Εκκίνηση για τα ανασφάλιστα με ρόλο στις ασφαλιστικές

Ο κύβος ερρίφθη για τα ανασφάλιστα στον εντοπισμό των οποίων παίζουν ρόλο ανιχνευτή και οι ασφαλιστικες εταιρείες. Αυτό προβλέπεται σε σχετική απόφαση με την οποία ξεκινά ο εντοπισμός των οχημάτων που δεν είναι ασφαλισμένα.
Δείτε την απόφαση:
ΠΟΛ 1078/30.5.2017

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ Α΄ 110), όπως ισχύει, και ειδικότερα όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό έκτο του ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81).
2) Την ΠΟΛ 1163/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1675) «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει.
3) Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ Β΄ 3696) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
4) Την ανάγκη τροποποίησης της ΠΟΛ.1033/2016 (ΦΕΚ Β΄ 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εντοπισμός ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων», προκειμένου να αντιμετωπισθούν θέματα που ανέκυψαν κατά την υλοποίηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.
5) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Δ.ΗΛΕ.Δ. με βάση τα διαθέσιμα και τηρούμενα στη Α.Α.Δ.Ε. ηλεκτρονικά αρχεία και το αρχείο του Κέντρου Πληροφοριών, εντοπίζει με διασταύρωση τα οχήματα που ήταν σε κυκλοφορία την εν λόγω ημερομηνία, παράγει αρχείο τυχόν ανασφάλιστων οχημάτων και δημιουργεί ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο. με αριθμό ΠΟΛ1163/2013, όπως ισχύει.»
Μετά τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 2 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:
«Ηλεκτρονικό παράβολο δημιουργείται για κάθε ιδιοκτήτη / συνιδιοκτήτη τυχόν ανασφάλιστου οχήματος.
Υποχρέωση πληρωμής υφίσταται μόνο για ένα ηλεκτρονικό παράβολο για κάθε όχημα. Τυχόν αχρεώστητη καταβολή δύναται να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. με αριθμό ΠΟΛ1163/2013, όπως ισχύει».
Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 2, γίνεται τέταρτη και αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Δ.ΗΛΕ.Δ. αποστέλλει ειδοποιητήρια επιστολή στους ιδιοκτήτες των τυχόν ανασφάλιστων οχημάτων, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε στην ηλεκτρονική θυρίδα μηνυμάτων TaxisNet, είτε στην τελευταία δηλωθείσα από αυτούς, στη φορολογική διοίκηση, ταχυδρομική διεύθυνση, με την οποία τους ειδοποιεί ότι σε συγκεκριμένη ημερομηνία (ημερομηνία διασταύρωσης) εντοπίσθηκε το όχημά τους ανασφάλιστο και για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν κατά περίπτωση.»
Η τέταρτη και η πέμπτη παράγραφος του άρθρου 2 διαγράφονται.
Άρθρο 2
Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Ενέργειες ιδιοκτήτη οχήματος
Ο ιδιοκτήτης οχήματος, ο οποίος λαμβάνει ειδοποιητήρια επιστολή, προβαίνει στην ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος, αφού προηγούμενα πληρώσει το ηλεκτρονικό παράβολο.
Το ηλεκτρονικό παράβολο οφείλεται σε κάθε περίπτωση σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου μετά την ημερομηνία διασταύρωσης, ακόμα και αν το συμβόλαιο έχει συναφθεί πριν την ενημέρωση του ιδιοκτήτη του οχήματος.
Ο ιδιοκτήτης που δεν υποχρεούται να προβεί σε ασφάλιση του οχήματός του για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, όπως σε περίπτωση που έχει τηρηθεί η υποχρέωση ασφάλισης του οχήματός του, πριν την ημερομηνία διασταύρωσης ή υπάρχει σύμφωνα με το νόμο απαλλαγή υποχρέωσης από την ασφάλισή του ή μπορεί να τεκμηριωθεί η ακινησία του ή έχει διαπιστωθεί λάθος στα στοιχεία κυκλοφορίας του, απευθύνεται στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες (Ασφαλιστική Επιχείρηση, Δ.Ο.Υ., Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών), προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των δεδομένων τους ώστε το όχημα να εξαιρεθεί από το αρχείο των ανασφάλιστων.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν υφίσταται υποχρέωση πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου.
Δεν υφίσταται υποχρέωση πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ακόμα και αν το όχημα έχει περιληφθεί στο αρχείο των ανασφάλιστων οχημάτων:
α) στην περίπτωση που έχουν επιβληθεί οι κυρώσεις και οι ποινές που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του π.δ. 237/1998 και
β) από τον αγοραστή, σε περίπτωση μεταβίβασης οχήματος μετά την ημερομηνία διασταύρωσης.
Τυχόν αχρεώστητη καταβολή δύναται να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΑΥΟ με αριθμό ΠΟΛ1163/2013, όπως ισχύει».
Άρθρο 3
Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Ενέργειες ασφαλιστικής επιχείρησης οχήματος
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, μέσω υπηρεσιών (web service) που παρέχονται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ., προβαίνουν:
1. Σε έλεγχο, κατά την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εάν το όχημα που πρόκειται να ασφαλιστεί έχει εντοπισθεί ως ανασφάλιστο από την ανωτέρω διαδικασία και αν έχει πληρωθεί το ηλεκτρονικό παράβολο του άρθρου 2 της παρούσας.
Ειδικότερα, κατά τη διενέργεια του ελέγχου διαπιστώνεται αν είναι σωστή η σχέση αριθμού κυκλοφορίας και Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη προς αποφυγή λαθών κατά τη σύνταξη των συμβολαίων και αν απαιτείται πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου για την έκδοση του συμβολαίου, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 της παρούσας.
2. Σε ενημέρωση της Δ.ΗΛΕ.Δ., μετά την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, σχετικά με τα στοιχεία αυτού, καθώς και σχετικά με τον αριθμό του παραβόλου που χρησιμοποιήθηκε.
Η διαδικασία δέσμευσης του ηλεκτρονικού παραβόλου διενεργείται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ., σε πραγματικό χρόνο κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο. με αριθμό ΠΟΛ. 1163/2013, όπως ισχύει.
3. Σε ενημέρωση της Δ.ΗΛΕ.Δ. σχετικά με τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων που λόγω ευθύνης τους περιελήφθησαν στη λίστα των τυχόν ανασφάλιστων ενώ δεν θα έπρεπε.
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας εκτέλεσης των (1) και (2) ενεργειών, η ασφαλιστική επιχείρηση δύναται να προβεί στην έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με την προϋπόθεση:
– να διενεργήσει τον σχετικό έλεγχο και να ενημερώσει τη Δ.ΗΛΕ.Δ. αμέσως μετά την αποκατάσταση της επικοινωνίας των ηλεκτρονικών συστημάτων και
– να ενημερώσει τον πολίτη ότι η σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου που τυχόν έχει δημιουργηθεί και εκκρεμεί η πληρωμή του.»
Άρθρο 4
Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Έλεγχος συμμόρφωσης
Η Δ.ΗΛΕ.Δ. σε τακτά διαστήματα, δύναται να ανταλλάσσει ή να αναζητά στοιχεία από το Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών, είτε μαζικά με τη μορφή αρχείου είτε μέσω υπηρεσίας (web-service) σχετικά με την κατάσταση οχημάτων και να λαμβάνει ενδεικτικά και κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω κατά περίπτωση πληροφορίες:
Α. Σε περίπτωση ασφάλισης του οχήματος:
– την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης,
– την ασφαλιστική επιχείρηση,
– το μοναδικό αριθμό του ηλεκτρονικού παραβόλου που ταυτίζεται με τον αριθμό της ειδοποίησης, εφόσον ήταν απαιτητό.
Β. Σε περίπτωση μη ορθού χαρακτηρισμού ως ανασφάλιστο:
– την αιτία μη ορθής εικόνας (όπως μη αποστολή του οχήματος από την ασφαλιστική επιχείρηση στο Κέντρο Πληροφοριών),
– τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου σε περίπτωση που υφίσταται.
Γ. Σε περίπτωση ασφάλισης του οχήματος χωρίς έλεγχο, λόγω τεχνικής αδυναμίας επικοινωνίας των συστημάτων, για το αν το όχημα είχε εντοπιστεί ως ανασφάλιστο κατά τα προαναφερθέντα:
– στοιχεία αποτυχημένων κλήσεων (ημερομηνία, ώρα) – αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος
– Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη στο όνομα του οποίου συνάφθηκε το συμβόλαιο
– τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου.».
Άρθρο 5
Στο άρθρο 6 η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση μη εμφάνισης και μη συμμόρφωσης του ιδιοκτήτη του οχήματος με τα οριζόμενα στην παρούσα, η Δ.ΗΛΕ.Δ. σε εύλογο χρόνο και όχι πέραν διμήνου από τη διενέργεια της διασταύρωσης για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων σε συγκεκριμένη ημερομηνία, αποστέλλει τα στοιχεία του, καθώς και του οχήματός του για το όποιο δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, για την σε βάρος του επιβολή των κυρώσεων και ποινών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του π.δ. 237/1986.».
Στο άρθρο 6 μετά την πρώτη παράγραφο προστίθεται οι κατωτέρω παράγραφοι:
«Επίσης στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή αποστέλλονται τα στοιχεία των ιδιοκτητών και των οχημάτων τους, για τα οποία συντάχθηκαν ασφαλιστήρια συμβόλαια μετά την ημερομηνία διασταύρωσης χωρίς την πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου, για οποιαδήποτε αιτία, προκειμένου να επιβληθούν οι προαναφερθείσες κυρώσεις.
Δεν αποστέλλονται στην Αστυνομική Αρχή τα στοιχεία ιδιοκτητών οι οποίοι, μετά την ημερομηνία διασταύρωσης, μεταβίβασαν ή διέγραψαν οριστικά από την κυκλοφορία τα οχήματά τους που εντοπίστηκαν ως τυχόν ανασφάλιστα.».
Άρθρο 6
Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Χρόνος διασταύρωσης – Λήξη διαδικασίας
Η διαδικασία του άρθρου 1 της παρούσας διενεργείται τουλάχιστον 2 φορές ετησίως. Μετά τη νέα διασταύρωση δημιουργούνται ηλεκτρονικά παράβολα εκ νέου.
Τυχόν μη πληρωμένα ηλεκτρονικά παράβολα που έχουν εκδοθεί από την προηγούμενη διασταύρωση παύουν να ισχύουν.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2017
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Νέες ανατροπές στο καθεστώς των τελών κυκλοφορίας σχεδιάζει η κυβέρνηση

Τροπολογία που θα προβλέπει πληρωμή τελών κυκλοφορίας με τον μήνα αλλά με διαφορετικό σύστημα ετοιμάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Οικονομικών.

Έτσι, για έναν μήνα, θα απαιτείται η καταβολή τελών που αντιστοιχούν σε δύο δωδέκατα των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, δηλαδή πληρωμή τελών δύο μηνών. Για παράδειγμα, για ΙΧ στο οποίο αντιστοιχούν ετήσια τέλη 640 ευρώ, θα μπορεί ο ιδιοκτήτης να ανακτήσει τις πινακίδες του για έναν μήνα καταβάλλοντας 107 ευρώ.

Για δύο ή τρεις μήνες θα πρέπει να πληρώσει τέλη τεσσάρων μηνών, ενώ για το υπόλοιπο του έτους θα καταβάλλει τα τέλη που αντιστοιχούν στο πλήθος των μηνών που απομένουν έως το τέλος του έτους με προσαύξηση 2 μηνών. Στο παράδειγμα του ΙΧ με τέλη 640 ευρώ, αν ο ιδιοκτήτης του θελήσει να παραλάβει τις πινακίδες του τον Ιούλιο, θα πρέπει να καταβάλει 427 ευρώ (6 συν 2 ή 8 δωδέκατα των ετήσιων τελών κυκλοφορίας).

Αν κάποιος θελήσει να το κινήσει για 5 μήνες, θα πρέπει να πληρώσει τα τέλη για τους 5 μήνες συν 2 ακόμη. Εάν ισχύσει η διάταξη τον Μάιο και θελήσει κάποιος να κινήσει το όχημά του από τον Ιούνιο μέχρι και τον Δεκέμβριο, δηλαδή 7 μήνες, τότε θα πρέπει να πληρώσει τέλη 9 μηνών για να ανακτήσει τις πινακίδες.

Το σχέδιο αυτό αναμένεται να παρακινήσει κάποιους να πάρουν πίσω τις πινακίδες, αν και θα υπάρξουν αντιδράσεις απ’ όσους πιστεύουν ότι πρέπει να πληρώνουν για όσο κινούν το όχημα κι όχι για επιπλέον μήνες.

insuranceworld

«Ξηλώνεται» η εισφορά 20%

Σημαντική υποχώρηση έκανε η κυβέρνηση στο μέτωπο του Ασφαλιστικού.

Κατά τη συνάντηση μεταξύ της κυβερνητικής αντιπροσωπείας υπό τον Πρωθυπουργού, κ. Αλέξη Τσίπρα και των εκπροσώπων των αγροτών, το Μαξίμου κατέθεσε την πρόταση για ασφαλιστική εισφορά 16% στο εισόδημα των αγροτών για τον κλάδο της σύνταξής τους από το 2017 έως τουλάχιστον το 2021.

Είναι για πρώτη φορά που επισήμως η κυβέρνηση κατεβάζει και μάλιστα κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες το συντελεστή αυτό –και μάλιστα …μονοκοντυλιά- μετά από δύο σχεδόν μήνες αναμέτρησης με τους αγρότες, τους επιστήμονες και τους επαγγελματίες.

Κατά τη συνάντηση των δύο πλευρών, η κυβέρνηση είχε αρχικά προτείνει σταδιακή μετάβαση στο 20%, ξεκινώντας από το 10% το 2017 και φτάνοντας στο 20% το 2021. Οι αγρότες πρότειναν σταδιακή μετάβαση στο 16% το 2021. Τότε η κυβέρνηση πρότεινε συντελεστή 16% από το 2017 και έπειτα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μεταπήδηση στο 20% μετά το 2019 ή το 2020 ή το 2021.

Έτσι, η κυβέρνηση πρότεινε στους αγρότες «έκπτωση» σχεδόν αντίστοιχη με εκείνη που πρότεινε στους επιστήμονες. Σύμφωνα με την κυβερνητική πρόταση προς τους επιστημονικούς φορείς δίδεται έκπτωση έως 50% στο συντελεστή 20% για τα εισοδήματα έως 55.000 ευρώ για την περίοδο 2017-19. Έτσι η ασφαλιστική επιβάρυνση ξεκινά από το 10% και φτάνει στο 18% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος κάθε επιστήμονα. Συνεπώς η μέση ασφαλιστική επιβάρυνση των επιστημόνων για την κύρια σύνταξη ανέρχεται στο 14%.

Παράλληλα, στα σκαριά βρίσκεται πρόταση της κυβέρνησης προς τους επαγγελματίες (ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ) για πάγωμα και κεφαλαιοποίηση των ληξιπροθέσμων χρεών τους (και απόσβεσή τους από τη μελλοντική σύνταξη) με τον όρο της καταβολής της εισφοράς 20% από την 1.1.2017.

Insurancedaily

Η μεγάλη μάχη του ασφαλιστικού

Ζούμε μέρες προμνημονιακές με το ασφαλιστικό. Όπως με κάθε μνημόνιο τα πράγματα άρχιζαν με σχέδια λύσεων ανάπτυξης, ισοδυνάμων και σκληρής αντίστασης στις απαιτήσεις των δανειστών και κατέληγαν στο αντίθετο, έτσι και τώρα για το ασφαλιστικό επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό.

Η κυβέρνηση εκπόνησε ένα σχέδιο με κάποιους τεχνοκράτες και το έθεσε, πριν ακόμη αποφανθούν οι «θεσμοί», σε άνετο διάλογο, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι, παρότι τήρησε όλες τις πρόνοιες του 3ου μνημονίου, θα υπάρξουν και αυξήσεις στις συντάξεις και όχι μόνο διατήρηση των κύριων συντάξεων.

Το σχέδιο προβλέπει και ενιαίο ταμείο και ενιαίους όρους ασφάλισης και συνταξιοδότησης.

Προβλέπει ακόμη μειωμένο ποσοστό αναπλήρωσης του εισοδήματος από τη σύνταξη, προβλέπει εθνική σύνταξη και αναλογική απόδοση από τις εισφορές.

Η αρχική υποδοχή από τους εταίρους και τους ασφαλισμένους υπήρξε διφορούμενη και μάλλον αμήχανη. Έφτασαν μάλιστα τρεις βασικοί κοινωνικοί εταίροι να συμφωνήσουν με αύξηση των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών ως σωτήριο μέτρο για το ασφαλιστικό! Οι συνταξιούχοι ήταν οι μόνοι που αμέσως κατάλαβαν τι κρυβόταν πίσω από το «τυρί». Μείωση των συνολικών συντάξεων, ανεξαρτήτως ονομασίας της μείωσης, μείωση της αναπλήρωσης, κατάργηση του ΕΚΑΣ, μεγάλες εισφορές σε σχέση με την πραγματική εισοδηματική κατάσταση και άπειρα εμπόδια – τιμωρίες με τεράστια μείωση συντάξεων για όσους κινούνται στις ηλικίες γύρω από τα 60, χωρίς να έχουν συμπληρώσει το όριο ασφάλισης και το όριο ηλικίας. Προφανώς υπολογίζει ότι μέσα στους 1,5 εκ ανέργους και τις εκατοντάδες χιλιάδες κλεισμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτοί μπορούν να βρουν απασχόληση μέχρι τα 67 τους!

Μόλις η κοινωνία συνήλθε από τον πρώτο βομβαρδισμό των μέσων ενημέρωσης και των «εθιμοτυπικών» επισκέψεων ενημέρωσης των πολιτικών από τον υπ. Εργασίας κ. Γ. Κατρούγκαλο, άρχισαν οι αντιδράσεις. Κάτω από το φως των αναλύσεων προέκυπταν συνεχώς αντιασφαλιστικά και αντισυνταξοδοτικά ευρήματα που φανέρωναν ευθεία καρατόμηση ασφαλιστικών δικαιωμάτων με πλήθος αδικιών.

Τις αδικίες του συστήματος της παρακολουθεί να βγαίνουν κάθε μέρα στον αέρα ο πολίτης και προσπαθεί να καταλάβει αν αφορούν αυτόν ή «κάποιους άλλους».

Η κυβέρνηση από την πλευρά της προσπαθεί να «σαλαμοποιήσει» το σώμα των ασφαλισμένων και συνταξιούχων μιλώντας για δικαίωση των φτωχών, διατήρηση των συντάξεων, κατάργηση αδικιών με τις πρόωρες συντάξεις, αύξηση κάποιων συντάξεων, μείωση των πολύ μεγάλων συντάξεων κ.λ.π. Πιο πολύ όμως πλασάρει την μακροχρόνια βιωσιμότητα του ασφαλιστικού! Το ίδιο επιχείρημα φυσικά έλεγαν όλοι όσοι έφτασαν σε αυτό το χάλι το ασφαλιστικό, δεν πρωτοτυπεί.

Ωστόσο δεν είναι δυνατόν να αποκρυφτεί η πραγματικότητα.

Άραγε τι να σήμαινε η δήλωση του υπουργού Οικονομικών κ. Κατρούγκαλου ότι εισφορές και φόροι δεν θα ξεπερνούν το 60% του εισοδήματος;

Με αυτή τη λογική με εισόδημα 12.000 ο επαγγελματίας θα πληρώσει 7.200 για φόρους και εισφορές. Του μένουν 4.800 για να καλύψει τις υπόλοιπες ανάγκες του στην αγορά, στις ΔΕΚΟ, στα βενζινάδικα, στα φάρμακα κ.α. Σε αυτά θα φορολογηθεί με μέσο όρο 20-23% από έμμεσους φόρους και του μένουν στην πραγματικότητα 3.696€! εδώ η λογική της κριτικής του ασφαλιστικού σταματάει.

Αν θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό της κυβερνητικής πολιτικής διαλέγουμε τον τίτλο μιας ανακοίνωσης του ΕΕΑ : “Προσβάλει την κοινωνία η κυβέρνηση με το νέο ασφαλιστικό”! Αυτό είναι όλο και δυστυχώς θα το δούμε να ξεδιπλώνεται με απίστευτα μέτρα στο κοντινό μέλλον.

Τέλος θα ρωτούσαμε την κυβέρνηση: πριν λαλήσει τόσο πολύ για το ασφαλιστικό ρώτησε τους δανειστές και τους «θεσμούς»; Όταν όπως τόσα άλλα τα γύρισαν πίσω ως πολύ… φιλολαϊκά γιατί να μη γυρίσουν και αυτό; Και όπως ξέρουμε όλοι κανένα μέτρο δεν περνάει χωρίς την έγκριση των «θεσμών»!

Για να καταλάβουμε το επόμενο διάστημα της «μάχης» αυτής αρκεί να διαβάσουμε αυτό που ψήφισαν η κυβέρνηση και τα κόμματα που τώρα «κάνουν πως δεν ξέρουν τίποτα» στο Ν. 4334/15 (ΦΕΚ 80 Α/16-07-2015 προβλέπει: «Η Κυβέρνηση πρέπει να συσκέπτεται και να συμφωνεί με τους Θεσμούς για όλα τα σχέδια νόμου στους σχετικούς τομείς, με επαρκές χρονικό περιθώριο πριν την υποβολή τους για δημόσια διαβούλευση ή το Κοινοβούλιο».

eea.gr

Κυβέρνηση – θεσμοί ξαναγράφουν το ασφαλιστικό

Η κλίμακα και τα χρονοδιαγράμματα της μεταρρύθμισης στο ασφαλιστικό, στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης Κατρούγκαλου με τους επικεφαλής των θεσμών. Το «εναλλακτικό σχέδιο» της κυβέρνησης και το επιδιωκόμενο «μείγμα». Ποιες αλλαγές «κλείδωσαν».

Να «κλειδώσει» μέχρι σήμερα το β’ πακέτο με τα προαπαιτούμενα, διατηρώντας το ασφαλιστικό όσο πιο… χαμηλά γίνεται, επιδιώκει η κυβέρνηση, επιχειρώντας παράλληλα να αλλάξει την ατζέντα, εισάγοντας «εναλλακτικές» προτάσεις για την επίτευξη του στόχου για περιορισμό της δαπάνης κατά 1% του ΑΕΠ.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση θα επιδιώξει να πείσει τους δανειστές ότι ο στόχος για μείωση της δαπάνης μπορεί να επιτευχθεί μέσα από διαρθρωτικές παρεμβάσεις αλλά και αύξηση των εισφορών, και κατά δεύτερο λόγο από περιορισμένες περικοπές στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις.

Την τελική βέβαια κουβέντα αναμένεται να την πουν οι εκπρόσωποι των θεσμών, τους επικεφαλής των οποίων συναντά σήμερα το απόγευμα ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος.

Ο προφανής στόχος της κυβέρνησης είναι να κρατήσει το ασφαλιστικό όσο το δυνατόν πιο χαμηλά, τόσο σε εσωκομματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινωνικών αντιδράσεων, θεωρώντας ότι δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί μια παρατεταμένη και εκτεταμένη κοινωνική αντίδραση, παράλληλα με τις ήδη διαφαινόμενες αντιδράσεις για το φορολογικό αλλά και για το θέμα των πλειστηριασμών, που είναι ακόμη πολύ νωπό.

Σε αυτό το πλαίσιο, η σημερινή συνάντηση του αρμόδιου υπουργού Εργασίας Γιώργου Κατρούγκαλου με τους επικεφαλής των θεσμών θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, αφού παρότι πηγές από το υπουργείο ανέφεραν ότι η συζήτηση θα είναι γενική πολιτική και θα αφορά στην ενημέρωση των εκπροσώπων των δανειστών για τους κεντρικούς άξονες του νομοθετήματος, στην πράξη θα διαπιστωθεί πόσο η επιδιωκόμενη «εναλλακτική προσέγγιση» μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους θεσμούς.

Μάλιστα, από την κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι για την προωθούμενη δομική μεταρρύθμιση δεν υπάρχει πίεση χρόνου, καθώς δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Αυτό βέβαια που αποτελεί προαπαιτούμενο και μάλιστα «οδυνηρό» είναι η δημοσιονομική προσαρμογή κατά 1% του ΑΕΠ, ήτοι μείωση των δαπανών (ή εναλλακτικά η αύξηση των εσόδων) κατά τουλάχιστον 700 – 900 εκατ. ευρώ καθώς τα υπόλοιπα 900 εκατ. ευρώ θεωρούν στο υπουργείο Εργασίας πως έχουν εξασφαλιστεί από τις μέχρι σήμερα παρεμβάσεις και κυρίως την αύξηση των εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ και τη σταδιακή κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων.

Κυβερνητικός στόχος παραμένει να περιοριστούν οι περικοπές των συντάξεων μέσω της αύξησης των εισφορών για τους εργοδότες κατά 1-1,5 μονάδα και για τους εργαζόμενους κατά 0,5-1. Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η διασύνδεση των όποιων παρεμβάσεων με «ρήτρα απασχόλησης και ανάπτυξης», ήτοι η αναλογιστική προβολή των όποιων αλλαγών, βάσει της μεσοσταθμικής αύξησης του ΑΕΠ κατά τουλάχιστον 1,5% έως το 2050, καθώς και σημαντικής αύξησης της απασχόλησης, ενώ δεν αποκλείεται να τεθούν μετρήσιμοι στόχοι και για διάφορες διαρθρωτικές παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν στην αύξηση της εισπραξιμότητας των εισφορών και τον περιορισμό της ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας.

Στο σχέδιο νόμου που θα πρέπει να περάσει από το κοινοβούλιο εντός των πρώτων ημερών του Δεκεμβρίου δεν αποκλείεται να θεσμοθετηθούν αρχικά οι γενικές κατευθύνσεις και οι βασικές αρχές της μεταρρύθμισης, οι οποίες και θα εξειδικευτούν στη συνέχεια με νέες παρεμβάσεις.

Euro2day

Ρούλα Σαλούρου

Ψάχνει νέα ισοδύναμα η κυβέρνηση για τον ΦΠΑ στην εκπαίδευση

 Ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και πρόσθετα «ισοδύναμα» – πέραν της επιβολής του ειδικού τέλους στις στήλες των τυχερών παιχνιδιών – άφησε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος προκειμένου να καταργηθεί ο ΦΠΑ στην εκπαίδευση.

Ένα από αυτά τα ισοδύναμα ενδέχεται να είναι, σύμφωνα με τον κ. Τσακαλώτο, η επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο εμφιαλωμένο κρασί, μέτρο το οποίο αν αποφασιστεί θα οδηγήσει σε αύξηση της τιμής της φιάλης περίπου κατά 30 λεπτά του ευρώ.

Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι το θέμα των ισοδύναμων του ΦΠΑ στην εκπαίδευση – ο οποίος σε κάθε περίπτωση καταργείται – είναι το μοναδικό από τα 48 θέματα της πρώτης λίστας το οποίο δεν έχει κλείσει ακόμη καθώς μένει να υπάρξουν πρόσθετες διαβουλεύσεις σήμερα και αύριο.
Σε κάθε περίπτωση, υποστήριξε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα και τα πρόσθετα ισοδύναμα που ενδεχομένως χρειαστούν θα έχουν αποφασιστεί μέχρι αύριο (σ.σ ο κ. Τσακαλώτος τόνισε ότι υπάρχουν τρεις εναλλακτικές στο τραπέζι για το πρόσθετο ισοδύναμο χωρίς όμως να κατονομάσει τις άλλες δύο).

Να σημειωθεί ότι το συνολικό ύψος του ισοδύναμου που απαιτείται για να καταργηθεί ο ΦΠΑ ανέρχεται λίγο πάνω από τα 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το «κενό» που απομένει να καλυφθεί μετά την επιβολή του φόρου στα τυχερά παιχνίδια διαμορφώνεται περίπου στα 100 εκατομμύρια.

 

naftemporiki

PlanB για συντάξεις και υγεία από ασφαλιστικές εταιρίες έχει η κυβέρνηση

Σε ένα δεύτερο κύκλο ρυθμίσεων που θα ακολουθήσουν της μεταρρύθμισης για το ασφαλιστικό σύστημα στην κοινωνική ασφάλιση προσανατολίζεται η κυβέρνηση, προκειμένου να εξετάσει το ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης σε θέματα συντάξεων και υγείας.

Καθώς το θέμα του ασφαλιστικού συστήματος μπαίνει στην τελική ευθεία μέσα στον Οκτώβριο προκειμένου να νομοθετηθεί τον Νοέμβριο, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις της χώρας για την δανειακή σύμβαση, το ζήτημα της συμμετοχής ή μη των ασφαλιστικών εταιριών σε αυτό μένει εκτός .

Αν και οι ασφαλιστικές εταιρίες θα επιθυμούσαν να υπάρχει συμμετοχή τους στην επαγγελματική ασφάλιση , φαίνεται να μην προβλέπεται κάτι τέτοιο στα σχέδια αυτής της μεταρρύθμισης .

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών καθηγητή Νίκος Φράγκο , οποίος μίλησε το περασμένο Σάββατο σε ασφαλιστικό συνέδριο στην Ύδρα, η πολιτεία δεν έχει κάποιο φετίχ κατά της ιδιωτικής ασφάλισης ,όπως ανέφερε και θα ανοίξει διάλογο στο θέμα των συνεργασιών στο δεύτερο και τρίτο πυλώνα ασφάλισης.

Από την πλευρά των ασφαλιστικών εταιριών ο πρόεδρος της Ένωσης κ Σαρρηγεωργίου μιλώντας, στο ίδιο συνέδριο έκρουσε, για μια ακόμα φορά, τον κώδωνα του κινδύνου, αναφέροντας ότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης καταρρέει και είναι καιρός η πολιτεία σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και τις ασφαλιστικές εταιρείες να ενισχύσει την δημιουργία επαγγελματικών ταμείων και ατομικών λογαριασμών.

Επίσης οι ασφαλιστικές εταιρίες επαναφέρουν και το θέμα των φορολογικών κινήτρων στα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια .

 

asfalisinet

Μεγάλες «προσδοκίες» με μικρές εισπράξεις για την κυβέρνηση από την αύξηση στη φορολογία στα ασφάλιστρα

Μπορούσε η κυβέρνηση να είχε αποφύγει την αύξηση της φορολογίας στα ασφάλιστρα, είναι ένα βασικό ερώτημα για τους ασφαλισμένους και την ασφαλιστική αγορά .

Η απάντηση είναι σίγουρα ναι, γιατί η στόχευση του κλάδου για επιπλέον φορολογικά έσοδα, με αύξηση του φόρου στα ασφάλιστρα, είναι στρεβλή και χωρίς σχεδιασμό.

Είναι γνωστό ότι ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης δεν ιδιαίτερα αναπτυγμένος στην Ελλάδα με τα λιγότερα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού με στοιχεία του insurance Europe το 2013, το σύνολο των κατά κεφαλήν ασφαλίστρων στην Ελλάδα ήταν στα 476 ευρώ και από αυτά τα 194 στο κλάδο ζωής και τα 282 στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων.

Αυτό και μόνο δείχνει ότι ο σχεδιασμός τους ήταν άστοχος και φαίνεται να προϋπήρχε της τελικής συμφωνίας με τους δανειστές, αφού στο κείμενο των προτάσεων της ελληνικής κυβέρνησης, πριν την ρήξη με τους εταίρους , υπήρχε πρόταση για έσοδα από την φορολογία στα ασφάλιστρα περί τα 80 εκατ. Ευρώ .

Η πρόταση αυτή ερμηνεύθηκε ως πρόθεση της κυβέρνησης να αναζητήσει τα έσοδα αυτά από την διεύρυνση της φορολογικής βάσης, μέσα από την πάταξη του φαινομένου των ανασφάλιστων αυτοκινήτων.

Αρκεί να σημειωθεί ότι η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών υπολόγιζε ότι ο φόρος με το παλιό καθεστώς του συντελεστή του 10% από τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα που χάνεται για το κράτος είναι 60 εκατ ευρώ το χρόνο.

Με δεδομένο ότι υπάρχει η υποχρεωτικότητα στην ασφάλιση της αστικής ευθύνης των αυτοκινήτων , η κυβέρνηση κινήθηκε και πάλι επιπόλαια και υπολόγισε μόνα τα «στάνταρ» . Δηλαδή, έχω μια υποχρεωτική υπηρεσία , άσχετα αν δεν την αγοράζουν όλοι , και θα ποντάρω στα στάνταρ έσοδα που μπορούν να πείσουν ότι θα έχω επιπλέον φορολογικά έσοδα.

Βέβαια, δεν είναι μόνο ο κλάδος αυτοκινήτου είναι και οι άλλοι μη υποχρεωτικοί κλάδοι ασφάλισης στις γενικές ασφαλίσεις , οι ασφαλίσεις υγείας κλπ που εξαιτίας αυτής της αύξησης του φόρου θα υποστούν πίεση.

Δηλαδή, εδώ έχουμε μια φορολογική επιβάρυνση που θα οδηγήσει σε νέα τροχοπέδη στην ανάπτυξη ενός κλάδου της οικονομίας, που έχει και κοινωνική συνεισφορά , χωρίς να δικαιώνει το προσδοκώμενο για το κράτος όφελος.

 

asfalisinet