Οι προοπτικές της αγοράς κυβερνοασφάλισης

Οι προοπτικές της αγοράς κυβερνοασφάλισης είναι ελπιδοφόρες, αλλά τα ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι (αντ)ασφαλιστές είναι πολλά, με κυριότερο εκείνο της συσσώρευσης που θα δημιουργήσουν οι κυβερνοκίνδυνοι, που ακόμα δεν είναι δυνατό να υπολογιστούν, υποστηρίζουν οι ειδικοί της Munich Re, κ.κ. Miriam Wilbert, Senior Underwriter, και Benno Kröger, Cyber Specialist, στο άρθρο που ακολουθεί.

Οι απειλές στον κυβερνοχώρο έχουν γίνει οι κίνδυνοι του αιώνα και, αν η ασφάλεια του κυβερνοχώρου βρίσκεται ένα βήμα πίσω από τις νέες αυτές απειλές, η ασφάλιση είναι δύο βήματα πίσω. Οι διαχειριστές κινδύνου των μεγάλων οργανισμών θεωρούν ήδη ότι οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο είναι σοβαρός κίνδυνος και, συνεπώς, έχουν ασφαλιστικά συμβόλαια για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Πλέον, όμως, βλέπουμε ότι όλο και περισσότερες μικρές εταιρείες ζητούν ασφαλιστική κάλυψη έναντι των κυβερνοκινδύνων, ιδίως μετά τις τελευταίες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας.

 

Ζητήματα κάλυψης

Είναι δύσκολο να επιτευχθεί η συγκρισιμότητα των προϊόντων στην αγορά του κυβερνοχώρου, καθώς πολλοί παίκτες –είτε πρόκειται για ασφαλιστικές εταιρείες είτε για μεσίτες– επεξεργάζονται τους δικούς τους όρους διατύπωσης ειδικά όσον αφορά τα μέρη που αφορούν περιουσία και ατυχήματα.

 

Καθώς η τεχνολογία του κυβερνοχώρου είναι πανταχού παρούσα και οι κίνδυνοι μπορούν να ενεργοποιήσουν απαιτήσεις μέσω παραδοσιακών ασφαλιστικών προϊόντων, ορισμένοι παίκτες επιλέγουν να ενισχύσουν τα κλασσικά ασφαλιστήρια περιουσίας ή ατυχημάτων με επεκτάσεις που καλύπτουν τον κυβερνοχώρο. Συνολικά, ωστόσο, εμφανίζονται νέα ανεξάρτητα ασφαλιστήρια που καλύπτουν κυβερνοκινδύνους.

 

Η δυναμική συσσώρευσης των κιβερνοκινδύνων δεν είναι ακόμα απολύτως κατανοητή.  Πρώτον, γιατί ένα μεμονωμένο συμβάν στον κυβερνοχώρο μπορεί να ενεργοποιήσει πληθώρα αυτόνομων ασφαλιστηρίων για κυβερνοκινδύνους, λόγω του γεγονότος ότι η ενδεχόμενη διακοπή εργασιών είναι κοινό χαρακτηριστικό σε αυτού του είδους τα ασφαλιστήρια, αλλά και επειδή όλα είναι αλληλοσυνδεόμενα. To λεγόμενο Internet of Things θα αυξήσει τη συνδεσιμότητα και, συνεπώς, θα  ενεργοποιήσει ακόμα περισσότερες πιθανές απώλειες.

Δεύτερον, τα παραδοσιακά ασφαλιστικά προϊόντα δεν αποκλείουν ρητά τους κινδύνους του κυβερνοχώρου, καθώς αυτοί έχουν προκύψει ως ζήτημα μόλις τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι μία πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η Cyber Security, για παράδειγμα, είναι κάτι που απαιτεί την προσοχή της ανώτατης διοίκησης μιας εταιρείας, καθώς η έλλειψη επαρκών μέτρων ασφαλείας και ελέγχων των πληροφοριακών συστημάτων θα μπορούσε γρήγορα να εξελιχθεί σε μια αξίωση D&O στην περίπτωση μιας κυβερνοεπίθεσης.

 

Η Munich Re έχει δημιουργήσει ομάδες εμπειρογνωμόνων για να βοηθήσουν στην παρακολούθηση της έκθεσης σε κινδύνους και της εξέλιξης της έκθεσης αυτής. Μια πρόκληση είναι ότι η άγνωστη έκθεση στη συσσώρευση θα μπορούσε να ενεργοποιήσει έναν τεράστιο αριθμό ασφαλιστηρίων συμβολαίων ταυτόχρονα. Οι κύριες περιπτώσεις όπου θα μπορούσε να υπάρχει έκθεση σε σενάρια συσσώρευσης κινδύνου θα μπορούσαν να είναι:

 

Η σύγκρουση μεταξύ διαφορετικών κλάδων.

Η κάλυψη της ενδεχόμενης διακοπής εργασιών.

Η διακοπή λειτουργίας εξωτερικών δικτύων, όπως το διαδίκτυο, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας

Άλλοι πάροχοι υπηρεσιών με υψηλή συγκέντρωση πελατών, όπως οι πάροχοι cloud ή οι διακομιστές DNS

Τα κενά ασφαλείας σε ευρέως χρησιμοποιούμενα τυποποιημένα προϊόντα λογισμικού.

Η συσσώρευση κινδύνου που θα προέκυπτε από τη διακοπή του διαδικτύου θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στον ασφαλιστικό τομέα και τους αντασφαλιστές, γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να γνωρίζουμε πώς αντιμετωπίζονται αυτές οι πτυχές στη διατύπωσή τους και πώς καλύπτονται.

 

Η κατάσταση της αγοράς

Υπάρχει επί του παρόντος μεγάλο capacity για τις περισσότερες κατηγορίες ασφαλίσεων. Ακόμη και οι κεφαλαιαγορές έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται για (αντ)ασφαλιστικά προϊόντα, ιδίως τα συνταξιοδοτικά ταμεία, δεδομένου του περιβάλλοντος χαμηλών επιτοκίων. Αυτό ωθεί τα επίπεδα των ασφαλίστρων προς τα κάτω και ενθαρρύνει τον έντονο ανταγωνισμό. Τα επίπεδα των ασφαλίστρων στους βασικούς κλάδους ασφάλισης συνεχίζουν να μειώνονται, κάθε χρόνο. Οι παραδοσιακές ασφαλιστικές εταιρείες αγωνίζονται να κρατήσουν το μερίδιό τους στην αγορά, ενώ νέοι παίκτες προσφέρουν επιπλέον capacity.

 

Επιπλέον, ο ανταγωνισμός μεταξύ των brokers είναι επίσης έντονος. Οι brokers δραστηριοποιούνται πλέον ακόμα και σε πολύπλοκες κατηγορίες ασφαλίσεων, όπως η ασφάλιση D&O χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν αυξημένη πίεση στις ασφαλιστικές εταιρείες και στα αποτελέσματά τους.

 

Σε μια τέτοια τεταμένη κατάσταση, τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο από την ευκαιρία για ανάληψη νέων εργασιών;  Από άποψη αριθμών, οι προοπτικές είναι πολύ ελπιδοφόρες. Στο τέλος του 2016, ο παγκόσμιος όγκος ασφαλίστρων στην ασφάλιση του κυβερνοχώρου εκτιμάται ότι υπερέβη τα $4 δις , με περίπου το 80% να προέρχεται από τις ΗΠΑ. Το υπόλοιπο 20% χωρίστηκε μεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας. Ο όγκος των ασφαλίστρων στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί από $300 εκατ. το 2016 σε $900 εκατ. το 2018 –ένας ρυθμός ανάπτυξης 200% σε δύο χρόνια.

 

Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους (αντ)ασφαλιστές

Δεδομένου ότι η αγορά απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί κορεσμένη, η μείωση των ασφαλίστρων, τη στιγμή που τα προγράμματα ασφάλισης κυβερνοκινδύνων δεν έχουν ακόμη δοκιμαστεί και οι απαιτήσεις ενδέχεται να αυξηθούν, είναι επικίνδυνη. Μια άλλη ανησυχητική πτυχή είναι ότι ο έντονος ανταγωνισμός σε επίπεδο ασφαλίστρων, δυστυχώς, απειλεί το πειθαρχημένο underwriting. Οι κίνδυνοι εξελίσσονται τόσο γρήγορα, που εγγράφονται χωρίς να είναι πλήρως κατανοητοί. Η τιμολόγηση που βασίζεται σε αξιόπιστα αναλογιστικά μοντέλα είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη, καθώς τα σενάρια ζημιών εξελίσσονται συνεχώς, σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς κλάδους ασφαλίσεων, όπου οι καμπύλες ζημιών βασίζονται στο ιστορικό και την εμπειρία των απαιτήσεων. Σε ένα περιβάλλον με συνεχώς εξελισσόμενες απειλές, οι εκτιμήσεις που βασίζονται στο παρελθόν για την τιμολόγηση, δεν έχουν νόημα.

 

Όπως και σε άλλους κλάδους ασφάλισης, λόγω της αυστηρότερης νομοθεσίας, τα επίπεδα των ασφαλίστρων είναι σημαντικά υψηλότερα στις ΗΠΑ από ό,τι στην Ευρώπη. Αυτό οφείλεται στο υψηλό κόστος της αναγγελίας των ζημιών, ιδίως στην περίπτωση παραβίασης των δεδομένων. Ωστόσο, η νομοθεσία στην Ευρώπη πρόκειται να αλλάξει τον Μάιο του 2018, όταν τεθεί σε ισχύ ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων της ΕΕ (GDPR).

 

Ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις –ειδικά οι πιο εκτεθειμένες, όπως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι επιχειρήσεις λιανικής και οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών υγείας– αγοράζουν μεγαλύτερα προγράμματα και μερικές φορές διπλασιάζουν τα όρια κάλυψής τους κατά την ανανέωση των ασφαλιστηρίων τους, ο τομέας των ΜΜΕ αναπτύσσεται πιο αργά.

 

Το underwriting των κυβερνοκινδύνων

Όπως έχουμε ήδη δει, υπάρχει ένα τεράστιο φάσμα διαθέσιμων προγραμμάτων ασφάλισης κυβερνοκινδύνων. Δυστυχώς, εξίσου διαφοροποιημένες είναι και οι υπάρχουσες εκτιμήσεις του κυβερνοκινδύνου και τα στοιχεία για την κάλυψη του κυβερνοχώρου. Λόγω της ευαισθησίας των πληροφοριών, οι ασφαλισμένοι είναι συχνά απρόθυμοι να μοιραστούν τις λεπτομέρειες των μέτρων ασφαλείας τους και το ιστορικό των περιστατικών που αντιμετώπισαν. Αυτό είναι απόλυτα κατανοητό στην ασφαλιστική αγορά, αλλά δεν βοηθά στη σωστή τιμολόγηση και επιβραδύνει τη διαδικασία μάθησης για όλα τα μέρη: ασφαλισμένους, ασφαλιστές και αντασφαλιστές.

 

Σημαντικές πληροφορίες για ένα καλό underwriting –όπως οι ανεξάρτητες πιστοποιήσεις και εκτιμήσεις κινδύνου, τα σχέδια συνέχισης των εργασιών, τα μέτρα προστασίας του κυβερνοχώρου ή η το επίπεδο δέσμευσης της ανώτατης διοίκησης – δεν είναι συνήθως διαθέσιμα. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ασφάλιση του κυβερνοχώρου συμβαδίζει με την καλή ασφάλεια και στρατηγική στον κυβερνοχώρο, αλλά δεν μπορεί να την αντικαταστήσει.

 

Οι απειλές και η ασφάλιση του κυβερνοχώρου εξελίσσονται εξίσου γρήγορα. Από τη μία πλευρά, βλέπουμε νέους φορείς απειλής, όπως ο εκβιασμός για τα bitcoins μέσω ransomware ή DDoS επιθέσεις. Από την άλλη, οι ασφαλιστές πρέπει να εξετάσουν νέες πτυχές της ασφαλιστικής κάλυψης όπως ο GDPR ή οι outsourcing υπηρεσίες σε παρόχους cloud. Η πολύπλοκη διαστρωμάτωση με πολλαπλούς ασφαλιστές και αντασφαλιστές να συνδυάζονται σε ένα μεμονωμένο «πύργο κάλυψης» και η περίπλοκη διατύπωση δεν επιτρέπουν πάντοτε να γίνουν οι κατάλληλες αλλαγές κατά τις ανανεώσεις. Αυτό αυξάνει τους κινδύνους για όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των brokers.

 

Συμπέρασμα

Θα επιφέρει η αύξηση των κινδύνων και η αλλαγή της νομοθεσίας της ΕΕ την κατάλληλη προσαρμογή των όρων και προϋποθέσεων στο πλαίσιο του έντονου ανταγωνισμού στον ασφαλιστικό κλάδο; Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον αυξανόμενων τεχνολογικών απειλών, ο ασφαλιστικός κλάδος πρέπει να βρει κατάλληλες λύσεις για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πελάτες του, χωρίς να απομακρυνθεί από το πειθαρχημένο underwriting.

 

Η παρακολούθηση της συσσώρευσης κινδύνου και η διεξοδική ανάλυση των κινδύνων πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Εάν αυτό δεν γίνει με ικανοποιητικό τρόπο, η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα αυτού του κλάδου ασφάλισης θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο. Μια διακοπή λειτουργίας του διαδικτύου, για να αναφέρουμε μόνο ένα πιθανό παράδειγμα, και τα επακόλουθα προβλήματα και η ευρεία διακοπή εργασιών που θα μπορούσε να προκαλέσει, θα μπορούσε να καταστρέψει ολοκληρωτικά ορισμένες εταιρείες.

 

Πηγή: Munich Re Topics

aagora

Ξαναμοιράζουν την ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά οι τρεις μεγάλοι! 

Σε διαδικασία αλλαγών φαίνεται να βρίσκεται ο ευρωπαϊκός ασφαλιστικός χάρτης, αλλαγές που δεν αποκλείεται να επηρεάσουν και την ελληνική ασφαλιστική αγορά.
Ορισμένοι από τους μεγαλύτερους παίκτες του κλάδου, όπως είναι η Allianz, η AXA, η Generali, έχουν κάνει ήδη γνωστά ως ένα βαθμό τα σχέδια τους που έχουν αντίκτυπο στο σύνολο της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς, η οποία φαίνεται να «ξαναμοιράζεται».

Η Generali πρώτη ανακοίνωσε ότι προτίθεται να παραμείνει σε μόλις 25 χώρες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η Ελλάδα και να αποχωρήσει από άλλες 15 περίπου αγορές, με στόχο την βελτίωση του ισολογισμού της και την ενίσχυση των κεφαλαίων της, των κερδών της αποτελεσματικότητας της. H εταιρεία από τον περασμένο Νοέμβριο ανακοίνωσε μία ξεκάθαρη στρατηγική με στόχο να γίνει “Simpler, Smarter, Faster”. Μεταξύ των μέτρων που ελήφθησαν πέραν των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες,, καινοτομίες, δίκτυα πωλήσεων νέα προϊόντα, ήταν και η αποεπένδυση από μία σειρά χώρες όπου η παρουσία της Generali δεν είχε ικανοποιητικές αποδόσεις. Έτσι η Ιταλικός όμιλος πούλησε ήδη μία σειρά εταιρείες ανά τον κόσμο (Παναμά, Κολομβία, Ολλανδία, κ.λ.π) ενώ εστιάζει πλέον στην ανάπτυξη του σε 25 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα όπως προαναφέρθηκε.

Προχθές ήταν η σειρά της AXA να κάνει σχετικές ανακοινώσεις. Η διοίκηση του γαλλικού ομίλου ανακοίνωσε ότι χτίζει το μέλλον του Ομίλου με μία σαφή στρατηγική που επικεντρώνεται σε λιγότερες χώρες, σε πιο αποδοτικά προϊόντα προκειμένου ο όμιλος να απλουστεύει τις λειτουργίες του και να γίνει πιο αποδοτικός. Παράλληλα έχει ήδη πουλήσει τις θυγατρικές του σε μία σειρά χωρών όπως π.χ. στην Ρουμανία.

Η Allianz πρόσφατα πούλησε μία συμμετοχή της σε γερμανική τράπεζα ενώ επίσης διέθεσε και το χαρτοφυλάκιο ζωής στην Ταιβάν σε τοπική εταιρεία προκειμένου να μειώσει την επίπτωση των μακροχρόνων συμβολαίων του χαρτοφυλακίου αυτού στο δείκτη φερεγγυότητας Solvency II. Επίσης με στόχο την ενίσχυση της μετοχής της και της κεφαλαιακής της διάρθρωσης ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών αξίας 2 δισ. ευρώ.
Το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, οι ανάγκες σε επιπλέον κεφάλαια που έφερε το Solvency II και οι τεχνολογικές εξελίξεις φαίνεται να είναι οι κινητήριες δυνάμεις αυτών των αλλαγών.

Νοέμβριο ο διαγωνισμός για το άνοιγμα του Επικουρικού 

Αντίστροφα αρχίζει να μετρά η ασφαλιστική αγορά για την κάλυψη της “τρύπας” των 450 εκατ. ευρώ του Επικουρικού Κεφαλαίου.

του Πλάτωνα Τσούλου

Πληροφορίες του ID αναφέρουν ότι τον Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός ανάδειξης της εταιρείας η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση, οικονομική και νομική, της όλης υπόθεσης, με την προοπτική, αφού στη συνέχεια ολοκληρωθούν οι σχετικές διαπραγματεύσεις και κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες, αρχές του 2018 να τεθεί σε εφαρμογή το όλο σχέδιο.

Στο μεσοδιάστημα Ένωση και Επικουρικό Κεφάλαιο θα κληθούν να απαντήσουν σε τέσσερα κρίσιμα ερωτήματα:

Ποιος θα είναι ο στρατηγικός συνεργάτης της αγοράς;
Πώς θα χρησιμοποιηθεί η λύση του Run Off για τις ζημιές του φορέα;
Πώς θα γίνει η διαχείριση των ακινήτων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Επικουρικού;
Πώς θα λειτουργήσει ο νέος νόμος για το φορέα σε σχέση με την προσπάθεια αντιμετώπισης του οικονομικού του ανοίγματος;
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποχρεώσεις του Επικουρικού Κεφαλαίου ανέρχονται σήμερα στο ποσό των 600 εκατ. ευρώ, τα διαθέσιμά του σε ρευστό υπολογίζονται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ και η ακίνητη περιουσία σε αντικειμενικές αξίες στα 100 εκατ. ευρώ και σε πραγματικές αξίες σε 50 εκατ. ευρώ.

Κατά συνέπεια, το άνοιγμα του Επικουρικού εκτιμάται ότι φθάνει στο ποσό των 450 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για υποχρεώσεις που θα παραμείνουν στο φορέα ανεξάρτητα από το αν θα ισχύει η διάσπασή του στα δύο όπως προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο, διότι αν τελικά το Εγγυητικό Ζωής μεταλλαχθεί σε Εγγυητικό για όλο τον κλάδο, δεν θα περάσουν σε αυτό ζημιές του Επικουρικού από παρελθόντα έτη.

Αλλάζουν «όψη» οι ΕΠΥ και η αγορά

Του Γιάννη Βερμισσώ

Την αλλαγή του τρόπου ανάπτυξής τους στην ασφαλιστική αγορά εξετάζουν εταιρείες που ήδη λειτουργούν και έχουν προχωρήσει σημαντικά σε καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Οι μητρικές εταιρείες σκέπτονται αλλαγές, μεταξύ των οποίων και η ίδρυση υποκαταστημάτων, η παροχή νέων προϊόντων, η ανάπτυξη υπερ-τεχνολογιών στην ασφάλιση κ.α. Οι εξελίξεις εφόσον λάβουν καταληκτική μορφή και εγκριθούν από την ΤτΕ θα σηματοδοτήσουν και νέες σχέσεις με την ΕΑΕΕ.

Το έντονο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η αγορά καθώς και οι εδώ επιδόσεις των εταιρειών που αναπτύσσονται ακόμα και με την Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών, δείχνει να μετουσιώνεται σε κίνητρο για δημιουργία υποκαταστημάτων ή την είσοδο και νέων ασφαλιστικών εταιρειών καθώς και την ανάπτυξη άλλων δράσεων σχετικών με την ιδιωτική ασφάλιση.

Πληροφορίες του insurance-eea , καταγράφουν την έντονη αυτή κινητικότητα και το υψηλό ενδιαφέρον που διαρθρώνεται σε σταθερή επιχειρηματική βάση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες ήδη μία εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων και διαδικασιών για να πάψει να λειτουργεί ως ΕΠΥ και να δημιουργήσει υποκατάστημα ασκώντας την δραστηριότητα όπως η πλειονότητα των εταιρειών. Ταυτόχρονα άλλη εταιρεία παρόμοιας μορφής επεκτείνει τις δραστηριότητές της και ετοιμάζεται να εισέλθει και αυτή με άλλη νομική μορφή ως επιχειρηματική οντότητα στην αγορά.

Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η πληροφορία περί συζητήσεων που βρίσκεται εταιρεία για την εφαρμογή στην Ελλάδα τεχνολογικών καινοτομιών που θα αναπτυχθούν στην αγορά κατά τα πρότυπα άλλων χωρών όπου η «τεχνολογία προβάλλει και πουλά ασφάλειες» μέσω κινητών ή υπολογιστών. Οι πρώτες εξελίξεις θα έχουν ολοκληρωθεί στο τρίμηνο κάνοντας την είσοδο του 2018 ακόμα πιο ενδιαφέρουσα για την ιδιωτική ασφάλιση. Πάντως, οι μεταβολές που καταγράφονται από τις πληροφορίες, είναι μεγάλες και κυοφορούνται εδώ και καιρό. Η επαλήθευσή τους και η πραγμάτωσή τους θα συνοδευτεί με νέα στοιχεία που θα επηρεάσουν την αγορά. Ωστόσο η κινητικότητα που παρουσιάζεται δεν αφορά όλο το σύνολο των εταιρειών της συγκεκριμένης κατηγορίας (ΕΠΥ). Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Οι εξελίξεις αυτές απαρεγκλίτως, θα πυροδοτήσουν τον ανταγωνισμό καθώς η «πίτα» είναι συγκεκριμένη και για να διευρυνθεί θέλει μια διαφορετική τακτική. Οι νέες μορφές εταιρειών με την ιδιαίτερη ζέση να αναπτυχθούν δεν αποκλείεται στα επιχειρηματικά τους σχέδια να περάσουν καινοτομίες σε προϊόντα και τιμολογήσεις ανατρέποντας ριζικά το υφιστάμενο πολυετές οικοδόμημα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Να σημειωθεί ότι αυτό αναμένεται και από τις υπερ-εταιρείες που έχουν δημιουργηθεί μέσα από τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές.

Επενδυτικό ενδιαφέρον εξελίσσεται στην αγορά

Σημαντικές εξελίξεις βρίσκονται προ των πυλών στην αγορά και σχετίζονται με εταιρείες, εταιρικά σχήματα, συνέργειες και νέους δρόμους που θα πορευτούν εταιρείες και άνθρωποι. Στη βάση όλων αυτών το επενδυτικό ενδιαφέρον που είναι ζωηρό και βλέπει σταθερά την ελληνική ασφαλιστική αγορά ως τομέα που μπορεί να σταθούν κεφάλαια και να διαρθρωθούν επιχειρηματικές κινήσεις.
Δεν είναι μόνο οι περιπτώσεις των ΕΘΝΙΚΗ –EXIN και ERGO-ATE. Είναι και άλλες εταιρείες και άλλα fund, που έχουν στην Ελλάδα τους ανθρώπους τους και μιλούν για τις προοπτικές. Υπάρχει ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και αυτό είναι σημαντικό με μεγάλες εταιρείες από ισχυρές χώρες της Ευρώπης που συνομιλούν, με έλληνες γνώστες-στελέχη της αγοράς- και αναζητούν να τοποθετηθούν είτε στις παραδοσιακές ασφαλίσεις είτε στις νέες ασφαλίσεις που ανοίγονται παγκοσμίως και αφορούν και κλάδους και διαδικασίες.
Το εάν οι ενδιαφερόμενοι επιδιώκουν να βρουν συνεργάτη, εάν επιδιώκουν να τοποθετηθούν σε υπάρχουσα εταιρεία ως μέτοχοι ή εάν θέλουν να εξαγοράσουν κάποια εταιρική οντότητα και να χαράξουν τη δική τους αυτόνομη πορεία είναι θέματα που έχουν συζητηθεί χωρίς στεγανά.
Όλα είναι πιθανά και διερευνώνται. Συνισταμένη των εξελίξεων είναι η πρόθεση αυτών των περιπτώσεων ενδιαφερόμενων επενδυτών να έλθουν στην Ελλάδα , κάτι που αποδεικνύει τουλάχιστον –θεωρητικά- ότι κάτι βλέπουν, κάτι τους ενδιαφέρει και καταληκτικά: ότι η αγορά έχει προοπτικές.
Ήδη οι μεγάλοι που βρίσκονται ήδη εδώ (οι περιπτώσεις EXIN και ERGO ) είναι η «απόδειξη» ενώ όλοι οι άλλοι που έπονται και αναζητούν είναι η «επιβεβαίωση». Ωστόσο υπάρχει και μια μεγάλη προϋπόθεση που σχετίζεται με την πορεία της υφιστάμενης αγοράς.
Χρειάζεται να αλλάξει και άλλο και σε προϊόντα και σε διαδικασίες, και σε τεχνολογίες. Ήδη η προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση είναι μεγάλη και υπάρχουν εταιρείες με πρωταγωνιστικό ρόλο.
Όμως, κατά τις έξωθεν -από τις άλλες αγορές- μαρτυρίες χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και περισσότερες αλλαγές οι οποίες θα συντελεστούν με την υπάρχουσα διάταξη των ασφαλιστικών δυνάμεων καθώς και με τις νέες ασφαλιστικές δυνάμεις που δημιουργούνται.

Η ΕΑΕΕ για την αναβολή του εντοπισμού των ανασφάλιστων

Η ασφαλιστική αγορά υποστηρίζει τη διαδικασία εντοπισμού των ανασφάλιστων οχημάτων και στηρίζει την εφαρμογή της νομοθεσίας, σημείωνει στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η ΕΑΕΕ.

 Στο ίδιο δελτίο επισημαίνει:
Η Ελληνική Πολιτεία προχώρησε πριν από μερικές ημέρες στην εφαρμογή της νομοθεσίας που υπήρχε ήδη από το 2013 για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων.
Πρόκειται αδιαμφισβήτητα για μία θετική εξέλιξη καθώς όλοι αντιλαμβανόμαστε πως το να κυκλοφορεί κάποιος ανασφάλιστος είναι εξαιρετικά επικίνδυνο καθώς εάν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα θα αφήσει ακάλυπτο το συνάνθρωπό του – θύμα του. Επιπλέον ο ανασφάλιστος οδηγός υποβάλλει και τον ίδιο του τον εαυτό σε κίνδυνο, καθώς ακόμα και λίγα λεπτά που θα κυκλοφορήσει μπορεί να επηρεάσουν όλη του ζωή.
Η ασφαλιστική αγορά από την πρώτη στιγμή στήριξε την πρωτοβουλία για την επίλυση του σημαντικού αυτού προβλήματος και συνεργάστηκε στενά με όλους τους αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή της νομοθεσίας.
Είναι γεγονός πως η πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας ανέδειξε κάποια προβλήματα τα οποία ήταν αναμενόμενα. Για αυτό ακριβώς το λόγο έχουν προβλεφθεί διαδικασίες για τη διόρθωσή τους τόσο στις λίστες των κυκλοφορούντων οχημάτων που κατέχουν τα Υπουργεία όσο και στη λίστες των ασφαλισμένων οχημάτων που διατηρούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Από πλευράς ασφαλιστικών εταιριών οι διαδικασίες αυτές προχωρούν κανονικά και πραγματοποιούνται οι απαραίτητες παρεμβάσεις στα στοιχεία.
Χθες η Πολιτεία αποφάσισε να δώσει παράταση έως τις 14 Ιουλίου 2017 σε όλους τους ιδιοκτήτες των οχημάτων που βρέθηκαν ανασφάλιστοι είτε για να ασφαλίσουν τα οχήματά τους εφόσον είναι υπόχρεοι, είτε για να προχωρήσουν σε διορθώσεις στα στοιχεία τους εφόσον βρέθηκαν ανασφάλιστοι από παράλειψη ή λάθος, με παράλληλη αναστολή του παραβόλου έως τότε, δίνοντας έτσι μία τελευταία ευκαιρία στους ανασφάλιστους να συμμορφωθούν.
Μετά από την εξέλιξη αυτή αναμένουμε από την Πολιτεία να εφαρμόσει τη νομοθεσία για τον ηλεκτρονικό εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων στις 15 Ιουλίου 2017.
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις δεσμεύονται να συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της διαδικασίας και τη μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών.

Έρευνα ΕΥ: 73% παγκόσμια αύξηση σε συγχωνεύσεις-εξαγορές στην παγκόσμια ασφαλιστική αγορά

Κατακόρυφη άνοδος 73% σημειώθηκε το 2015 στις συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) της παγκόσμιας ασφαλιστικής βιομηχανίας, με τη συνολική αξία των συναλλαγών να ξεπερνά τα 111 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την έκθεση της Ernst & Young «Global insurance M&A themes 2016».

Βασικός παράγοντας γι’ αυτή την αύξηση της δραστηριότητας, που αποτελεί ρεκόρ για τα τελευταία χρόνια, ήταν τα λεγόμενα megadeals, καθώς στις 10 μεγαλύτερες συμφωνίες οφείλεται το 67% (74 δισ. δολάρια) των εν λόγω συναλλαγών παγκοσμίως.

Πολλαπλάσια ήταν η άνοδος στη μέση αξία των συμφωνιών (174%), 5 ο αριθμός όσων ξεπέρασαν τα 5 δισ. δολάρια, ενώ ο συνολικός όγκος τους μειώθηκε κατά 15% έναντι του 2014.

Σε αντίθεση ωστόσο με την παγκόσμια τάση, οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εμφανίστηκαν πιο συγκρατημένες το 2015, εν μέρει λόγω των σημαντικών συγχωνεύσεων και εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες χρονιές, αλλά και πιθανότατα λόγω της έλευσης της Solvency II. H νέα οδηγία προφανώς λειτούργησε αποτρεπτικά για τις φετινές δραστηριότητες M&A, ωστόσο, εκτιμά η EY, αυτή η ανάσχεση μπορεί να προοιωνίζει υψηλά επίπεδα δραστηριότητας το 2016.

insuranceworld

ΕΑΔΕ :Συνεχίζουμε την προσπάθεια για την ανατροπή των σχεδιαζόμενων ρυθμίσεων για το Ασφαλιστικό

Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές της χώρας συνεχίζουμε την προσπάθεια για την ανατροπή των σχεδιαζόμενων ρυθμίσεων για το Ασφαλιστικό που έχει καταθέσει ως πρόταση η Κυβέρνηση.

Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, από την πρώτη στιγμή, με όλους τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς της χώρας, θα αντισταθούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο και δράση στην εφαρμογή των προτάσεων φορολογικού και αντιαναπτυξιακού χαρακτήρα, που οδηγούν στην φτωχοποίηση των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και ταυτόχρονα στην ισοπέδωση κάθε παραγωγικής προσπάθειας στην ελεύθερη οικονομία.

Έχοντας ως δεδομένο το αδιαμφισβήτητο γεγονός της δήλωσης του 100 % των εισοδημάτων μας, όχι μόνο έχουμε χτυπηθεί πέρα από κάθε ανεκτό όριο με τις ισχύουσες φορολογικές επιβαρύνσεις (αύξηση φορολογικών συντελεστών, αύξηση προκαταβολής φόρου, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης) αλλά αντιμετωπίζουμε πλέον και την οριστική εξαφάνιση μας με τις δημοσιοποιημένες προτάσεις της κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό αλλά και με τις αφανείς προτάσεις της προς το κουαρτέτο για το νέο φορολογικό.

Στα πλαίσια των δράσεων μας συμμετείχαμε στην σύσκεψη των Επιστημονικών και Επαγγελματικών φορέων της χώρας, την Δευτέρα 15/2/2016, συνυπογράφουμε το κοινό Δελτίο Τύπου και καλούμε τους Συναδέλφους μας να συμμετέχουν ενεργά στις παραστάσεις που θα ακολουθήσουν στα παραγωγικά Υπουργεία.

Καλούμε επίσης τους Συλλόγους στις τοπικές κοινωνίες να συνεχίσουν δυναμικά κάθε δράση που αναπτύσσεται με στόχο την απόσυρση των συγκεκριμένων προτάσεων.

Είμαστε αποφασισμένοι να μείνουμε δυναμικά προσηλωμένοι στην προσπάθεια ώστε να μην πάρει νομική μορφή το σχέδιο προτάσεων της κυβέρνησης, εξασφαλίζοντας έτσι στο ελάχιστο την επιβίωση μας.

asfalisinet

Digitalization & Ασφαλιστική αγορά – Η Generali μας δείχνει το δρόμο

Όταν η τεχνολογία θα γίνει καθημερινό και αναπόσπαστο κομμάτι των Ασφαλιστών τότε η Αγορά θα αλλάξει πρόσωπο για πάντα.

Καθημερινά νέες τεχνολογίες από νεοφυείς επιχειρήσεις κατακλύζουν διάφορες αγορές ανά τον κόσμο αλλάζοντας τα δεδομένα, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο λειτουργίας τους. Και μπορεί πολλοί να πιστεύουν ότι όλη αυτή η τάση των νέων τεχνολογιών είναι απλά μια μόδα αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν ο θόρυβος κοπάσει, οι πραγματικές αλλαγές θα κάνουν την εμφάνισή τους.

Στο Χρηματοοικονομικό τομέα η τάση αυτή λέγεται «fintech». Μια τάση που έχει δημιουργήσει μια σειρά από νεοφυείς επιχειρήσεις όπου νεαροί με t-shirts και μεγάλες, τεχνολογικά προηγμένες ιδέες μπαίνουν στο μάτι των μεγάλων τραπεζών. Και όταν λέμε μεγάλων εννοούμε των πολύ μεγάλων καθώς ακόμα και οι τιτάνες της wall street έχουν ταρακουνηθεί. Νομίζετε ότι υπερβάλλουμε; Τότε υπερβάλλει και το αφεντικό της JP Morgan Jamie Dimon, που με επιστολή του στους μετόχους της εταιρείας τους προειδοποιεί για τον «ερχομό» της Silicon Valey (περιοχή στην Αμερική όπου ανθίζουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις) στα «χωράφια τους».

Και υπάρχουν και νούμερα. Σύμφωνα με στοιχεία του περιοδικού Economist, αυτοί οι νέοι με τις μεγάλες ιδέες και το πρόχειρο ντύσιμο που έχουν γραφεία σε Λονδίνο, Σαν Φρανσίσκο, Στοκχόλμη και Σαγκάη κάνουν πλέον δουλειές με τζίρους που παλιά θεωρούνταν προσιτοί μόνο για αιωνόβιες εταιρείες. Έτσι λοιπόν γύρω στις 50 εταιρείες από αυτές έχουν αποκτήσει αξία που υπερβαίνει το 1 δισ. δολάρια ενώ εταιρείες που ασχολούνται με επενδυτικά προγράμματα – όπως μπορούν να θεωρηθούν και οι συντάξεις – εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το φράγμα των 10 δισ. δολαρίων. Υπερβολικά νούμερα, συμφωνούμε και σίγουρα υπερεκτιμημένα, αλλά το μέγεθος που έχουν αποκτήσει δείχνει το τεχνολογικό δρόμο τον οποίο πρέπει όλοι μας να ακολουθήσουμε.

Ο Thimon De Jong είναι ο ιδρυτής και επικεφαλής της εταιρείας Whetston Strategic Foresight η οποία κάνει διαλέξεις και έρευνες σχετικά με το μέλλον των επιχειρήσεων στον ψηφιακό κόσμο και όχι μόνο. Είναι ειδικός στις επιπτώσεις που έχει και θα έχει η ανθρώπινη συμπεριφορά στο στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων. Εργάζεται ως κεντρικός ομιλητής, εκπαιδευτής σε θέματα ηγεσίας και management σε ολόκληρο τον κόσμο και έχει δουλέψει για λογαριασμό μεγάλων εταιρειών όπως Vodafone, Morgan Stanley, Samsung, EY, Tetra Pak, Microsoft, Deloitte, Aberdeen. Είναι επίσης λέκτορας στο Utrecht University στο τμήμα της κοινωνιολογίας.

Έτσι ήταν ευχάριστη η έκπληξη που μας επιφύλασσε η Generali Hellas στο πλαίσιο της καθιερωμένης εκδήλωσης για την κοπή πίτας τους 2016. Αλλάζοντας τα καθιερωμένα ο Πάνος Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος και ο Μιχάλης Σωτηράκος, Διευθυντής Πωλήσεων της Generali έκοψαν πρώτα την πίτα, μοίρασαν τα καθιερωμένα δώρα μέσω των λαχνών στους τυχερούς και είπαν εν συντομία μερικά λόγια για την αγορά και την Εταιρεία και έπειτα έδωσαν το λόγο στον επίτιμο προσκεκλημένο της βραδιάς ομιλητή και ερευνητή Thimon De Jong.

Ο De Jong, αφού τράβηξε αρχικά την προσοχή όλων των παρευρισκόμενων χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή που ακολουθεί το ηλεκτρονικό αποτύπωμα οποιουδήποτε ανθρώπου στο διαδίκτυο και εν συνεχεία σου σκιαγραφεί το χαρακτήρα του και τον συγκρίνει με τον δικό σου μίλησε για την εποχή του digitalization.

Για τις νέες τάσεις στην αγορά, για το νέο καλύτερα ενημερωμένο και πιο απαιτητικό πελάτη, για το «τέλος εποχής» των μεγάλων πολυεθνικών και δυνατών brand name που μονοπωλούσαν την αγοραστική δύναμη και για τις ανερχόμενες διαπροσωπικές σχέσεις που κεντρίζουν το ενδιαφέρον του κόσμου.

Ο ίδιος χαρακτηριστικά ανέφερε «Ο κόσμος δεν εμπιστεύεται πλέον την απρόσωπη σχέση με το αγαθό ή την υπηρεσία που λαμβάνει. Θέλει να έχει απέναντί του τον ιδιοκτήτη, να βλέπει το πάθος για αυτό που κάνει και να καταλαβαίνει ότι έχει την καλύτερη δυνατή μεταχείριση».

Μεταχείριση την οποία σε πολλές περιπτώσεις οι καταναλωτές την πληρώνουν με τα προσωπικά τους δεδομένα.

Σύμφωνα με τον De Jong οι νέοι και οι νέες στον προβληματισμό «αξίζει να θυσιάσω τα προσωπικά μου δεδομένα» δείχνουν διατεθειμένοι να το κάνουν αρκεί να τους δοθεί μια δωρεάν υπηρεσία η οποία θα βελτιώσει την καθημερινότητά τους ή θα τους κάνει να δείχνουν “cool” στον κύκλο τους. Στοιχεία τα οποία εκμεταλλεύονται εν συνεχεία οι μεγάλες εταιρείες και μπορούν να στοχεύσουν καλύτερα στο αγοραστικό τους κοινό ή να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

Όπως για παράδειγμα η Vodafone που στοχεύει μέσα από τα big data (τα στοιχεία που μαζεύει από τους χρήστες της) να αναγνωρίζει αυτόματα τους συνδρομητές της κάθε φορά που αυτοί εισέρχονται μέσα στα υποκαταστήματά της ακόμα και να ανιχνεύει τη διάθεσή τους έτσι ώστε να έχουν την κατάλληλη μεταχείριση από το προσωπικό της.

Αυτά και πολλά άλλα είχαν την τύχη και την ευκαιρία να ακούσουν οι περίπου 500 συνεργάτες της Generali που για ακόμα μια χρονιά τους εντυπωσίασε με τις επιλογές της αλλά και με το ενδιαφέρον της. Ένα ενδιαφέρον που είναι αποκλειστικά στραμμένο πάνω στους συνεργάτες της και στις σωστές, καλά δομημένες σχέσεις τους που τους δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό. Όπως χαρακτηριστικά είπε και ο κ. Δημητρίου, «ότι μας αντιγράφουν στην αγορά, digitaliziation, big data, νέα γραφεία μας δίνει κίνητρα για να συνεχίζουμε να πρωταγωνιστούμε. Αυτή ήταν και είναι η πολιτική μας».

Μήνυμα της FAIRFAX για την ασφαλιστική αγορά

Του Γιάννη Βερμισσώ

Βεβαιότητα για το μέλλον της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα εξέφρασε ο κ Prem Watsa ιδρυτής, πρόεδρος και μεγαλομέτοχος FAIRFAX στην εκδήλωση της ERB-EUROLIFE που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν των μεγάλων συνεργατών της εταιρείας την προηγούμενη εβδομάδα.

Παρουσία του οικοδεσπότη κ. Αλ. Σαρρηγεωργίου, και των συνεργατών της εταιρείας ο κ Prem Watsa χαιρέτισε τους παρευρισκόμενους και εξέφρασε την βεβαιότητά του για την κίνηση της FAIRFAX να επενδύσει 400 εκατομμύρια ευρώ στην ελληνική αγορά. Ακόμη προέβλεψε, ότι ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης θα έχει άνοδο τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά.

Με την εκτίμηση αυτή αιτιολόγησε και την παρουσία-απόφαση της Fairfax η οποία όπως δήλωσε ήλθε για να μείνει. Να σημειωθεί ότι στο πρόγραμμα του κ. Prem Watsa ήταν και συναντήσεις με σημαντικούς παράγοντες –συζητιόταν και ο πρωθυπουργός- καθώς ο όμιλός του σήμερα αποτελεί ένα σημαντικό παγκόσμιο επενδυτή με επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια.

insurance-eea