Διευκρινίσεις για επιστροφή Φόρου Ασφαλίστρων σε ακυρώσεις συμβολαίων

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα ως προς τον φόρο ασφαλίστρων κατά την ακύρωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων και σε συνέχεια της ΠΟΛ.1028/2017 εγκυκλίου, με την ΠΟΛ.1032/2018 παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

 

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 14 του α.ν.1524/1951, προβλέφθηκε η εφαρμογή του φόρου κύκλου εργασιών (Φ.Κ.Ε.) του α.ν. 660/1937 και στις ασφαλιστικές συμβάσεις, και συγκεκριμένα ορίστηκε ότι «φόρος κύκλου εργασιών επιβάλλεται στα απαιτητά ασφάλιστρα και πάσης φύσης δικαιώματα παρομαρτούντων την ασφαλιστική σύμβαση».

 

Ο Φ.Κ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του αρχικού νόμου (α. ν. 660/1937), επιβαλλόταν στα ακαθάριστα έσοδα κάθε βιομηχανικής επιχείρησης, Τραπεζών και Τραπεζιτικών Εταιρειών καθώς και στα πάσης φύσεως εισαγόμενα εμπορεύματα και αντικείμενα.

 

Για την επιβολή του φόρου κύκλου εργασιών (άρθρο 2 α.ν. 660/1937) λαμβανόταν υπόψη το τίμημα των οριστικώς πραγματοποιηθεισών πωλήσεων, αφαιρουμένων των εκπτώσεων που χορηγούνταν στον αγοραστή και περαιτέρω με τις ίδιες διατάξεις οριζόταν ότι σε περίπτωση μεταγενέστερης, ολικής ή μερικής, ακύρωσης τέτοιας πράξης, δεν οφείλεται φόρος επί των ακαθαρίστων εσόδων, ο τυχόν δε καταβληθείς φόρος συμψηφίζεται ή επιστρέφεται.

 

Ο Φ.Κ.Ε. καταργήθηκε με τις διατάξεις του ν. 1642/1986 όταν τέθηκε σε ισχύ ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, ενώ με τις ίδιες διατάξεις διατηρήθηκε ο Φ.Κ.Ε στα έσοδα των ασφαλιστικών εταιρειών.

 

Στη συνέχεια, με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.3492/2006, επιβλήθηκε φόρος ασφαλίστρων, στα απαιτητά ασφάλιστρα και τα πάσης φύσεως δικαιώματα που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση και παράλληλα με την παρ. 9 του άρθρου αυτού καταργήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 14 του α.ν. 1524/1950 που επέβαλαν φόρο κύκλου εργασιών του α.ν. 660/1937 στα ασφάλιστρα καθώς και κάθε διάταξη που αντίκειτο ή ρύθμιζε διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονταν με το νέο άρθρο.

 

Η προσαρμογή της νομοθεσίας σε ένα σύγχρονο νομοθέτημα ήταν απαραίτητη δεδομένου ότι ο Φ.Κ.Ε. είχε ήδη αντικατασταθεί από τον Φ.Π.Α για τις λοιπές επιχειρήσεις.

 

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1126/25.10.2006, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του «φόρου ασφαλίστρων» (αρ. 29 ν. 3492/2006) και παρασχέθηκαν οι σχετικές οδηγίες, διευκρινίστηκε ότι «δεν πρόκειται για επιβολή νέας φορολογίας αλλά για την μετονομασία του Φ.Κ.Ε. σε φόρο ασφαλίστρων, με τις ίδιες προϋποθέσεις και για τις ίδιες συναλλαγές όπως ο Φ.Κ.Ε.

 

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1028/2017 παρασχέθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τις απαλλαγές από τον φόρο ασφαλίστρων και, ως προς την ακύρωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ορίσθηκε ειδικότερα (ενότητα Βii) ότι «Κατά την περίπτωση ακύρωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων, δεν συντρέχουν λόγοι επιστροφής του φόρου ασφαλίστρων ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, καθόσον το αχρεώστητο θα πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο απόδοσης του φόρου και δεν παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής του φόρου αυτού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.»

 

Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι η σχετική αναφορά σε ακυρώσεις συμβολαίων της εγκυκλίου ΠΟΛ.1028/2017 αφορά την περίπτωση της μη επιστροφής από το Δημόσιο του φόρου ασφαλίστρων στην περίπτωση που κατά το χρόνο της απόδοσης αυτού τα ασφάλιστρα ήταν απαιτητά, ανεξάρτητα εάν μεταγενέστερα της απόδοσης του φόρου το συμβόλαιο μπορεί να ακυρώθηκε, διότι δεν συντρέχουν λόγοι αχρεώστητης καταβολής, και δεν επηρεάζει αυτό τους συμψηφισμούς σύμφωνα με το άρθρο 2 του α.ν. 660/1937.

Σε πλήρη ανασφάλεια οι εργαζόμενοι – σωσίβιο τα Ομαδικά Συμβόλαια

 

Το 96% των εργαζομένων ανησυχεί για την κατάρρευση των συνταξιοδοτικών ταμείων, το 69% για τα ατυχήματα και το 62% για την εκδήλωση σοβαρής νόσου.

Τα ποσοστά αυτά προκύπτουν από την πρώτη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα για τις ομαδικές ασφαλίσεις από την εταιρεία MetLife. Τα αποτελέσματα της έρευνας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ομαδική ασφάλιση αποτελεί την μοναδική λύση για εργοδότες και εργαζόμενους.

Στην έρευνα (EmployeeBenefitsTrendsStudy) συμμετείχαν 151 εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, ελληνικές & πολυεθνικές, που είχαν ενεργό πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης. Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τους επικεφαλής των εταιρειών αυτών (CEO, CFO, HR) και παράλληλα πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες με 302 εργαζόμενους αυτών των εταιρειών.

Οι παροχές της ασφάλισης στον τομέα της υγείας και της σύνταξης έχουν αλλάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια και αυτές οι συνεχιζόμενες αλλαγές οδηγούν σε μεγάλη αβεβαιότητα τους εργαζομένους.

Σύμφωνα με την έρευνα το 96% των εργαζομένων ανησυχεί για την κατάρρευση των συνταξιοδοτικών ταμείων, το 69% για τα ατυχήματα και το 62% για την εκδήλωση σοβαρής νόσου.

Για αυτό ακριβώς το λόγο η σωστά σχεδιασμένη ομαδική ασφάλιση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τους εργαζόμενους κάθε επιχείρησης και συχνά παίζει καθοριστικό ρόλο στην παραμονή και την αυξανόμενη παραγωγικότητα των εργαζομένων ή την προσέλκυση ικανών στελεχών.

Η έρευνα της MetLife σχετικά με τις παροχές της Ομαδικής Ασφάλισης δείχνει ότι το 41% των επιχειρηματιών αναζητά τρόπους για να κάνει πιο παραγωγικό το ανθρώπινο δυναμικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 40% προσπαθεί να ενσωματώσει στην ομάδα τους κορυφαίους επαγγελματίες ενώ το 23% των εργοδοτών προσπαθούν να κρατήσουν τους ικανούς στην ομάδα τους.

Η παρουσίαση της έρευνας της MetLife θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Ιουνίου από τον κ.OssmanCharabati, HeadofEmployeeBenefits, MetLife EMEA στο Μουσείο Γουλανδρή – Κέντρο Γαία, παρουσία σημαντικών στελεχών του ιδιωτικού τομέα.

Στην αναμονή 5.000 υποψήφια συμβόλαια ασφάλισης οχημάτων;

Στη δίνη της γραφειοκρατίας φαίνεται πως έχουν εγκλωβιστεί κάτι λιγότερο από 5.000 υποψήφια ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων.

του Νίκου Μωράκη

Σύμφωνα με στοιχεία που κυκλοφόρησαν από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης, οι εξετάσεις για διπλώματα οδήγησης έχουν παγώσει από τις 7 Μαρτίου καθώς οι εξεταστές αρνούνται να επιστρέψουν στα πρόσθετα καθήκοντά τους αν η κυβέρνηση δεν επαναφέρει το επίδομα που τους έκοψε.

Ένα μηνιαίο επίδομα ύψους 170 ευρώ που λάμβαναν οι 1.150 εξεταστές για την εκτός ωραρίου απασχόλησή τους και σύμφωνα με δηλώσεις της υφυπουργού Μεταφορών, Μαρίνα Χρυσοβελώνη, οι «θεσμοί» ζήτησαν να κοπεί.

Το αποτέλεσμα της μη επίλυσης του προβλήματος είναι να έχουν «στριμωχτεί» στην ουρά 5.000 υποψήφιοι οδηγοί που δεν μπορούν να πάρουν δίπλωμα οδήγησης με τον αριθμό να μεγαλώνει καθημερινά αν αναλογιστεί κανείς ότι κάθε μέρα – υπό κανονικές συνθήκες – διενεργούνται 200 εξετάσεις.

Το πρόβλημα που προκύπτει για την Ασφαλιστική Αγορά είναι ότι αν συνεχιστεί η αποχή των εξεταστών, πολλοί από τους υποψήφιους οδηγούς που θέλουν να αγοράσουν όχημα (άρα και ασφαλιστήριο συμβόλαιο) ή να ανανεώσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιό τους δεν θα είναι σε θέση να το κάνουν.

Με απλά λόγια, εδώ και 1,5 μήνα έχει κοπεί η ανατροφοδότηση της αγοράς με νέους υποψήφιους πελάτες με τον κίνδυνο να συνεχιστεί επ’ αόριστον μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημα των εξεταστών.

Insurancedaily

Πως θα αποζημιωθούν τα συμβόλαια στην Ασπίς Πρόνοια που δεν αναγγέλθηκαν με την ασφαλιστική εκκαθάριση

Τα συμβόλαια που δεν αναγγέλθηκαν , σύμφωνα με τον εκκαθαριστή , στους δικαιούχους ασφαλιστικής αποζημίωσης της Ασπίς Πρόνοια ήταν επενδυτικά και όχι ασφαλιστικά και άρα θα αποζημιωθούν από την κοινή και όχι την ασφαλιστική εκκαθάριση.

Αυτό ανέφερε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Χάρη Θεοχάρη αναφορικά με το πρόβλημα των δεκάδων χιλιάδων ασφαλισμένων της ΑΣΠΙΔΑΣ, οι οποίοι περιμένουν εδώ και 6 χρόνια την αποζημίωσή τους, μετά από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας το 2009.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του βουλευτή ,κατά την πρωτολογία του, ο κ. Θεοχάρης στηλίτευσε τις συνεχείς αναβολές της συζήτησης στη Βουλή, εκ μέρους του Υπουργού Οικονομικών, με αποτέλεσμα η ερώτηση να είναι πλέον στο περιεχόμενό της «ανεπίκαιρη». Και αυτό γιατί η ερώτηση αφορούσε στον πίνακα αναγγελίας των δικαιούχων από συμβόλαια ζωής, ο οποίος συμπεριέλαβε περίπου μόνο 40.000 από τα 220.000 συμβόλαια ενώ η προθεσμία για ανακοπή κατά αυτού έληξε στις 18 Ιανουαρίου 2016. Ωστόσο, καθώς η ερώτηση παραμένει στην ουσία της επίκαιρη, εφόσον το θέμα των δικαιούχων δεν έχει επιλυθεί, ο κ. Θεοχάρης ζήτησε πληροφορίες για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο προκειμένου να συνδράμει στην επίλυση του προβλήματος.

Ο Υπουργός τοποθετήθηκε λέγοντας ότι σύμφωνα με τον εκκαθαριστή, τα συμβόλαια που δεν αναγγέλθηκαν ήταν επενδυτικά και όχι ασφαλιστικά και άρα θα αποζημιωθούν από την κοινή και όχι την ασφαλιστική εκκαθάριση. Είπε επίσης ότι ένα μεγάλο ποσοστό δικαιούχων δεν προέβη σε ανακοπή κατά του πίνακα, γιατί τα συμβόλαιά τους αφορούσαν πολύ μικρά ποσά και η ανακοπή με δεδομένα και τα δικαστικά έξοδα δεν ήταν η συμφέρουσα για αυτούς λύση.

Στη δευτερολογία του ο Χάρης Θεοχάρης, κάλεσε τον Υπουργό να μην αντιμετωπίζει κυνικά τους ανθρώπους αυτούς, με το να λέει ότι λόγω μικρών ποσών δεν τους συμφέρει να προχωρήσουν σε ανακοπή. Είπε επίσης ότι τα προϊόντα που τώρα έμειναν εκτός του πίνακα των δικαιούχων πουλήθηκαν ως ασφαλιστικά και όχι ως επενδυτικά, ενώ το να προσδοκούμε ότι θα φτάσουν τα χρήματα να αποζημιωθούν οι δικαιούχοι από την κοινή εκκαθάριση είναι ουτοπικό, καθώς αυτά δεν θα είναι αρκετά ούτε για την ασφαλιστική. «Τίθεται μείζον θέμα για τον τρόπο που η Πολιτεία ασκεί την εποπτεία πάνω στην ιδιωτική ασφάλιση» είπε, ενώ πρόσθεσε ότι «υπάρχουν άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι με τις αποταμιεύσεις μιας ζωής, και θα πρέπει να καθίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι γύρω από ένα τραπέζι μέχρι να βρουν μια λύση».

asfalisinet

Η EUROINS βάζει στο στόχαστρο πλαστά συμβόλαια και εικονικές ζημιές

Σε συνέχεια του αυστηρού πλαισίου εργασιών, η EUROINS βάζει στο στόχαστρο τα «ασφαλιστικά σκουπίδια», με απώτερο σκοπό να κοινοποιηθούν τα ονόματα όσων έχουν εμπλακεί σε εικονικές ζημιές. Επιπλέον, η εταιρεία έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες προκειμένου συνεργεία και διαμεσολαβητές να βρεθούν πολύ σύντομα ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η EUROINS «είναι η Εταιρεία των Ασφαλιστών και θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες της μόνο οι σωστοί επαγγελματίες στον χώρο. Θωρακίζουμε τον μόχθο των Συνεργατών μας και θα ζητηθεί επίσημα η συνδρομή των θεσμών και άλλων ασφαλιστικών εταιρειών για την συλλογή στοιχείων και ανάπτυξη σχετικής λίστας ανθρώπων με εμπλοκή σε εικονικές ζημιές και πλαστά συμβόλαια».

«Η Εταιρεία συνεχίζει να χτίζεται καθημερινά σε υγιή πρότυπα με την συνδρομή των Συνεργατών της» καταλήγει η ανακοίνωση.

insuranceworld

Σεμινάριο : Ασφαλίσεις κατασκευής τεχνικών έργων

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω ημερομηνίες:

• Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015, 17:00 – 20:15

• Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015, 17:00 – 20:15

Εισηγήτρια του Σεμιναρίου είναι η κα Θεανώ Τελωνιάτη, Property & Energy Underwriter, της Ασφ. Εταιρίας ΑΙG.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι:

είναι η πληρέστερη ενημέρωση και κατανόηση των καλύψεων της ασφάλισης τεχνικών έργων. Το σεμινάριο προσφέρει μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση της συνολικής διαδικασίας ασφάλισης τεχνικών έργων και των τελευταίων εξελίξεων αυτών, σε όλους όσους δραστηριοποιούνται και εμπλέκονται με τις Ασφαλίσεις Κατασκευής Τεχνικών Έργων & Μηχανικού Εξοπλισμού αυτών.

Το Σεμινάριο απευθύνεται:

σε υπαλλήλους και στελέχη Ασφαλιστικών Εταιριών που ασχολούνται με τις καλύψεις κατασκευής τεχνικών έργων, στους παραγωγικούς συνεργάτες τους, που προσφέρουν και προωθούν αυτές τις καλύψεις καθώς και σε Στελέχη Τεχνικών Εταιριών, που έχουν την ευθύνη των ασφαλιστικών καλύψεων των μηχανημάτων και των έργων της εταιρίας τους. Τέλος απευθύνεται σε όλους επιθυμούν να εμπλουτίσουν, διευρύνουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στα θέματα του Σεμιναρίου και να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις στις ασφαλιστικές καλύψεις των τεχνικών ασφαλίσεων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου:

• Γενικά περί των Τεχνικών Ασφαλίσεων

• Εισαγωγή στις Ασφαλιστικές Καλύψεις Τεχνικών Έργων

• Είδη Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Τεχνικών Έργων

• Ασφαλιστήρια Κ.Π.Κ. Εργολάβων & Συναρμολογήσεως

– Εφαρμογές των συμβολαίων

– Κύρια χαρακτηριστικά αυτών

– Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι

– Εξαιρέσεις

– Περίοδοι Ασφαλίσεως

– Ασφαλιζόμενα Αντικείμενα

– Ασφαλιζόμενα κεφάλαια, Απαλλαγές Συμβολαίου και Τιμολόγηση Κινδύνων

– Επεκτάσεις καλύψεων, Παραρτήματα

– Έργα με τεχνικές δυσκολίες

– Εφαρμογή εργαλείων εκτίμησης κινδύνου στην αξιολόγηση του ρίσκου

• Ζημίες και διαχείριση αυτών

• Κάλυψη Απώλειας Μελλοντικών Κερδών μέσα από το CAR

Πρακτικά παραδείγματα

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015.

Κόστος Συμμετοχής στο Σεμινάριο:

• 100€ για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ.

• 130€ για τα μη μέλη

 

asfalisinet

Προσέξτε! Πλαστά συμβόλαια αυτοκινήτων σε βάρος Βουλγάρικης ΕΠΥ αλλά και Αγγλικής!

Με έντονο τρόπο αντέδρασαν οι υπεύθυνοι εταιρίας ΕΠΥ Βουλγαρικών συμφερόντων όταν διαπίστωσαν έκδοση πλαστών ασφαλιστηρίων από πράκτορα ασφαλειών σε περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας. Το θέμα εξετάζουν αστυνομικές αρχές και ίσως η εταιρία κάνει ανακοινώσεις δείχνοντας ότι βλάπτονται τα συμφέροντά της σε εποχή ανάπτυξης εργασιών στην Ελλάδα και επέκτασής της. Στέλεχος της εταιρίας μιλώντας στο Nextdeal ανέφερε ότι θα διωχθούν νομικά οι παραβάτες.

Το nextdeal.gr υπενθυμίζει ότι όλοι μπορούν να ελέγξουν εάν το όχημά τους είναι σωστά ασφαλισμένο στο κέντρο πληροφοριών πατώντας www.hic.gr επειδή τα φαινόμενα επαναλαμβάνονται από ασυνείδητους μη σωστούς διαμεσολαβούντες που βλάπτουν την ασφαλιστική αγορά. Πληροφορίες του nextdeal.gr αναφέρουν ότι πρόσφατα ανακαλύφθηκαν περιπτώσεις πλαστών και σε βάρος Αγγλικής ΕΠΥ σε περιοχή Αχαρνών Αττικής και ταυτόχρονα και Ελληνοολλανδικής ασφαλιστικής εταιρίας…

Τέλος, δημοσιογράφοι του nextdeal.gr υπογραμμίζουν ότι αυξημένη κινητικότητα παρατηρείται για ξεκίνημα νέων εταιριών ΕΠΥ στην Ελλάδα από συνεργάτες εταιριών που έκλεισαν.

Ασφαλιστικοί παράγοντες προβληματίζονται με το φαινόμενο και απορούν για τον μικρό αριθμό παραπομπών στη δικαιοσύνη παρά τα πάμπολλα περιστατικά απάτης. Ανώτατο στέλεχος μεγάλης ασφαλιστικής εταιρίας σχολίαζε με ερωτηματικά για την χαλαρή στάση της ΕΑΕΕ.

 

nextdeal

Ανοίγει και ο δεύτερος πυλώνας της επαγγελματικής ασφάλισης

Σχεδόν βέβαιο θεωρείται, από ειδικούς στην ασφάλιση, ότι θα ανοίξει άμεσα το θέμα της δημιουργίας δεύτερου πυλώνα για τις συντάξεις, μέσα από την διεύρυνση του ρόλου και της λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων.

Το θέμα είναι στην ατζέντα της επιτροπής των «σοφών» για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος ενόψει της παρουσίασης μέσα στον Οκτώβριο της σχετικής πρότασης της κυβέρνησης στα πλαίσια της υλοποίησης των συμφωνιών για την δανειακή σύμβαση της χώρας .

Το ζητούμενο, σύμφωνα με τους γνώστες των θεμάτων της ασφάλισης, είναι αν ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης που είναι θεσμοθετημένος εδώ και χρόνια σε προαιρετική βάση , θα αναμορφωθεί ώστε να έχει γενικευμένα χαρακτηριστικά .

Προς την κατεύθυνση αυτή οι προτάσεις κινούνται σε δύο άξονες . Ο ένας είναι αν θα λειτουργήσει ως υποχρεωτικός πυλώνας ασφάλισης που θα αντικαταστήσει τα σημερινά επικουρικά ασφαλιστικά ταμεία και αν θα μπορούν και οι φορείς του ιδιωτικού τομέα , δηλαδή οι ασφαλιστικές εταιρίες ,να συμμετέχουν ή να δημιουργούν επαγγελματικά ασφαλιστικά ταμεία .

Βέβαια και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν, όπως σχετικά με το μέλλον και την εξέλιξη των επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων αλλά και με ποια κριτήρια, προϋποθέσεις, εποπτεία και μεγέθη οι ασφαλιστικές εταιρίες θα μπορούν να συμμετέχουν ή να δημιουργούν επαγγελματικά ασφαλιστικά ταμεία .

 

asfalisinet

Δεν προχωρά σε ακυρώσεις συμβολαίων η Eurolife ERB Ασφαλιστική

Δεν θα προχωρήσει σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία, στις μαζικές ακυρώσεις των ανείσπρακτων δόσεων ασφαλιστηρίων συμβολαίων και πιστοποιητικών ασφάλισης Ζωής και Υγείας του Μαΐου 2015, η Eurolife ERB Ασφαλιστική. Όπως ενημερώνει με σημείωμα προς τους συνεργάτες της, η εταιρία παρέχει παράταση 1 μήνα για την εξόφληση των συμβολαίων αυτών και έτσι οι ακυρώσεις πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις 17 Αυγούστου 2015.

Διαβάστε αναλυτικά το σημείωμα:

“Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σε συνέχεια του Ενημερωτικού Σημειώματος μας σχετικά με το Χρονοδιάγραμμα Εργασιών Ιουλίου 2015, σας ενημερώνουμε ότι λόγω της συνεχιζόμενης Τραπεζικής Αργίας και προκειμένου να διευκολύνουμε εσάς και τους Πελάτες σας, στις 15/7/2015 ΔΕΝ θα προχωρήσουμε σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία μας, στις Μαζικές Ακυρώσεις των ανείσπρακτων δόσεων Ασφαλιστηρίων συμβολαίων και Πιστοποιητικών ασφάλισης Ζωής και Υγείας του Μαΐου 2015. Οι ακυρώσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν στις 17 Αυγούστου 2015 δηλαδή παρέχουμε παράταση 1 μήνα για την εξόφλησή τους.

Οποιοδήποτε Ασφαλιστήριο ή Πιστοποιητικό δεν πληρωθεί μέχρι τότε, αμέσως μετά το τέλος της παράτασης θα ακυρωθεί.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.”

 

nextdeal

Τι συμβαίνει με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτου; Μέχρι πότε είναι σε ισχύ;

Οι ασφαλισμένοι πρέπει να γνωρίζουν ότι από την ισχύουσα νομοθεσία για 16 ημέρες μετά την λήξη των συμβολαίων τους διατηρείται η κάλυψη προς τρίτους με την ασφαλιστική εταιρεία όμως να έχει το δικαίωμα αγωγής εναντίον τους στη συνέχεια. Αυτό σημαίνει ότι εάν ένας ασφαλισμένος έχει συμβόλαιο αστικής ευθύνης στην ασφαλιστική εταιρεία «Χ» και δεν το ανανεώσει (ούτε ασφαλιστεί σε άλλη εταιρεία), τότε για 16 ακόμη ημέρες από την λήξη του συμβολαίου το όχημα του καλύπτεται για ζημίες προς τρίτους, γεγονός που σημαίνει ότι η ασφαλιστική του εταιρεία «Χ» θα καταβάλλει για λογαριασμό του την αποζημίωση, στη συνέχεια όμως η ασφαλιστική «Χ» θα στραφεί εναντίον του να διεκδικήσει τα ποσά που κατάβαλε για λογαριασμό του.

Τι συμβαίνει τώρα με την «τραπεζική αργία». Ατύπως πολλές ασφαλιστικές εταιρείες αν και δεν έχουν εισπράξει τα ασφάλιστρα για ανανέωση του συμβολαίου με εγκυκλίους τους ενημερώνουν ότι συνεχίζουν να παρέχουν την κάλυψη όσο διαρκεί η «τραπεζική αργία» και πάντως μέχρι του διαστήματος που αναφέρουν στις εγκυκλίους τους. Εξυπακούεται ότι εάν η τραπεζική αργία διαρκέσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα προφανώς θα αλλάξουν πολιτική. Επίσης, με βάση την προαναφερόμενη ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να καλύψουν τον ασφαλισμένο τους για 16 ακόμη ημέρες, από την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου. Έτσι στην περίπτωση ατυχήματος εντός αυτής της προθεσμίας αυτές θα κληθούν να πληρώσουν αποζημίωση. Στο μεταξύ θα κρίνουν εάν θα ασκήσουν το αναγωγικό τους δικαίωμα, το οποίο προφανώς δεν θα ασκήσουν στο βαθμό που έχουν αναφέρει στην εγκύκλιο τους, ότι συνεχίζουν να παρέχουν κάλυψη.

Το nextdeal.gr υπογραμμίζει ωστόσο ότι η ασφαλιστική αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί «ατύπως» και συνεπώς εταιρείες και ασφαλισμένοι θα πρέπει να βρουν τρόπο σύντομα να επανέλθουν στην νομιμότητα προκειμένου όλοι να είναι σωστά ασφαλισμένοι και εξασφαλισμένοι έναντι της νομοθεσίας. Επίσης καλό είναι να εξηγούν στους ασφαλισμένους τους ποιες δεσμεύσεις αναλαμβάνουν με την μη ακύρωση των συμβολαίων που δεν ανανεώνονται λόγω «τραπεζικής αργίας».

Τέλος πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά λειτουργεί σε πρωτόγνωρες συνθήκες και όμως μέχρι στιγμής έχει καταφέρει και βρίσκεται στο πλάι του ασφαλισμένου καθώς στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι εταιρείες εξακολουθούν να καταβάλλουν αποζημιώσεις.

 

nextdeal