστάμενη νομοθεσία που διέπει την υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, καθιερώνεται σύστημα εξυπηρέτησης των πελατών μιας ασφαλιστικής επιχείρησης, οι οποίοι προφανώς προτιμούν και σ’ αυτή την περίπτωση να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της δικής τους εταιρίας, της εταιρίας δηλαδή, που επέλεξαν για να ασφαλιστούν έχοντας λάβει υπ’ όψιν τους τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, άρα και την ποιότητα των υπηρεσιών της.

Συγχρόνως, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που προσχωρούν στη Συμφωνία αναλαμβάνουν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους προσδοκώντας να τους αποδείξουν και μ’ αυτήν την ευκαιρία, ότι βρίσκονται κοντά τους έτοιμες να τους συνδράμουν, όποτε υπάρχει ανάγκη παρέμβασης του ασφαλιστή.

Όταν τον Μάιο 2000 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το Σ.Α.Π. ο διακανονισμός του ατυχήματος από την ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει τον αναίτιο οδηγό ήταν δυνατός μόνον εάν υπήρχε συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο και από τους δύο οδηγούς το ευρωπαϊκό έντυπο της Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος.

Σήμερα δεν είναι πια απαραίτητη για την ένταξη μιας ζημιάς στο Σ.Α.Π. η συμπλήρωση του εντύπου της Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος. Η ύπαρξη της όμως διευκολύνει και επιταχύνει τις διαδικασίες του διακανονισμού και της αποζημίωσης.

Αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας αποτελούν οι Πίνακες Υπαιτιότητας. Πρόκειται για συμφωνημένες περιπτώσεις ατυχημάτων, που όταν συμβούν οδηγούν με απόλυτη ασφάλεια στο συμπέρασμα για το ποιος από τους δύο εμπλεκόμενους οδηγούς ευθύνεται για το ατύχημα εξ ολοκλήρου ή έστω κατά 50%. Αποζημιώνοντας οι ασφαλιστικές εταιρίες τους πελάτες τους για ατύχημα για το οποίο δε φέρουν ευθύνη ενεργούν, όπως ελέχθη για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού.

Η μεταξύ των δύο εμπλεκομένων ασφαλιστικών εταιριών χρηματική συναλλαγή τακτοποιείται μέσω ενός μηχανισμού συμψηφισμού που λειτουργεί μέσα στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Οι εκκαθαρίσεις των πληρωμών γίνονται σε μηνιαία βάση και οι επανεισπράξεις υπολογίζονται με μέσους όρους.

Το όργανο παρακολούθησης της καθημερινής εφαρμογής της Συμφωνίας είναι η Διαχειριστική Επιτροπή, ένα 10μελές όργανο που συνεδριάζει πάντα με την παρουσία νομικού συμβούλου. Οι εκκαθαρίσεις των πληρωμών, ο υπολογισμός των μέσων όρων και η στατιστική παρακολούθηση της Συμφωνίας γίνεται από το Γραφείο Συμψηφισμού, ενώ το ανώτατο όργανο της Συμφωνίας είναι η Γενική Συνέλευση των συμβαλλομένων εταιριών.

Με ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής το Μητρώο Μελών ανανεώνεται κάθε χρόνο. Τα μέλη της Συμφωνίας καλύπτουν τη συντριπτική πλειοψηφία του ασφαλιζόμενου στόλου αυτοκινήτων οχημάτων.

 

eaee

Συντάξεις… Πορτογαλίας παίρνουν οι Έλληνες

Τον μύθο των υψηλών – σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες – συντάξεων στην Ελλάδα καταρρίπτει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Οι μέσες συντάξεις στους 28 της Ευρώπης ξεκινούν από τα 250 ευρώ της Λιθουανίας και φτάνουν ως και τα 1.500 ευρώ και πλέον της Γαλλίας, με την Ελλάδα να βρίσκεται κάτω από τη μέση.

Σύμφωνα, λοιπόν, με στοιχεία της Eurostat, η μέση σύνταξη στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 882 ευρώ, την ώρα που το 12,4% των συνταξιούχων ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Η χώρα μας αριθμεί 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχους με την κύρια σύνταξη να κινείται κατά μέσο όρο στα 713 ευρώ και την επικουρική στα 169 ευρώ.

Στα ίδια επίπεδα κυμαίνονται οι συντάξεις και στην Πορτογαλία, η οποία αριθμεί 2,5 εκατ. συνταξιούχους και η μέση σύνταξη ανέρχεται στα 833 ευρώ μικτά τον μήνα. Στην Ισπανία, των 5,6 εκατ. συνταξιούχων, το ποσό της σύνταξης ανέρχεται σε 1.020 ευρώ τον μήνα.

Οι ανατολικές χώρες είναι αυτές που ρίχνουν κατά πολύ τον μέσο όρο της υπόλοιπης Ευρώπης. Στη Λιθουανία η μέση σύνταξη κυμαίνεται στα 242 ευρώ τον μήνα, στη Σλοβακία στα 408 ευρώ και στην Πολωνία στα 504 ευρώ.

Στη Γαλλία, η βασική σύνταξη ανερχόταν πέρσι στα 1.032 ευρώ για τους 13,7 εκατομμύρια συνταξιούχους οι οποίοι υπάγονται στο γενικό ασφαλιστικό καθεστώς. Σε αυτήν προστίθεται μια επικουρική σύνταξη, λίγο πάνω από το 25% της μέσης σύνταξης, που φτάνει πάνω από το 50% για τα ανώτερα στελέχη.

Οι συντάξεις στη Γερμανία ανέρχονταν κατά μέσο όρο σε 760,43 ευρώ το 2013. Συμπληρώνονται συχνά όμως από αποταμιεύσεις ή συμπληρωματικές συντάξεις που καταβάλλουν οι εργοδότες.

Το 2011, την τελευταία χρονιά για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, οι άνδρες συνταξιούχοι λάμβαναν κατά μέσον όρο 1.576 ευρώ και οι γυναίκες 1.302 στο δυτικό τμήμα της Γερμανίας, ενώ στο ανατολικό το ύψος των συντάξεων ανερχόταν αντίστοιχα σε 1.303 και 1.219 ευρώ. Σημειώνεται ωστόσο ότι τα εφάξ ποσά που λαμβάνουν οι Γερμανοί εργαζόμενοι αποχωρώντας από την εργασία τους είναι αστρονομικά.

Ένας σημαντικός δείκτης για την κατάσταση των συνταξιούχων είναι το ποσοστό τους που πλήττεται από τη φτώχεια. Κατά μέσον όρο στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το 12,6% των συνταξιούχων ζούσε το 2013 κάτω από το όριο της φτώχειας, σύμφωνα με τη Eurostat.

Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται περί το 5-6% στην Ολλανδία, στο Λουξεμβούργο, στην Ουγγαρία, στην Τσεχία και στη Σλοβακία, περί το 8% στη Γαλλία, περί το 10-11% στην Ιρλανδία, στην Ισπανία, στην Πολωνία και στην Ιταλία, γύρω στο 12,4% στην Ελλάδα. Ανέρχεται περίπου στο 15% στη Γερμανία, στο Βέλγιο και στη Φινλανδία, σε 17% στη Σουηδία, σε 17,6% στην Βρετανία, στο 25,9% στη Βουλγαρία και στο 27,1% στην Εσθονία.

 

insurancedaily

Ασφαλίστε καλύτερα το αυτοκίνητο σας σε 4 βήματα

Για τους περισσότερους από εμάς το αυτοκίνητο είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Για την αγορά, τη συντήρηση αλλά και την καθημερινή του φροντίδα αφιερώνουμε χρόνο και χρήματα. Και είναι λογικό αφού περνάμε πολλές ώρες μέσα σε αυτό, και θέλουμε να μετακινούμαστε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, ευχάριστα και με ΑΣΦΑΛEIA.

Όταν όμως φτάσει η στιγμή να αποφασίσουμε για την ασφάλισή του, τα πράγματα γίνονται διαφορετικά. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι στη μεγάλη πλειοψηφία μας, ασχολούμαστε λίγα μόλις λεπτά για να ενημερωθούμε επιγραμματικά και τις πιο πολλές φορές μοναδικό μας κριτήριο είναι το φθηνό ασφάλιστρο. Με αυτή την πρακτική όμως, βρισκόμαστε αρκετές φορές μπροστά σε … δυσάρεστες εκπλήξεις που προκαλούν κόπο και έξοδα.

Ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα μπορείτε σχετικά εύκολα, να οδηγηθείτε σε καλύτερη επιλογή:

Βήμα 1ο: Επιλέξτε καλύψεις με βάση τις ανάγκες σας

Πέραν του γεγονότος ότι η πλήρης κάλυψη είναι η σωστότερη επιλογή, οι υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις που παρέχουν τα περισσότερα βασικά προγράμματα αποτελούν μια καλή βάση για το συμβόλαιό σας. Από ΄κει και πέρα όμως, ο καθένας μας θα πρέπει να διασφαλίζεται ανάλογα με τη χρήση και τις ανάγκες του. Για παράδειγμα η επιλογή της Οδικής Βοήθειας, μπορεί να μην είναι επιβεβλημένη επιλογή για κάποιον που μετακινεί το όχημά του σποραδικά και κοντά στην κατοικία του, είναι όμως πιθανότατα απαραίτητη για αυτόν που κάνει συχνά μακρινά ταξίδια.

Βήμα 2ο: Κάντε έρευνα αγοράς με βάση τις καλύψεις που αποφασίσατε

Αφού καταλήξετε σχετικά με τις καλύψεις και τις ιεραρχήσετε, αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα που είναι διαθέσιμα στην αγορά και θα σας προσφέρουν τον καλύτερο συνδυασμό τιμής/καλύψεων ώστε να διασφαλιστούν οι ανάγκες σας. Αν και η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες είναι πλέον λόγω του διαδικτύου εύκολη, η συμβουλή του ασφαλιστή σας θα φανεί πολύτιμη σχετικά με το πρόγραμμα και την εταιρεία που θα επιλέξετε τελικά.

Βήμα 3ο: Εξετάστε πιθανές πρόσθετες παροχές

Αν και υπάρχουν αρκετές εταιρείες που προσφέρουν συνδυαστικές εκπτώσεις, δωρεάν παροχές ή/και προνομιακές καλύψεις, οι ασφαλισμένοι δεν φαίνεται να το λαμβάνουν συχνά υπ΄ όψιν τους. Υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες που με την ασφάλιση του οχήματος, σας δίνουν δωρεάν ή και με σημαντικές εκπτώσεις προνόμια όπως, δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, εκπτώσεις για εργασίες σχετικές με το αυτοκίνητό σας, εκπτώσεις σε απαραίτητα καταναλωτικά είδη, ακόμα και καλύτερες τιμές για την ασφάλιση του σπιτιού σας. Αν εξετάσετε το κόστος που θα έπρεπε να επιβαρυνθείτε για αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, μπορεί να καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι φαινομενικά ακριβότερα προγράμματα, είναι στην πραγματικότητα πιο οικονομικά.

Βήμα 4ο: Πριν “αγοράσετε” συμβόλαιο διαβάστε τους όρους

Αξίζει να αφιερώσετε λίγα λεπτά από τον χρόνο σας, για να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφάλισης, ώστε να γνωρίζετε πως θα αποζημιωθείτε σε περίπτωση ατυχήματος, αλλά και να αποφύγετε παγίδες από “ψιλά γράμματα”.

Έτσι λοιπόν, με ορθή αξιολόγηση των αναγκών, ολοκληρωμένη έρευνα αγοράς, και επιλογή αξιόπιστης εταιρείας – συνεργάτη, θα μπορέσετε να πάρετε τη σωστή απόφαση για ξένοιαστες, ασφαλείς διαδρομές.

 

news

Οδηγοί ενημερωθείτε για θέματα οικολογικής-ασφαλούς οδήγησης

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» με ενημερωτικό φυλλάδιο ενημερώνουν τους οδηγούς σε θέματα οικολογικής-ασφαλούς οδήγησης:

Στις μέρες μας η ανάγκη για μετακίνηση είναι πολύ μεγάλη. Καθημερινά χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητό μας και καλούμαστε να πληρώσουμε ένα αντίστοιχο «τίμημα» σε κόστος καυσίμων.

Βέβαια, το τίμημα για το κόστος της μετακίνησης σήμερα δεν το πληρώνει μόνο ο εκάστοτε οδηγός με τη χρήση του καυσίμου, αλλά το «πληρώνουν» και όλες οι μελλοντικές γενιές οι οποίες θα έρθουν αντιμέτωπες με τη δραματική αλλαγή του κλίματος, για το οποίο ήδη πολλά κράτη θεσπίζουν αυστηρούς κανονισμούς για την προστασία του.

Ο τρόπος που οδηγούμε, το είδος του οχήματος που κατέχουμε και οι επιλογές που κάνουμε καθημερινά στις μετακινήσεις μας έχουν άμεσο αντίκτυπο στην τσέπη μας αλλά και στο περιβάλλον. Το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από τις μηχανές εσωτερικής καύσης επιβαρύνει το περιβάλλον σε ανησυχητικό βαθμό, αφού επιδεινώνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου στον πλανήτη και αυξάνει με γοργούς ρυθμούς τη θερμοκρασία του.

Υπολογίζεται περίπου ότι το 12% του διοξειδίου του άνθρακα CO2 στην Ευρώπη εκλύεται από Ι.Χ. οχήματα.

Οι νέοι κανονισμοί επιβάλλουν για όλα τα καινούργια αυτοκίνητα που τίθενται σε κυκλοφορία το 2015 ότι δε θα πρέπει να ξεπερνούν το όριο εκπομπών των 130 γραμ. CO2 ανά διανυόμενο χιλιόμετρο. Αυτό σημαίνει κατανάλωση καυσίμου περίπου 5.6 λίτρα ανά 100χλμ. για βενζινοκινητήρα και 4.9 λίτρα ανά 100χλμ. για πετρελαιοκινητήρα.

Μέχρι το 2021 όλα τα νέα οχήματα που θα βγαίνουν στην κυκλοφορία δε θα πρέπει να ξεπερνούν σε εκπομπές καυσαερίων τα 95γραμ. CO2 ανά διανυόμενο χιλιόμετρο ή να καταναλώνουν 4.1 λίτρα καυσίμου βενζίνης ανά 100χλμ. και 3.6 λίτρα πετρελαίου ανά 100χλμ..

Μέσω της υιοθέτησης υγιών προτύπων και απλών τεχνικών στην οδήγηση μπορούμε να είμαστε οικονομικοί οδηγοί, αλλά και να προστατεύουμε το περιβάλλον για τους απογόνους μας και συνάμα να κινούμαστε με ασφάλεια για όλους τους χρήστες των δρόμων.

Οικολογικοί τρόποι οδήγησης και συμπεριφοράς

Κατά τη διάρκεια της οδήγησης ενός αυτοκινήτου καταναλώνεται καύσιμο το οποίο παράγει έργο εντός του κινητήρα, για να περιστρέψει όλα τα κινούμενα μέρη που συνεργάζονται μέχρι τους τροχούς. Σε όλο αυτό το «ταξίδι» υπάρχουν τεράστιες απώλειες, όπως θερμικές προς το περιβάλλον, μηχανικές από τα γρανάζια και την σύζευξή τους και απώλειες για τη λειτουργία περιφερειακών συστημάτων (κλιματισμός, αντιθαμβωτικό παρμπρίζ, ηχοσύστημα, φώτα κτλ.). Το ποσοστό ενέργειας που τελικά κινεί το όχημα δεν υπερβαίνει το 13%-15%.

Η οικολογία στην οδήγηση είναι συνδυασμός παραμέτρων και διαδικασιών.

Μερικά tips που μπορούμε να εφαρμόσουμε για οικονομία καυσίμου είναι:

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ

«Σχεδιάζουμε» στο μυαλό μας τη διαδρομή ή την προγραμματίζουμε με κριτήρια οικονομίας στο GPS.

Επιλέγουμε να κινούμαστε τις ώρες με χαμηλή κίνηση.

Αποφεύγουμε την άσκοπη μεταφορά επιπλέον φορτίου στο αυτοκίνητο.

Ελέγχουμε την κατάσταση των ελαστικών πριν από κάθε ταξίδι οπτικά και τουλάχιστον μια φορά το μήνα για τη διόρθωση της πίεσής τους.

Δε χάνουμε χρόνο και καύσιμο με την προθέρμανση του κινητήρα.

Ξεκινάμε αμέσως χωρίς να πατάμε το γκάζι τη στιγμή της εκκίνησης του κινητήρα

Τα πρώτα χιλιόμετρα είναι τα πιο ρυπογόνα και ενεργοβόρα. Η κανονική κατανάλωση έρχεται μετά τα πρώτα 5-6 χιλιόμετρα

Στυλ οδήγησης

Εύρος στροφών λειτουργίας κινητήρα κατά την εναλλαγή σχέσεων στο κιβώτιο: 2.000 με 2.500 σ.α.λ. (βενζίνη), 1.500 έως 2.000 σ.α.λ. (diesel)

Γρήγορη και απαλή αλλαγή ταχυτήτων

Διατηρούμε σταθερό γκάζι ή αυξάνουμε ταχύτητα ομαλά. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομούμε έως 30% καύσιμο, ενώ παράλληλα μειώνουμε το θόρυβο που παράγεται από μηχανή και ελαστικά

Αφήνουμε το αυτοκίνητο να κυλήσει σε φανάρι, σε διασταύρωση, σε σήμα παραχώρησης προτεραιότητας κ.α.

Κλιματισμός

Κάνουμε φρόνιμη χρήση του κλιματισμού, μιας και σε γενικές γραμμές αυξάνει την κατανάλωση (η απαιτούμενη ενέργεια από τον κινητήρα φτάνει τα 5kW που μπορεί να προκαλέσει αύξηση έως 2 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα)

Δε ρυθμίζουμε τον κλιματισμό κάτω από 23ο C, όταν έχει ζέστη ή πάνω από 25ο C, όταν έχει κρύο. Η επιβάρυνση σε καύσιμο όταν κινούμαστε εντός πόλης μπορεί να ξεπεράσει το 10%.

Σε υψηλές ταχύτητες προτιμούμε τον κλιματισμό από ανοιχτά παράθυρα ή ηλιοροφή καθώς η κατανάλωση αυξάνεται ραγδαία λόγω αεροδυναμικής αντίστασης

Σε περίπτωση καύσωνα πρώτα ανοίγουμε τα παράθυρα για να έρθει σε μια ισορροπία η εξωτερική θερμοκρασία με αυτή της καμπίνας και μετά ανάβουμε τον κλιματισμό

Ηλιακές μεμβράνες μπορούν να βοηθήσουν να κρατηθεί το αυτοκίνητο πιο δροσερό

Επιλέγουμε ανοιχτόχρωμο αμάξωμα και ταπετσαρία

Ελαστικά

Ελέγχουμε την πίεση των ελαστικών τουλάχιστον μια φορά το μήνα

Μικρότερη ή μεγαλύτερη πίεση ελαστικών αποτελεί παράγοντα κινδύνου ενώ αυξάνει ραγδαία την κατανάλωση

Επιλέγουμε ελαστικά με χαμηλή αντίσταση στην κύληση. Κέρδος; Μέχρι 0,5 λίτρα/100χλμ., μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χαμηλότερα επίπεδα θορύβου

Αποφεύγουμε να διανύουμε μεγάλες αποστάσεις με ελαστικά χιονιού

Πίεση του ελαστικού μικρότερη κατά 1PSI ή 0,05 atm μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση καυσίμου μέχρι και 4%.

Καύσιμο

Τις ζεστές μέρες καλό είναι να αποφεύγετε την πλήρωση του ντεπόζιτου, ιδιαίτερα κατά τις μεσημεριανές ώρες, γιατί οι απώλειες λόγω αναθυμιάσεων του καυσίμου είναι μεγάλες

Περισσότερα από 110 λίτρα βενζίνης μπορούν να διαφύγουν κάθε χρόνο στην ατμόσφαιρα από κακώς σφιγμένες ή χαλασμένες τάπες ρεζερβουάρ

Αποφεύγουμε να γεμίζουμε το ρεζερβουάρ, εάν δε σκοπεύουμε να κάνουμε κάποιο ταξίδι. Γεμίζοντας άσκοπα το ρεζερβουάρ καίμε καύσιμο για να το κουβαλήσουμε

Κάθε 10 λεπτά στο ρελαντί σπαταλιέται τουλάχιστον το ένα δέκατο του λίτρου σε καύσιμο και έως τέσσερα δέκατα του λίτρου σε οκτακύλινδρο κινητήρα. Κάθε λίτρο βενζίνης που χρησιμοποιείται παράγει 2,4 κιλά CO2

Τα οφέλη της οικολογικής οδήγησης είναι πολλά, αφού έχουν άμεσο αντίκτυπο τόσο στην τσέπη μας όσο και στο περιβάλλον το οποίο ζούμε και αναπτυσσόμαστε, άρα και στην υγεία μας.

Επίσης ο οδηγός που σέβεται τον Κ.Ο.Κ και προσπαθεί να οδηγεί σε ένα πιο αμυντικό πλαίσιο, εκτός από το κέρδος στην τσέπη του, σίγουρα συντελεί και στην πρόληψη των τροχαίων συμβάντων στους δρόμους καθημερινά.

Εναλλακτικοί τρόποι προστασίας του περιβάλλοντος

Το περπάτημα ή το ποδήλατο μπορεί να είναι μια αξιόλογη λύση, όταν πρόκειται να μετακινηθούμε σε μικρές/κοντινές αποστάσεις. Έρευνες δείχνουν ότι το 25% των μετακινήσεων αφορούν αποστάσεις μικρότερες των 2 χιλιομέτρων, με το ποσοστό να φτάνει το 50% για αποστάσεις μικρότερες των 5 χιλιομέτρων.

ΘΥΜΑΜΑΙ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ:

Η οικολογική οδήγηση είναι συνάρτηση 3 παραγόντων:

 1. Οδηγώ πάντα έχοντας στο μυαλό ότι συμβάλλω στην πρόληψη και μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων για όλους τους χρήστες της οδού και τη μείωση θυμάτων τροχαίων.
 1. Οδηγώ σεβόμενος τα όρια ταχύτητας σε κάθε περίπτωση, του 1ου παράγοντα πρόκλησης τροχαίων δυστυχημάτων στους Ελληνικούς δρόμους.
 1. Αναπόφευκτα καταναλώνω λιγότερο καύσιμο για τις μετακινήσεις μου καθημερινά, άρα συμβάλλω και στη διατήρηση ενός πιο υγιούς και περιβαλλοντικά ορθού οικοσυστήματος.

nextdeal

Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης

logo.png  nhs

Δημιουργήσαμε για εσάς ένα σύστημα Υπηρεσιών Υγείας στα πρότυπα των Ευρωπαϊκών δομών Πρωτοβάθμιας περίθαλψης (NHS) και έχει στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών για το σύγχρονο άνθρωπο.

Διαχειρίζεται προγράμματα υγείας που συνδυάζουν τις παροχές του Δημόσιου φορέα υγείας Ε.Ο.Π.Υ. με τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες των Ιδιωτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων/Διαγνωστικών Κέντρων/Πολυϊατρείων/Ιατρείων και παράλληλα εξασφαλίζουν πλήρη κάλυψη σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε άτομα που δεν είναι ενταγμένα σε κοινωνικό φορέα ασφάλισης.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Ετσι δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη να πραγματοποιήσουν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων είτε στις κλινικές του ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ είτε σε Πανελλαδικό δίκτυο χιλίων διακοσίων πενήντα (1250) επιλεγμένων και γεωγραφικά κατανεμημένων ιδιωτικών ιατρείων όλων των ειδικοτήτων.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Α. Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Γυναικολόγου, Χειρουργού, ΩΡΛ καθώς και Παιδιάτρου και Παιδοχειρουργού στις παιδιατρικές κλινικές.

Β. Με συμμετοχή δέκα ευρώ στις ειδικότητες: Ενδοκρινολόγου, Ουρολόγου, Γαστρεντερολόγου, Νευρολόγου, Δερματολόγου, Οφθαλμιάτρου και Πνευμονολόγου

ΔΙΚΤΥΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Με το πρόγραμμα παρέχονται απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες σε επιλεγμένο Πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων τα οποία παρέχουν την δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (Ε.Ο.Π.Υ.Υ), με συμμετοχή των μελών του προγράμματος, με το ποσό των είκοσι ευρώ ανά επίσκεψη.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Τα προγράμματα υγείας της “N.H.S.” δίνουν στα μέλη τους:

Α) Απεριόριστες και Δωρεάν Διαγνωστικές εξετάσεις (για τα μέλη που θα κάνουν χρήση του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα και

Β) Απεριόριστες Διαγνωστικές εξετάσεις με συμμετοχή ποσοστού 20% για τα μέλη του προγράμματος που δεν είναι ενταγμένα στο δημόσιο ασφαλιστικό φορέα (ΕΟΠΥΥ) ή δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση του ασφαλιστικού τους φορέα.

Οι εξετάσεις αυτές παρέχονται ανεξαρτήτου ηλικίας ή προϋπάρχουσας πάθησης.

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Α. Οφθαλμολογικές επεμβάσεις (Laser)

Β. Δωρεάν αγορά γυαλιών αξίας έως 160 ευρώ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Απεριόριστες οδοντιατρικές υπηρεσίες

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ /ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Απεριόριστες επισκέψεις, με συμμετοχή του συνδρομητή:

 • Τριάντα ευρώ ανά επίσκεψη σε ιατρούς Ομοιοπαθητικούς
 • Εικοσι πέντε ευρώ ανά επίσκεψη σε ιατρούς Βελονιστές και Ψυχολόγους
 • Είκοσι ευρώ ανά επίσκεψη σε Διατροφολόγους/Διαιτολόγους
 • Είκοσι ευρώ ανά συνεδρία σε Λογοθεραπευτικά κέντρα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Απεριόριστες Φυσικοθεραπευτικές συνεδρίες με συμμετοχή των μελών που κυμαίνεται από δέκα έως είκοσι ευρώ ανά συνεδρία, ανάλογα με τη χρήση του ασφαλιστικού φορέα, το εξατομικευμένο πρόγραμμα κάθε ασθενή καθώς και το πλήθος των συνεδριών που θα πραγματοποιηθούν.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ (Check up)

Βασικό αιματολογικό έλεγχο που περιλαμβάνει: Γενική αίματος, ΤΚΕ, Γενική ούρων, Σάκχαρο, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια καθώς και ένα ηπατικό έλεγχο με μέτρηση των SGOT, SGPT και γ-GT

Οδοντιατρικό έλεγχο που περιλαμβάνει: Ελεγχο της στοματικής κοιλότητας, καθαρισμό δοντιών, στίλβωση, φθορίωση

Οφθαλμολογικό έλεγχο (για τα μέλη άνω των 14 ετών) που περιλαμβάνει: Ελεγχο οπτικής οξύτητας, τονομέτρηση με Goldman, έλεγχο στην σχισμοειδή λυχνία και απλή βυθοσκόπηση

Αξιολόγηση λόγου, ομιλίας και παιδοψυχιατρικών διαταραχών (Λογοθεραπευτικά Κέντρα)

 

Ρωτήστε μας για κάθε απορία σας

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ σε συνεργασία με την NHS

Κατερίνα Σαββαΐδου: Σπεύστε να ασφαλίσετε τα οχήματά σας

Μια ακόμα προειδοποίηση προς τους κατόχους των 1.128.000 ανασφάλιστων οχημάτων να σπεύσουν να ασφαλιστούν, ήταν η συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε η ΕΑΕΕ με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, κας Κατερίνας Σαββαΐδου,  στα γραφεία της Ένωσης.

Στη συνέντευξη Τύπου παραβρέθηκαν η Γενική Δ/ντρια και ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κα Μαργαρίτα Αντωνάκη και κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, οι οποίοι τόνισαν τόσο την κοινωνική όσο και την οικονομική διάσταση του προβλήματος των ανασφάλιστων οχημάτων, καθώς και ο Πρόεδρος του Επικουρικού Κεφαλαίου, κ. Δημήτρης Ζορμπάς, ο οποίος έδωσε ενδιαφέροντα στοιχεία για την έκταση του φαινομένου, αλλά και για τη διαδικασία εντοπισμού των ανασφάλιστων.

Όπως ανακοινώθηκε, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων είναι έτοιμη να εφαρμόσει το νόμο περί ανασφάλιστων οχημάτων και να προχωρήσει σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, είτε μετά από πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας είτε μετά από αίτημα του Επικουρικού Κεφαλαίου, που είναι και υπεύθυνο για τη λειτουργία του Κέντρου Πληροφοριών για τα ασφαλισμένα και ανασφάλιστα οχήματα.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα ανασφάλιστα οχήματα θα εντοπίζονται, μέσω ηλεκτρονικής διασταύρωσης:

α) των αρχείων των κυκλοφορούντων οχημάτων που διαθέτει η Πολιτεία και

β) των ασφαλισμένων οχημάτων, όπως καταγράφονται στο Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων.

Το άρθρο 26 του Ν. 4141/2013 προβλέπει πρόστιμα για όποιο όχημα εξακολουθεί να κυκλοφορεί ανασφάλιστο, ωστόσο, η κα Σαββαΐδου αρκέστηκε στο να προτρέψει τους κατόχους των ανασφάλιστων οχημάτων να σπεύσουν να τα ασφαλίσουν, μη δίνοντας σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε η Γενική Γραμματεία θα αρχίσει να αποστέλει προειδοποιητικά σημειώματα και να επιβάλει κυρώσεις, παρόλο που ερωτήθηκε σχετικά.

Αυτή η προειδοποίηση θα βρει άραγε περισσότερα ευήκοα ώτα απ’ ό,τι πριν δύο χρόνια που ψηφίστηκε ο νόμος; Ο χρόνος θα δείξει. Γεγονός πάντως είναι –σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Ζορμπάς– ότι, με την ψήφιση του νόμου το 2013, 800.000 περίπου έσπευσαν να ασφαλιστούν, για να διακόψουν την ασφάλισή τους το αμέσως επόμενο διάστημα οι περίπου 600.000.

Αυτή τη στιγμή η Τροχαία διενεργεί περί τους 500.000 ελέγχους τον μήνα. Όντας σε online σύνδεση με το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου, μπορεί σε πραγματικό χρόνο να διασταυρώσει αν ένα όχημα είναι ασφαλισμένο ή όχι.  Επίσης, και οι ίδιοι οι πολίτες μπορούν να ελέγξουν αν το όχημά τους είναι ασφαλισμένο, επισκεπτόμενοι τη διαδικτυακή εφαρμογή www.hic.gr του Επικουρικού Κεφαλαίου, και να προβούν έγκαιρα σε διορθώσεις τυχόν λαθών στα στοιχεία τους, επικοινωνώντας με την ασφαλιστική τους εταιρεία. Μέχρι στιγμής ο συγκεκριμένος διαδικτυακός τόπος έχει δεχτεί 234.000 επισκέπτες.

Το Επικουρικό Κεφάλαιο μετά από διασταύρωση των στοιχείων του Κέντρου Πληροφοριών, της διαδικτυακής εφαρμογής (www.hic.gr) και των ελέγχων που διενεργεί η Τροχαία είναι σε θέση να υπολογίσει με σχετική ακρίβεια τα ανασφάλιστα οχήματα, τα οποία ανέρχονται σε 1.128.000. Αυτά αφορούν οχήματα που δεν διαθέτουν καθόλου ασφαλιστήριο, αλλά και οχήματα που είτε κάποια στοιχεία τους έχουν καταχωρηθεί λάθος, οπότε οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με την ασφαλιστική τους και να τα διορθώσουν, είτε  έχουν πέσει θύματα απάτης.  Στην τελευταία περίπτωση, όπως επισημάνθηκε, αν πρόκειται για συνεργάτη ασφαλιστικής εταιρείας, τα πράγματα είναι πιο εύκολα, για τον κάτοχο του οχήματος, αφού η εταιρεία θα επιληφθεί του θέματος, αν όχι , τα πράγματα είναι πιο δύσκολα για τον πολίτη αφού θα πρέπει να ενεργήσει μόνος του.

Το όφελος από τη μείωση των ανασφάλιστων οχημάτων θα είναι μεγάλο. Με την εφαρμογή του νόμου περί ανασφάλιστων η Πολιτεία προσδοκά να έχει έσοδα από τα 250 ευρώ παράβολο ανά όχημα. Ωστόσο, όπως τόνισε ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, σημαντική εισροή εσόδων στα ταμεία του κράτους θα προκύψει επίσης από τον φόρο υπέρ του Δημοσίου επί των ασφαλίστρων αλλά και από τη φορολόγηση των κερδών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ο κ. Σαρρηγεωργίου υπολόγισε την αύξηση των κρατικών εσόδων από την πάταξη του φαινομένου σε έως και €100 εκατομμύρια τον χρόνο.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην οικονομική επιβάρυνση που υφίσταται το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων και μέσω αυτού το σύνολο των νομοταγών και συνετών ασφαλισμένων πολιτών, οι οποίοι μέσα σε συνθήκες κρίσης καταβάλλουν κανονικά τα ασφάλιστρά τους, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον κοινωνικό χαρακτήρα της υποχρεωτικής ασφάλισης ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων, η οποία συνίσταται στην προστασία και αποκατάσταση των θυμάτων από αυτοκινητικά ατυχήματα.

 

aagora

Διευκρινίσεις για εθνικές και διεθνείς άδειες οδήγησης

Με τον Ν. 4266/2014, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 10 Ιουνίου 2014 (ΦΕΚ Α’ 135) κυρώθηκαν στη χώρα μας, μεταξύ άλλων, οι τροποποιήσεις της Σύμβασης που υπογράφηκε στη Βιέννη το 1968 για την Οδική Κυκλοφορία, καθώς και οι τροποποιήσεις της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας που υπογράφηκε στη Γενεύη το 1971 και συμπληρώνει την ανωτέρω Σύμβαση της Βιέννης.

Για την αποσαφήνιση των κυριότερων αλλαγών που επήλθαν με την κύρωση των ως άνω τροποποιήσεων της Σύμβαση της Βιέννης του 1968, ιδίως εις ό,τι αφορά την υποχρέωση αναγνώρισης αδειών οδήγησης από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού εξέδωσε το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Α1/22188/3109/2015 σχετικό έγγραφο, το οποίο και η ΕΑΕΕ διαβίβασε στα μέλη της.

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος οφείλει, μεταξύ άλλων να αναγνωρίζει εντός του εδάφους του (άρθρο 41, Κεφάλαιο IV, Μέρος Πρώτο του Ν. 4266/2014) κάθε εθνική άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από άλλο Συμβαλλόμενο μέρος, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή είναι σύμφωνη με το Παράρτημα 6 «Εθνική Άδεια Οδήγησης» της Σύμβασης και επομένως τα στοιχεία της άδειας είναι, μεταξύ άλλων, με (ή και με) λατινικούς χαρακτήρες και εφόσον ασφαλώς ο κάτοχος της άδειας αυτής δεν έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται από τους οδηγούς να κατέχουν επιπλέον διεθνή άδεια οδήγησης.

Σε περίπτωση που οι εθνικές άδειες οδήγησης δεν είναι σύμφωνες με το Παράρτημα 6 «Εθνική Άδεια Οδήγησης» της Σύμβασης, τότε απαιτείται η κατοχή διεθνούς άδειας οδήγησης, σύμφωνη με το Παράρτημα 7 «Διεθνής Άδεια Οδήγησης» της Σύμβασης, εφόσον πρόκειται για πολίτες συμβαλλόμενου κράτους, οι οποίοι ωστόσο δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή, η διεθνής άδεια θα πρέπει να επιδεικνύεται με την αντίστοιχη εθνική άδεια οδήγησης.

Διευκρινίζεται, επίσης, όσον αφορά στις διεθνείς άδειες οδήγησης, εφαρμόζεται και η διάταξη του άρθρου 94 παρ. 3 εδαφ. Β’ του ΚΟΚ (Ν.2696/1999), όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία δικαίωμα οδήγησης στη χώρα μας έχουν και οι κάτοχοι ισχύουσας διεθνούς άδειας οδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί από οποιοδήποτε κράτος, εκτός της Ελλάδος, υπό την αυτονόητη σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση ότι οι κάτοχοι της εν λόγω άδειας δεν έχουν την κανονική διαμονή τους στην Ελλάδα.

Επικαιροποιημένος πίνακας (σε πραγματικό χρόνο) με τα Κράτη που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Βιέννης στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (https://treaties.un.org/).

 

aagora